LEGIA AKADEMICKA

25 lute­go 2019 r. roz­po­czę­ła się rekru­ta­cja do pro­gra­mu „Legia Aka­de­mic­ka” w WAT. Zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do 11 mar­ca 2019 r.

„Legia Aka­de­mic­ka” to pro­gram Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej skie­ro­wa­ny do stu­den­tów. Pod­czas zajęć teo­re­tycz­nych i prak­tycz­nych stu­den­ci zdo­bę­dą wie­dzę i umie­jęt­no­ści z zakre­su służ­by woj­sko­wej.

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne w spra­wie pro­gra­mu odbę­dzie się 6 mar­ca o godz. 9.50 w auli Wydzia­łu Logi­sty­ki (bud. 135).

Aby wziąć udział w „Legii Aka­de­mic­kiej” w WAT nale­ży pobrać for­mu­larz, a następ­nie wydru­ko­wać, wypeł­nić i wraz z zaświad­cze­niem o byciu stu­den­tem zło­żyć w Wydzia­le Logi­sty­ki (WLO) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (budy­nek 135 pok. 0.16).

Pro­gram „Legii Aka­de­mic­kiej” skła­da się z dwóch eta­pów:

  1. zajęć teo­re­tycz­nych reali­zo­wa­nych w okre­sie marzec – kwie­cień 2019 w Wydzia­le Logi­sty­ki WAT (w try­bie week­en­do­wym – 30 godzin zajęć łącz­nie),
  2. czę­ści prak­tycz­nej reali­zo­wa­nej w jed­nost­kach woj­sko­wych na tere­nie całe­go kra­ju w okre­sie lipiec – wrze­sień (tur­nu­sy po 22 lub 44 dni z zapew­nio­nym żoł­dem).

Koor­dy­na­tor pro­gra­mu: płk dr Robert Paw­lic­ki, e‑mail: robert.​pawlicki@​wat.​edu.​pl, tel. 261 837 810.

Infor­ma­cje o Legii Aka­de­mic­kiej: