„Unitarka” – czego możesz się spodziewać?

 • inten­syw­ne­go szko­le­nia;
 • zajęć wyma­ga­ją­cych więk­sze­go niż dotych­czas wysił­ku fizycz­ne­go;
 • poran­ne­go wsta­wa­nia;
 • współ­dzia­ła­nia w zespo­le z inny­mi pod­cho­rą­ży­mi;
 • pro­fe­sjo­nal­ne­go wyszko­le­nia woj­sko­we­go:
  • szko­le­nia z bro­nią – poznasz budo­wę bro­ni strze­lec­kiej, nauczysz się o nią dbać, będziesz trenował/a na strzel­ni­cy,
  • ćwi­czeń na poli­go­nie – poznasz pod­sta­wo­we dzia­ła­nia na polu wal­ki (przy­go­to­wa­nie ukry­cia – oko­py­wa­nie się; poko­ny­wa­nie tere­nu – czoł­ga­nie się róż­ny­mi spo­so­ba­mi, krót­kie sko­ki, chył­kiem itp.) i woj­sko­wy żar­gon,
  • zajęć z topo­gra­fii woj­sko­wej (orien­to­wa­nie się w tere­nie, czy­ta­nie mapy, okre­śla­nie odle­gło­ści),
  • przy­go­to­wa­nia do ata­ku che­micz­ne­go – nakła­da­nie maski prze­ciw­ga­zo­wej i odzie­ży ochron­nej oraz poru­sza­nie się w stre­fie ska­żo­nej,
  • wyszko­le­nia w zakre­sie regu­la­mi­nów i musz­try woj­sko­wej.