KURS PRZESZKALANIA KADR REZERW

Informacja
dla żołnierzy biorących udział w KURSIE PRZESZKALANIA KADR REZERWY
w Wojskowej Akademii Technicznej

07.09 – 27.11.2020

Kurs prze­szka­la­nia kadr rezer­wy – ofi­cer­ski SW:28B01 (50 żoł­nie­rzy)
Kurs prze­szka­la­nia kadr rezer­wy – ofi­cer­ski SW:28D01 (20 żoł­nie­rzy)
Kurs prze­szka­la­nia kadr rezer­wy – ofi­cer­ski SW:32A01 (30 żoł­nie­rzy)
Kurs prze­szka­la­nia kadr rezer­wy – ofi­cer­ski SW:38B05 (20 żoł­nie­rzy)

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 21 (Aka­de­mik Woj­sko­wy Nr 5)

tel.: 261 837 850 (służ­ba dyżur­na)

Ponad­to w dniu sta­wien­nic­twa (do godz. 8.00) przy punk­cie ewi­den­cji nale­ży przed­sta­wić kar­tę powo­ła­nia otrzy­ma­ną z macie­rzy­stej Woj­sko­wej Komen­dy Uzu­peł­nień oraz ksią­żecz­kę woj­sko­wą. W przy­pad­ku osób dojeż­dża­ją­cych z poza War­sza­wy ist­nie­je moż­li­wość nie­od­płat­ne­go zakwa­te­ro­wa­nia, bez wyży­wie­nia w dzień poprze­dza­ją­cy sta­wien­nic­two w Aka­de­mi­ku Woj­sko­wym nr 5.

Co zabrać ze sobą na kurs?

  • doku­men­ty (kar­tę powo­ła­nia, ksią­żecz­kę woj­sko­wą, dowód oso­bi­sty, ksią­żecz­kę zdro­wia żoł­nie­rza (jeże­li posia­dasz), kar­tę szcze­pień, numer kon­ta ban­ko­we­go, na któ­re będzie prze­le­wa­ne upo­sa­że­nie);
  • środ­ki higie­ny oso­bi­stej;
  • wygod­ną bie­li­znę;
  • obu­wie spor­to­we: do bie­ga­nia na zewnątrz oraz obu­wie przy­sto­so­wa­ne do hali spor­to­wej;
  • strój spor­to­wy;
  • strój pły­wac­ki (kąpielówki/kostium, cze­pek, klap­ki base­no­we);
  • przy­bo­ry do pisa­nia, zeszyt;
  • umun­du­ro­wa­nie polo­we (jeże­li posia­dasz)

Czy jest moż­li­wość pozo­sta­wie­nia samo­cho­du na tere­nie uczel­ni?

Jeże­li zde­cy­du­jesz się przy­je­chać do WAT samo­cho­dem, pamię­taj, że nie będziesz mógł go pozo­sta­wić na tere­nie zamknię­tym Aka­de­mii.

Auto możesz zosta­wić na par­kin­gu przy aka­de­mi­ku (jeże­li znaj­dziesz miej­sce, a to nie jest łatwe) – dodat­ko­wo płat­ne, ale Aka­de­mia nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ną kra­dzież, czy uszko­dze­nia. Dla wła­sne­go spo­ko­ju lepiej zostaw auto w domu.

Czy po zaję­ciach moż­na opusz­czać aka­de­mik woj­sko­wy?

W trak­cie trwa­nia kur­su pod­cho­rą­żo­wie mają prze­pust­kę sta­łą obo­wią­zu­ją­cą na tere­nie War­sza­wy i mogą opusz­czać teren uczel­ni po skoń­czo­nych zaję­ciach. Dodat­ko­wo dosta­ją jed­no­ra­zo­we prze­pust­ki oraz urlo­py na wyjaz­dy np. do domu.

Wydział Kadr Woj­sko­wych WAT

 • st. chor. szt. Andrzej RAWSKI – 261 837 979