Czym różnią się studia wojskowe od cywilnych?

Od 2019 roku, stu­dia na kie­run­kach woj­sko­wych, reali­zo­wa­ne są jako jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie.

Stu­dent stu­diów woj­sko­wych jest powo­ły­wa­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej i tym samym – od pierw­sze­go dnia stu­diów w WAT – sta­je się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej. Dla­te­go jesz­cze przed roz­po­czę­ciem roku aka­de­mic­kie­go stu­den­ci woj­sko­wi prze­cho­dzą pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, zakoń­czo­ne uro­czy­stą przy­się­gą.

W cza­sie stu­diów stu­dent woj­sko­wy reali­zu­je rów­no­le­gle dwa pro­gra­my (modu­ły) naucza­nia: poli­tech­nicz­ny i woj­sko­wy, a po zaję­ciach pod­le­ga porząd­ko­wi i rygo­rom woj­sko­wym. Kształ­ce­nie woj­sko­we przy­go­to­wu­je pod­cho­rą­że­go do zawo­du ofi­ce­ra – dla­te­go zajęć jest wię­cej, a w cza­sie waka­cji zale­d­wie mie­siąc urlo­pu (ale za to płat­ne­go!).

Stu­dia woj­sko­we mają też dodat­ko­we korzy­ści: stu­den­ci mają zapew­nio­ne bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie w aka­de­mi­kach, cało­dzien­ne wyży­wie­nie i umun­du­ro­wa­nie, a co mie­siąc wyna­gro­dze­nie – na pierw­szym roku jest to ok. 1200 zł i wzra­sta w każ­dym roku stu­diów.

Stu­dia woj­sko­we koń­czą się egza­mi­nem magi­ster­skim i egza­mi­nem na ofi­ce­ra (z przed­mio­tów woj­sko­wych). Absol­wen­ci otrzy­mu­ją więc dwa dyplo­my: tytuł magi­stra inży­nie­ra oraz patent ofi­cer­ski i mia­no­wa­nie na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka. Mają też zapew­nio­ną pra­cę jako żoł­nie­rze zawo­do­wi.

Stu­dent stu­diów cywil­nych reali­zu­je jedy­nie pro­gram poli­tech­ni­ki, pono­si kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia, a po zakoń­cze­niu stu­diów otrzy­mu­je tytuł inżyniera/licencjata (I sto­pień) lub magi­stra inżyniera/magistra (II sto­pień).