Najczęściej zadawane pytania

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pro­wa­dzi dwa rodza­je stu­diów: stu­dia cywil­ne – reali­zo­wa­ne bez żad­nych zobo­wią­zań wobec Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej (na takich zasa­dach jak każ­da inna poli­tech­ni­ka) oraz tzw. stu­dia woj­sko­we – czy­li stu­dia w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go. Na stu­diach woj­sko­wych stu­den­ci otrzy­mu­ją na koszt MON zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, umun­du­ro­wa­nie oraz upo­sa­że­nie finan­so­we. Muszą jed­nak zobo­wią­zać się, że po ukoń­cze­niu stu­diów pod­pi­szą kon­trakt na peł­nie­nie zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Na stu­dia cywil­ne rekru­ta­cja odby­wa się jedy­nie na pod­sta­wie wyni­ków egza­mi­nu matu­ral­ne­go wpi­sa­nych na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści. Na stu­dia woj­sko­we – oprócz wyni­ków egza­mi­nu matu­ral­ne­go – kwa­li­fi­ka­cja obej­mu­je: bada­nia lekar­skie i bada­nia psy­cho­lo­gicz­ne mają­ce na celu stwier­dze­nie zdol­no­ści do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej, spraw­dzian spraw­no­ści fizycz­nej oraz roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną – mają­cą na celu pozna­nie moty­wa­cji do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej. Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we, któ­rzy na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści nie maja wyni­ku z języ­ka angiel­skie­go, będą mie­li w Uczel­ni test zna­jo­mo­ści tego języ­ka.

Stu­dia sta­cjo­nar­ne w WAT są bez­płat­ne – tak jak w każ­dej uczel­ni publicz­nej. Na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych pobie­ra­ne są opła­ty cze­sne­go w wyso­ko­ści okre­śla­nej co roku w zarzą­dze­niu rek­to­ra WAT. Na stu­diach woj­sko­wych stu­den­ci-pod­cho­rą­żo­wie otrzy­mu­ją na koszt MON: zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie i umun­du­ro­wa­nie oraz co mie­siąc upo­sa­że­nie finan­so­we.

 • mate­ma­ty­ka – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych na kie­run­ki inży­nier­skie oraz 30 pkt. na kie­run­ki licen­cjac­kie: „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” oraz „zarzą­dza­nie”
 • fizy­ka z astro­no­mią (fizy­ka) – na kie­run­ki inży­nier­skie, za wyjąt­kiem kie­run­ku „che­mia” i „inży­nie­ria mate­ria­ło­wa”, gdzie bra­na pod uwa­gę jest che­mia lub fizy­ka oraz kie­run­ku „bio­go­spo­dar­ka”, gdzie bra­na jest pod uwa­gę fizy­ka lub che­mia lub bio­lo­gia oraz kie­run­ków: „bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na” i „kie­run­ków infor­ma­tycz­nych”: („infor­ma­ty­ka”, „kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo”, „infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie”), gdzie bra­na pod uwa­gę jest fizy­ka lub infor­ma­ty­ka – max. 30 pkt.,
 • geo­gra­fia lub histo­ria, lub wie­dza o spo­łe­czeń­stwie – na kie­run­ki licen­cjac­kie: „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” oraz „zarzą­dza­nie” – max. 45 pkt. ran­kin­go­wych; na woj­sko­we jed­no­li­te  stu­dia magi­ster­skie na kie­ru­nek logi­sty­ka eko­no­micz­na – max. 30 pkt. ran­kin­go­wych
 • język obcy nowo­żyt­ny – max. 20 pkt. ran­kin­go­wych
 • język pol­ski – max. 5 pkt. ran­kin­go­wych

Nie. Na kie­ru­nek „che­mia” i „inży­nie­ria mate­ria­ło­wa” punk­ty ran­kin­go­we liczo­ne są zamien­nie z fizy­ki lub che­mii; na kie­ru­nek „bez­pie­czeń­stwo naro­do­we”, „obron­ność pań­stwa” i „zarzą­dza­nie” oraz woj­sko­we jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie na kie­run­ku logi­sty­ka eko­no­micz­na zamiast fizy­ki, z geo­gra­fii lub histo­rii, lub WOS; na kie­ru­nek „bio­go­spo­dar­ka” punk­ty liczo­ne są z fizy­ki lub che­mii, lub bio­lo­gii; na infor­ma­ty­kę, infor­ma­ty­kę w medy­cy­nie, kryp­to­lo­gię i cybe­bez­pie­czeń­stwo oraz bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną punk­ty liczo­ne są z fizy­ki lub infor­ma­ty­ki.

Nie. Jeże­li na świa­dec­twie doj­rza­ło­ści nie będzie wyni­ku z któ­re­goś z przed­mio­tów uwzględ­nia­nych przy licze­niu punk­tów ran­kin­go­wych, to za ten przed­miot będzie 0 (zero) punk­tów (punk­ty będą liczo­ne z pozo­sta­łych dwóch lub trzech przed­mio­tów).

Nie. Jed­nak poda­ne wcze­śniej mak­sy­mal­ne war­to­ści punk­tów moż­na uzy­skać, jeże­li przed­miot będzie zda­wa­ny na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Na stu­dia cywil­ne nale­ży zare­je­stro­wać się w Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (jest ona obo­wiąz­ko­wa). Od kan­dy­da­tów na stu­dia I stop­nia pod­czas reje­stra­cji nie wyma­ga­my żad­nych doku­men­tów; kan­dy­da­ci na stu­dia II stop­nia – po zare­je­stro­wa­niu się w Inter­ne­cie – muszą dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji kse­ro­ko­pię dyplo­mu, kse­ro­ko­pię suple­men­tu do dyplo­mu lub indek­su, (ory­gi­na­ły do wglą­du). Kan­dy­da­ci przy­ję­ci na stu­dia I stop­nia muszą dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji kse­ro­ko­pię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści lub jego odpi­su (ory­gi­nał do wglą­du).

Na stu­dia woj­sko­we, po obo­wiąz­ko­wej reje­stra­cji w IRK, nale­ży dostar­czyć do Sek­cji ds. Rekru­ta­cji wnio­sek o przy­ję­cie do służ­by kan­dy­dac­kiej, skró­co­ny odpis aktu uro­dze­nia, życio­rys oraz zaświad­cze­nie z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go. Kan­dy­da­ci przy­ję­ci muszą dostar­czyć kse­ro­ko­pię świa­dec­twa doj­rza­ło­ści lub jego odpi­su (ory­gi­nał do wglą­du).

Tak. Stu­den­ci stu­diów woj­sko­wych otrzy­mu­je zakwa­te­ro­wa­nie na koszt MON. Stu­den­tom zamiej­sco­wym stu­diów cywil­nych Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na ofe­ru­je miej­sca w poko­jach 1‑, 2- i 3‑osobowych w aka­de­mi­kach znaj­du­ją­cych się po dru­giej stro­nie uli­cy.

Stu­den­ci cywil­ni Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, zarów­no stu­diów sta­cjo­nar­nych jak i nie­sta­cjo­nar­nych, mogą ubie­gać się o sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści (z prze­zna­cze­niem na zakwa­te­ro­wa­nie). A ponad­to mogą oni ubie­gać się o sty­pen­dia socjal­ne, zapo­mo­gi, mogą otrzy­mać sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów (za wyni­ki w nauce i/lub spo­rcie) – szcze­gó­ły w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich.

Reje­stra­cję kan­dy­da­tów na stu­dia I stop­nia roz­po­czy­na­my w mar­cu i na stu­dia cywil­ne pro­wa­dzi­my do sierp­nia – na stu­dia woj­sko­we reje­stra­cja kan­dy­da­tów koń­czy się 30 czerw­ca.

Na stu­dia II stop­nia reje­stra­cję kan­dy­da­tów prze­pro­wa­dza­my dwu­krot­nie: od maja do wrze­śnia na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się w paź­dzier­ni­ku oraz w stycz­niu i lutym, na stu­dia roz­po­czy­na­ją­ce się od seme­stru let­nie­go (luty/marzec).

Opła­ta za postę­po­wa­nie kwa­li­fi­ka­cyj­ne wyno­si w gra­ni­cach 85 zł na stu­dia cywil­ne i 100 zł na stu­dia woj­sko­we. W ramach jed­nej opła­ty kan­dy­dat może zapro­po­no­wać sobie po trzy kie­run­ki na każ­dym rodza­ju stu­diów I stop­nia, tj. trzy kie­run­ki na stu­diach woj­sko­wych, trzy kie­run­ki na stu­diach cywil­nych sta­cjo­nar­nych i trzy kie­run­ki na stu­diach cywil­nych nie­sta­cjo­nar­nych.

Na stu­diach II stop­nia w ramach jed­nej opła­ty moż­na wybrać po jed­nym kie­run­ku na każ­dym rodza­ju stu­diów.

Istot­na jest kolej­ność zapro­po­no­wa­nych kie­run­ków, gdyż kan­dy­dat zakwa­li­fi­ko­wa­ny na pierw­szy kie­ru­nek, nie jest już roz­pa­try­wa­ny na kolej­nym.

Kom­plet wyma­ga­nych doku­men­tów na stu­dia I i II stop­nia moż­na dostar­czyć oso­bi­ście, prze­słać za pośred­nic­twem pocz­ty lub też może zło­żyć je inna oso­ba – w takim wypad­ku nie wyma­ga­my żad­ne­go upo­waż­nie­nia.

Stu­dent stu­diów woj­sko­wych jest powo­ły­wa­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej i tym samym – od pierw­sze­go dnia stu­diów w WAT – sta­je się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej. Dla­te­go jesz­cze przed roz­po­czę­ciem roku aka­de­mic­kie­go stu­den­ci woj­sko­wi prze­cho­dzą pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, zakoń­czo­ne uro­czy­stą przy­się­gą.

W cza­sie stu­diów stu­dent woj­sko­wy reali­zu­je rów­no­le­gle dwa pro­gra­my (modu­ły) naucza­nia: poli­tech­nicz­ny i woj­sko­wy, a po zaję­ciach pod­le­ga porząd­ko­wi i rygo­rom woj­sko­wym. Kształ­ce­nie woj­sko­we przy­go­to­wu­je pod­cho­rą­że­go do zawo­du ofi­ce­ra – dla­te­go zajęć jest wię­cej, a w cza­sie waka­cji zale­d­wie mie­siąc urlo­pu (ale za to płat­ne­go!).

Stu­dia woj­sko­we mają też dodat­ko­we korzy­ści: stu­den­ci mają zapew­nio­ne bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie w aka­de­mi­kach, cało­dzien­ne wyży­wie­nie i umun­du­ro­wa­nie, a co mie­siąc wyna­gro­dze­nie – na pierw­szym roku jest to ok. 1200 zł i wzra­sta w każ­dym roku stu­diów.

Stu­dia woj­sko­we koń­czą się egza­mi­nem magi­ster­skim i egza­mi­nem na ofi­ce­ra (z przed­mio­tów woj­sko­wych). Absol­wen­ci otrzy­mu­ją więc dwa dyplo­my: tytuł magi­stra inży­nie­ra oraz patent ofi­cer­ski i mia­no­wa­nie na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka. Mają też zapew­nio­ną pra­cę jako żoł­nie­rze zawo­do­wi.

Stu­dent stu­diów cywil­nych reali­zu­je jedy­nie pro­gram poli­tech­ni­ki, pono­si kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia, a po zakoń­cze­niu stu­diów otrzy­mu­je tytuł inżyniera/licencjata (I sto­pień) lub magi­stra inżyniera/magistra (II sto­pień).

 

WAT nie okre­śla pro­gów punk­to­wych – kwa­li­fi­ku­je­my na kie­ru­nek naj­lep­szych, do wypeł­nie­nia limi­tu miejsc na tym kie­run­ku. Mini­mal­na war­tość punk­tów ran­kin­go­wych z jaką zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni kan­dy­da­ci, zale­ży od kie­run­ku, limi­tu miejsc, licz­by kan­dy­da­tów, ich wyni­ków matu­ral­nych, itp. Zobacz też ile punk­tów ran­kin­go­wych potrze­bo­wa­li kan­dy­da­ci zakwa­li­fi­ko­wa­ni na stu­dia I stop­nia w latach ubie­głych, na stu­dia woj­sko­we i cywil­ne.

Tabe­le punk­to­we z poprzed­nich lat możesz spraw­dzić tutaj, ale pamię­taj, że na wyso­kość pro­gu punk­to­we­go wpły­wa wie­le czyn­ni­ków i te war­to­ści co roku są inne.

Nie. Stu­den­tów woj­sko­wych obo­wią­zu­je zakwa­te­ro­wa­nie w aka­de­mi­kach na tere­nie WAT. Miej­sce zakwa­te­ro­wa­nia moż­na opu­ścić tyl­ko na pod­sta­wie prze­pust­ki za zgo­dą prze­ło­żo­ne­go.

Tyl­ko to, co nie­zbęd­ne:

 • doku­men­ty (skie­ro­wa­nie z WKU, ksią­żecz­kę woj­sko­wą, dowód oso­bi­sty, kar­tę szcze­pień, numer kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re będzie prze­le­wa­ny żołd);
 • środ­ki higie­ny oso­bi­stej (te, któ­re dosta­niesz mogą nie być dosto­so­wa­ne do two­jej skó­ry);
 • wygod­ną bie­li­znę (na miej­scu dosta­niesz spoden­ki, ale mogą nie być tak wygod­ne jak bie­li­zna);
 • obu­wie spor­to­we: do bie­ga­nia na zewnątrz oraz obu­wie przy­sto­so­wa­ne do hali spor­to­wej (dosta­niesz buty spor­to­we, ale w spraw­dzo­nych butach zmniej­szysz ryzy­ko kon­tu­zji);
 • strój pły­wac­ki (kąpielówki/kostium, cze­pek, klap­ki base­no­we).

Bar­dziej doświad­cze­ni pod­cho­rą­żo­wie radzą, aby wziąć ze sobą tak­że 2–3 zie­lo­ne t‑shirty pasu­ją­ce pod mun­dur i kil­ka par dłu­gich czar­nych skar­pet do woj­sko­wych butów. W cza­sie „uni­tar­ki” tre­ning jest dość inten­syw­ny, może się więc zda­rzyć, że koszul­ka czy skar­pe­ty nie zdą­żą wyschnąć po upra­niu, war­to mieć dodat­ko­wą parę.

Pod­sta­wo­we Szko­le­nie Woj­sko­we to 6 tygo­dni w mun­du­rze. Koń­czy się przy­się­gą i prze­pust­ką – wte­dy pod­cho­rą­żo­wie wra­ca­ją do domów na week­end i mogą przy­wieźć do Aka­de­mii np. lap­top, tablet czy dodat­ko­we rze­czy, jeśli uzna­ją, że są im potrzeb­ne.

Nie wol­no przy­wo­zić:

 • zwie­rząt,
 • loków­ki,
 • akce­so­riów survi­va­lo­wych (noże, latar­ki, kom­pa­sy, itd.),
 • śpi­wo­ra,
 • dodat­ko­wych ubrań cywil­nych – pod­czas „uni­tar­ki” nie będziesz ich potrze­bo­wał.

Stu­den­tów woj­sko­wych obo­wią­zu­je zakwa­te­ro­wa­nie w aka­de­mi­kach na tere­nie WAT, w poko­jach 2–6 oso­bo­wych. Każ­dy pod­cho­rą­ży ma do dys­po­zy­cji łóż­ko z poście­lą, sza­fę ubra­nio­wą, miej­sce do nauki (sto­lik lub biur­ko, krze­sło), pół­kę na książ­ki, szaf­kę przy łóż­ku.

Pod­cho­rą­żo­wie mają zapew­nio­ne bez­płat­ne wyży­wie­nie w sto­łów­kach woj­sko­wych. Posił­ki wyda­wa­ne są w wyzna­czo­nych godzi­nach, do sto­łów­ki cho­dzi się gru­po­wo (plu­to­na­mi).

Pierw­sze i dru­gie śnia­da­nie poda­wa­ne jest jed­no­cze­śnie. Moż­na zro­bić sobie kanap­ki na póź­niej. Na tere­nie kam­pu­su jest skle­pik spo­żyw­czy, gdzie moż­na kupić pie­czy­wo, owo­ce, napo­je, itp. Ale trze­ba pamię­tać, że w poko­jach nie ma lodó­wek ani miej­sca do prze­cho­wy­wa­nia jedze­nia.

Pod­cho­rą­ży ma obo­wią­zek dbać o umun­du­ro­wa­nie. Na każ­dym pię­trze w aka­de­mi­kach są do dys­po­zy­cji min. 2–3 pral­ki auto­ma­tycz­ne, w któ­rych moż­na uprać mun­dur czy bie­li­znę.

Tak, rodzi­na albo przy­ja­cie­le mogą Cię odwie­dzić, ale tyl­ko w nie­dzie­le. Spo­tka­nia odby­wa­ją się na tere­nie kam­pu­su, np. w Klu­bie WAT, na skwer­ku przed biblio­te­ką itp. Opusz­cza­jąc aka­de­mik każ­dy pod­cho­rą­ży ma obo­wią­zek zgło­sić służ­bie dyżur­nej z kim i gdzie się spo­ty­ka. Dowód­cy mogą spraw­dzać czy jesteś w miej­scu, któ­re podałaś/eś. Nie wol­no wycho­dzić poza wyzna­czo­ny obszar, np. do kawiar­ni czy do kina – może to zostać potrak­to­wa­ne jako samo­wol­ne odda­le­nie, za co prze­wi­dzia­ne są kary, z wyda­le­niem z WAT włącz­nie.

Pamię­taj też, że na tere­nie Aka­de­mii nie moż­na spo­ży­wać ani prze­by­wać pod wpły­wem alko­ho­lu i sub­stan­cji odu­rza­ją­cych.

Tak, każ­dy pod­cho­rą­ży dosta­je 5 zapro­szeń na przy­się­gę. Moż­na je wysłać pocz­tą (na tere­nie kam­pu­su jest pocz­ta) albo wrę­czyć oso­bi­ście pod­czas odwie­dzin. Dodat­ko­we zapro­sze­nia są płat­ne 2 zł za sztu­kę.

Przy­się­ga jest zawsze w pią­tek. Możesz zwró­cić się do dowód­cy swo­jej kom­pa­nii o wyda­nie zaświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce­go ter­min przy­się­gi, jeśli ktoś zapro­szo­nych przez Cie­bie gości będzie potrze­bo­wał np. do pra­cy, aby uzy­skać dzień wol­ny.

Pod­czas „uni­tar­ki” pod­cho­rą­żo­wie nie mogą sami opusz­czać tere­nu WAT. Wszel­kie wyj­ścia odby­wa­ją się gru­po­wo, pod nad­zo­rem jed­ne­go z dowód­ców.

Ale już w cza­sie stu­diów pod­cho­rą­żo­wie mają prze­pust­kę sta­łą obo­wią­zu­ją­cą na tere­nie War­sza­wy i mogą opusz­czać teren uczel­ni po skoń­czo­nych zaję­ciach. Dodat­ko­wo dosta­ją jed­no­ra­zo­we prze­pust­ki na urlo­py i wyjaz­dy np. do domu.

Zwy­kle zaję­cia trwa­ją ok. 8–10 godzin „lek­cyj­nych” dzien­nie. Więk­szość zajęć odby­wa się przed obia­dem, ale może się też zda­rzyć zaję­cia popo­łu­dnio­we. Zwią­za­ne jest to z moż­li­wo­ścia­mi obiek­tów szko­le­nio­wych (strzel­ni­ca, poli­gon), któ­re mają ogra­ni­czo­ną pojem­ność. Prze­wi­dzia­ne są rów­nież zaję­cia noc­ne, któ­re odby­wa­ją się po kola­cji.

Przy­kła­do­wy plan dnia pod­czas „uni­tar­ki” możesz spraw­dzić tutaj.

Tak, ale pamię­taj, że wokół aka­de­mi­ków jest nie­wie­le miejsc par­kin­go­wych, nie ma też strze­żo­ne­go par­kin­gu. Nie moż­na par­ko­wać na tere­nie zamknię­tym WAT.

Nie ma takiej moż­li­wo­ści. W aka­de­mi­kach woj­sko­wych kwa­te­ro­wa­ni są tyl­ko pod­cho­rą­żo­wie z zacho­wa­niem podzia­łu płci. Nawet jeże­li two­ją dziew­czy­ną jest kole­żan­ka z jed­nej kom­pa­nii, nie ma moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia was w jed­nym poko­ju.

Jeże­li zde­cy­du­jesz się przy­je­chać do WAT samo­cho­dem, pamię­taj, że nie będziesz mógł go pozo­sta­wić na tere­nie zamknię­tym Aka­de­mii.

Auto możesz zosta­wić na par­kin­gu przy aka­de­mi­ku (jeże­li znaj­dziesz miej­sce, a to nie jest łatwe), ale Aka­de­mia nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ną kra­dzież, czy uszko­dze­nia. Dla wła­sne­go spo­ko­ju lepiej zostaw auto w domu.

Zmia­na kie­run­ku stu­diów moż­li­wa jest tyl­ko w trak­cie prze­rwy seme­stral­nej i po zakoń­cze­niu roku, jeże­li:

 • masz zali­czo­ne wszyst­kie egza­mi­ny,
 • nie masz zale­gło­ści z poprzed­nich seme­strów,
 • jeże­li na kie­run­ku, na któ­ry chcesz się prze­nieść zwol­ni się miej­sce,
 • zgo­dę wyra­zi dzie­kan wydzia­łu i rek­tor Aka­de­mii.

Pamię­taj, że zmia­na kie­run­ku wią­że się z koniecz­no­ścią wyrów­na­nia róż­nic pro­gra­mo­wych, czy­li zali­cze­niem przed­mio­tów, któ­rych nie uczyłaś/eś się na dotych­cza­so­wym kie­run­ku.

Nie­ste­ty nie ma takiej moż­li­wo­ści. W dniach, w któ­rych prze­by­wasz na uczel­ni posił­ki masz zabez­pie­czo­ne na sto­łów­ce woj­sko­wej. Zwrot kosz­tów żywie­nia otrzy­masz tyl­ko wte­dy gdy wyje­dziesz na prze­pust­kę lub urlop.

 

Jeże­li nie zna­la­złeś odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce Cię pyta­nie…

zadzwoń: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956

lub napisz: rekrutacja@​wat.​edu.​pl