Kie­ru­nek stu­diów Przed­miot / mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów ran­kin­go­wych
mate­ma­ty­ka fizy­ka infor­ma­ty­ka che­mia bio­lo­gia geo­gra­fia histo­ria wie­dza o spo­łe­czeń­stwie język obcy język pol­ski
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we 30 0 0 0 0 45* 45* 45* 20 5
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na 45 30* 30* 0 0 0 0 0 20 5
bio­go­spo­dar­ka 45 30* 0 30* 30* 0 0 0 20 5
budow­nic­two 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
che­mia 45 30* 0 30* 0 0 0 0 20 5
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
ener­ge­ty­ka 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
geo­de­zja i kar­to­gra­fia 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
infor­ma­ty­ka 45 30* 30* 0 0 0 0 0 20 5
infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie 45 30* 30* 0 0 0 0 0 20 5
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa 45 30* 0 30* 0 0 0 0 20 5
kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo 45 30* 30* 0 0 0 0 0 20 5
logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki) 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny) 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
mecha­tro­ni­ka 45 30 0 0 0 0 0 0 20 5
obron­ność pań­stwa 30 0 0 0 0 45* 45* 45* 20 5
zarzą­dza­nie 30 0 0 0 0 45* 45* 45* 20 5

 

Uwa­ga! * pod­sta­wą do nali­cze­nia jest jeden z przed­mio­tów dają­cy kan­dy­da­to­wi naj­więk­szą licz­bę punk­tów ran­kin­go­wych

Mak­sy­mal­na licz­ba punk­tów ran­kin­go­wych – 100.