Legia Akademicka w WAT

W stycz­niu ruszy­ły zaję­cia w ramach Legii Aka­de­mic­kiej.

Dnia 22 grud­nia o godz. 10.00 zosta­ła zakoń­czo­na rekru­ta­cja do pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go Legia Aka­de­mic­ka w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Zaję­cia w ramach reali­za­cji pro­gra­mu odby­wa­ją się w dwóch zjaz­dach sobot­nio-nie­dziel­nych:

  • 20 – 21.01.2018 r.
  • 10 – 11.02.2018 r.

Pro­gram szko­le­nia oraz szcze­gó­ło­wy roz­kład zajęć zosta­ły prze­sła­ne do osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych, na adre­sy e-mail poda­ne we wnio­skach o powo­ła­nie do odby­cia prze­szko­le­nia woj­sko­we­go.

 

 

Infor­ma­cje o Legii Aka­de­mic­kiej: