Spe­cy­fi­ką Aka­de­mii jest kształ­ce­nie kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych dla potrzeb Sił Zbroj­nych RP w kor­pu­sach i gru­pach oso­bo­wych zgod­nych z zapo­trze­bo­wa­niem i limi­tem usta­la­nym każ­de­go roku przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Rekru­ta­cja na ten rodzaj stu­diów pro­wa­dzo­na jest wśród matu­rzy­stów zgła­sza­ją­cych akces do pod­ję­cia służ­by w Woj­sku Pol­skim. W cza­sie stu­diów, pod­cho­rą­żo­wie otrzy­mu­ją na koszt MON zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, umun­du­ro­wa­nie oraz upo­sa­że­nie finan­so­we.

Aka­de­mia pro­wa­dzi stu­dia cywil­ne w try­bie sta­cjo­nar­nym i nie­sta­cjo­nar­nym na sie­dem­na­stu kie­run­kach stu­diów. Stu­dia sta­cjo­nar­ne są bez­płat­ne, stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne płat­ne. Limi­ty przy­jęć na poszcze­gól­ne kie­run­ki stu­diów są usta­la­ne przez Rek­to­ra przed roz­po­czę­ciem rekru­ta­cji.

Kierunki studiów