PUNKTY RANKINGOWE ZA PRZEDMIOTY ZDAWANE NA „NOWEJ MATURZE”

UWAGA:

  • che­mia lub fizy­ka na kie­ru­nek „che­mia” i „inży­nie­ria mate­ria­ło­wa”;
  • geo­gra­fia lub histo­ria lub WOS tyl­ko na „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” i „zarzą­dza­nie”;
  • fizy­ka lub che­mia lub bio­lo­gia na kie­ru­nek „bio­go­spo­dar­ka”;
  • fizy­ka lub infor­ma­ty­ka tyl­ko na „bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną” oraz na „kie­run­ki infor­ma­tycz­ne”: „infor­ma­ty­ka”, „kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo”, „infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie”
wyni­ki matu­ral­ne z czę­ści pisem­nej punk­ty ran­kin­go­we za przed­mio­ty zda­wa­ne na pozio­mie pod­sta­wo­wym P i roz­sze­rzo­nym R
na kie­run­ki inży­nier­skie:
mate­ma­ty­ka;
na kie­run­ki licen­cjac­kie:
histo­ria, geo­gra­fia, WOS
na kie­run­ki inży­nier­skie:
fizy­ka; na „che­mię” i „inży­nie­rię mate­ria­ło­wą” – che­mia lub fizy­ka,
na „bio­go­spo­dar­kę” –
fizy­ka lub che­mia lub bio­lo­gia; na „bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną” oraz na „kie­run­ki infor­ma­tycz­ne” („infor­ma­ty­kę”, „kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo”, „infor­ma­ty­kę w medy­cy­nie”) – fizy­ka lub infor­ma­ty­ka
na kie­run­ki licen­cjac­kie:
mate­ma­ty­ka
język obcy język pol­ski
P R P R P R P R
100 23 45 15 30 10 20 3 5
99 22 45 15 30 10 20 2 5
98 22 44 15 29 10 20 2 5
97 22 44 15 29 10 19 2 5
96 22 43 14 29 10 19 2 5
95 21 43 14 29 10 19 2 5
94 21 42 14 28 9 19 2 5
93 21 42 14 28 9 19 2 5
92 21 41 14 28 9 18 2 5
91 20 41 14 27 9 18 2 5
90 20 41 14 27 9 18 2 5
89 20 40 13 27 9 18 2 4
88 20 40 13 26 9 18 2 4
87 20 39 13 26 9 17 2 4
86 19 39 13 26 9 17 2 4
85 19 38 13 26 9 17 2 4
84 19 38 13 25 8 17 2 4
83 19 37 12 25 8 17 2 4
82 18 37 12 25 8 16 2 4
81 18 36 12 24 8 16 2 4
80 18 36 12 24 8 16 2 4
79 18 36 12 24 8 16 2 4
78 18 35 12 23 8 16 2 4
77 17 35 12 23 8 15 2 4
76 17 34 11 23 8 15 2 4
75 17 34 11 23 8 15 2 4
74 17 33 11 22 7 15 2 4
73 16 33 11 22 7 15 2 4
72 16 32 11 22 7 14 2 4
71 16 32 11 21 7 14 2 4
70 16 32 11 21 7 14 2 4
69 16 31 10 21 7 14 2 3
68 15 31 10 20 7 14 2 3
67 15 30 10 20 7 13 2 3
66 15 30 10 20 7 13 2 3
65 15 29 10 20 7 13 2 3
64 14 29 10 19 6 13 2 3
63 14 28 9 19 6 13 2 3
62 14 28 9 19 6 12 2 3
61 14 27 9 18 6 12 2 3
60 14 27 9 18 6 12 2 3
59 13 27 9 18 6 12 1 3
58 13 26 9 17 6 12 1 3
57 13 26 9 17 6 11 1 3
56 13 25 8 17 6 11 1 3
55 12 25 8 17 6 11 1 3
54 12 24 8 16 5 11 1 3
53 12 24 8 16 5 11 1 3
52 12 23 8 16 5 10 1 3
51 11 23 8 15 5 10 1 3
50 11 23 8 15 5 10 1 3
49 11 22 7 15 5 10 1 2
48 11 22 7 14 5 10 1 2
47 11 21 7 14 5 9 1 2
46 10 21 7 14 5 9 1 2
45 10 20 7 14 5 9 1 2
44 10 20 7 13 4 9 1 2
43 10 19 6 13 4 9 1 2
42 9 19 6 13 4 8 1 2
41 9 18 6 12 4 8 1 2
40 9 18 6 12 4 8 1 2
39 9 18 6 12 4 8 1 2
38 9 17 6 11 4 8 1 2
37 8 17 6 11 4 7 1 2
36 8 16 5 11 4 7 1 2
35 8 16 5 11 4 7 1 2
34 8 15 5 10 3 7 1 2
33 7 15 5 10 3 7 1 2
32 7 14 5 10 3 6 1 2
31 7 14 5 9 3 6 1 2
30 7 14 5 9 3 6 1 2
29 7 13 4 9        
28 6 13 4 8        
27 6 12 4 8        
26 6 12 4 8        
25 6 11 4 8        
24 5 11 4 7        
23 5 10 3 7        
22 5 10 3 7        
21 5 9 3 6        
20 5 9 3 6        
19 4 9 3 6        
18 4 8 3 5        
17 4 8 3 5        
16 4 7 2 5        
15 3 7 2 5        
14 3 6 2 4        
13 3 6 2 4        
12 3 5 2 4        
11 2 5 2 3        
10 2 5 2 3        
9 2 4 1 3        
8 2 4 1 2        
7 2 3 1 2        
6 1 3 1 2        
5 1 2 1 2        
4 1 2 1 1        
3 1 1 0 1        
2 0 1 0 1        
1 0 0 0 0        
0 0 0 0 0