PUNKTY REKRUTACYJNE KWALIFIKUJĄCE W MINIONYCH LATACH

Mini­mal­ne war­to­ści punk­tów ran­kin­go­wych z jaki­mi są zakwa­li­fi­ko­wa­ni kan­dy­da­ci na poszcze­gól­ne kie­run­ki okre­ślo­ne­go rodza­ju stu­diów I stop­nia zale­żą od wie­lu, zmie­nia­ją­cych się co roku czyn­ni­ków (limi­ty miejsc, licz­ba kan­dy­da­tów na kie­ru­nek, przed­mio­ty wybra­ne przez tych kan­dy­da­tów na matu­rę i ich pozio­mi, trud­ność zadań matu­ral­nych z uwzględ­nia­nych przez Aka­de­mię przed­mio­tów) i są każ­de­go roku innenie moż­na się nimi suge­ro­wać.

 

Poni­żej mini­mal­ne war­to­ści pkt ran­kin­go­wych po decy­zjach komi­sji rekru­ta­cyj­nej na stu­dia pierw­sze­go stop­nia:
W - stu­dia woj­sko­we, CS – cywil­ne sta­cjo­nar­ne, CN – cywil­ne nie­sta­cjo­nar­ne

kie­ru­nek stu­diów
/PJO
201720182019
WCSCNWCSCNWCSCN
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we-4420 4120 3415
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na    26  25 
bio­go­so­dar­ka-54- 19  30 
budow­nic­two585229434930484521
che­mia7659266146 6639 
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja244421294520313415
ener­ge­ty­ka-4420-4220 3016
geo­de­zja i kar­to­gra­fia4539214237154731 
infor­ma­ty­ka39703134 3142 30
infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie-60-      
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa-30-4234 4730 
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na-55- 49  42 
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa-38- 34  25 
kryp­to­lo­gia
i cyber­bez­pie­czeń­stwo
4666-22  39  
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne    58  60 
logi­sty­ka (ogól­no­aka­de­mic­ka)-3916 3819 3215
logi­sty­ka (prak­tycz­ny)614219503820503618
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka4748195846 604520
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn704619474320453015
mecha­tro­ni­ka455719384930395020
obron­ność pań­stwa-3615 3516 25 
zarzą­dza­nie-52- 46  4215