Uczel­nia­na Komi­sja Rekru­ta­cyj­na
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa

tel.: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax: 261 837 938, 261 839 159

e‑mail rekrutacja@​wat.​edu.​pl

czyn­na:

ponie­dzia­łek – pią­tek w godz. 8.00 – 15.30
czwar­tek – dodat­ko­wo w okre­sie sty­czeń-luty i lipiec-wrze­sień w godz. 8.00 – 18.00