Dni otwarte

DZIEŃ OTWARTY WAT – 28 MARCA 2020 R.

Rela­cja z ubie­gło­rocz­ne­go Dnia Otwar­te­go. znaj­du­je się tutaj oraz na Face­bo­oku.

Targi edukacyjne

Poni­żej przed­sta­wio­ne są tar­gi edu­ka­cyj­ne i spo­tka­nia z mło­dzie­żą, w któ­rych Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie uczest­ni­czy­ła. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia naszych sto­isk. Wykaz będzie uzu­peł­nia­ny w mia­rę zgło­szeń uczest­nic­twa WAT w innych przed­się­wzię­ciach tego typu.

TARGI EDUKACYJNE I SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ W 2020 R.
 1. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 1, Kosza­lin – 25 lute­go 2020
 2. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS Mecha­nik, Słupsk – 26 lute­go 2020
 3. XV Pod­kar­pac­kie Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – G2A ARENA Cen­trum Wysta­wien­ni­czo-Kon­gre­so­we, Rze­szów-Jasion­ka – 25 – 26 lute­go 2020
 4. III Powia­to­we Tar­gi Edu­ka­cji i Roz­wo­ju – ZS im. M. Skło­dow­skiej-Curie, Gosty­nin – 26 lute­go 2020
 5. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne – ZSO nr 1, Wyso­kie Mazo­wiec­kie – 2 mar­ca 2020
 6. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne ABSOLWENT – Hala OSiR, Gorzów Wiel­ko­pol­ski – 3 mar­ca 2020
 7. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 1, Zambrów – 3 mar­ca 2020
 8. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 1, Gra­je­wo – 4 mar­ca 2020
 9. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 2, Star­gard – 4 mar­ca 2020
 10. Pre­zen­ta­cje Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 6, Ełk – 5 mar­ca 2020
 11. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne Edu Day – Hala Spor­to­wa ZS nr 3, Szcze­cin – 5 mar­ca 2020
 12. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – MTL, Lublin – 5 – 6 mar­ca 2020
 13. Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Edu­ka­cyj­ny PERSPEKTYWY – PKiN, War­sza­wa – 6 – 7 mar­ca 2020
 14. Salon Edu­ka­cyj­ny – Hala OSiR, Skier­nie­wi­ce – 10 mar­ca 2020
 15. Tar­gi Aka­de­mia – Wydział Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UG, Gdańsk – 10 – 11 mar­ca 2020
 16. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Atlas Are­na, Łódź – 11 – 12 mar­ca 2020
 17. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – ZSP nr 3 im. S. Sta­szi­ca, Sie­dl­ce – 12 mar­ca 2020
 18. Pod­kar­pac­kie Spo­tka­nia Edu­ka­cyj­ne – ZS nr 3, Sanok – 12 mar­ca 2020
 19. Pod­kar­pac­kie Spo­tka­nia Edu­ka­cyj­ne – II LO, Jasło – 13 mar­ca 2020
 20. Pro­mo­cja Edu­ka­cyj­na  – Aula UMK, Toruń – 17 mar­ca 2020
 21. Ogól­no­pol­skie Tar­gi Szkół Wyż­szych – stre­fa G2, Radom – 17 mar­ca 2020
 22. Ogól­no­pol­skie Tar­gi EDUKACJA 2020 – Spodek, Kato­wi­ce – 17 – 18 mar­ca 2020
 23. Spo­tka­nie z mło­dzie­żą – LO im. marsz. S. Mała­chow­skie­go, Płock – 23 mar­ca 2020
 24. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Hotel Arka­dia, Koń­skie – 25 mar­ca 2020
 25. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Hotel Pro­mień, Skar­ży­sko-Kamien­na – 26 mar­ca 2020
 26. Tar­gi Szkół Wyż­szych – ACE, Augu­stów – 27 mar­ca 2020
 27. Dzień Aka­de­mic­ki – II LO, Pisz – 27 mar­ca 2020
 28. Tar­gi Edu­ka­cyj­ne – Sale Kon­fe­ren­cyj­no-Szko­le­nio­we Bia­łas i syno­wie, Giżyc­ko – 3 kwiet­nia 2020