Najczęściej zadawane pytania

Stu­dent stu­diów woj­sko­wych jest powo­ły­wa­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej i tym samym – od pierw­sze­go dnia stu­diów w WAT – sta­je się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej. Dla­te­go jesz­cze przed roz­po­czę­ciem roku aka­de­mic­kie­go stu­den­ci woj­sko­wi prze­cho­dzą pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, zakoń­czo­ne uro­czy­stą przy­się­gą.

W cza­sie stu­diów stu­dent woj­sko­wy reali­zu­je rów­no­le­gle dwa pro­gra­my (modu­ły) naucza­nia: poli­tech­nicz­ny i woj­sko­wy, a po zaję­ciach pod­le­ga porząd­ko­wi i rygo­rom woj­sko­wym. Kształ­ce­nie woj­sko­we przy­go­to­wu­je pod­cho­rą­że­go do zawo­du ofi­ce­ra – dla­te­go zajęć jest wię­cej, a w cza­sie waka­cji zale­d­wie mie­siąc urlo­pu (ale za to płat­ne­go!).

Stu­dia woj­sko­we mają też dodat­ko­we korzy­ści: stu­den­ci mają zapew­nio­ne bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie w aka­de­mi­kach, cało­dzien­ne wyży­wie­nie i umun­du­ro­wa­nie, a co mie­siąc wyna­gro­dze­nie – na pierw­szym roku jest to ok. 1200 zł i wzra­sta w każ­dym roku stu­diów.

Stu­dia woj­sko­we koń­czą się egza­mi­nem magi­ster­skim i egza­mi­nem na ofi­ce­ra (z przed­mio­tów woj­sko­wych). Absol­wen­ci otrzy­mu­ją więc dwa dyplo­my: tytuł magi­stra inży­nie­ra oraz patent ofi­cer­ski i mia­no­wa­nie na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka. Mają też zapew­nio­ną pra­cę jako żoł­nie­rze zawo­do­wi.

Stu­dent stu­diów cywil­nych reali­zu­je jedy­nie pro­gram poli­tech­ni­ki, pono­si kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia, a po zakoń­cze­niu stu­diów otrzy­mu­je tytuł inżyniera/licencjata (I sto­pień) lub magi­stra inżyniera/magistra (II sto­pień).

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we, po obo­wiąz­ko­wej reje­stra­cji w IRK, muszą dostar­czyć do WAT „papie­ro­wy” wnio­sek o przy­ję­cie do służ­by kan­dy­dac­kiej.

Po zakwa­li­fi­ko­wa­niu na stu­dia kan­dy­da­ci muszą dostar­czyć kom­plet doku­men­tów:

 • kopię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści – ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa doj­rza­ło­ści do wglą­du,
 • foto­gra­fię w for­mie papie­ro­wej oraz poprzez IRK kolo­ro­wą foto­gra­fię w for­mie cyfro­wej,
 • kse­ro­ko­pię dowo­du oso­bi­ste­go,
 • zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go,
 • skró­co­ny odpis aktu uro­dze­nia (ory­gi­nał),
 • życio­rys (w for­mie opi­so­wej, nie CV).

Moż­na to zro­bić oso­bi­ście, przez inną oso­bę albo wysłać pocztą/kurierem. Uwa­ga! Brak kom­ple­tu doku­men­tów skut­ku­je skre­śle­niem z listy przy­ję­tych!

WAT nie okre­śla pro­gów punk­to­wych – kwa­li­fi­ku­je­my na kie­ru­nek naj­lep­szych, do wypeł­nie­nia limi­tu miejsc na tym kie­run­ku. Mini­mal­na war­tość punk­tów ran­kin­go­wych z jaką zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni kan­dy­da­ci, zale­ży od kie­run­ku, limi­tu miejsc, licz­by kan­dy­da­tów, ich wyni­ków matu­ral­nych, itp. Zobacz też ile punk­tów ran­kin­go­wych potrze­bo­wa­li kan­dy­da­ci zakwa­li­fi­ko­wa­ni na stu­dia I stop­nia w latach ubie­głych, na stu­dia woj­sko­we i cywil­ne.

Tabe­le punk­to­we z poprzed­nich lat możesz spraw­dzić tutaj, ale pamię­taj, że na wyso­kość pro­gu punk­to­we­go wpły­wa wie­le czyn­ni­ków i te war­to­ści co roku są inne.

Nie. Stu­den­tów woj­sko­wych obo­wią­zu­je zakwa­te­ro­wa­nie w aka­de­mi­kach na tere­nie WAT. Miej­sce zakwa­te­ro­wa­nia moż­na opu­ścić tyl­ko na pod­sta­wie prze­pust­ki za zgo­dą prze­ło­żo­ne­go.

Tyl­ko to, co nie­zbęd­ne:

 • doku­men­ty (skie­ro­wa­nie z WKU, ksią­żecz­kę woj­sko­wą, dowód oso­bi­sty, kar­tę szcze­pień, numer kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re będzie prze­le­wa­ny żołd);
 • środ­ki higie­ny oso­bi­stej (te, któ­re dosta­niesz mogą nie być dosto­so­wa­ne do two­jej skó­ry);
 • wygod­ną bie­li­znę (na miej­scu dosta­niesz spoden­ki, ale mogą nie być tak wygod­ne jak bie­li­zna);
 • obu­wie spor­to­we: do bie­ga­nia na zewnątrz oraz obu­wie przy­sto­so­wa­ne do hali spor­to­wej (dosta­niesz buty spor­to­we, ale w spraw­dzo­nych butach zmniej­szysz ryzy­ko kon­tu­zji);
 • strój pły­wac­ki (kąpielówki/kostium, cze­pek, klap­ki base­no­we).

Bar­dziej doświad­cze­ni pod­cho­rą­żo­wie radzą, aby wziąć ze sobą tak­że 2 – 3 zie­lo­ne t‑shirty pasu­ją­ce pod mun­dur i kil­ka par dłu­gich czar­nych skar­pet do woj­sko­wych butów. W cza­sie „uni­tar­ki” tre­ning jest dość inten­syw­ny, może się więc zda­rzyć, że koszul­ka czy skar­pe­ty nie zdą­żą wyschnąć po upra­niu, war­to mieć dodat­ko­wą parę.

Pod­sta­wo­we Szko­le­nie Woj­sko­we to 6 tygo­dni w mun­du­rze. Koń­czy się przy­się­gą i prze­pust­ką – wte­dy pod­cho­rą­żo­wie wra­ca­ją do domów na week­end i mogą przy­wieźć do Aka­de­mii np. lap­top, tablet czy dodat­ko­we rze­czy, jeśli uzna­ją, że są im potrzeb­ne.

Nie wol­no przy­wo­zić:

 • zwie­rząt,
 • loków­ki,
 • akce­so­riów survi­va­lo­wych (noże, latar­ki, kom­pa­sy, itd.),
 • śpi­wo­ra,
 • dodat­ko­wych ubrań cywil­nych – pod­czas „uni­tar­ki” nie będziesz ich potrze­bo­wał.

Stu­den­tów woj­sko­wych obo­wią­zu­je zakwa­te­ro­wa­nie w aka­de­mi­kach na tere­nie WAT, w poko­jach 2 – 6 oso­bo­wych. Każ­dy pod­cho­rą­ży ma do dys­po­zy­cji łóż­ko z poście­lą, sza­fę ubra­nio­wą, miej­sce do nauki (sto­lik lub biur­ko, krze­sło), pół­kę na książ­ki, szaf­kę przy łóż­ku.

Pod­cho­rą­żo­wie mają zapew­nio­ne bez­płat­ne wyży­wie­nie w sto­łów­kach woj­sko­wych. Posił­ki wyda­wa­ne są w wyzna­czo­nych godzi­nach, do sto­łów­ki cho­dzi się gru­po­wo (plu­to­na­mi).

Pierw­sze i dru­gie śnia­da­nie poda­wa­ne jest jed­no­cze­śnie. Moż­na zro­bić sobie kanap­ki na póź­niej. Na tere­nie kam­pu­su jest skle­pik spo­żyw­czy, gdzie moż­na kupić pie­czy­wo, owo­ce, napo­je, itp. Ale trze­ba pamię­tać, że w poko­jach nie ma lodó­wek ani miej­sca do prze­cho­wy­wa­nia jedze­nia.

Pod­cho­rą­ży ma obo­wią­zek dbać o umun­du­ro­wa­nie. Na każ­dym pię­trze w aka­de­mi­kach są do dys­po­zy­cji min. 2 – 3 pral­ki auto­ma­tycz­ne, w któ­rych moż­na uprać mun­dur czy bie­li­znę.

Tak, rodzi­na albo przy­ja­cie­le mogą Cię odwie­dzić, ale tyl­ko w nie­dzie­le. Spo­tka­nia odby­wa­ją się na tere­nie kam­pu­su, np. w Klu­bie WAT, na skwer­ku przed biblio­te­ką itp. Opusz­cza­jąc aka­de­mik każ­dy pod­cho­rą­ży ma obo­wią­zek zgło­sić służ­bie dyżur­nej z kim i gdzie się spo­ty­ka. Dowód­cy mogą spraw­dzać czy jesteś w miej­scu, któ­re podałaś/eś. Nie wol­no wycho­dzić poza wyzna­czo­ny obszar, np. do kawiar­ni czy do kina – może to zostać potrak­to­wa­ne jako samo­wol­ne odda­le­nie, za co prze­wi­dzia­ne są kary, z wyda­le­niem z WAT włącz­nie.

Pamię­taj też, że na tere­nie Aka­de­mii nie moż­na spo­ży­wać ani prze­by­wać pod wpły­wem alko­ho­lu i sub­stan­cji odu­rza­ją­cych.

Tak, każ­dy pod­cho­rą­ży dosta­je 5 zapro­szeń na przy­się­gę. Moż­na je wysłać pocz­tą (na tere­nie kam­pu­su jest pocz­ta) albo wrę­czyć oso­bi­ście pod­czas odwie­dzin. Dodat­ko­we zapro­sze­nia są płat­ne 2 zł za sztu­kę.

Przy­się­ga jest zawsze w pią­tek. Możesz zwró­cić się do dowód­cy swo­jej kom­pa­nii o wyda­nie zaświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce­go ter­min przy­się­gi, jeśli ktoś zapro­szo­nych przez Cie­bie gości będzie potrze­bo­wał np. do pra­cy, aby uzy­skać dzień wol­ny. 

Pod­czas „uni­tar­ki” pod­cho­rą­żo­wie nie mogą sami opusz­czać tere­nu WAT. Wszel­kie wyj­ścia odby­wa­ją się gru­po­wo, pod nad­zo­rem jed­ne­go z dowód­ców.

Ale już w cza­sie stu­diów pod­cho­rą­żo­wie mają prze­pust­kę sta­łą obo­wią­zu­ją­cą na tere­nie War­sza­wy i mogą opusz­czać teren uczel­ni po skoń­czo­nych zaję­ciach. Dodat­ko­wo dosta­ją jed­no­ra­zo­we prze­pust­ki na urlo­py i wyjaz­dy np. do domu.

Zwy­kle zaję­cia trwa­ją ok. 8 – 10 godzin „lek­cyj­nych” dzien­nie. Więk­szość zajęć odby­wa się przed obia­dem, ale może się też zda­rzyć zaję­cia popo­łu­dnio­we. Zwią­za­ne jest to z moż­li­wo­ścia­mi obiek­tów szko­le­nio­wych (strzel­ni­ca, poli­gon), któ­re mają ogra­ni­czo­ną pojem­ność. Prze­wi­dzia­ne są rów­nież zaję­cia noc­ne, któ­re odby­wa­ją się po kola­cji.

Przy­kła­do­wy plan dnia pod­czas „uni­tar­ki” możesz spraw­dzić tutaj.

Tak, ale pamię­taj, że wokół aka­de­mi­ków jest nie­wie­le miejsc par­kin­go­wych, nie ma też strze­żo­ne­go par­kin­gu. Nie moż­na par­ko­wać na tere­nie zamknię­tym WAT.

Nie ma takiej moż­li­wo­ści. W aka­de­mi­kach woj­sko­wych kwa­te­ro­wa­ni są tyl­ko pod­cho­rą­żo­wie z zacho­wa­niem podzia­łu płci. Nawet jeże­li two­ją dziew­czy­ną jest kole­żan­ka z jed­nej kom­pa­nii, nie ma moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia was w jed­nym poko­ju.

Jeże­li zde­cy­du­jesz się przy­je­chać do WAT samo­cho­dem, pamię­taj, że nie będziesz mógł go pozo­sta­wić na tere­nie zamknię­tym Aka­de­mii.

Auto możesz zosta­wić na par­kin­gu przy aka­de­mi­ku (jeże­li znaj­dziesz miej­sce, a to nie jest łatwe), ale Aka­de­mia nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ną kra­dzież, czy uszko­dze­nia. Dla wła­sne­go spo­ko­ju lepiej zostaw auto w domu.

Zmia­na kie­run­ku stu­diów moż­li­wa jest tyl­ko w trak­cie prze­rwy seme­stral­nej i po zakoń­cze­niu roku, jeże­li:

 • masz zali­czo­ne wszyst­kie egza­mi­ny,
 • nie masz zale­gło­ści z poprzed­nich seme­strów,
 • jeże­li na kie­run­ku, na któ­ry chcesz się prze­nieść zwol­ni się miej­sce,
 • zgo­dę wyra­zi dzie­kan wydzia­łu i rek­tor Aka­de­mii.

Pamię­taj, że zmia­na kie­run­ku wią­że się z koniecz­no­ścią wyrów­na­nia róż­nic pro­gra­mo­wych, czy­li zali­cze­niem przed­mio­tów, któ­rych nie uczyłaś/eś się na dotych­cza­so­wym kie­run­ku.

Nie­ste­ty nie ma takiej moż­li­wo­ści. W dniach, w któ­rych prze­by­wasz na uczel­ni posił­ki masz zabez­pie­czo­ne na sto­łów­ce woj­sko­wej. Zwrot kosz­tów żywie­nia otrzy­masz tyl­ko wte­dy gdy wyje­dziesz na prze­pust­kę lub urlop.