Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne

dla osób rozpoczynających
w roku akademickim 2018/2019 niestacjonarne studia wyższe

 

Kie­ru­nek stu­diów /
pod­sta­wo­wa jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na
Nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia pierw­sze­go stop­nia
(wyso­kość opłat w zł za semestr)
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
Wydział Cyber­ne­ty­ki
3 100
budow­nic­two
Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
2 500
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
Wydział Elek­tro­ni­ki
2 700
ener­ge­ty­ka
Wydział Elek­tro­ni­ki
2 700
geo­de­zja i kar­to­gra­fia
Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
2 500
infor­ma­ty­ka
Wydział Cyber­ne­ty­ki
4 200
logi­sty­ka
Wydział Mecha­nicz­ny
2 500
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)
Wydział Logi­sty­ki
2 400
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa
3 000
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
Wydział Mecha­nicz­ny
2 600
mecha­tro­ni­ka
Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa
3 000
obron­ność pań­stwa (pro­fil prak­tycz­ny)
Wydział Logi­sty­ki
2 500