REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE
PIERWSZEGO STOPNIA
KROK PO KROKU

Ter­min reje­stra­cji do 21 sierp­nia. Reje­stra­cja na stu­dia wyłącz­nie poprzez inter­ne­to­wy sys­tem IRK

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skie lub licen­cjac­kie) prze­zna­czo­ne są dla osób posia­da­ją­cych świa­dec­two doj­rza­ło­ści.

Stu­dia inży­nier­skie pro­wa­dzo­ne są na tech­nicz­nych kie­run­kach stu­diów, trwa­ją sie­dem seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go inży­nie­ra.

Stu­dia licen­cjac­kie pro­wa­dzo­ne są na kie­run­kach: „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” oraz „zarzą­dza­nie”, trwa­ją sześć seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go licen­cja­ta.

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia pro­wa­dzo­ne są zarów­no w for­mie stu­diów sta­cjo­nar­nych jak i nie­sta­cjo­nar­nych.

Stu­dia cywil­ne pierw­sze­go stop­nia są stu­dia­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi i bez żad­nych zobo­wią­zań wobec MON.

Stu­dia sta­cjo­nar­ne są bez­płat­ne.

ETAP 1

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym IRK

Rejestracja

Załóż kon­to w inter­ne­to­wym sys­te­mie reje­stra­cji – IRK. Wypeł­nij znaj­du­ją­ce się tam  poda­nie-ankie­tę z dany­mi oso­bo­wy­mi. Prze­ślij kolo­ro­wą foto­gra­fię w for­mie cyfro­wej.

 

 

ETAP 2

Wybierz kierunek studiów

W ramach opła­ty rekru­ta­cyj­nej możesz wybrać do 3 kie­run­ków stu­diów na każ­dej for­mie. Na pierw­szym miej­scu wybierz kie­ru­nek na któ­rym zale­ży Ci naj­bar­dziej. Zmia­ny wybra­nych kie­run­ków oraz ich kolej­no­ści możesz doko­nać do ostat­nie­go dnia reje­stra­cji, tj. do 21 sierp­nia.

ETAP 3

Wnieś opłatę rekrutacyjną

Opła­ta rekru­ta­cyj­na wyno­si 85 zł. Wpła­ty nale­ży doko­nać nie­zwłocz­nie po reje­stra­cji na indy­wi­du­al­ny numer kon­ta wyge­ne­ro­wa­ny pod­czas reje­stra­cji inter­ne­to­wej.

 

ETAP 4

Wprowadź wyniki maturalne

Wpro­wadź do sys­te­mu IRK w swo­im indy­wi­du­al­nym kon­cie wyni­ki, któ­re mają być pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych. Tego­rocz­ni matu­rzy­ści mogą zare­je­stro­wać się wcze­śniej, a wyni­ki matu­ral­ne mogą uzu­peł­nić po otrzy­ma­niu świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. Nie pobie­ra­my wyni­ków matu­ry z Kra­jo­we­go Reje­stru Matur. Nie­wpro­wa­dze­nie wyni­ków jest rów­no­znacz­ne z rezy­gna­cją z kan­dy­do­wa­nia na stu­dia.

ETAP 5

Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyni­ki postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zosta­ną ogło­szo­ne 24 sierp­nia 2020 r. Na Two­im Indy­wi­du­al­nym Kon­cie Reje­stra­cyj­nym (IRK) poja­wi się infor­ma­cja o wyni­ku rekru­ta­cji.

 

Jeśli po ogło­sze­niu wyni­ków postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zosta­łeś zakwa­li­fi­ko­wa­ny do przy­ję­cia, tj. wpi­sa­nia na listę stu­den­tów, do 29 sierp­nia zobo­wią­za­ny jesteś – oso­bi­ście, przez inną oso­bę lub za pośred­nic­twem pocz­ty – dostar­czyć do aka­de­mii doku­men­ty:

 • kse­ro­ko­pię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści – ory­gi­nał lub odpis OKE świa­dec­twa doj­rza­ło­ści nale­ży przed­sta­wić do wglą­du, w celu poświad­cze­nia zgod­no­ści kse­ro­ko­pii z ory­gi­na­łem;
 • ewen­tu­al­nie doku­men­ty potwier­dza­ją­ce osią­gnię­cia na olim­pia­dach.

Dostarcz doku­men­ty na adres:

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, 00–908 War­sza­wa, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2, budy­nek głów­ny aka­de­mii, Sek­cja ds. Rekru­ta­cji, czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 15.30

Nie­przed­sta­wie­nie ory­gi­na­łu lub odpi­su OKE świa­dec­twa doj­rza­ło­ści, jest rów­no­znacz­ne z rezy­gna­cją z kan­dy­do­wa­nia na stu­dia i skut­ku­je nie wpi­sa­niem na listę stu­den­tów.

Wraz z infor­ma­cja­mi o przy­ję­ciu na stu­dia, zosta­ną poda­ne ter­mi­ny spo­tka­nia inau­gu­ru­ją­ce­go roku aka­de­mic­ki.

Informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia
w roku akademickim 2020/2021
(od października 2020)

 

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skie lub licen­cjac­kie) przezna­czone są dla osób posia­da­ją­cych świa­dec­two doj­rza­ło­ści

Stu­dia inży­nier­skie pro­wa­dzo­ne są na tech­nicznych kie­run­kach stu­diów, trwa­ją sie­dem seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem ty­tułu za­wodowego inży­nie­ra

Stu­dia licen­cjac­kie pro­wa­dzo­ne są na kie­run­kach: „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” oraz „zarzą­dza­nie”, trwa­ją sześć seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go licen­cja­ta

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia pro­wa­dzo­ne są zarów­no w for­mie stu­diów stacjonar­nych jak i nie­sta­cjo­nar­nych

Absol­wen­ci stu­diów pierw­sze­go stop­nia (wszyst­kich kie­run­ków) mogą ubie­gać się o zakwa­li­fi­ko­wa­nie na stu­dia dru­gie­go stop­nia (ma­gister­skie) pro­wa­dzo­ne w Aka­de­mii lub innych uczel­niach

Stu­dia cywil­ne pierw­sze­go stop­nia są stu­dia­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi i bez żad­nych zobo­wią­zań wobec MON

Stu­dia sta­cjo­nar­ne są bez­płat­ne

Za kształ­ce­nie na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych oraz za powta­rza­nie okre­ślo­nych za­jęć z powo­du nie­za­da­wa­la­ją­cych wyni­ków w nauce (zarów­no na stu­diach sta­cjo­narnych jak i nie­sta­cjo­nar­nych) oraz wyda­nie okre­ślo­nych doku­men­tów zwią­zanych z tokiem stu­diów pobie­ra­ne są opła­ty.

W cza­sie stu­diów stu­den­ci mogą ubie­gać się o pomoc mate­rial­ną, a stu­den­ci zamiej­sco­wi tak­że o odpłat­ne zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim – szcze­gó­ły w zakład­ce Spra­wy stu­denc­kie

 

Kie­run­ki stu­diów – limi­ty miejscZakres – ścież­ka wybo­ru
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
- bez­pie­czeń­stwo zaso­bów infor­ma­cyj­nych
– ochro­na lud­no­ści i infra­struk­tu­ry
– zarzą­dza­nie kry­zy­so­we
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na (pro­wa­dzo­ny wspól­nie przez WME, WCY, WEL, IOE)
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 90 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- bio­me­cha­tro­ni­ka i sprzęt reha­bi­li­ta­cyj­ny
– bio­cy­ber­ne­ty­ka
– elek­tro­ni­ka bio­me­dycz­na
– opto­elek­tro­ni­ka dla inży­nie­rii bio­me­dycz­nej
bio­go­spo­dar­ka
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
 
budow­nic­two
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
- budow­nic­two komu­ni­ka­cyj­ne
– budow­nic­two ogól­ne
che­mia
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 70 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ratow­nic­two che­micz­ne
– mate­ria­ły wybu­cho­we i piro­tech­ni­ka
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 130 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
- inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa
– sys­te­my cyfro­we
– sys­te­my infor­ma­cyj­no-pomia­ro­we
– sys­te­my tele­de­tek­cyj­ne
– sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne
– sys­te­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne
– urzą­dze­nia i sys­te­my elek­tro­nicz­ne
ener­ge­ty­ka
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 70 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
- elek­tro­ener­ge­ty­ka
– maszy­ny i urzą­dze­nia w ener­ge­ty­ce
geo­de­zja i kata­ster
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
- foto­gra­me­tria, tele­de­tek­cja i sys­te­my infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej
– pomia­ry geo­de­zyj­ne i sys­te­my infor­ma­cji tere­no­wej

infor­ma­ty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 100 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc

– infor­ma­tycz­ne sys­te­my zarzą­dza­nia
– inter­ne­to­we tech­no­lo­gie mul­ti­me­dial­ne
– mobil­ne sys­te­my kom­pu­te­ro­we
– sie­ci tele­in­for­ma­tycz­ne
– sys­te­my infor­ma­tycz­ne

inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go
– inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa tech­nicz­ne­go

inży­nie­ria geo­prze­strzen­na
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc

 
Infra­struk­tu­ra komu­ni­ka­cyj­na i trans­port mul­ti­mo­dal­ny
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
 
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 30 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
 
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 50 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- mate­ria­ły funk­cjo­nal­ne
– mate­ria­ły kon­struk­cyj­ne
inży­nie­ria sys­te­mów bez­za­ło­go­wych
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
 

kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji

– cybe­ro­bro­na
– bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cyj­ne
– sys­te­my kryp­to­gra­ficz­ne

logi­sty­ka – pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
- logi­sty­ka i eko­lo­gia pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych
– logi­sty­ka przed­się­biorstw
– logi­sty­ka w moto­ry­za­cji
logi­sty­ka – pro­fil prak­tycz­ny
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
- logi­sty­ka przed­się­biorstw
– logi­sty­ka w moto­ry­za­cji
– logi­sty­ka i eko­lo­gia pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 70 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- awio­ni­ka
– napę­dy lot­ni­cze
– samo­lo­ty i śmi­głow­ce
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 90 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
- maszy­ny inży­nie­ryj­no-budow­la­ne i dro­go­we
– mecha­tro­ni­ka i dia­gno­sty­ka samo­cho­do­wa
– pojaz­dy samo­cho­do­we i spe­cjal­ne
– tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w inży­nie­rii mecha­nicz­nej
– urzą­dze­nia i zasto­so­wa­nia pro­duk­tów naf­to­wych
mecha­tro­ni­ka
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 70 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
– inży­nie­ria sys­te­mów mecha­tro­nicz­nych
– kon­struk­cja bro­ni i amu­ni­cji
– robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka prze­my­sło­wa
– tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce
obron­ność pań­stwa (pro­fil prak­tycz­ny)
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- logi­sty­ka obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa
– zarzą­dza­nie obron­no­ścią pań­stwa
– sys­tem mili­tar­ny pań­stwa
– sys­tem poza­mi­li­tar­ny pań­stwa
zarzą­dza­nie
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- infor­ma­tycz­ne wspo­ma­ga­nie zarzą­dza­nia
– zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi

 

Reje­stra­cja kan­dy­da­tów na wszyst­kie kie­run­ki stu­diów, na pierw­szy semestr, prowa­dzona jest na szcze­blu Aka­de­mii (cen­tral­nie) wyłącz­nie poprzez Inter­ne­to­wą Reje­stra­cję Kan­dy­da­tów (IRK). Na kolej­ne seme­stry, rekru­ta­cja odby­wa się bez­po­śred­nio w wydzia­łach.

Kan­dy­dat może zare­je­stro­wać się na stu­dia sta­cjo­nar­ne lub nie­sta­cjo­nar­ne; może rów­nież jed­no­cze­śnie zare­je­stro­wać się na stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne, z tym że w przy­pad­ku reje­stra­cji jed­no­cze­snej, naj­pierw jest roz­pa­try­wa­ny na stu­diach sta­cjo­nar­nych, a dopie­ro w przy­pad­ku nie­przy­ję­cia na stu­dia sta­cjo­nar­ne, jest roz­pa­try­wa­ny na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych

Inte­re­su­ją­cy kie­ru­nek stu­diów kan­dy­dat okre­śla w IRK w poda­niu-ankie­cie; kan­dy­dat, w ramach jed­nej opła­ty za postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne, ma pra­wo okre­ślić do trzech kie­run­ków na każ­dym rodza­ju stu­diów; w przy­pad­ku nie­przy­ję­cia na pierw­szy kie­ru­nek, kan­dy­dat jest roz­pa­try­wa­ny kolej­no na dru­gim i trze­cim okre­ślonym przez sie­bie kie­run­ku stu­diów

Wybór zakre­su – ścież­ki wybo­ru doko­ny­wa­ny jest w trak­cie stu­diów; uru­cho­mie­nie okre­ślo­nej ścież­ki wybo­ru uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą chęt­nych stu­den­tów.

Kwa­li­fi­ko­wa­nie na stu­dia odby­wa się na pod­sta­wie list ran­kin­go­wych usta­lo­nych dla poszcze­gól­nych kie­run­ków stu­diów – o miej­scu kan­dy­da­ta na liście ran­kin­go­wej decy­du­je licz­ba nali­czo­nych punk­tów ran­kin­go­wych; uczel­nia­na komi­sja rekru­ta­cyj­na może okre­ślić mini­mal­ną war­tość punk­tów ran­kin­go­wych z jaką kan­dy­da­ci zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni na poszcze­gól­ne kie­run­ki – w przy­pad­ku nie wypeł­nie­nia limi­tu miejsc na kie­run­ku, będzie ogło­szo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na ten kie­ru­nek

Pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych są:

 • dla kan­dy­da­ta ze świa­dec­twem „nowej matu­ry” z lat 2007–2020 – wyłącz­nie wyni­ki czę­ści pisem­nej egza­mi­nu matu­ral­ne­go z usta­lo­nych poni­żej przed­mio­tów
 • dla kan­dy­da­ta ze świa­dec­twem „sta­rej matu­ry” (czy­li wysta­wio­nym przez szko­łę) – wyni­ki czę­ści pisem­nej lub ust­nej egza­mi­nu doj­rza­ło­ści.

Wykaz przed­mio­tów, któ­rych wyni­ki lub oce­ny uwzględ­nia­ne są przy nali­cza­niu punk­tów ran­kin­go­wych:

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych na kie­run­ki inży­nier­skie oraz 30 pkt. na kie­run­ki licen­cjac­kie: „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” oraz „zarzą­dza­nie”
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – na kie­run­ki inży­nier­skie, za wyjąt­kiem kie­run­ku „che­mia” i „inży­nie­ria mate­ria­ło­wa”, gdzie bra­na pod uwa­gę jest che­mia lub fizy­ka oraz kie­run­ku „bio­go­spo­dar­ka”, gdzie bra­na jest pod uwa­gę fizy­ka lub che­mia lub bio­lo­gia oraz kie­run­ków: „bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na” i „kie­run­ków infor­ma­tycz­nych”: („infor­ma­ty­ka”, „kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo”, „infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie”), gdzie bra­na pod uwa­gę jest fizy­ka lub infor­ma­ty­ka – max. 30 pkt.,
 • geo­gra­fia lub histo­ria, lub wie­dza o spo­łe­czeń­stwie – na kie­run­ki licen­cjac­kie: „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” oraz „zarzą­dza­nie” – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta z „nową matu­rą”, któ­ry na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści w czę­ści pisem­nej, z przed­mio­tu wymie­nio­ne­go powy­żej, posia­da wynik z pozio­mu roz­sze­rzo­ne­go i pod­sta­wo­we­go, pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Na kie­run­ki „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” i „zarzą­dza­nie” pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych z przed­mio­tu geo­gra­fia lub histo­ria, lub WOS jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Na kie­ru­nek „bio­go­spo­dar­ka” pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych z przed­mio­tu fizy­ka lub che­mia lub bio­lo­gia jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych.

Na „bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną” oraz na „kie­run­ki infor­ma­tycz­ne”: („infor­ma­ty­ka”, „kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo” oraz „infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie”) pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych z przed­mio­tu fizy­ka lub infor­ma­ty­ka jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych.

Na kie­ru­nek „che­mia” i „inży­nie­ria mate­ria­ło­wa” pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych z przed­mio­tu fizy­ka lub che­mia jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych.

Jeże­li kan­dy­dat zda­wał na egza­mi­nie matu­ral­nym dwa języ­ki obce, a tak­że jeże­li zda­wał na „sta­rej matu­rze” (wynik w for­mie ocen, a nie %) okre­ślo­ny przed­miot pisem­nie i ust­nie, to pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik lub oce­na dają­ca więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Jeże­li kan­dy­dat na egza­mi­nie matu­ral­nym był zwol­nio­ny ze zda­wa­nia okre­ślo­ne­go przed­mio­tu, to otrzy­mu­je za ten przed­miot mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Dla kan­dy­da­ta – absol­wen­ta kla­sy dwu­ję­zycz­nej zda­ją­ce­go na egza­mi­nie matu­ral­nym okre­ślo­ne przed­mio­ty w języ­ku pol­skim i obcym, pod­sta­wą nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych jest wynik dają­cy więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Kan­dy­dat otrzy­mu­je mak­sy­mal­ną licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych za język obcy, jeże­li jest lau­re­atem stop­nia cen­tral­ne­go olim­pia­dy języ­ko­wej

Mak­sy­mal­ne licz­by punk­tów ran­kin­go­wych (100 pkt.) Otrzy­mu­ją lau­re­aci oraz fina­li­ści stop­nia cen­tral­ne­go olim­piad, o któ­rych mowa w uchwa­le nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listo­pa­da 2018 r. w spra­wie zasad przyj­mo­wa­nia na stu­dia lau­re­atów i fina­li­stów olim­piad stop­nia cen­tral­ne­go oraz lau­re­atów kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich w latach aka­de­mic­kich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

Szcze­gó­ło­wy sys­tem nali­cza­nia punk­tów ran­kin­go­wych zawie­ra Uchwa­ła Sena­tu WAT nr 25/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w spra­wie usta­le­nia warun­ków, try­bu oraz ter­mi­nu roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia rekru­ta­cji na stu­dia na rok aka­de­mic­ki 2020/2021.

Kan­dy­dat może zare­je­stro­wać się wyłącz­nie poprzez Inter­net w IRK

Ter­min reje­stra­cji – od 1 mar­ca do 21 sierp­nia

Do zare­je­stro­wa­nia kan­dy­da­ta wyma­ga­ne są:

 • wypeł­nie­nie w inter­ne­cie poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia, w któ­rym kan­dy­dat poda­je m.in. wy­niki i/lub oce­ny będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia pun­ków ran­kin­go­wych (przepi­sane ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści) oraz inne osią­gnię­cia uzy­ska­ne w szko­le śred­niej, któ­re są uwzględ­nia­ne w pro­ce­sie rekru­ta­cji (dyplom olim­pia­dy); tego­rocz­ni matu­rzy­ści mogą zare­je­stro­wać się wcze­śniej, a wyni­ki matu­ral­ne mogą uzu­peł­nić po otrzy­ma­niu świa­dec­twa doj­rza­ło­ści, nie póź­niej jed­nak niż do 21 sierp­nia;
 • wnie­sie­nie opła­ty rekru­ta­cyj­nej

Opła­ta rekru­ta­cyj­na nie pod­le­ga zwro­to­wi i wyno­si 85 zł (wyso­kość opła­ty może ulec zmia­nie po ogło­sze­niu decy­zji MNiSW) bez wzglę­du na licz­bę okre­ślo­nych przez kan­dy­da­ta kie­run­ków i form stu­diów.

Wpła­ty nale­ży doko­nać na indy­wi­du­al­ny nu­mer kon­ta przy­dzie­lo­ny pod­czas reje­stra­cji inter­ne­to­wej

Adres do kore­spon­den­cji:

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na

00–908 War­sza­wa, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2

Decy­zję o przy­ję­ciu poprzez wpi­sa­nie na listę stu­den­tów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je uczel­nia­na komi­sja rekru­ta­cyj­na.

Wyni­ki postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zosta­ną ogło­szo­ne 24 sierp­nia 2020 r. Poprzez inter­net (poda­nie w IRK aktu­al­ne­go sta­tu­su kan­dy­da­ta i wysła­nie infor­ma­cji poprzez e‑mail) i wywie­sze­nie list; do kan­dy­da­tów nie­wpi­sa­nych na listę stu­den­tów zosta­nie wy­słana pisem­na decy­zja o nie­przy­ję­ciu na stu­dia w aka­de­mii.

Wraz z infor­ma­cją o przy­ję­ciu zosta­ną wysła­ne infor­ma­cje o ter­mi­nie i miej­scu inau­guracji roku aka­de­mic­kie­go

Kan­dy­dat zakwa­li­fi­ko­wa­ny do przy­ję­cia na stu­dia, w ter­mi­nie, od dnia ogło­sze­nia wyni­ków, nie póź­niej­szym jed­nak niż do 29 sierp­nia, zobo­wią­za­ny jest – oso­bi­ście, przez inną oso­bę lub za pośred­nic­twem pocz­ty – dostar­czyć do aka­de­mii:

 • kse­ro­ko­pię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści – ory­gi­nał lub odpis świa­dec­twa doj­rza­ło­ści do wglą­du
 • poprzez IRK, kolo­ro­wą foto­gra­fię w for­mie cyfro­wej 

Nie­do­star­cze­nie świa­dec­twa doj­rza­ło­ści w ter­mi­nie, o któ­rym mowa powy­żej, trak­towane jest jako rezy­gna­cja kan­dy­da­ta z pod­ję­cia stu­diów w aka­de­mii i skut­ku­je skre­śle­niem z listy przy­ję­tych

Miej­sce skła­da­nia doku­men­tów:

War­sza­wa, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
budy­nek głów­ny aka­de­mii, Sek­cja ds. Rekru­ta­cji

czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 15.30
(w okre­sie lipiec – wrze­sień dodat­ko­wo w czwar­tek do godz. 18.00)

Skre­śle­nie z listy przy­ję­tych nastę­pu­je rów­nież w przy­pad­ku stwier­dze­nia zawy­że­nia wyni­ków, ocen lub osią­gnięć uzy­ska­nych w szko­le śred­niej wpi­sa­nych przez kan­dy­da­ta w poda­niu-ankie­cie, w sto­sun­ku do dostar­czo­nych doku­men­tów

W ter­mi­nie 14 dni od otrzy­ma­nia decy­zji uczel­nia­nej komi­sji rekru­ta­cyj­nej kan­dy­da­to­wi przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia odwo­ła­nia do rek­to­ra; pod­sta­wą odwo­ła­nia może być jedy­nie wska­za­nie naru­sze­nia warun­ków i try­bu rekru­ta­cji; odwo­ła­nia wnie­sio­ne po tym ter­mi­nie nie będą roz­pa­try­wa­ne; decy­zję w spra­wie odwo­ła­nia podej­mu­je rek­tor; decy­zja rek­to­ra jest osta­tecz­na

1 wrze­śnia zosta­ną ogło­szo­ne osta­tecz­ne listy osób przy­ję­tych – każ­dy zare­je­stro­wa­ny kan­dy­dat będzie miał poda­ny swój aktu­al­ny sta­tus w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK)

W przy­pad­ku wol­nych miejsc, będzie prze­pro­wa­dzo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca na okre­ślone kie­run­ki stu­diów – na stu­dia sta­cjo­nar­ne kwa­li­fi­ko­wa­nych jest wię­cej kan­dy­da­tów niż prze­wi­dy­wa­ny doce­lo­wy limit miejsc, więc mimo rezy­gna­cji i skre­śleń kan­dy­da­tów, wol­nych miejsc może nie być

Infor­ma­cja o uru­cho­mie­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na okre­ślo­ne kie­run­ki stu­diów ogło­szo­na będzie 24 sierp­nia i pro­wa­dzo­na będzie do wyczer­pa­nia limi­tów miejsc, nie dłu­żej jed­nak niż do 24 wrze­śnia

W cza­sie rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej, kan­dy­dat może zare­je­stro­wać się wyłącz­nie:

 • w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji WAT oso­bi­ście lub przez inną oso­bę albo
 • za pośred­nic­twem pocz­ty

i zobo­wią­za­ny jest wnieść opła­tę rekru­ta­cyj­ną oraz złożyć/przesłać kom­plet wyma­ga­nych doku­men­tów; w takim przy­pad­ku, opła­tę nale­ży wnieść na poniż­szy nu­mer kon­ta:

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
78 1240 6960 0350 0000 0000 0000
z okre­śle­niem tytu­łu wpła­ty: „opła­ta rekru­ta­cyj­na – 2020”

Kan­dy­dat uczest­ni­czą­cy w pro­ce­sie rekru­ta­cji i nie­przy­ję­ty na stu­dia, może brać udział w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej bez koniecz­no­ści dodat­ko­wej reje­stra­cji i wno­sze­nia opła­ty rekru­ta­cyj­nej, o ile dostar­czy kom­plet doku­men­tów oraz zwe­ry­fi­ku­je na piśmie (wnio­sek do uczel­nia­nej komi­sji rekru­ta­cyj­nej) inte­re­su­ją­ce go kie­run­ki i for­mę stu­diów. Warun­kiem roz­pa­trze­nia wnio­sku jest posia­da­nie mini­mal­nej licz­by punk­tów ran­kin­go­wych okre­ślo­nej przez uczel­nia­ną komi­sję rekru­ta­cyj­ną.

Od 1 mar­ca do 21 sierp­nia – reje­stra­cja kan­dy­da­tów poprzez Inter­ne­to­wą Reje­stra­cję Kan­dy­da­tów (IRK) – wyma­ga­ne wypeł­nie­nie poda­nia-ankie­ty – dane oso­bo­we, wybra­ne kie­run­ki stu­diów, wyni­ki matu­ral­ne będą­ce pod­sta­wą wyli­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych – oraz wnie­sie­nie opła­ty za postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne.

24 sierp­nia – ogło­sze­nie list zakwa­li­fi­ko­wa­nych do przy­ję­cia na stu­dia; wysła­nie infor­ma­cji o przy­ję­ciu i decy­zji nie­przy­ję­ciu na stu­dia; infor­ma­cja o uru­cho­mie­niu rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej na okre­ślo­ne kie­run­ki stu­diów.

Od 25 do 29 sierp­nia – dostar­cza­nie do Aka­de­mii przez kan­dy­da­tów przy­ję­tych wyma­ga­nych doku­men­tów – nie­do­star­cze­nie świa­dec­twa doj­rza­ło­ści skut­ku­je skre­śle­niem z listy przy­ję­tych.

1 wrze­śnia – ogło­sze­nie osta­tecz­nych list przy­ję­tych

24 wrze­śnia – zakoń­cze­nie rekru­ta­cji

1 paź­dzier­ni­ka – imma­try­ku­la­cja i roz­po­czę­cie stu­diów w WAT

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na

00–908 War­sza­wa, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2

www​.wat​.edu​.pl

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

Wyso­ko­ści opłat za zaję­cia dydak­tycz­ne dla osób roz­po­czy­na­ją­cych
w roku aka­de­mic­kim 2020/2021 stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne.

Kie­ru­nek stu­diów /
pod­sta­wo­wa jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na
Nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia pierw­sze­go stop­nia
(wyso­kość opłat w zł za semestr)
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we2 700
budow­nic­two2 700
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja2 800
ener­ge­ty­ka
2 800
geo­de­zja i kata­ster
2 700
infor­ma­ty­ka4 900
inży­nie­ria geo­prze­strzen­na2 700
logi­sty­ka2 500
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)2 400
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka3 600
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn2 600
mecha­tro­ni­ka3 600
obron­ność pań­stwa (pro­fil prak­tycz­ny)2 500
zarzą­dza­nie
2 900

 

Mini­mal­ne war­to­ści punk­tów ran­kin­go­wych z jaki­mi są zakwa­li­fi­ko­wa­ni kan­dy­da­ci na poszcze­gól­ne kie­run­ki okre­ślo­ne­go rodza­ju stu­diów zale­żą od wie­lu, zmie­nia­ją­cych się co roku czyn­ni­ków (limi­ty miejsc, licz­ba zare­je­stro­wa­nych kan­dy­da­tów, przed­mio­ty wybra­ne przez tych kan­dy­da­tów na matu­rę i ich poziom, trud­ność zadań matu­ral­nych z przed­mio­tów uwzględ­nia­nych przez Aka­de­mię) i są co roku innenie moż­na się nimi suge­ro­wać.

Poni­żej przed­sta­wio­ne są mini­mal­ne war­to­ści punk­tów ran­kin­go­wych kan­dy­da­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych na stu­dia I stop­nia w latach 2017 – 2019.

Mini­mal­ne war­to­ści punk­tów ran­kin­go­wych