STUDIUM OFICERSKIE

6‑miesięczne szkolenie wojskowe

Roz­po­czę­cie: 4 lute­go 2020 r.

Infor­ma­cja dla pod­ofi­ce­rów zawo­do­wych zakwa­li­fi­ko­wa­nych na sze­ścio­mie­sięcz­ne szko­le­nie woj­sko­we w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w War­sza­wie w roku 2020

4 lute­go 2020 r. godz. 08.00

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 1
Ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 21

Ubiór: mun­dur wyj­ścio­wy

 • skie­ro­wa­nie z JW,
 • legi­ty­ma­cja służ­bo­wa,
 • zaświad­cze­nie o roz­li­cze­niu z jed­nost­ką,
 • poświad­cze­nie bez­pie­czeń­stwa,
 • zaświad­cze­nie stwier­dza­ją­ce odby­cie szko­le­nia w zakre­sie ochro­ny infor­ma­cji nie­jaw­nych,
 • aktu­al­ne bada­nia lekar­skie waż­ne do koń­ca trwa­nia szko­le­nia tj. do 07.08 2020 roku (wyma­ga­ne na sta­no­wi­sku zaj­mo­wa­nym przed skie­ro­wa­niem na szko­le­nie woj­sko­we),
 • kopię dyplo­mu ukoń­czo­nych stu­diów II stop­nia.
 • 2 x mun­dur polo­wy,
 • ubra­nie ochron­ne,
 • pas żoł­nier­ski,
 • kami­zel­ka tak­tycz­na lub szel­ki do prze­no­sze­nia opo­rzą­dze­nia,
 • strój spor­to­wy – woj­sko­wy (buty spor­to­we, spoden­ki spor­to­we, skar­pe­ty spor­to­we, koszul­ka spor­to­wa, dres spor­to­wy),
 • zasob­nik pie­cho­ty gór­skiej (+ mały ple­cak),
 • tor­ba podróż­na (do prze­no­sze­nia stro­ju spor­to­we­go),
 • hełm (jeże­li ist­nie­je moż­li­wość pozo­sta­wie­nia przez JW roz­li­cza­ją­cą),
 • maska prze­ciw­ga­zo­wa fil­tra­cyj­na (jeże­li ist­nie­je moż­li­wość pozo­sta­wie­nia przez JW roz­li­cza­ją­cą),
 • ochron­ni­ki słu­chu,
 • przy­bo­ry piśmien­ni­cze do spo­rzą­dza­nia nota­tek i do pra­cy na mapie,
 • śpi­wór.

 

UWAGA:

Ist­nie­je moż­li­wość przy­jaz­du w dzień poprze­dza­ją­cy roz­po­czę­cie szko­le­nia tj. w dniu 3 lute­go 2020 roku.

 • SW 38A: kor­pus oso­bo­wy logi­sty­ki, gru­pa oso­bo­wa ogól­no­lo­gi­stycz­na – zakwa­te­ro­wa­nie Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 6, dowód­ca kom­pa­nii – kpt. Paweł OSIAK, tel. 261 837 807
 • SW 38C: kor­pus oso­bo­wy logi­sty­ki, gru­pa oso­bo­wa trans­por­tu i ruchu wojsk– zakwa­te­ro­wa­nie Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 6, dowód­ca kom­pa­nii – kpt. Paweł OSIAK, tel. 261 837 807
 • SW 28B: kor­pus oso­bo­wy łącz­no­ści i infor­ma­ty­ki, gru­pa oso­bo­wa eks­plo­ata­cji sys­te­mów łącz­no­ści– zakwa­te­ro­wa­nie Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 5, dowód­ca kom­pa­nii – kpt. Łukasz PATREJKO, tel. 261 839 059

 

KURS PRZESZKALANIA KADR REZERW

Informacja
dla żołnierzy biorących udział w KURSIE PRZESZKALANIA KADR REZERWY
w Wojskowej Akademii Technicznej

07.09 – 27.11.2020

Kurs prze­szka­la­nia kadr rezer­wy – ofi­cer­ski SW:28B01 (50 żoł­nie­rzy)
Kurs prze­szka­la­nia kadr rezer­wy – ofi­cer­ski SW:28D01 (20 żoł­nie­rzy)
Kurs prze­szka­la­nia kadr rezer­wy – ofi­cer­ski SW:32A01 (30 żoł­nie­rzy)
Kurs prze­szka­la­nia kadr rezer­wy – ofi­cer­ski SW:38B05 (20 żoł­nie­rzy)

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 21 (Aka­de­mik Woj­sko­wy Nr 5)

tel.: 261 837 850 (służ­ba dyżur­na)

Ponad­to w dniu sta­wien­nic­twa (do godz. 8.00) przy punk­cie ewi­den­cji nale­ży przed­sta­wić kar­tę powo­ła­nia otrzy­ma­ną z macie­rzy­stej Woj­sko­wej Komen­dy Uzu­peł­nień oraz ksią­żecz­kę woj­sko­wą. W przy­pad­ku osób dojeż­dża­ją­cych z poza War­sza­wy ist­nie­je moż­li­wość nie­od­płat­ne­go zakwa­te­ro­wa­nia, bez wyży­wie­nia w dzień poprze­dza­ją­cy sta­wien­nic­two w Aka­de­mi­ku Woj­sko­wym nr 5.

Co zabrać ze sobą na kurs?

  • doku­men­ty (kar­tę powo­ła­nia, ksią­żecz­kę woj­sko­wą, dowód oso­bi­sty, ksią­żecz­kę zdro­wia żoł­nie­rza (jeże­li posia­dasz), kar­tę szcze­pień, numer kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re będzie prze­le­wa­ne upo­sa­że­nie);
  • środ­ki higie­ny oso­bi­stej;
  • wygod­ną bie­li­znę;
  • obu­wie spor­to­we: do bie­ga­nia na zewnątrz oraz obu­wie przy­sto­so­wa­ne do hali spor­to­wej;
  • strój spor­to­wy;
  • strój pły­wac­ki (kąpielówki/kostium, cze­pek, klap­ki base­no­we);
  • przy­bo­ry do pisa­nia, zeszyt;
  • umun­du­ro­wa­nie polo­we (jeże­li posia­dasz)

Czy jest moż­li­wość pozo­sta­wie­nia samo­cho­du na tere­nie uczel­ni?

Jeże­li zde­cy­du­jesz się przy­je­chać do WAT samo­cho­dem, pamię­taj, że nie będziesz mógł go pozo­sta­wić na tere­nie zamknię­tym Aka­de­mii.

Auto możesz zosta­wić na par­kin­gu przy aka­de­mi­ku (jeże­li znaj­dziesz miej­sce, a to nie jest łatwe) – dodat­ko­wo płat­ne, ale Aka­de­mia nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ną kra­dzież, czy uszko­dze­nia. Dla wła­sne­go spo­ko­ju lepiej zostaw auto w domu.

Czy po zaję­ciach moż­na opusz­czać aka­de­mik woj­sko­wy?

W trak­cie trwa­nia kur­su pod­cho­rą­żo­wie mają prze­pust­kę sta­łą obo­wią­zu­ją­cą na tere­nie War­sza­wy i mogą opusz­czać teren uczel­ni po skoń­czo­nych zaję­ciach. Dodat­ko­wo dosta­ją jed­no­ra­zo­we prze­pust­ki oraz urlo­py na wyjaz­dy np. do domu.

Wydział Kadr Woj­sko­wych WAT

 • kpt. Mariusz Kubisz – 261 837 251

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Informacja
dla żołnierzy biorących udział w SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ
w Wojskowej Akademii Technicznej

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 21 (Aka­de­mik Woj­sko­wy Nr 5)

tel.: 261 837 850 (służ­ba dyżur­na)

Ponad­to w dniu sta­wien­nic­twa (do godz. 8.00) przy punk­cie ewi­den­cji nale­ży przed­sta­wić kar­tę powo­ła­nia otrzy­ma­ną z macie­rzy­stej Woj­sko­wej Komen­dy Uzu­peł­nień oraz ksią­żecz­kę woj­sko­wą. W przy­pad­ku osób dojeż­dża­ją­cych z poza War­sza­wy ist­nie­je moż­li­wość nie­od­płat­ne­go zakwa­te­ro­wa­nia, bez wyży­wie­nia w dzień poprze­dza­ją­cy sta­wien­nic­two w Aka­de­mi­ku Woj­sko­wym nr 5.

Co zabrać ze sobą na kurs?

  • doku­men­ty (kar­tę powo­ła­nia, ksią­żecz­kę woj­sko­wą, dowód oso­bi­sty, ksią­żecz­kę zdro­wia żoł­nie­rza (jeże­li posia­dasz), kar­tę szcze­pień, numer kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re będzie prze­le­wa­ne upo­sa­że­nie);
  • środ­ki higie­ny oso­bi­stej;
  • wygod­ną bie­li­znę;
  • obu­wie spor­to­we: do bie­ga­nia na zewnątrz oraz obu­wie przy­sto­so­wa­ne do hali spor­to­wej;
  • strój spor­to­wy;
  • strój pły­wac­ki (kąpielówki/kostium, cze­pek, klap­ki base­no­we);
  • przy­bo­ry do pisa­nia, zeszyt;
  • umun­du­ro­wa­nie polo­we (jeże­li posia­dasz)

Czy jest moż­li­wość pozo­sta­wie­nia samo­cho­du na tere­nie uczel­ni?

Jeże­li zde­cy­du­jesz się przy­je­chać do WAT samo­cho­dem, pamię­taj, że nie będziesz mógł go pozo­sta­wić na tere­nie zamknię­tym Aka­de­mii.

Auto możesz zosta­wić na par­kin­gu przy aka­de­mi­ku (jeże­li znaj­dziesz miej­sce, a to nie jest łatwe) – dodat­ko­wo płat­ne, ale Aka­de­mia nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ną kra­dzież, czy uszko­dze­nia. Dla wła­sne­go spo­ko­ju lepiej zostaw auto w domu.

Czy po zaję­ciach moż­na opusz­czać aka­de­mik woj­sko­wy?

W trak­cie trwa­nia tzw. pod­sta­wo­we­go szko­le­nia woj­sko­we­go tzw. „uni­tar­ki” żoł­nie­rze nie mogą opusz­czać tere­nu WAT. Po szko­le­niu pod­sta­wo­wym żoł­nie­rze otrzy­mu­ją prze­pust­kę sta­łą obo­wią­zu­ją­cą na tere­nie War­sza­wy i mogą opusz­czać teren uczel­ni po skoń­czo­nych zaję­ciach. Dodat­ko­wo dosta­ją jed­no­ra­zo­we prze­pust­ki oraz urlo­py na wyjaz­dy np. do domu.

Wydział Kadr Woj­sko­wych WAT

 • kpt. Mariusz Kubisz – 261 837 251