Wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne

dla osób rozpoczynających
w roku akademickim 2020/2021 studia niestacjonarne

 

Kie­ru­nek stu­diów /
pod­sta­wo­wa jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na
Nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia
pierw­sze­go stop­nia
(wyso­kość opłat w zł za semestr)
Nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia
dru­gie­go stop­nia
(wyso­kość opłat w zł za semestr)
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we2 700
2 500
budow­nic­two2 7002 800
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja2 8002 900
ener­ge­ty­ka
2 800brak nabo­ru
geo­de­zja i kata­ster2 7002 800
infor­ma­ty­ka4 900
brak nabo­ru
logi­sty­ka2 5002 400
logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)2 4002 600
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka3 600
3 900
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn2 6002 800
mecha­tro­ni­ka3 6003 900
obron­ność pań­stwa
(pro­fil prak­tycz­ny)
2 500
2 500
zarzą­dza­nie2 9003 000