Punkty rekrutacyjne kwalifikujące w minionych latach

Mini­mal­ne war­to­ści punk­tów ran­kin­go­wych z jaki­mi są zakwa­li­fi­ko­wa­ni kan­dy­da­ci na poszcze­gól­ne kie­run­ki okre­ślo­ne­go rodza­ju stu­diów I stop­nia zale­żą od wie­lu, zmie­nia­ją­cych się co roku czyn­ni­ków (limi­ty miejsc, licz­ba kan­dy­da­tów na kie­ru­nek, przed­mio­ty wybra­ne przez tych kan­dy­da­tów na matu­rę i ich pozio­mi, trud­ność zadań matu­ral­nych z uwzględ­nia­nych przez Aka­de­mię przed­mio­tów) i są każ­de­go roku innenie moż­na się nimi suge­ro­wać.

 

Poni­żej mini­mal­ne war­to­ści pkt ran­kin­go­wych po decy­zjach WKR na stu­dia pierw­sze­go stop­nia:
W - stu­dia woj­sko­we, CS – cywil­ne sta­cjo­nar­ne, CN – cywil­ne nie­sta­cjo­nar­ne

 

kie­ru­nek stu­diów
PJO
2016 2017 2018
W CS CN W CS CN W CS CN
bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
WCY
- 37 15 - 44 20   41 20
bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na
inter­dy­scy­pli­nar­ny
WME WCY WEL IOE
              26  
bio­go­so­dar­ka
WME
- 47 - - 54 -   19  
budow­nic­two
WIG
53 37 25 58 52 29 43 49 30
che­mia
WTC
73 50 18 76 59 26 61 46  
elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
WEL
33 35 15 24 44 21 29 45 20
ener­ge­ty­ka
WEL
- 32 12 - 44 20 - 42 20
geo­de­zja i kar­to­gra­fia
WIG
58 30 25 45 39 21 42 37 15
infor­ma­ty­ka
WCY
38 55 17 39 70 31 34   31
infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie
WCY
- 40 - - 60 -      
inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
WML
- 32 - - 30 - 42 34  
inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
IOE
- 56 - - 55 -   49  
inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
WTC
- 30 - - 38 -   34  
kryp­to­lo­gia
i cyber­bez­pie­czeń­stwo
WCY
66 52 17 46 66 - 22    
kie­run­ki infor­ma­tycz­ne
WCY
              58  
logi­sty­ka
WME
- 32 15 - 39 16   38 19
logi­sty­ka
WLO
57 37 18 61 42 19 50 38 20
lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
WML
54 37 16 47 48 19 58 46  
mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
WME
53 39 15 70 46 19 47 43 20
mecha­tro­ni­ka
WML
46 46 16 45 57 19 38 49 30
obron­ność pań­stwa
WLO
- 32 - - 36 15   35 16
zarzą­dza­nie
WCY
- 43 15 - 52 -   46