Studia cywilne pierwszego stopnia

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skie lub licen­cjac­kie) przezna­czone są dla osób posia­da­ją­cych świa­dec­two doj­rza­ło­ści

Stu­dia inży­nier­skie pro­wa­dzo­ne są na tech­nicznych kie­run­kach stu­diów, trwa­ją sie­dem seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem ty­tułu za­wodowego inży­nie­ra

Stu­dia licen­cjac­kie pro­wa­dzo­ne są na kie­run­kach: „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” oraz „zarzą­dza­nie”, trwa­ją sześć seme­strów i koń­czą się uzy­ska­niem tytu­łu zawo­do­we­go licen­cja­ta.

Stu­dia pierw­sze­go stop­nia pro­wa­dzo­ne są zarów­no w for­mie stu­diów stacjonar­nych jak i nie­sta­cjo­nar­nych

Absol­wen­ci stu­diów pierw­sze­go stop­nia (wszyst­kich kie­run­ków) mogą ubie­gać się o zakwa­li­fi­ko­wa­nie na stu­dia dru­gie­go stop­nia (ma­gister­skie) pro­wa­dzo­ne w Aka­de­mii lub innych uczel­niach

Stu­dia cywil­ne pierw­sze­go stop­nia są stu­dia­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi i bez żad­nych zobo­wią­zań wobec MON

Stu­dia sta­cjo­nar­ne są bez­płat­ne

Czy­taj wię­cej…

Studia cywilne drugiego stopnia

Stu­dia dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skie) przezna­czone są dla osób posia­da­ją­cych tytuł zawo­do­wy inży­nie­ra, licen­cja­ta, magi­stra inży­nie­ra lub magi­stra uzy­ska­ny na kie­run­kach stu­diów:

  • iden­tycz­nych jak reali­zo­wa­ne w WAT,
  • pokrew­nych w sto­sun­ku do kie­run­ków reali­zo­wa­nych w Aka­de­mii.

Stu­dia dru­gie­go stop­nia pro­wa­dzo­ne są zarów­no w for­mie stu­diów stacjonar­nych, jak i nie­sta­cjo­nar­nych;

Stu­dia dru­gie­go stop­nia dla osób cywil­nych są stu­dia­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi, bez żad­nych zobo­wią­zań wobec MON;

Czy­taj wię­cej…

DOSTĘPNE KIERUNKI

W RAMACH STUDIÓW CYWILNYCH