PRZEDMIOTY ORAZ MAKSYMALNE WARTOŚCI DO UZYSKANIA PODCZAS REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Kierunek studiów Przedmiot / maksymalna liczba punktów rankingowych
matematyka fizyka informatyka chemia biologia geografia historia wiedza o społeczeństwie język obcy język polski
bezpieczeństwo narodowe 30 0 0 0 0 45* 45* 45* 20 5
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 45 30* 30* 0 0 0 0 0 20 5
biogospodarka 45 30* 0 30* 30* 0 0 0 20 5
budownictwo 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
chemia 45 30* 0 30* 0 0 0 0 20 5
elektronika i telekomunikacja 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
energetyka 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
geodezja i kartografia 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
informatyka 45 30* 30* 0 0 0 0 0 20 5
informatyka w medycynie 45 30* 30* 0 0 0 0 0 20 5
inżynieria bezpieczeństwa 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
inżynieria kosmiczna i satelitarna 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
inżynieria materiałowa 45 30* 0 30* 0 0 0 0 20 5
kryptologia i cyberbezpieczeństwo 45 30* 30* 0 0 0 0 0 20 5
logistyka (profil ogólnoakademicki) 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
logistyka (profil praktyczny) 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
lotnictwo i kosmonautyka 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
mechanika i budowa maszyn 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
mechatronika 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
obronność państwa 30 0 0 0 0 45* 45* 45* 20 5
zarządzanie 30 0 0 0 0 45* 45* 45* 20 5

 

Uwa­ga! * pod­sta­wą do nali­cze­nia jest jeden z przed­mio­tów dają­cy kan­dy­da­to­wi naj­więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów ran­kin­go­wych – 100.