Dni otwarte

DZIEŃ OTWARTY WAT – 23 MARCA 2019 R.

Dzię­ku­je­my za udział w Dniu Otwar­tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Rela­cja z tego wyda­rze­nia znaj­du­je się tutaj oraz na Face­bo­oku. Na kolej­ny Dzień Otwar­ty zapra­sza­my w przy­szłym roku.

 

Targi edukacyjne

Poni­żej przed­sta­wio­ne są tar­gi edu­ka­cyj­ne i spo­tka­nia z mło­dzie­żą, w któ­rych Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie uczest­ni­czy­ła. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia naszych sto­isk. Wykaz będzie uzu­peł­nia­ny w mia­rę zgło­szeń uczest­nic­twa WAT w innych przed­się­wzię­ciach tego typu.

 

TARGI EDUKACYJNE I SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ W 2019 R.
 1. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 3, Kra­śnik – 7 lute­go 2019
 2. Łosic­kie Spo­tka­nia Edu­ka­cyj­ne – I LO, Łosi­ce – 13 lute­go 2019
 3. Aka­de­mic­kie Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – I LO, Ostrze­szów; LO, Syców – 14 lute­go 2019
 4. Aka­de­mic­kie Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – ZSZ, Ole­sno; ZSP, Dobro­dzień – 18 lute­go 2019
 5. Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne z mło­dzie­żą – LO im. T. Kościusz­ki, Gosty­nin – 18 lute­go 2019
 6. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne „Uczel­nie w powie­cie” – Sokół­ka – 25 lute­go 2019
 7. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne „Uczel­nie w powie­cie” – Bielsk Pod­la­ski – 26 lute­go 2019
 8. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne „Uczel­nie w powie­cie” – Sie­mia­ty­cze – 27 lute­go 2019
 9. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – LO im. mjr H. Suchar­skie­go, Sierpc – 27 lute­go 2019
 10. Aka­de­mic­kie Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – I LO, Toma­szów Mazo­wiec­ki; LO, Rawa Mazo­wiec­ka – 28 lute­go 2019
 11. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – MODR, Płońsk – 1 mar­ca 2019
 12. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – MTP, Poznań – 1 – 3 mar­ca 2019
 13. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne ABSOLWENT – Hala OSiR, Gorzów Wiel­ko­pol­ski – 5 mar­ca 2019
 14. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Cen­trum Wysta­wien­ni­czo – Kon­gre­so­we, Opo­le – 5 – 6 mar­ca 2019
 15. Pod­kar­pac­kie Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – G2A ARENA Cen­trum Wysta­wien­ni­czo-Kon­gre­so­we, Rze­szów-Jasion­ka – 5 – 6 mar­ca 2019
 16. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 1, Kosza­lin – 6 mar­ca 2019
 17. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne „Uczel­nie w powie­cie” – Gra­je­wo – 6 mar­ca 2019
 18. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne „Uczel­nie w powie­cie” – Ełk – 7 mar­ca 2019
 19. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS Mecha­nik, Słupsk – 7 mar­ca 2019
 20. Mię­dzy­na­ro­do­wy SALON Edu­ka­cyj­ny PERSPEKTYWY – PKiN, War­sza­wa – 8 – 9 mar­ca 2019
 21. Salon Edu­ka­cyj­ny – Hala OSiR, Skier­nie­wi­ce – 11 mar­ca 2019
 22. Ogól­no­pol­skie Tar­gi Szkół Wyż­szych SZOK Radom – stre­fa G2, Radom – 12 mar­ca 2019
 23. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne ABSOLWENT – Hala VI LO, Zie­lo­na Góra – 12 mar­ca 2019
 24. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Atlas Are­na, Łódź – 13 – 14 mar­ca 2019
 25. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 2, Star­gard – 13 mar­ca 2019
 26. Gieł­da pomy­słów na życie – III LO, Łom­ża – 13 mar­ca 2019
 27. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 3, Szcze­cin – 14 mar­ca 2019
 28. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne EDUKACJA 2019 – MTL, Lublin – 14 – 15 mar­ca 2019
 29. Tar­gi Aka­de­mia – Wydział Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UG, Gdańsk – 19 – 20 mar­ca 2019
 30. Pod­kar­pac­kie Spo­tka­nia Edu­ka­cyj­ne – II LO, Jasło – 20 mar­ca 2019
 31. Pod­kar­pac­kie Spo­tka­nia Edu­ka­cyj­ne – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych, Brzo­zów – 21 mar­ca 2019
 32. Tar­gi Szkół Wyż­szych – Zespół Szkół Eko­no­micz­nych, Mińsk Mazo­wiec­ki – 21 mar­ca 2019
 33. Dzień „Łącz­ność z mun­du­rem” – Zespół Szkół Łącz­no­ści, Gdańsk – 21 mar­ca 2019
 34. Dzień Aka­de­mic­ki – ZS nr 1, Pisz – 25 mar­ca 2019
 35. Tar­gi EDUKACJA 2019 – Spodek, Kato­wi­ce – 26 – 27 mar­ca 2019
 36. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Sale Kon­fe­ren­cyj­no – Szko­le­nio­we Bia­łas i syno­wie, Giżyc­ko – 28 mar­ca 2019
 37. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Hotel Arka­dia, Koń­skie – 10 kwiet­nia 2019
 38. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Hotel Euro­pa, Sta­ra­cho­wi­ce – 11 kwiet­nia 2019
 39. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Hotel Pro­mień, Skar­ży­sko-Kamien­na – 12 kwiet­nia 2019
 40. Tar­gi Szkół Wyż­szych – Augu­stow­skie Cen­trum Edu­ka­cyj­ne, Augu­stów – 12 kwiet­nia 2019