Na pod­sta­wie roz­po­rzą­dze­nia Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 22 maja 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych nad­zo­ro­wa­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z powo­du zapo­bie­ga­nia zaka­że­niu wiru­sem SARS-CoV‑2 (Dz.U. poz. 915 z późn. zm.) dzia­łal­ność szko­le­nio­wa Uczel­ni pozo­sta­je ogra­ni­czo­na do dnia 31 sierp­nia 2020 r.

Ist­nie­je moż­li­wość reali­za­cji kur­sów i szko­leń spe­cja­li­stycz­nych reali­zo­wa­nych w ramach sys­te­mu dosko­na­le­nia zawo­do­we­go żoł­nie­rzy zawo­do­wych, jeże­li jest to uza­sad­nio­ne potrze­ba­mi Sił Zbroj­nych RP.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji nale­ży kon­tak­to­wać się z pra­cow­ni­ka­mi Cen­trum Dosko­na­le­nia Kur­so­we­go WAT.


Doku­men­ty pla­ni­stycz­ne na rok 2020 są dostęp­ne na stro­nie WWW Depar­ta­men­tu Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym MILNET‑Z:

 • „Har­mo­no­gram dosko­na­le­nia zawo­do­we­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na 2020 r.”– doku­ment nr 16341.
 • „Ofer­ta szko­le­nio­wa uczel­ni woj­sko­wych na 2020 r.” – doku­ment nr 15969.

Infor­ma­cje orga­ni­za­cyj­ne dla uczest­ni­ków form dosko­na­le­nia zawo­do­we­go:

 1. Kwa­li­fi­ka­cji żoł­nie­rzy zawo­do­wych na for­my dosko­na­le­nia zawo­do­we­go (kur­sy, stu­dia) doko­nu­je w opar­ciu o przy­dzie­lo­ny limit szko­le­nio­wy Wydział Dosko­na­le­nia Zawo­do­we­go i Tary­fi­ka­cji Depar­ta­men­tu Kadr MON.
 2. Zakwa­li­fi­ko­wa­ny żoł­nierz w dniu roz­po­czę­cia for­my dosko­na­le­nia zawo­do­we­go powi­nien posia­dać roz­kaz per­so­nal­ny (decy­zję) o skie­ro­wa­niu na daną for­mę dosko­na­le­nia zawo­do­we­go, pole­ce­nie wyjaz­du służ­bo­we­go (skie­ro­wa­nie z JW) oraz doku­ment potwier­dza­ją­cy toż­sa­mość (legi­ty­ma­cję żoł­nie­rza).
 3. Uczest­ni­cy mają zapew­nio­ne bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi (sta­wien­nic­two w WAT w dniu poprze­dza­ją­cym roz­po­czę­cie szko­le­nia do godz. 20.00 – Cen­trum Szko­le­nio­wo-Kon­fe­ren­cyj­ne /CSK/ WAT, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 9, 00 – 908 War­sza­wa).
 4. Na tere­nie CSK bez­płat­nie są dostęp­ne prze­wo­do­we łącza inter­ne­to­we (prze­wo­dy sie­cio­we nale­ży posia­dać we wła­snym zakre­sie).
 5. Przy CSK ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z cało­do­bo­we­go, płat­ne­go, moni­to­ro­wa­ne­go par­kin­gu – infor­ma­cja w recep­cji.
 6. Na tere­nie „otwar­tym” Aka­de­mii znaj­du­je się kil­ka bez­płat­nych par­kin­gów nie­strze­żo­nych /ogólnodostępnych/.
 7. Żywie­nie uczest­ni­ków form dosko­na­le­nia zawo­do­we­go odby­wa się w dni robo­cze (pn. – pt.) w opar­ciu o Restau­ra­cję CSK, nato­miast w week­en­dy i dni świą­tecz­ne w opar­ciu Sto­łów­kę Woj­sko­wą nr 2.
 8. Zakwa­li­fi­ko­wa­ni żoł­nie­rze zobo­wią­za­ni są w dniu roz­po­czę­cia for­my dosko­na­le­nia zawo­do­we­go uczest­ni­czyć w spo­tka­niu orga­ni­za­cyj­nym w „Klu­bie WAT” (ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 25 a) o godz. 8.00 /nr sali dostęp­ny w por­tier­ni klubu/.
 9. Żoł­nie­rzy obo­wią­zu­ją nastę­pu­ją­ce rodza­je umun­du­ro­wa­nia pod­czas form dosko­na­le­nia zawo­do­we­go:
  1. stu­dia pody­plo­mo­we – wyj­ścio­wy – roz­po­czę­cie, zakoń­cze­nie, polo­wy – zaję­cia pro­gra­mo­we;
  2. kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne /na sta­no­wi­ska o STE: płk, ppłk, mjr, kpt., por./ – ubiór wyj­ścio­wy (mary­nar­ka) – roz­po­czę­cie, zakoń­cze­nie oraz w cza­sie egza­mi­nów, ubiór polo­wy bez wypo­sa­że­nia – zaję­cia pro­gra­mo­we, ubiór spor­to­wy – zaję­cia z wycho­wa­nia fizycz­ne­go;
  3. kur­sy dosko­na­lą­ce – ubiór polo­wy bez wypo­sa­że­nia;
  4. kur­sy języ­ko­we – ubiór wyj­ścio­wy – roz­po­czę­cie, egza­mi­ny, polo­wy – zaję­cia pro­gra­mo­we.
 10. Roz­kład godzi­no­wy zajęć:
  108.00 – 08.451 – 2
  208.50 – 09.35
  309.50 – 10.353 – 4
  410.40 – 11.25
  511.40 – 12.255 – 6
  612.30 – 13.15
  713.30 – 14.157 – 8
  814.20 – 15.05
  godzi­ny popo­łu­dnio­we
  915.45 – 16.301 – 2
  1016.35 – 17.20
  1117.35 – 18.203 – 4
  1218.25 – 19.10
  1319.25 – 20.105 – 6
  1420.15 – 21.00
 11. Roz­miesz­cze­nie obiek­tów WAT:
 12. Wykaz kon­tak­to­wych nume­rów tele­fo­nów:
 • Szef Cen­trum Dosko­na­le­nia Kur­so­we­go – ppłk Miro­sław Jędrusz­czak – (Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 3, pok. 1.55, I pię­tro), tel. 261 839 756, kom. 887 861 346; e‑mail: miroslaw.​jedruszczak@​wat.​edu.​pl;
 • Kie­row­nik Kur­su – cz.p.o. kpt. Mariusz Kubisz  (Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 3, pok. 1.54, I pię­tro), tel. 261 839 989, kom. 723 634 801; e‑mail: mariusz.​kubisz@​wat.​edu.​pl;
 • Kon­takt w spra­wach wyży­wie­nia i zakwa­te­ro­wa­nia na for­mach dosko­na­le­nia zawo­do­we­go – mgr Moni­ka Waw­rzeń­czyk, mgr Kata­rzy­na Stań­czyk – (Aka­de­mik Woj­sko­wy nr 3, pok. 1.53, I pię­tro), tel. 261 839 971; e‑mail: monika.​wawrzenczyk@​wat.​edu.​plkatarzyna.​stanczyk@​wat.​edu.​pl
 • Recep­cja Cen­trum Szko­le­nio­wo-Kon­fe­ren­cyj­ne­go: tel. 261 837 925;
 • Por­tier­nia Klu­bu WAT: tel. 261 837 912;
 • Sto­łów­ka Woj­sko­wa nr 1: tel. 261 839 477.