PUNKTY RANKINGOWE ZA PRZEDMIOTY ZDAWANE NA „STAREJ MATURZE”

oce­ny matu­ral­ne Punk­ty ran­kin­go­we za przed­miot
na kie­run­ki inży­nier­skie:
mate­ma­ty­ka;
na kie­run­ki licen­cjac­kie:
histo­ria, geo­gra­fia, WOS
na kie­run­ki inży­nier­skie:
fizy­ka; na „che­mię” i „inży­nie­rię mate­ria­ło­wą” – che­mia lub fizy­ka,
na „bio­go­spo­dar­kę” –
fizy­ka lub che­mia lub bio­lo­gia; na „bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną” oraz na „kie­run­ki infor­ma­tycz­ne” („infor­ma­ty­kę”, „kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo”, „infor­ma­ty­kę w medy­cy­nie”) – fizy­ka lub infor­ma­ty­ka
na kie­run­ki licen­cjac­kie:
mate­ma­ty­ka
język obcy język pol­ski
6 45 30 20 5
5 40 25 18 5
4 35 20 15 4
3 20 15 10 3
2 15 10 5 2