LEGIA AKADEMICKA – REKRUTACJA
DO 20 STYCZNIA 2020 R.

Zasta­na­wiasz się nad służ­bą w Siłach Zbroj­nych RP lub innych for­ma­cjach mun­du­ro­wych? Zgłoś się do „Legii Aka­de­mic­kiej”! To pro­gram Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej skie­ro­wa­ny do stu­den­tów. Pod­czas zajęć teo­re­tycz­nych i prak­tycz­nych zdo­bę­dziesz wie­dzę i umie­jęt­no­ści z zakre­su służ­by woj­sko­wej.

Rekru­ta­cja do „Legii Aka­de­mic­kiej” w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej trwa do 20 stycz­nia 2020 r.

Aby wziąć udział w „Legii Aka­de­mic­kiej” w WAT nale­ży pobrać for­mu­larz, a następ­nie wydru­ko­wać, wypeł­nić i wraz z zaświad­cze­niem o byciu stu­den­tem zło­żyć w Wydzia­le Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT (budy­nek 135 pok. 0.09).

Pro­gram „Legii Aka­de­mic­kiej” skła­da się z dwóch eta­pów:

  1. zajęć teo­re­tycz­nych reali­zo­wa­nych w Wydzia­le Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT;
  2. czę­ści prak­tycz­nej reali­zo­wa­nej w jed­nost­kach woj­sko­wych na tere­nie całe­go kra­ju.

Koor­dy­na­to­rzy pro­gra­mu:

 

Wię­cej infor­ma­cji o Legii Aka­de­mic­kiej