Dni otwarte

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) rektor zarządzeniem nr 22/RKR/2020 z dnia 12 marca 2020 r. odwołał organizację planowanego na 28 marca 2020 Dnia Otwartego WAT.

Rela­cja z ubie­gło­rocz­ne­go Dnia Otwar­te­go. znaj­du­je się tutaj oraz na Face­bo­oku.

Targi edukacyjne

Poni­żej przed­sta­wio­ne są tar­gi edu­ka­cyj­ne i spo­tka­nia z mło­dzie­żą, w któ­rych Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie uczest­ni­czy­ła. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia naszych sto­isk. Wykaz będzie uzu­peł­nia­ny w mia­rę zgło­szeń uczest­nic­twa WAT w innych przed­się­wzię­ciach tego typu.

TARGI EDUKACYJNE I SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ W 2020 R.
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 1, Kosza­lin – 25 lute­go 2020
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS Mecha­nik, Słupsk – 26 lute­go 2020
 • XV Pod­kar­pac­kie Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – G2A ARENA Cen­trum Wysta­wien­ni­czo-Kon­gre­so­we, Rze­szów-Jasion­ka – 25–26 lute­go 2020
 • III Powia­to­we Tar­gi Edu­ka­cji i Roz­wo­ju – ZS im. M. Skło­dow­skiej-Curie, Gosty­nin – 26 lute­go 2020
 • Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne – ZSO nr 1, Wyso­kie Mazo­wiec­kie – 2 mar­ca 2020
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne ABSOLWENT – Hala OSiR, Gorzów Wiel­ko­pol­ski – 3 mar­ca 2020
 • Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 1, Zambrów – 3 mar­ca 2020
 • Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 1, Gra­je­wo – 4 mar­ca 2020
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 2, Star­gard – 4 mar­ca 2020
 • Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 6, Ełk – 5 mar­ca 2020
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 3, Szcze­cin – 5 mar­ca 2020
 • Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Edu­ka­cyj­ny PERSPEKTYWY – PKiN, War­sza­wa – 6–7 mar­ca 2020
 • Salon Edu­ka­cyj­ny – Hala OSiR, Skier­nie­wi­ce – 10 mar­ca 2020
 • Tar­gi Aka­de­mia – Wydział Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UG, Gdańsk – 10–11 mar­ca 2020
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Atlas Are­na, Łódź – odwo­ła­no
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – ZSP nr 3 im. S. Sta­szi­ca, Sie­dl­ce – odwo­ła­no
 • Pod­kar­pac­kie Spo­tka­nia Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 3, Sanok – zmia­na ter­mi­nu
 • Pod­kar­pac­kie Spo­tka­nia Edu­ka­cyj­ne – II LO, Jasło – zmia­na ter­mi­nu
 • Pro­mo­cja Edu­ka­cyj­na  – Aula UMK, Toruń – odwo­ła­no
 • Ogól­no­pol­skie Tar­gi Szkół Wyż­szych – stre­fa G2, Radom – odwo­ła­no
 • Ogól­no­pol­skie Tar­gi EDUKACJA 2020 – Spodek, Kato­wi­ce – odwo­ła­no
 • Forum Edu­ka­cji Mło­dzie­ży – Hala Spor­to­wa, Mła­wa – odwo­ła­no
 • Spo­tka­nie z mło­dzie­żą – LO im. marsz. S. Mała­chow­skie­go, Płock – odwo­ła­no
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 2, Kalisz – odwo­ła­no
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Hotel Arka­dia, Koń­skie – odwo­ła­no
 • Tar­gi Pra­cy, Edu­ka­cji i Karie­ry – ZS nr 1, Soko­łów Pod­la­ski – odwo­ła­no
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Hotel Pro­mień, Skar­ży­sko-Kamien­na – odwo­ła­no
 • Tar­gi Szkół Wyż­szych – ACE, Augu­stów – odwo­ła­no
 • Dzień Aka­de­mic­ki – II LO, Pisz – odwo­ła­no
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – LO, Syców – odwo­ła­no
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – PZS, Żmi­gród – odwo­ła­no
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – IV LO, Ostrów Wiel­ko­pol­ski – odwo­ła­no
 • Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Sale Kon­fe­ren­cyj­no-Szko­le­nio­we Bia­łas i syno­wie, Giżyc­ko – odwo­ła­no