Badania lekarskie i psychologiczne

Woj­sko­wa Komen­da Uzu­peł­nień (WKU), pod któ­rą pod­le­gasz, skie­ru­je Cię do Two­jej Rejo­no­wej Woj­sko­wej Komi­sji Lekar­skiej i Woj­sko­wej Pra­cow­ni Psy­cho­lo­gicz­nej na bada­nia lekar­skie i testy psy­cho­lo­gicz­ne.

Jeśli do 15 maja nie dosta­łeś skie­ro­wa­nia na bada­nia, zgłoś się lub zadzwoń do WKU.

Leka­rze spraw­dzą, czy Twój stan zdro­wia pozwa­la na peł­nie­nie zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Od nega­tyw­ne­go orze­cze­nia komi­sji lekar­skiej możesz się odwo­łać.
Infor­ma­cję o spo­so­bie odwo­ła­nia znaj­dziesz na orze­cze­niu komi­sji lekar­skiej.

Po zło­że­niu odwo­ła­nia możesz uczest­ni­czyć w spraw­dzia­nie spraw­no­ści fizycz­nej i roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej, ale odwo­ła­nie musi zostać roz­pa­trzo­ne do 26 lip­ca, kie­dy koń­czy się wery­fi­ka­cja wyni­ków rekru­ta­cji na stu­dia.

WKU prze­śle Two­je orze­cze­nia o zdol­no­ści do zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej do WAT.

Nie wiesz, pod któ­rą WKU pod­le­gasz? Sprawdź tutaj…