REKRUTACJA NA STUDIA CYWILNE
DRUGIEGO STOPNIA
KROK PO KROKU

Ter­min reje­stra­cji: od 4 maja do 11 wrze­śnia 2020. Rekru­ta­cja obej­mu­je reje­stra­cję w inter­ne­to­wym sys­te­mie rekru­ta­cyj­nym oraz zło­że­nie doku­men­tów

Stu­dia dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skie) prze­zna­czo­ne są dla osób posia­da­ją­cych tytuł zawo­do­wy inży­nie­ra, licen­cja­ta, magi­stra inży­nie­ra lub magi­stra uzy­ska­ny na kie­run­kach stu­diów:

 • iden­tycz­nych jak reali­zo­wa­ne w WAT;
 • pokrew­nych w sto­sun­ku do kie­run­ków reali­zo­wa­nych w Aka­de­mii.

Stu­dia dru­gie­go stop­nia pro­wa­dzo­ne są zarów­no w for­mie stu­diów sta­cjo­nar­nych, jak i nie­sta­cjo­nar­nych.

Stu­dia dru­gie­go stop­nia dla osób cywil­nych są stu­dia­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi, bez żad­nych zobo­wią­zań wobec MON.

ETAP 1

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym IRK

Rejestracja

Załóż kon­to w inter­ne­to­wym sys­te­mie reje­stra­cji – IRK. Wypeł­nij znaj­du­ją­ce się tam  poda­nie-ankie­tę z dany­mi oso­bo­wy­mi prze­ślij kolo­ro­wą foto­gra­fię w for­mie elek­tro­nicz­nej.

 

 

ETAP 2

Wybierz kierunek studiów

W ramach opła­ty rekru­ta­cyj­nej możesz wybrać jeden kie­ru­nek na każ­dej for­mie stu­diów. Korek­ty, zmia­ny wybra­nych kie­run­ków możesz zro­bić do ostat­nie­go dnia reje­stra­cji, tj. do 11 wrze­śnia 2020 r.

ETAP 3

Wnieś opłatę rekrutacyjną

Opła­ta rekru­ta­cyj­na wyno­si 85 zł. Wpła­ty nale­ży doko­nać nie­zwłocz­nie po reje­stra­cji na indy­wi­du­al­ny numer kon­ta pod­czas reje­stra­cji inter­ne­to­wej.

 

 

ETAP 4

Dostarcz dokumenty

Po zare­je­stro­wa­niu w sys­te­mie inter­ne­to­wym IRK musisz dostar­czyć do uczel­ni oso­bi­ście, poprzez upo­waż­nio­ną oso­bę lub pocz­tą:

 • kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych – ory­gi­nał do wglą­du (w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, na eta­pie reje­stra­cji, może być zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­niem wyni­ku ukoń­cze­nia);
 • doku­ment potwier­dza­ją­cy prze­bieg dotych­cza­so­wych stu­diów: suple­ment, indeks lub kar­ta prze­bie­gu stu­diów;
 • ewen­tu­al­nie inne doku­men­ty potwier­dza­ją­ce posia­da­ne kom­pe­ten­cje.

ETAP 5

Sprawdź wyniki rekrutacji

Termin: 16 września 2020 r.

Wyni­ki postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zosta­ną ogło­szo­ne 16 wrze­śnia 2020 r. Na Two­im Indy­wi­du­al­nym Kon­cie Reje­stra­cyj­nym (IRK) poja­wi się infor­ma­cja o wyni­kach rekru­ta­cji, rów­nież na adres Two­jej pocz­ty elek­tro­nicz­nej zosta­nie prze­sła­na infor­ma­cja o wyni­kach rekru­ta­cji.

Wraz z infor­ma­cja­mi o przy­ję­ciu na stu­dia, zosta­ną poda­ne ter­mi­ny spo­tka­nia inau­gu­ru­ją­ce­go roku aka­de­mic­ki.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CYWILNE STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
(ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD PAŹDZIERNIKA 2020 R.)

 

Stu­dia dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skie) prze­zna­czo­ne są dla osób posia­da­ją­cych tytuł zawo­do­wy inży­nie­ra, licen­cja­ta, magi­stra inży­nie­ra lub magi­stra uzy­ska­ny na kie­run­kach stu­diów:

 • iden­tycz­nych jak reali­zo­wa­ne w WAT,
  • pokrew­nych w sto­sun­ku do kie­run­ków reali­zo­wa­nych w Aka­de­mii

Stu­dia dru­gie­go stop­nia pro­wa­dzo­ne są zarów­no w for­mie stu­diów stacjonar­nych, jak i nie­sta­cjo­nar­nych;

Stu­dia dru­gie­go stop­nia dla osób cywil­nych są stu­dia­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi, bez żad­nych zobo­wią­zań wobec MON;

Stu­dia sta­cjo­nar­ne są bez­płat­ne;

Za kształ­ce­nie na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych oraz za powta­rza­nie okre­ślo­nych za­jęć z powo­du nie­za­do­wa­la­ją­cych wyni­ków w nauce (zarów­no na stu­diach sta­cjo­narnych jak i nie­sta­cjo­nar­nych) oraz wyda­nie okre­ślo­nych doku­men­tów zwią­zanych z tokiem stu­diów, pobie­ra­ne są opła­ty;

Limi­ty przy­jęć na poszcze­gól­ne kie­run­ki stu­diów dru­gie­go stop­nia, roz­po­czy­na­ją­ce się w seme­strze zimo­wym (paź­dzier­nik 2020).

 

Kie­ru­nek stu­diów – limit miejscZakres – ścież­ka wybo­ru
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- ana­li­za i ewa­lu­acja zagro­żeń bez­pie­czeń­stwa pań­stwa
– bez­pie­czeń­stwo euro­atlan­tyc­kie
– bez­pie­czeń­stwo infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej pań­stwa
– zarzą­dza­nie sys­te­ma­mi reago­wa­nia kry­zy­so­we­go
budow­nic­two
-stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
‑stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- budow­nic­two komu­ni­ka­cyj­ne
– budow­nic­two ogól­ne
che­mia
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- mate­ria­ły nie­bez­piecz­ne i ratow­nic­two che­micz­ne
– mate­ria­ły wybu­cho­we i piro­tech­ni­ka
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- inży­nie­ria sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa
– sys­te­my cyfro­we
– sys­te­my infor­ma­cyj­no-pomia­ro­we
– sys­te­my tele­de­tek­cyj­ne
– sys­te­my tele­in­for­ma­tycz­ne
– sys­te­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne
– urzą­dze­nia i sys­te­my elek­tro­nicz­ne
ener­ge­ty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- elek­tro­ener­ge­ty­ka
– maszy­ny i urzą­dze­nia w ener­ge­ty­ce
geo­de­zja i kar­to­gra­fia
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- foto­gra­me­tria, tele­de­tek­cja i sys­te­my infor­ma­cji geo­gra­ficz­nej
– pomia­ry geo­de­zyj­ne i sys­te­my infor­ma­cji tere­no­wej
infor­ma­ty­ka
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- bez­pie­czeń­stwo sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych
– infor­ma­tycz­ne sys­te­my zarzą­dza­nia
– inter­ne­to­we tech­no­lo­gie mul­ti­me­dial­ne
– mobil­ne sys­te­my kom­pu­te­ro­we
– sie­ci tele­in­for­ma­tycz­ne
– sys­te­my infor­ma­tycz­ne
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- bez­pie­czeń­stwo cyber­ne­tycz­ne
– bez­pie­czeń­stwo infor­ma­cyj­ne
– sys­te­my kryp­to­gra­ficz­ne
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa tech­nicz­ne­go
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- nowe mate­ria­ły i tech­no­lo­gie
logi­sty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- logi­sty­ka przed­się­biorstw
– logi­sty­ka w moto­ry­za­cji
– logi­sty­ka i eko­lo­gia pły­nów eks­plo­ata­cyj­nych (tyl­ko sta­cjo­nar­ne)
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- logi­sty­ka w przed­się­bior­stwie
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- awio­ni­ka- napę­dy lot­ni­cze
– samo­lo­ty i śmi­głow­ce
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
– stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- maszy­ny inży­nie­ryj­no-budow­la­ne i dro­go­we
– mecha­tro­ni­ka i dia­gno­sty­ka samo­cho­do­wa
– tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w inży­nie­rii mecha­nicz­nej (tyl­ko sta­cjo­nar­ne)
mecha­tro­ni­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- robo­ty­ka i auto­ma­ty­ka prze­my­sło­wa
– tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce
obron­ność pań­stwa (pro­fil prak­tycz­ny)
– stu­dia sta­cjo­nar­ne – 80 miejsc
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- logi­sty­ka obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa
– ochro­na infra­struk­tu­ry logi­stycz­nej
– współ­pra­ca cywil­no-woj­sko­wa
opto­elek­tro­ni­ka
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – brak rekru­ta­cji
- inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
– inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
– lase­ry
– woj­sko­we sys­te­my opto­elek­tro­nicz­ne
zarzą­dza­nie
- stu­dia sta­cjo­nar­ne – 60 miejsc
- stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – 40 miejsc
- sys­te­my Busi­ness Intel­li­gen­ce w zarzą­dza­niu
– zarzą­dza­nie kapi­ta­łem inte­lek­tu­al­nym

 

Reje­stra­cja kan­dy­da­tów do Aka­de­mii – na poszcze­gól­ne kie­run­ki stu­diów – prowa­dzona jest cen­tral­nie.

Kan­dy­dat może zare­je­stro­wać się na stu­dia sta­cjo­nar­ne lub nie­sta­cjo­nar­ne; może rów­nież jed­no­cze­śnie zare­je­stro­wać się na stu­dia sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne – w przy­pad­ku reje­stra­cji jed­no­cze­snej, naj­pierw jest roz­pa­try­wa­ny na stu­diach sta­cjo­nar­nych, a dopie­ro w przy­pad­ku nie­przy­ję­cia na stu­dia sta­cjo­nar­ne, jest roz­pa­try­wa­ny na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych.

Postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne prze­pro­wa­dza się na okre­ślo­ny kie­ru­nek stu­diów (sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne).

Inte­re­su­ją­cy kie­ru­nek kan­dy­dat okre­śla w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów lub w poda­niu o przy­ję­cie na stu­dia; kan­dy­dat w ramach jed­nej opła­ty ma pra­wo okre­ślić po jed­nym kie­run­ku na stu­diach sta­cjo­nar­nych jak i nie­sta­cjo­nar­nych.

Uru­cho­mie­nie okre­ślo­ne­go kie­run­ku uwa­run­ko­wa­ne jest licz­bą kan­dy­da­tów – decy­zję o uru­cho­mie­niu podej­mu­je Komi­sja Rekru­ta­cyj­na dane­go kie­run­ku stu­diów.

Decy­zję w spra­wie przy­ję­cia na okre­ślo­ny kie­ru­nek stu­diów, w ramach usta­lo­ne­go limi­tu miejsc, podej­mu­je Komi­sja Rekru­ta­cyj­na tego kie­run­ku, bio­rąc pod uwa­gę:

 • wynik ukoń­cze­nia stu­diów,
 • sto­pień zgod­no­ści efek­tów kształ­ce­nia uzy­ska­nych przez kan­dy­da­ta z efek­ta­mi kształ­ce­nia wyma­ga­ny­mi do pod­ję­cia stu­diów dru­gie­go stop­nia na danym kie­run­ku stu­diów – S, wyra­żo­ny w pro­cen­tach;
 • kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia na stu­diach dru­gie­go stop­nia na okre­ślo­nym kie­run­ku stu­diów,
 • wyni­ki uzy­ska­ne w cza­sie trwa­nia stu­diów wyż­szych;

Na pod­sta­wie wyni­ków ukoń­cze­nia stu­diów i wyni­ków uzy­ska­nych w cza­sie trwa­nia stu­diów, komi­sja spo­rzą­dza listę ran­kin­go­wą, według punk­ta­cji okre­ślo­nej poni­żej – o przy­ję­ciu kan­dy­da­ta, decy­du­je miej­sce na liście ran­kin­go­wej. Komi­sja usta­la mini­mal­ną licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych, któ­rych uzy­ska­nie warun­ku­je przy­ję­cie kan­dy­da­ta na stu­dia. Licz­ba przy­ję­tych kan­dy­da­tów może być mniej­sza od usta­lo­ne­go limi­tu miejsc.

 

Dane będą­ce pod­sta­wą nali­cze­nia punk­tów ran­kin­go­wych
Licz­ba
punk­tów
ran­kin­go­wych
Sto­pień zgod­no­ści efek­tów kształ­ce­niaS
wynik ukoń­cze­nia stu­diów5wS × 0,5
5S × 0,45
4+S × 0,4
4S × 0,3
3+S × 0,2
3S × 0,1
kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do kon­ty­nu­owa­nia kształ­ce­nia
na stu­diach dru­gie­go stop­nia oraz wyni­ki uzy­ska­ne
w cza­sie trwa­nia stu­diów (decy­du­je komi­sja)
0 – 50

 

Reje­stra­cja kan­dy­da­tów – od 4 maja do 11 wrze­śnia 2020 r.

Przy reje­stra­cji kan­dy­dat zobo­wią­za­ny jest zło­żyć:

 • kse­ro­ko­pię dyplo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych - ory­gi­nał do wglą­du (w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach, na eta­pie reje­stra­cji, może być zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu stu­diów z poda­niem wyni­ku ukoń­cze­nia),
 • doku­ment potwier­dza­ją­cy posia­da­ne kom­pe­ten­cje: suple­ment, indeks lub kar­ta prze­bie­gu stu­diów,
 • kolo­ro­wą foto­gra­fię w for­mie elek­tro­nicz­nej (prze­sła­ną przez IRK).

Opła­ta rekru­ta­cyj­na wyno­si 85 zł i nie pod­le­ga zwro­to­wi – kan­dy­dat w ramach tej opła­ty może zapro­po­no­wać jeden kie­ru­nek stu­diów sta­cjo­nar­nych i jeden kie­ru­nek stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych.

Wpła­ty nale­ży doko­nać na kon­to otrzy­ma­ne w cza­sie reje­stra­cji w IRK lub na poniż­szy nr kon­ta:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
78 1240 6960 0350 0000 0000 0000
z okre­śle­niem tytu­łu wpła­ty: „OPŁATA REKRUTACYJNA – 2020”

Potwier­dze­nie wnie­sie­nia opła­ty nale­ży dostar­czyć do WAT wraz z doku­men­ta­mi do reje­stra­cji (w przy­pad­ku wpła­ty na kon­to z IRK, potwier­dze­nie doko­na­nia wpła­ty nie jest koniecz­ne)

 

Miej­sce reje­stra­cji (skła­da­nia doku­men­tów):

War­sza­wa, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
budy­nek głów­ny Aka­de­mii , Sek­cja ds. Rekru­ta­cji

czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00 – 15.30
(w okre­sie rekru­ta­cji na semestr let­ni oraz lipiec – wrze­sień w czwar­tek dodat­ko­wo w godz. 8.00 – 18.00);

adres do reje­stra­cji za pośred­nic­twem pocz­ty:

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na

00 – 908 War­sza­wa, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2

Wyni­ki postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zosta­ną ogło­szo­ne 16 wrze­śnia 2020 r. poprzez inter­net (poda­nie w IRK aktu­al­ne­go sta­tu­su kan­dy­da­ta); do kan­dy­da­tów nie­przy­ję­tych zosta­nie wy­słana pisem­na decy­zja o nie­przy­ję­ciu na stu­dia w aka­de­mii.

W ter­mi­nie 14 dni od otrzy­ma­nia decy­zji komi­sji rekru­ta­cyj­nej, kan­dy­da­to­wi przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia odwo­ła­nia do rek­to­ra; odwo­ła­nia wnie­sio­ne po tym ter­mi­nie, nie będą roz­pa­try­wa­ne; decy­zję w spra­wie odwo­ła­nia podej­mu­je rek­tor; decy­zja rek­to­ra jest osta­tecz­na.

W przy­pad­ku wol­nych miejsc prze­pro­wa­dza się rekru­ta­cję uzu­peł­nia­ją­cą na okre­ślone kie­run­ki stu­diów – mogą w niej uczest­ni­czyć kan­dy­da­ci już zare­je­stro­wa­ni i nie­przy­ję­ci – w takim przy­pad­ku, muszą na piśmie wyra­zić chęć ponow­ne­go kan­dy­do­wa­nia, z ewen­tu­al­nym wska­za­niem inne­go kie­run­ku – a tak­że kan­dy­da­ci jesz­cze nie­za­re­je­stro­wa­ni.

Reje­stra­cja w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej oraz zmia­na kie­run­ku będzie moż­li­wa w ter­mi­nie od 17 do 24 wrze­śnia lub do wyczer­pa­nia limi­tu miejsc na kie­run­ku.

Kan­dy­da­ci, w rekru­ta­cji uzu­peł­nia­ją­cej, muszą zare­je­stro­wać się w Sek­cji ds. Rekru­ta­cji, skła­da­jąc kom­plet doku­men­tów, w tym: dyplom oraz suple­ment lub indeks i wnieść opła­tę za postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne, o ile wcze­śniej tego nie doko­na­li.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na

00 – 908 War­sza­wa, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2

 

www​.wat​.edu​.pl

e‑mail: rekrutacja@​wat.​edu.​pl

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

Wyso­ko­ści opłat za zaję­cia dydak­tycz­ne dla osób roz­po­czy­na­ją­cych w roku aka­de­mic­kim 2020/2021 stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne – doty­czy rów­nież stu­diów II stop­nia roz­po­czy­na­ją­cych się w lutym 2021 r. na kie­run­kach, na któ­re rekru­ta­cja będzie pro­wa­dzo­na.

 

Kie­ru­nek stu­diów
Nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia dru­gie­go stop­nia
(wyso­kość opła­ty w zł za semestr)
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
2 500
budow­nic­two2 800
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja2 900
geo­de­zja i kata­ster2 800
inży­nie­ria geo­prze­strzen­na2 800
logi­sty­ka2 400
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)2 600
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka3 900
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn2 800
mecha­tro­ni­ka3 900
obron­ność pań­stwa (pro­fil prak­tycz­ny)2 500
zarzą­dza­nie
3 000