PUNKTY REKRUTACYJNE KWALIFIKUJĄCE W MINIONYCH LATACH

Mini­mal­ne war­to­ści punk­tów ran­kin­go­wych z jaki­mi są zakwa­li­fi­ko­wa­ni kan­dy­da­ci na poszcze­gól­ne kie­run­ki okre­ślo­ne­go rodza­ju stu­diów I stop­nia zale­żą od wie­lu, zmie­nia­ją­cych się co roku czyn­ni­ków (limi­ty miejsc, licz­ba kan­dy­da­tów na kie­ru­nek, przed­mio­ty wybra­ne przez tych kan­dy­da­tów na matu­rę i ich pozio­mi, trud­ność zadań matu­ral­nych z uwzględ­nia­nych przez Aka­de­mię przed­mio­tów) i są każ­de­go roku innenie moż­na się nimi suge­ro­wać.

 

Poni­żej mini­mal­ne war­to­ści pkt ran­kin­go­wych po decy­zjach komi­sji rekru­ta­cyj­nej na stu­dia pierw­sze­go stop­nia:
W - stu­dia woj­sko­we, CS – cywil­ne sta­cjo­nar­ne, CN – cywil­ne nie­sta­cjo­nar­ne

kie­ru­nek stu­diów
/PJO
2017 2018 2019
W CS CN W CS CN W CS CN
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we - 44 20   41 20   34 15
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na         26     25  
bio­go­so­dar­ka - 54 -   19     30  
budow­nic­two 58 52 29 43 49 30 48 45 21
che­mia 76 59 26 61 46   66 39  
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja 24 44 21 29 45 20 31 34 15
ener­ge­ty­ka - 44 20 - 42 20   30 16
geo­de­zja i kar­to­gra­fia 45 39 21 42 37 15 47 31  
infor­ma­ty­ka 39 70 31 34   31 42   30
infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie - 60 -            
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa - 30 - 42 34   47 30  
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na - 55 -   49     42  
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa - 38 -   34     25  
kryp­to­lo­gia
i cyber­bez­pie­czeń­stwo
46 66 - 22     39    
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne         58     60  
logi­sty­ka (ogól­no­aka­de­mic­ka) - 39 16   38 19   32 15
logi­sty­ka (prak­tycz­ny) 61 42 19 50 38 20 50 36 18
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka 47 48 19 58 46   60 45 20
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn 70 46 19 47 43 20 45 30 15
mecha­tro­ni­ka 45 57 19 38 49 30 39 50 20
obron­ność pań­stwa - 36 15   35 16   25  
zarzą­dza­nie - 52 -   46     42 15