Stypendia

W ramach środ­ków z fun­du­szu pomo­cy mate­rial­nej stu­dent oraz dok­to­rant Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej może ubie­gać się o nastę­pu­ją­ce for­my świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej:

Sty­pen­dia przy­zna­wa­ne są na wnio­sek studenta/doktoranta wypeł­nio­ny i wyge­ne­ro­wa­ny w sys­te­mie USOS.

Pod­sta­wo­we akty praw­ne okre­śla­ją­ce funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu pomo­cy mate­rial­nej

Próg docho­do­wy oraz ter­mi­ny skła­da­nia wnio­sków o pomoc mate­rial­ną

Wyso­kość mie­sięcz­ne­go docho­du na oso­bę w rodzi­nie stu­den­ta i dok­to­ran­ta WAT, upraw­nia­ją­ce­go do ubie­ga­nia się o sty­pen­dia socjal­ne w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 zosta­ła usta­lo­na na pozio­mie 1000 zł.

Ter­mi­ny skła­da­nia wnio­sków o pomoc mate­rial­ną w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co:

 • w seme­strze zimo­wym – do dnia 15 paź­dzier­ni­ka 2018 r.;
 • w seme­strze let­nim – do dnia 11 mar­ca 2019 r.

 

Miej­sce skła­da­nia wnio­sków o pomoc mate­rial­ną

Wnio­sek o pomoc mate­rial­ną nale­ży wypeł­nić w sys­te­mie USOS. Następ­nie wnio­sek nale­ży wydru­ko­wać, pod­pi­sać i załą­czo­ny­mi doku­men­ta­mi zło­żyć w:

 • dzie­ka­na­cie – w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o sty­pen­dium socjal­ne, sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych lub zapo­mo­gę,
 • Dzia­le Spraw Stu­denc­kich – w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów,
 • u Kie­row­ni­ka Stu­diów Dok­to­ranc­kich – w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o sty­pen­dium dla naj­lep­szych dok­to­ran­tów.

 

Pod­sta­wo­we wymo­gi jakie nale­ży speł­nić aby móc ubie­gać się o świad­cze­nia pomo­cy mate­rial­nej

Nale­ży speł­nić poszcze­gól­ne warun­ki (w zależ­no­ści od rodza­ju sty­pen­dium):

Sty­pen­dium socjal­ne:

wyso­kość mie­sięcz­ne­go docho­du na oso­bę w rodzi­nie stu­den­ta i dok­to­ran­ta WAT, upraw­nia­ją­ce­go do ubie­ga­nia się o sty­pen­dia socjal­ne w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 zosta­ła usta­lo­na na pozio­mie 1000 zł. 

Sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych:

w przy­pad­ku posia­da­nia orze­cze­nia o nie­peł­no­spraw­no­ści bądź inne­go rów­no­waż­ne­go orze­cze­nia,

Sty­pen­dium Rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów:

 • O sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów mogą ubie­gać się stu­dent I roku stu­diów I stop­nia, któ­ry jest lau­re­atem olim­pia­dy mię­dzy­na­ro­do­wej albo lau­re­atem lub fina­li­stą olim­pia­dy przed­mio­to­wej o zasię­gu ogól­no­pol­skim, o któ­rych mowa w prze­pi­sach o sys­te­mie oświa­ty.
 • O sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów może ubie­gać się stu­dent, któ­ry uzy­skał w poprzed­nim roku stu­diów wyso­ką śred­nią ocen i/lub posia­da osią­gnię­cia nauko­we i/lub wyso­kie wyni­ki spor­to­we we współ­za­wod­nic­twie mię­dzy­na­ro­do­wym lub kra­jo­wym i/lub wyso­kie osią­gnię­cia arty­stycz­ne we współ­za­wod­nic­twie mię­dzy­na­ro­do­wym lub kra­jo­wym.
 • O sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów może ubie­gać się stu­dent, któ­ry zali­czył co naj­mniej pierw­szy rok stu­diów, z zastrze­że­niem pkt. 1 z wyjąt­kiem stu­den­tów pierw­sze­go roku stu­diów dru­gie­go stop­nia roz­po­czę­tych w cią­gu roku od ukoń­cze­nia stu­diów pierw­sze­go stop­nia.
 • Sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów może otrzy­mać stu­dent, któ­ry znaj­dzie się w gru­pie do 9% naj­lep­szych stu­den­tów na danym kie­run­ku stu­diów oraz speł­ni poniż­sze warun­ki:
  • o uzy­ska śred­nią stu­diów nie niż­szą niż 4,00 obli­czo­ną zgod­nie z regu­la­mi­nem stu­diów oraz posia­da bez­wa­run­ko­wą reje­stra­cję na kolej­ny semestr, a wszyst­kie przed­mio­ty zosta­ły zali­czo­ne do koń­ca popraw­ko­wej sesji egza­mi­na­cyj­nej;
  • o uzy­ska śred­nią stu­diów nie niż­szą niż 4,00 obli­czo­ną zgod­nie z regu­la­mi­nem stu­diów oraz posia­da osią­gnię­cia nauko­we lub spor­to­we (w przy­pad­ku posia­da­nia osią­gnięć nauko­wych lub spor­to­wych dopusz­cza się reje­stra­cję warun­ko­wą);
  • o uzy­ska śred­nią stu­diów nie niż­szą niż 4,00 obli­czo­ną zgod­nie z regu­la­mi­nem stu­diów oraz posia­da osią­gnię­cia arty­stycz­ne na pozio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym lub ogól­no­pol­skim

 

Zapo­mo­ga:

 • zapo­mo­ga może być przy­zna­na na wnio­sek stu­den­ta, któ­ry z przy­czyn loso­wych zna­lazł się w przej­ścio­wo trud­nej sytu­acji mate­rial­nej,
 • wnio­sek o przy­zna­nie zapo­mo­gi nale­ży zło­żyć w ter­mi­nie nie­prze­kra­cza­ją­cym 3 mie­się­cy od daty zda­rze­nia, któ­re spo­wo­do­wa­ło w rodzi­nie stu­den­ta przej­ścio­wo trud­ną sytu­acje mate­rial­ną.

 

Jakie doku­men­ty nale­ży dołą­czyć do wnio­sków przy ubie­ga­niu się o sty­pen­dia o cha­rak­te­rze socjal­nym?

Do wnio­sków o pomoc mate­rial­ną nale­ży dołą­czyć doku­men­ty poświad­cza­ją­ce sytu­ację mate­rial­ną:

 • zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy dla wszyst­kich człon­ków rodzi­ny pozo­sta­ją­cych we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu na zasa­dach okre­ślo­nych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f usta­wy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych z wyszcze­gól­nio­nym infor­ma­cja­mi o wyso­ko­ści:
  • docho­du (tj. przy­chód pomniej­szo­ny o kosz­ty uzy­ska­nia docho­du bez pomniej­sza­nia o skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne i zdro­wot­ne oraz bez pomniej­sza­nia o skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne i zdro­wot­ne oraz bez pomniej­sza­nia o należ­ny poda­tek docho­do­wy)
  • skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne odli­czo­nej od podat­ku,
  • należ­ne­go podat­ku

Dodat­ko­wo na zaświad­cze­niu powin­na być zawar­ta infor­ma­cja czy podat­nik osią­gnął docho­dy pod­le­ga­ją­ce opo­dat­ko­wa­niu na innych zasa­dach.

 • zaświad­cze­nie z urzę­du skar­bo­we­go o wyso­ko­ści przy­cho­du oraz wyso­ko­ści i for­mie opła­co­ne­go podat­ku docho­do­we­go doty­czą­cy oso­by roz­li­cza­ją­cej się na pod­sta­wie prze­pi­sów o zry­czał­to­wa­nym podat­ku docho­do­wym od nie­któ­rych prze­pi­sów osią­ga­nych przez oso­by fizycz­ne zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje odpo­wied­nio o: for­mie opła­co­ne­go podat­ku, wyso­ko­ści przy­cho­du, staw­ce podat­ku, wyso­ko­ści opła­co­ne­go podat­ku, w roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym okres, na jaki usta­la­ne jest pra­wo do świad­cze­nia

 • oświad­cze­nie o docho­dzie nie­pod­le­ga­ją­cym opo­dat­ko­wa­niu podat­kiem docho­do­wym od osób fizycz­nych za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy dla wszyst­kich peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny, sta­no­wią­ce załącz­nik nr 1 do zasad usta­la­nia i doku­men­to­wa­nia docho­du
 • zaświad­cze­nie z od orga­nu eme­ry­tal­no-ren­to­we­go (ZUS) dla człon­ków rodzi­ny o wyso­ko­ści odpro­wa­dzo­nej skład­ki zdro­wot­nej za rok kalen­da­rzo­wy poprze­dza­ją­cy rok aka­de­mic­ki, w któ­rym stu­dent ubie­ga się o świad­cze­nie dla osób, któ­re uzy­sku­ją dochód,
 • zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go o nie­fi­gu­ro­wa­niu w reje­strze podat­ku docho­do­we­go dla peł­no­let­nich człon­ków rodzi­ny w przy­pad­ku gdy nie zara­bia­ją,
 • zaświad­cze­nie z Urzę­du Gmi­ny za ubie­gły rok kalen­da­rzo­wy o licz­bie hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych; wyso­kość docho­du mie­sięcz­ne­go usta­la się na pod­sta­wie ilo­czy­nu hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych oraz prze­cięt­ne­go docho­du z pra­cy w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach rol­nych z 1 ha prze­li­cze­nio­we­go za dany rok (zaświad­cze­nia z o wyso­ko­ści pła­co­ne­go podat­ku rol­ne­go z Urzę­du Gmi­ny nie będą przyj­mo­wa­ne),
 • umo­wę dzier­ża­wy, w przy­pad­ku odda­nia czę­ści lub cało­ści znaj­du­ją­ce­go się w posia­da­niu rodzi­ny gospo­dar­stwa rol­ne­go w dzier­ża­wę, na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej sto­sow­nie do prze­pi­sów o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków albo odda­nia gospo­dar­stwa rol­ne­go w dzier­ża­wę w związ­ku z pobie­ra­niem ren­ty okre­ślo­nej w prze­pi­sach o wspie­ra­niu roz­wo­ju obsza­rów wiej­skich ze środ­ków pocho­dzą­cych z Sek­cji Gwa­ran­cji Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Orien­ta­cji i Gwa­ran­cji Rol­nej (tzw. ren­ty struk­tu­ral­nej),
 • kopię odpi­su pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu orze­ka­ją­ce­go roz­wód lub sepa­ra­cję albo kopię aktu zgo­nu mał­żon­ka lub rodzi­ca stu­den­ta w przy­pad­ku oso­by samot­nie wycho­wu­ją­cej dziec­ko
 • kopię odpi­su wyro­ku sądu zasa­dza­ją­ce­go ali­men­ty na rzecz osób w rodzi­nie lub kopię odpi­su pro­to­ko­łu posie­dze­nia zawie­ra­ją­ce­go treść ugo­dy sądo­wej, prze­ka­zy lub prze­le­wy pie­nięż­ne doku­men­tu­ją­ce fak­tycz­ną wyso­kość otrzy­ma­nych ali­men­tów niż­szych niż zasą­dzo­ne w wyro­ku lub ugo­dzie sądo­wej oraz zaświad­cze­nie komor­ni­ka o cał­ko­wi­tej lub czę­ścio­wej bez­sku­tecz­no­ści egze­ku­cji ali­men­tów, a tak­że o wyso­ko­ści wyeg­ze­kwo­wa­nych ali­men­tów,
 • prze­ka­zy lub prze­le­wy pie­nięż­ne doku­men­tu­ją­ce wyso­kość ali­men­tów, jeże­li człon­ko­wie rodzi­ny są zobo­wią­za­ni wyro­kiem sądu, ugo­dą sądo­wą lub umo­wą ali­men­ta­cyj­ną do ich pła­ce­nia, na rzecz oso­by spo­za rodzi­ny,
 • kopię odpi­su pra­wo­moc­ne­go wyro­ku sądu orze­ka­ją­ce­go roz­wód lub sepa­ra­cję albo kopię aktu zgo­nu mał­żon­ka lub rodzi­ca stu­den­ta, w przy­pad­ku oso­by samot­nie wycho­wu­ją­cej dziec­ko,
 • kse­ro odpi­su skró­co­ne­go aktu uro­dze­nia lub zaświad­cze­niem ze szko­ły dla człon­ków rodzi­ny poni­żej 18 roku życia,
 • kse­ro odpi­su zupeł­ne­go aktu uro­dze­nia dziec­ka, w przy­pad­ku gdy ojciec jest nie­zna­ny,
 • kse­ro odpi­su skró­co­ne­go aktu mał­żeń­stwa w razie koniecz­no­ści udo­ku­men­to­wa­nia związ­ku mał­żeń­skie­go,
 • zaświad­cze­nia ze szko­ły lub uczel­ni dla człon­ków rodzi­ny powy­żej 18 roku życia (ory­gi­nał zaświad­cze­nia musi potwier­dzać przy­ję­cie na kolej­ny rok stu­diów),
 • decy­zje ZUS o przy­zna­niu i wyso­ko­ści ren­ty w przy­pad­ku jej pobie­ra­nia,
 • orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści  lub rów­no­praw­ne w przy­pad­ku, gdy w rodzi­nie wycho­wu­je się dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne,
 • zaświad­cze­nie o reje­stra­cji w Urzę­dzie Pra­cy o przy­zna­niu zasił­ku lub sty­pen­dium, jego wyso­ko­ści i okre­sie pobie­ra­nia,
 • doku­ment potwier­dza­ją­cy utra­tę docho­du, zawie­ra­ją­cy datę oraz mie­sięcz­ną wyso­kość net­to utra­co­ne­go docho­du ( m. in. świa­dec­two pra­cy, PIT, itp.)
 • doku­ment okre­śla­ją­cy, wyso­kość docho­du net­to uzy­ska­ne­go przez człon­ka rodzi­ny z mie­sią­ca nastę­pu­ją­ce­go po mie­sią­cu, w któ­rym dochód został osią­gnię­ty, w przy­pad­ku uzy­ska­nia docho­du po roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym rok aka­de­mic­ki, w któ­rym stu­dent ubie­ga się o świad­cze­nie (np. z zakła­du pra­cy),
 • doku­ment okre­śla­ją­cy, wyso­kość docho­du net­to oraz licz­bę mie­się­cy, w któ­rych dochód został osią­gnię­ty przez człon­ka rodzi­ny, w przy­pad­ku uzy­ska­nia docho­du w roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym rok aka­de­mic­ki, w któ­rym stu­dent ubie­ga się o świad­cze­nie (doty­czy to osób, któ­re uzy­ska­ły dochód po stycz­niu dane­go roku czy­li prze­pra­co­wa­ły mniej niż 12 mie­się­cy)
 • inne doku­men­ty nie­zbęd­ne do poświad­cze­nia uzy­ska­ne­go docho­du przez człon­ków rodzi­ny stu­den­ta.

W wyjąt­ko­wych sytu­acjach dopusz­cza się moż­li­wość zło­że­nia oświad­czeń na pod­sta­wie prze­pi­sów, o któ­rych mowa w art. 52 usta­wy z dnia 25 mar­ca 2011r. o ogra­ni­cza­niu barier admi­ni­stra­cyj­nych dla oby­wa­te­li i przed­się­bior­ców.

 

Jak wyli­czyć dochód net­to na oso­bę w rodzi­nie studenta/doktoranta?

Dochód net­to w rodzi­nie studenta/doktoranta nale­ży liczyć według poniż­sze­go wzo­ru:

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

gdzie:

DN – dochód net­to na człon­ka rodzi­ny studenta/doktoranta
Dus – dochód wyka­za­ny w zaświad­cze­niu z Urzę­du Skar­bo­we­go,
Sus – skład­ka na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne wyka­za­na w zaświad­cze­niu z Urzę­du Skar­bo­we­go,
Pn – poda­tek należ­ny wyka­za­ny w zaświad­cze­niu z Urzę­du Skar­bo­we­go,
Suz – skład­ka na ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne wyka­za­na z zaświad­cze­nia z ZUS                                                        

Mie­sięcz­ny dochód net­to na oso­bę w rodzi­nie = suma wszyst­kich docho­dów net­to w rodzi­nie stu­den­ta, podzie­lo­na przez licz­bę człon­ków jego rodzi­ny oraz podzie­lo­na przez 12 mie­się­cy.

Co to jest dochód doda­ny – przez uzy­ska­nie docho­du rozu­mie się uzy­ska­nie docho­du spo­wo­do­wa­ne:

 • zakoń­cze­niem urlo­pu wycho­waw­cze­go,
 • uzy­ska­niem zasił­ku lub sty­pen­dium dla bez­ro­bot­nych,
 • uzy­ska­niem zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
 • uzy­ska­niem zasił­ku przed­eme­ry­tal­ne­go lub świad­cze­nie przed­eme­ry­tal­ne­go, nauczy­ciel­skie­go świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go, a tak­że eme­ry­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej lub ren­ty socjal­nej,
 • roz­po­czę­ciem poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub wzno­wie­niem jej wyko­ny­wa­nia po okre­sie zawie­sze­nia w rozu­mie­niu art. 14a ust. 1d usta­wy z dnia 2 lip­ca 2004 r. o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej,
 • uzy­ska­niem zasił­ku cho­ro­bo­we­go, świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub zasił­ku macie­rzyń­skie­go, przy­słu­gu­ją­cym po utra­cie zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
 • uzy­ska­niem świad­cze­nia rodzi­ciel­skie­go,
 • uzy­ska­niem zasił­ku macie­rzyń­skie­go, o któ­rym mowa w prze­pi­sach o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków,
 • uzy­ska­niem sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go okre­ślo­ne w art. 200 ust. 1 usta­wy z dnia 27 lip­ca 2005 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym.

Co to jest dochód utra­co­ny – przez utra­tę docho­du rozu­mie się utra­tę docho­du spo­wo­do­wa­ną:

 • uzy­ska­niem pra­wa do urlo­pu wycho­waw­cze­go,
 • utra­tą zasił­ku lub sty­pen­dium dla bez­ro­bot­nych,
 • utra­tą zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
 • utra­tą zasił­ku przed­eme­ry­tal­ne­go lub świad­cze­nie przed­eme­ry­tal­ne­go, nauczy­ciel­skie­go świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go, a tak­że eme­ry­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej lub ren­ty socjal­nej,
 • wyre­je­stro­wa­niem poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub zawie­sze­niem jej wyko­ny­wa­nia w rozu­mie­niu art. 14 ust. 1d usta­wy z dnia 2 lip­ca 2004 r. o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),
 • utra­tą zasił­ku cho­ro­bo­we­go, świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub zasił­ku macie­rzyń­skie­go, przy­słu­gu­ją­cych po utra­cie zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,
 • utra­tą zasą­dzo­nych świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych w związ­ku ze śmier­cią oso­by zobo­wią­za­nej do tych świad­czeń,
 • utra­tą świad­cze­nia rodzi­ciel­skie­go,
 • utra­tą zasił­ku macie­rzyń­skie­go, o któ­rym mowa w prze­pi­sach o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków,
 • utra­tą sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go okre­ślo­ne w art. 200 ust. 1 usta­wy z dnia 27 lip­ca 2005 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym.

Cze­go nie wli­cza się do docho­du

 • świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów otrzy­my­wa­nych na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy z dnia 27 lip­ca 2005r. Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym wraz z późn. zm.
 • sty­pen­diów przy­zna­wa­nych uczniom, stu­den­tom i dok­to­ran­tom w ramach:
  • fun­du­szy struk­tu­ral­nych Unii Euro­pej­skiej,
  • nie­pod­le­ga­ją­cych zwro­to­wi środ­ków pocho­dzą­cych z pomo­cy udzie­la­nej przez pań­stwa człon­kow­skie Euro­pej­skie­go Poro­zu­mie­nia o Wol­nym Han­dlu (EFTA),
  • umów mię­dzy­na­ro­do­wych lub pro­gra­mów wyko­naw­czych spo­rzą­dzo­nych do tych umów albo mię­dzy­na­ro­do­wych pro­gra­mów sty­pen­dial­nych,
 • świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla uczniów otrzy­my­wa­nych na pod­sta­wie usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991r. o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
 • świad­czeń o któ­rych mowa w art. 173a i 199a  usta­wy,
 • świad­czeń rodzin­nych: zasił­ków i świad­czeń pie­lę­gna­cyj­nych, zasił­ków rodzin­nych, dodat­ków do zasił­ków rodzin­nych, świad­czeń z pomo­cy spo­łecz­nej (sta­łych, okre­so­wych, celo­wych),
 • kwot ali­men­tów pła­co­nych przez człon­ków rodzi­ny na rzecz innych osób,
 • sty­pen­diów o cha­rak­te­rze socjal­nym przy­zna­wa­nym przez inne pod­mio­ty, o któ­rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b usta­wy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych.

 

Gdzie moż­na uzy­skać szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce pomo­cy mate­rial­nej?

Pomoc w spra­wach zwią­za­nych z przy­zna­wa­niem pomo­cy mate­rial­nej moż­na uzy­skać we wła­ści­wych dzie­ka­na­tach oraz w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (budy­nek głów­ny WAT, pok. 91A).

 

Jak obli­czyć dochód z gospo­dar­stwa rol­ne­go?

W przy­pad­ku gdy rodzi­na utrzy­mu­je się z pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa rol­ne­go, dochód rodzi­ny usta­la się na pod­sta­wie ilo­czy­nu prze­cięt­nej licz­by hek­ta­rów prze­li­cze­nio­wych oraz wyso­ko­ści prze­cięt­ne­go docho­du z pra­cy w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach rol­nych z 1 ha prze­li­cze­nio­we­go. Wyso­kość prze­cięt­ne­go docho­du z pra­cy w indy­wi­du­al­nych gospo­dar­stwach rol­nych z 1 ha prze­li­cze­nio­we­go w 2017 r. wynio­sła 3399 zł.
W przy­pad­ku posia­da­nia gospo­dar­stwa rol­ne­go w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 1 ha prze­li­cze­nio­we­go i fizycz­ne­go, dochód z takie­go gospo­dar­stwa poda­je się 0.

 

Staw­ki sty­pen­diów w seme­strze let­nim w roku aka­de­mic­kim 2018/2019

W dniu 5 kwiet­nia 2019 r. Rek­tor WAT wydał decy­zję w spra­wie wyso­ko­ści świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT obo­wią­zu­ją­cej w seme­strze let­nim roku aka­de­mic­kim 2018/2019.

Wyso­kość świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla dok­to­ran­tów WAT wyno­si:

 1. sty­pen­dium socjal­ne – 700 zł / m-c
 2. sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści – 1000 zł / m-c
 3. sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych:

       a) przy znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 500 zł / m-c

       b) przy umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 400 zł / m-c

       c) przy lek­kim stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 300 zł / m-c

  4. sty­pen­dium dla naj­lep­szych dok­to­ran­tów:

       a) zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pierw­szej gru­py kla­sy­fi­ka­cyj­nej – 1000 zł / m-c

       b) zakwa­li­fi­ko­wa­nych do dru­giej gru­py kla­sy­fi­ka­cyj­nej – 750 zł / m-c

  5. jed­no­ra­zo­wa zapo­mo­ga – do 1500 zł

Wyso­kość świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów WAT wyno­si:

 1. sty­pen­dium socjal­ne – 700 zł / m-c
 2. sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści – 1000 zł / m-c
 3. sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych:

       a) przy znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 500 zł / m-c

       b) przy umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 400 zł / m-c

       c) przy lek­kim stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści – 300 zł / m-c

   4. sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów:

       a) zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pierw­szej gru­py kla­sy­fi­ka­cyj­nej – 1000 zł / m-c

       b) zakwa­li­fi­ko­wa­nych do dru­giej gru­py kla­sy­fi­ka­cyj­nej – 750 zł / m-c

   5. jed­no­ra­zo­wa zapo­mo­ga – do 1500 zł

1. Czy wypeł­nie­nie wnio­sku o pomoc mate­rial­ną w USOS jest rów­no­znacz­ne z jego zło­że­niem?

Po wypeł­nie­niu wnio­sku o pomoc mate­rial­ną w USOS, obo­wiąz­kiem studenta/tki jest zło­że­nie wydru­ko­wa­nej for­my wnio­sku z wyma­ga­ną doku­men­ta­cją do dzie­ka­na­tu (w przy­pad­ku sty­pen­dium socjal­ne­go, sty­pen­dium spe­cjal­ne­go dla osób nie­peł­no­spraw­nych lub zapo­mo­gi) albo Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich (w przy­pad­ku sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów). Dopie­ro wte­dy wnio­sek może być for­mal­nie roz­pa­trzo­ny.

2. Czy moż­na wysłać wniosek/dokumenty pocz­tą?

Moż­na. Nale­ży pamię­tać aby wnio­sek lub doku­men­ta­cję wysłać listem pole­co­nym, a na koper­cie w adre­sie uczel­ni dopi­sać komór­kę jed­nost­ki admi­ni­stra­cyj­nej (Wydział, Dział Spraw Stu­denc­kich), do któ­re­go chce się aby prze­sył­ka zosta­ła dorę­czo­na.

3. Czy muszę mieć zało­żo­ne swo­je kon­to w ban­ku?

Zale­ca­ne jest posia­da­nie kon­ta ban­ko­we­go przez studenta/tkę. Numer kon­ta doda­je się w USOS.

4. Czy sty­pen­dium jest docho­dem opo­dat­ko­wa­nym? Czy nale­ży je roz­li­czyć w Urzę­dzie Skar­bo­wym?

Wszyst­kie sty­pen­dia otrzy­my­wa­ne z Fun­du­szu Pomo­cy Mate­rial­nej nie są opo­dat­ko­wa­ne i nie trze­ba ich roz­li­czać w Urzę­dzie Skar­bo­wym.

5. Jeśli mam tytuł inżyniera/licencjata na pierw­szym kie­run­ku stu­diów to czy mogę skła­dać wnio­sek o sty­pen­dium na kolej­nym kie­run­ku I stop­nia?

Student/tka, który/a uzyskał/a tytuł inżyniera/licencjata na pierw­szym kie­run­ku stu­diów, nie może ubie­gać się o sty­pen­dium (socjal­ne, sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów, sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych i zapo­mo­gę), ponie­waż zgod­nie z usta­wą z dnia 27 lip­ca 2005 r. Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym, sty­pen­dium to może otrzy­my­wać jedy­nie na kon­ty­nu­acji stu­diów. W myśl ww. usta­wy kon­ty­nu­acją jest roz­po­czę­cie stu­diów II stop­nia.

6. Jeśli mam tytuł magi­stra to czy mogę skła­dać wnio­sek o sty­pen­dium na kolej­nym kie­run­ku, stu­diów?

Po uzy­ska­niu tytu­łu magi­stra student/ka nie może sta­rać się o sty­pen­dium (socjal­ne, sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów, sty­pen­dium spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych i zapo­mo­gę) na kolej­nym kie­run­ku stu­diów.

7. Co to są docho­dy nie­opo­dat­ko­wa­ne?

Dochód nie­opo­dat­ko­wa­ny wg art. 3 pkt 1 lic. C usta­wy z 28 listo­pa­da 2003 r. o świad­cze­niach rodzin­nych jest to inny dochód nie­pod­le­ga­ją­cy opo­dat­ko­wa­niu na pod­sta­wie prze­pi­sów o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych. Naj­czę­ściej wystę­pu­ją­ce docho­dy nie­opo­dat­ko­wa­ne to np.

– ali­men­ty,

– zalicz­ka ali­men­ta­cyj­ną okre­ślo­na w prze­pi­sach o postę­po­wa­niu wobec dłuż­ni­ków ali­men­ta­cyj­nych oraz zalicz­ce ali­men­ta­cyj­nej,

– świad­cze­nia pie­nięż­ne wypła­ca­ne w przy­pad­ku bez­sku­tecz­no­ści egze­ku­cji ali­men­tów tj. fun­dusz ali­men­ta­cyj­ny,

– docho­dy uzy­ska­ne z gospo­dar­stwa rol­ne­go,

– zasił­ki cho­ro­bo­we okre­ślo­ne w prze­pi­sach o ubez­pie­cze­niu spo­łecz­nym rol­ni­ków oraz w prze­pi­sach o sys­te­mie ubez­pie­czeń spo­łecz­nych,

– docho­dy uzy­ski­wa­ne za gra­ni­cą Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, pomniej­szo­ne odpo­wied­nio o zapła­co­ne za gra­ni­cą Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej: poda­tek docho­do­wy oraz skład­ki na obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne i obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne,

– ekwi­wa­len­ty pie­nięż­ne za depu­ta­ty węglo­we okre­ślo­ne w prze­pi­sach o komer­cja­li­za­cji, restruk­tu­ry­za­cji i pry­wa­ty­za­cji przed­się­bior­stwa pań­stwo­we­go „Pol­skie Kole­je Pań­stwo­we”,

– dodat­ki za taj­ne naucza­nie okre­ślo­ne w usta­wie z dnia 26 stycz­nia 1982 r. – Kar­ta Nauczy­cie­la (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

– należ­no­ści pie­nięż­ne otrzy­my­wa­ne z tytu­łu wynaj­mu pokoi gościn­nych w budyn­kach miesz­kal­nych poło­żo­nych na tere­nach wiej­skich w gospo­dar­stwie rol­nym oso­bom prze­by­wa­ją­cym na wypo­czyn­ku oraz uzy­ska­ne z tytu­łu wyży­wie­nia tych osób,

– kwo­ty diet nie­opo­dat­ko­wa­ne podat­kiem docho­do­wym od osób fizycz­nych, otrzy­my­wa­ne przez oso­by wyko­nu­ją­ce czyn­no­ści zwią­za­ne z peł­nie­niem obo­wiąz­ków spo­łecz­nych i oby­wa­tel­skich.

8. Co to jest dochód utra­co­ny?

Dochód utra­co­ny – ozna­cza utra­tę docho­du spo­wo­do­wa­ną:

– uzy­ska­niem pra­wa do urlo­pu wycho­waw­cze­go,

– utra­tą pra­wa do zasił­ku lub sty­pen­dium dla bez­ro­bot­nych,

– utra­tą zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej, z wyłą­cze­niem pra­cy wyko­ny­wa­nej na pod­sta­wie umo­wy o dzie­ło,

– utra­tą zasił­ku przed­eme­ry­tal­ne­go lub świad­cze­nia przed­eme­ry­tal­ne­go, nauczy­ciel­skie­go świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go, a tak­że eme­ry­tu­ry lub ren­ty, ren­ty

– rodzin­nej lub ren­ty socjal­nej, z wyjąt­kiem rent przy­zna­nych rol­ni­kom w związ­ku z prze­ka­za­niem lub dzier­ża­wą gospo­dar­stwa rol­ne­go,

– wyre­je­stro­wa­niem poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub zawie­sze­niem jej wyko­ny­wa­nia w rozu­mie­niu art. 14a ust. 1d usta­wy z dnia 2 lip­ca 2004 r. o

– swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),

– utra­tą zasił­ku cho­ro­bo­we­go, świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub zasił­ku macie­rzyń­skie­go, przy­słu­gu­ją­cych po utra­cie zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej,

– utra­tą zasą­dzo­nych świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych w związ­ku ze śmier­cią oso­by zobo­wią­za­nej do tych świad­czeń.

9. Co to jest dochód uzy­ska­ny?

Dochód uzy­ska­ny – ozna­cza to uzy­ska­nie docho­du spo­wo­do­wa­ne:

– zakoń­cze­niem urlo­pu wycho­waw­cze­go,

– uzy­ska­niem pra­wa do zasił­ku lub sty­pen­dium dla bez­ro­bot­nych,

– uzy­ska­niem zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej, z wyłą­cze­niem pra­cy wyko­ny­wa­nej na pod­sta­wie umo­wy o dzie­ło,

– uzy­ska­niem zasił­ku przed­eme­ry­tal­ne­go lub świad­cze­nia przed­eme­ry­tal­ne­go, nauczy­ciel­skie­go świad­cze­nia kom­pen­sa­cyj­ne­go, a tak­że eme­ry­tu­ry lub ren­ty, ren­ty rodzin­nej lub ren­ty socjal­nej, z wyjąt­kiem rent przy­zna­nych rol­ni­kom w związ­ku z prze­ka­za­niem lub dzier­ża­wą gospo­dar­stwa rol­ne­go,

– roz­po­czę­ciem poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej lub wzno­wie­niem jej wyko­ny­wa­nia,

– uzy­ska­niem zasił­ku cho­ro­bo­we­go, świad­cze­nia reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub zasił­ku macie­rzyń­skie­go, przy­słu­gu­ją­cych po utra­cie zatrud­nie­nia lub innej pra­cy zarob­ko­wej.

10. Czy liczy­my nowe­go męża mamy lub nową żonę taty?

Nie. Wyją­tek sta­no­wi sytu­acja gdy student/tka został przysposobiony/a gdy był/a niepełnoletni/a, przez ww. mał­żon­ka, w momen­cie zawar­cia związ­ku.

11. Czy liczy­my siostrę/brata któ­rzy skoń­czy­li 26 lat, ale nadal są na utrzy­ma­niu rodzi­ców?

Nie. Wyją­tek sta­no­wi rodzeń­stwo nie­peł­no­spraw­ne posia­da­ją­ce orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści, nie­za­leż­nie od stop­nia.

12. Czy liczyć babcie/dziadka do człon­ków rodzi­ny w momen­cie gdy wyłącz­nie oni utrzy­mu­ją rodzi­nę finan­so­wo?

Do wspól­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go wli­cza­ni są rodzi­ce studenta/tki, student/ka, uczą­ce się rodzeń­stwo do 26 roku życia (wyj. rodzeń­stwo nie­peł­no­spraw­ne) i ewen­tu­al­nie dziec­ko studenta/tki, w przy­pad­ku, gdy wycho­wu­je je samot­nie. Przy bra­ku samo­dziel­no­ści finan­so­wej jest wli­cza­ny rów­nież małżonek/a studenta/tki. Żaden inny czło­nek rodzi­ny tj. bab­cia, dzia­dek, dzie­ci dla któ­rych rodzi­ce studenta/tki są rodzi­ną zastęp­czą, nie jest wli­cza­ny do skła­du rodzi­ny, nie­za­leż­nie od fak­tycz­nej sytu­acji.

13. Czy docho­dy z MOPS/GOPS są wli­cza­ne do docho­du?

Docho­dy z MOPS/GOPS nie są wli­cza­ne do docho­du rodzi­ny studentki/a.

14. Czy zaświad­cze­nie o uczęsz­cza­niu do szko­ły pod­sta­wo­wej rodzeń­stwa trze­ba dostar­czać?

Tak. Jeże­li rodzeń­stwo studenta/tki uczy się to nie­za­leż­nie od rodza­ju szko­ły tj. czy jest to szko­ła pod­sta­wo­wa, gim­na­zjal­na, zawo­do­wa, tech­ni­kum, liceum ogól­no­kształ­cą­ce czy uczel­nia wyż­sza nale­ży przed­sta­wić aktu­al­ne zaświad­cze­nie z ww. szko­ły potwier­dza­ją­ce zgła­sza­ny fakt.

15. Jakie zaświad­cze­nie musi być z Urzę­du Skar­bo­we­go?

Wyma­ga­ne zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go to zaświad­cze­nie o wyso­ko­ści docho­du pod­le­ga­ją­ce­mu opo­dat­ko­wa­niu na zasa­dach okre­ślo­nych w art. 27, 30b, 30c i 30e usta­wy z dnia 26 lip­ca 1991 r. o podat­ku docho­do­wym od osób fizycz­nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

16. Czy jak nie pracowałem/am lub mam dochód „0 zł” to muszę mieć zaświad­cze­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go?

Tak. Fakt, że student/tka lub jego peł­no­let­nie rodzeń­stwo nie pra­co­wa­ło w bazo­wym roku podat­ko­wym nie zwal­nia go z obo­wiąz­ku przed­sta­wie­nia zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go.

17. Czy jak mam „0 zł” docho­du to muszę mieć zaświad­cze­nie z ZUS o skład­kach zdro­wot­nych?

Jeże­li na zaświad­cze­niu z Urzę­du Skar­bo­we­go, któ­re­goś z człon­ków Rodzi­ny wyka­za­ny został dochód 0 zł, nie trze­ba przed­sta­wiać zaświad­cze­nia z ZUS o wyso­ko­ści cał­ko­wi­tej należ­nej skład­ki zdro­wot­nej.

18. Czy miesz­ka­jąc w domu stu­denc­kim lub innym obiek­cie niż dom stu­denc­ki muszę przy­no­sić potwier­dze­nie zamiesz­ka­nia?

Student/tka ubiegający/a się o sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści jest zobowiązany/a do dostar­cze­nia oświad­cze­nia, któ­re­go wzór okre­śla Załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu usta­la­nia wyso­ko­ści, przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT – oświad­cze­nie dla osób ubie­ga­ją­cych się o sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści.

19. Czy umo­wa naj­mu musi być spi­sa­na na mnie, czy może być na moje­go współ­lo­ka­to­ra?

Umo­wa naj­mu powin­na być na studenta/tkę WAT. Jest jed­nak moż­li­wość odstęp­stwa w for­mie umo­wy, gdzie student/tka będzie wid­nieć w umo­wie jako współ­wy­naj­mu­ją­cy. Naj­waż­niej­szy jest fakt, aby student/tka widniał/a na umo­wie z imie­nia i nazwi­ska i aby umo­wa ta była pod­pi­sa­na przez najem­cę i oso­bę wynaj­mu­ją­cą ( tj. studenta/tkę).

20. Czy z Urzę­du skar­bo­we­go musi być zaświad­cze­nie czy wystar­czy PIT?

PIT nie jest zaświad­cze­niem z Urzę­du Skar­bo­we­go. Zgod­nie z Regu­la­mi­nem usta­la­nia wyso­ko­ści, przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT, student/tka zobo­wią­za­na jest dostar­czyć zaświad­cze­nie.

21. Jaki doku­ment z Urzę­du Skar­bo­we­go muszę zło­żyć w momen­cie kie­dy rodzi­ce roz­li­cza­ją się razem?

Jeże­li rodzi­ce studenta/tka sko­rzy­sta­li z moż­li­wo­ści wspól­ne­go roz­li­cze­nia podat­ku, student/tka zobowiązany/a jest do dostar­cze­nia zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go gdzie jest roz­pi­sa­ny dochód oraz skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne osob­no podat­ni­ka i mał­żon­ka. Urząd Skar­bo­wy wyda­je takie zaświad­cze­nie w róż­nej for­mie. Dwie naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne to for­ma „słup­ko­wa”, gdzie zawar­te są docho­dy i skład­ki na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne łącz­ne obok podat­ni­ka i dalej mał­żon­ka lub for­ma „podwój­ne­go zaświad­cze­nia”, gdzie jed­no jest wyda­ne na podat­ni­ka z Jego docho­da­mi i skład­ka­mi na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne, a dru­gie odpo­wied­nio na mał­żon­ka.

22. Kie­dy jestem samodzielny/a na finan­so­wo?

Student/tka jest samo­dziel­ny finan­so­wo:

1) gdy nie pro­wa­dzi wspól­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go z żad­nym z rodzi­ców i potwier­dził ten fakt w zło­żo­nym oświad­cze­niu oraz speł­nia jed­ną z nastę­pu­ją­cych prze­sła­nek:

– ukoń­czył 26 rok życia,

– pozo­sta­je w związ­ku mał­żeń­skim,

– ma na utrzy­ma­niu dzie­ci, o któ­rych mowa w ust. 1 pkt 3, lub

2) gdy speł­nia łącz­nie nastę­pu­ją­ce warun­ki

– posia­da sta­łe źró­dło docho­dów w ostat­nim roku podat­ko­wym,

– posia­da sta­łe źró­dło docho­dów w roku bie­żą­cym,

– posia­da mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie w okre­sie, o któ­rym mowa w pkt. a i b, nie mniej­sze niż 1,15 sumy kwot okre­ślo­nych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 usta­wy z dnia 28 listo­pa­da 2003r. o świad­cze­niach rodzin­nych (Dz. U. z 2013 poz. 1456, z późn. zm.),

– zło­ży oświad­cze­nie o nie­pro­wa­dze­niu wspól­ne­go gospo­dar­stwa domo­we­go z rodzi­ca­mi lub jed­nym z nich.

23. Czy mogę skła­dać wnio­sek o sty­pen­dium w momen­cie kie­dy jestem sie­ro­tą i nie mam samo­dziel­no­ści finan­so­wej?

Jeże­li student/tka jest sie­ro­tą może zło­żyć wnio­sek wraz z wyma­ga­ną doku­men­ta­cją, nie­za­leż­nie od tego czy posia­da samo­dziel­ność finan­so­wą czy też nie.

24. Co w sytu­acji, gdy rodzi­ce są po roz­wo­dzie, są zasą­dzo­ne ali­men­ty na mnie (i/lub moje rodzeń­stwo), lecz pomi­mo tego rodzic ich nie pła­ci?

Jeże­li student/tka posia­da doku­ment o wyso­ko­ści zasą­dzo­nych ali­men­tów a rodzic ich nie pła­ci, kolej­nym doku­men­tem wyma­ga­nym jest zaświad­cze­nie od komor­ni­ka o nie­ścią­gal­no­ści ali­men­tów, oraz jeże­li takie są przy­zna­ne – decy­zja z MOPS/GOPS o pobie­ra­niu świad­czeń z fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go.

25. Jestem na stu­diach dru­gie­go stop­nia, za jaki okres bra­ne są pod uwa­gę moje osią­gnię­cia pod­czas ubie­ga­nia się o sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów?

Na pierw­szym seme­strze stu­diów II stop­nia pod uwa­gę bra­ne są osią­gnię­cia z ostat­nie­go roku stu­diów pierw­sze­go stop­nia – w przy­pad­ku stu­diów trwa­ją­cych 3,5 roku – za siód­my semestr stu­diów.
Na dru­gim seme­strze stu­diów II stop­nia bra­ne są pod uwa­gę osią­gnię­cia z pierw­sze­go seme­stru stu­diów II stop­nia.
Na trze­cim seme­strze stu­diów II stop­nia bra­ne są pod uwa­gę osią­gnię­cia z pierw­sze­go seme­stru stu­diów II stop­nia.

26. Czy ubie­ga­jąc się o sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów na pod­sta­wie śred­niej ocen, posia­da­jąc śred­nią ocen za ostat­ni rok stu­diów na pozio­mie niż­szym niż 4,00, sty­pen­dium może zostać przy­zna­ne gdy limit na kie­run­ku nie jest wyko­rzy­sta­ny?

Nie. W przy­pad­ku ubie­ga­nia się o sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów tyl­ko na pod­sta­wie śred­niej ocen, koniecz­ny do speł­nie­nia jest waru­nek uzy­ska­nia ww. śred­niej na pozio­mie nie niż­szym niż 4,00. Nawet jeśli limit 9% naj­lep­szych stu­den­tów na danym kie­run­ku stu­diów nie został w peł­ni wyko­rzy­sta­ny, nie moż­na otrzy­mać świad­cze­nia nie speł­nia­jąc tego kry­te­rium. Wyją­tek sta­no­wi sytu­acja, gdy posia­da się osią­gnię­cia nauko­we lub spor­to­we. Wte­dy śred­nia ocen za ostat­ni rok stu­diów może wyno­sić mini­mum 3,5. W takiej sytu­acji sty­pen­dium rek­to­ra może być przy­zna­ne ale tyl­ko wte­dy gdy limit 9% naj­lep­szych stu­den­tów na danym kie­run­ku stu­diów nie został wyko­rzy­sta­ny.

27. Czy będąc na pierw­szym roku stu­diów I stop­nia mogę skła­dać wnio­sek o sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów?

O sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów może ubie­gać się student/tka przy­ję­ty na pierw­szy rok stu­diów w roku zło­że­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go, któ­ry jest lau­re­atem olim­pia­dy mię­dzy­na­ro­do­wej albo lau­re­atem lub fina­li­stą olim­pia­dy przed­mio­to­wej o zasię­gu ogól­no­pol­skim, o któ­rych mowa w prze­pi­sach o sys­te­mie oświa­ty, jeże­li pro­fil olim­pia­dy jest zgod­ny z obsza­rem wie­dzy, do któ­re­go jest przy­po­rząd­ko­wa­ny kie­ru­nek stu­diów.

28. Jak obli­czyć dochód gdy czło­nek rodzi­ny roz­li­cza się na pod­sta­wie ryczał­tu bądź kar­ty podat­ko­wej:

Oso­by, któ­re roz­li­cza­ją się na pod­sta­wie prze­pi­sów o zry­czał­to­wa­nym podat­ku docho­do­wym lub kar­cie podat­ko­wej zobo­wią­za­ni się do przy­nie­sie­nie z Urzę­du Skar­bo­we­go zaświad­cze­nie o wyso­ko­ści przy­cho­du oraz wyso­ko­ści i for­mie opła­co­ne­go podat­ku docho­do­we­go doty­czą­cy oso­by roz­li­cza­ją­cej się na pod­sta­wie prze­pi­sów o zry­czał­to­wa­nym podat­ku docho­do­wym od nie­któ­rych prze­pi­sów osią­ga­nych przez oso­by fizycz­ne zawie­ra­ją­ce infor­ma­cje odpo­wied­nio o: for­mie opła­co­ne­go podat­ku, wyso­ko­ści przy­cho­du, staw­ce podat­ku, wyso­ko­ści opła­co­ne­go podat­ku, w roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym okres, na jaki usta­la­ne jest pra­wo do świad­cze­nia. Następ­nie w sys­te­mie USOS sys­tem sam wyli­czy dochód na pod­sta­wie Obwiesz­cze­nia Mini­stra Rodzi­ny, Pra­cy u Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w spra­wie wyso­ko­ści docho­du za rok …. (na każ­dy rok kalen­da­rzo­wy będzie oddziel­ne obwiesz­cze­nie) z dzia­łal­no­ści pod­le­ga­ją­cej opo­dat­ko­wa­niu na pod­sta­wie prze­pi­sów o zry­czał­to­wa­nym podat­ku docho­do­wym od nie­któ­rych przy­cho­dów osią­ga­nych przez oso­by fizycz­ne.

Załącz­ni­ki i dru­ki do zarzą­dze­nia Rek­to­ra Nr 26/RKR/2014 z dnia 12 wrze­śnia 2014 r.

 • Załącz­nik nr 2 do Regu­la­mi­nu usta­la­nia wyso­ko­ści, przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT – Zasa­dy usta­la­nia i doku­men­to­wa­nia docho­du [PDF]
 • Załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu usta­la­nia wyso­ko­ści, przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT – wezwa­nie do dostar­cze­nia bra­ku­ją­cych doku­men­tów [PDF]
 • Załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu usta­la­nia wyso­ko­ści, przy­zna­wa­nia i wypła­ca­nia świad­czeń pomo­cy mate­rial­nej dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT – oświad­cze­nie dla osób ubie­ga­ją­cych się o sty­pen­dium socjal­ne w zwięk­szo­nej wyso­ko­ści [PDF] [DOC]
 • Załącz­nik nr 1 do Zasad usta­la­nia i doku­men­to­wa­nia docho­du – oświad­cze­nie o docho­dach nie pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu [PDF] [DOC]

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

Osoby uprawnione do kredytu

Pra­wo do otrzy­ma­nia kre­dy­tów mają stu­den­ci i dok­to­ran­ci, o któ­rych mowa w usta­wie z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245) stu­dent, któ­ry nie ukoń­czył 30. roku życia i dok­to­rant , któ­ry nie ukoń­czył 35. roku życia.

Wnio­sek o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go może zło­żyć stu­dent, dok­to­rant, a tak­że oso­ba ubie­ga­ją­ca się o przy­ję­cie na stu­dia albo do szko­ły dok­tor­skiej, z tym, że aby pod­pi­sać umo­wę kre­dy­to­wą muszą potwier­dzić zaświad­cze­niem w insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej sta­tus stu­den­ta lub dok­to­ran­ta.

Od  2019  roku o kre­dyt stu­denc­ki moż­na wnio­sko­wać w dowol­nym momen­cie roku.

Składanie wniosku o kredyt

Kre­dyt stu­denc­ki jest udzie­la­ny na okres stu­diów tyl­ko raz i jest udzie­la­ny przez bank lub spół­dziel­czą kasę oszczęd­no­ścio­wo-kre­dy­to­wą, któ­re zawar­ły z Ban­kiem Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go, zwa­nym dalej „BGK”, umo­wę okre­śla­ją­cą zasa­dy korzy­sta­nia ze środ­ków Fun­du­szu Kre­dy­tów Stu­denc­kich.

Wnio­sek o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go skła­da się w wybra­nej przez wnio­sko­daw­cę insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej w posta­ci:

 1. elek­tro­nicz­nej (za pomo­cą sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go insty­tu­cji, któ­ry opa­tru­je się kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym albo uwie­rzy­tel­nia przy uży­ciu danych uwie­rzy­tel­nia­ją­cych, sto­so­wa­nych przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą do wery­fi­ka­cji, w dro­dze elek­tro­nicz­nej, posia­da­cza rachun­ku.
 2. papie­ro­wej – na for­mu­la­rzu usta­lo­nym przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą.

Do wnio­sku dołą­cza się zaświad­cze­nie z uczel­ni lub jed­nost­ki nauko­wej pro­wa­dzą­cej stu­dia albo szko­łę dok­tor­ską o odby­wa­niu stu­diów (w przy­pad­ku stu­den­ta lub dok­to­ran­ta) albo doku­ment potwier­dza­ją­cy udział w rekru­ta­cji na stu­dia albo do szko­ły dok­tor­skiej. Oso­ba ubie­ga­ją­ca się o przy­ję­cie na stu­dia albo do szko­ły dok­tor­skiej, nie­zwłocz­nie po uzy­ska­niu odpo­wied­nio sta­tu­su stu­den­ta albo dok­to­ran­ta, skła­da w insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej, w któ­rej zło­ży­ła wnio­sek o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go zaświad­cze­nie

W ban­ku nale­ży przed­sta­wić rów­nież oświad­cze­nia: o wyso­ko­ści mie­sięcz­ne­go docho­du wnio­sko­daw­cy i człon­ków jego rodzi­ny w roku kalen­da­rzo­wym poprze­dza­ją­cym rok zło­że­nia wnio­sku i o licz­bie człon­ków rodzi­ny wnio­sko­daw­cy.

Do wnio­sku dołą­cza się doku­men­ty potwier­dza­ją­ce dane wyma­ga­ne przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą dla celów oce­ny zabez­pie­cze­nia spła­ty kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Zawarcie umowy o kredyt

Umo­wę kre­dy­tu stu­denc­kie­go zawie­ra się w ter­mi­nie 30 dni od dnia zło­że­nia wnio­sku o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Jeże­li z przy­czyn nie­za­leż­nych od wnio­sko­daw­cy lub insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej nie doszło do zawar­cia umo­wy w ter­mi­nie umo­wa może zostać zawar­ta w ter­mi­nie 60 dni od dnia zło­że­nia odpo­wied­nio wnio­sku albo zaświad­cze­nia.

Insty­tu­cja kre­dy­tu­ją­ca, na pod­sta­wie danych zawar­tych w oświad­cze­niach usta­la wyso­kość prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go docho­du na oso­bę w rodzi­nie wnio­sko­daw­cy w roku poprze­dza­ją­cym rok zło­że­nia wnio­sku o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Kre­dy­tu stu­denc­kie­go nie udzie­la się, jeże­li:

 1. wyso­kość prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go docho­du na oso­bę w rodzi­nie wnio­sko­daw­cy, w roku poprze­dza­ją­cym rok zło­że­nia wnio­sku o udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go, jest wyż­sza niż wyso­kość mie­sięcz­ne­go docho­du usta­la­na przez mini­stra upraw­nia­ją­ca do otrzy­ma­nia kre­dy­tu stu­denc­kie­go.
 2. oce­na zabez­pie­cze­nia spła­ty kre­dy­tu stu­denc­kie­go doko­na­na przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą jest nega­tyw­na dla każ­dej z wyso­ko­ści mie­sięcz­nej tran­szy kre­dy­tu stu­denc­kie­go.
Okres i warunki wypłacania kredytu

Kre­dyt stu­denc­ki jest udzie­la­ny na okres stu­diów tyl­ko raz, nie dłu­żej niż na 6 lat.

Na tym samym pozio­mie stu­diów kre­dyt stu­denc­ki jest udzie­la­ny raz.

Jeże­li w okre­sie 2 lat od ukoń­cze­nia stu­diów pierw­sze­go stop­nia stu­dent roz­pocz­nie stu­dia dru­gie­go stop­nia lub jed­no­li­te stu­dia magi­ster­skie, kre­dyt stu­denc­ki może być wypła­ca­ny na tych stu­diach bez koniecz­no­ści ponow­ne­go skła­da­nia wnio­sku o kre­dyt, przy czym łącz­ny okres otrzy­my­wa­nia kre­dy­tu stu­denc­kie­go nie może prze­kro­czyć 6 lat.

Kre­dyt stu­denc­ki jest wypła­ca­ny w mie­sięcz­nych tran­szach przez okres do 10 mie­się­cy roku aka­de­mic­kie­go, z wyłą­cze­niem okre­sów urlo­pów od zajęć lub innych przerw udzie­lo­nych zgod­nie z regu­la­mi­nem stu­diów.

Wyso­kość mie­sięcz­nej tran­szy kre­dy­tu stu­denc­kie­go wyno­si 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł. 600 zł – rata pod­sta­wo­wa.

Kre­dy­to­bior­ca może zło­żyć w insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej, z któ­rą zawarł umo­wę kre­dy­tu stu­denc­kie­go, wnio­sek o zmia­nę wyso­ko­ści mie­sięcz­nej tran­szy kre­dy­tu stu­denc­kie­go.

Obowiązki kredytobiorcy

Kre­dy­to­bior­ca nie­zwłocz­nie powia­da­mia insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą o nastę­pu­ją­cych oko­licz­no­ściach: skre­śle­nia z listy stu­den­tów, urlo­pu od zajęć w uczel­ni lub innej prze­rwy zgod­nej z regu­la­mi­nem stu­diów; zawie­sze­nia w pra­wach stu­den­ta, ukoń­cze­nia stu­diów.

Umo­wa kre­dy­tu powin­na zawie­rać infor­ma­cje o spo­so­bach wery­fi­ka­cji posia­da­nia sta­tu­su stu­den­ta albo dok­to­ran­ta w okre­sie obo­wią­zy­wa­nia umo­wy- nie czę­ściej niż dwa razy w roku.

W przy­pad­ku ujaw­nie­nia zata­jo­nych istot­nych infor­ma­cji mają­cych wpływ na udzie­le­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go lub jego wyso­kość insty­tu­cja kre­dy­tu­ją­ca wypo­wia­da umo­wę kre­dy­tu stu­denc­kie­go i żąda jego spła­ty z dniem upły­wu ter­mi­nu wypo­wie­dze­nia

Okres i warunki spłaty kredytu

Spła­ta kre­dy­tu stu­denc­kie­go jest doko­ny­wa­na w rów­nych mie­sięcz­nych ratach i roz­po­czy­na się po upły­wie 2 lat od ukoń­cze­nia stu­diów, chy­ba że kre­dy­to­bior­ca wystą­pił z wnio­skiem o wcze­śniej­sze roz­po­czę­cie spła­ty.

Licz­ba rat sta­no­wi dwu­krot­ność licz­by wypła­co­nych transz kre­dy­tu stu­denc­kie­go, chy­ba że kre­dy­to­bior­ca wystą­pił z wnio­skiem o zmniej­sze­nie licz­by rat.

Wyso­kość opro­cen­to­wa­nia kre­dy­tu stu­denc­kie­go wyno­si 1,2 sto­py redy­skon­to­wej Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go.

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przy­pad­ku przej­ścio­wych trud­no­ści w spła­cie kre­dy­tu na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy wyso­kość mie­sięcz­nej raty może być zmniej­szo­na do 20% jego śred­nie­go mie­sięcz­ne­go docho­du.

Zawieszenie spłaty kredytu

Na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy spła­ta kre­dy­tu stu­denc­kie­go wraz z odset­ka­mi może zostać zawie­szo­na przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą, jeże­li kre­dy­to­bior­ca zna­lazł się w trud­nej sytu­acji życio­wej spo­wo­do­wa­nej w szcze­gól­no­ści utra­tą przez nie­go lub jego mał­żon­ka sta­łe­go źró­dła docho­du lub zda­rze­niem loso­wym, powo­du­ją­cym krót­ko­trwa­łą utra­tę zdol­no­ści do spła­ty zobo­wią­zań, w tym cho­ro­bą kre­dy­to­bior­cy lub człon­ka jego rodzi­ny, koniecz­no­ścią spra­wo­wa­nia opie­ki nad cho­rym człon­kiem rodzi­ny, szko­dą spo­wo­do­wa­ną przez pożar, klę­skę żywio­ło­wą lub inną kata­stro­fę.

Na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy w przy­pad­ku trud­nej sytu­acji życio­wej spła­ta kre­dy­tu stu­denc­kie­go wraz z odset­ka­mi może być zawie­szo­na na okres nie dłuż­szy niż 12 mie­się­cy.

Umorzenie spłaty kredytu

Kre­dyt stu­denc­ki może być umo­rzo­ny czę­ścio­wo przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą w przy­pad­ku: wyróż­nia­ją­ce­go wyni­ku ukoń­cze­nia stu­diów przez kre­dy­to­bior­cę, szcze­gól­nie trud­nej sytu­acji życio­wej kre­dy­to­bior­cy oraz w cało­ści w przy­pad­ku trwa­łej utra­ty przez kre­dy­to­bior­cę zdol­no­ści do spła­ty zobo­wią­zań, bra­ku praw­nych moż­li­wo­ści docho­dze­nia rosz­czeń od kre­dy­to­bior­cy, śmier­ci kre­dy­to­bior­cy.

Kre­dy­to­bior­ca, nie wcze­śniej niż 60 dni przed roz­po­czę­ciem spła­ty kre­dy­tu stu­denc­kie­go, może zło­żyć do mini­stra wnio­sek o umo­rze­nie kre­dy­tu stu­denc­kie­go, jeże­li po zawar­ciu umo­wy kre­dy­tu stu­denc­kie­go:

1) zna­lazł się w szcze­gól­nie trud­nej sytu­acji życio­wej spo­wo­do­wa­nej w szcze­gól­no­ści utra­tą przez nie­go lub jego mał­żon­ka sta­łe­go źró­dła docho­du skut­ku­ją­ce­go koniecz­no­ścią korzy­sta­nia ze świad­czeń z sys­te­mu pomo­cy spo­łecz­nej lub zda­rze­niem loso­wym powo­du­ją­cym dłu­go­trwa­łą utra­tę zdol­no­ści do spła­ty zobo­wią­zań, w tym cho­ro­bą lub nie­peł­no­spraw­no­ścią kre­dy­to­bior­cy lub człon­ka jego rodzi­ny, koniecz­no­ścią spra­wo­wa­nia opie­ki nad cho­rym lub nie­peł­no­spraw­nym człon­kiem jego rodzi­ny, szko­dą spo­wo­do­wa­ną przez pożar, klę­skę żywio­ło­wą lub inną kata­stro­fę albo

2) trwa­le utra­cił zdol­ność do spła­ty zobo­wią­zań spo­wo­do­wa­ną w szcze­gól­no­ści cał­ko­wi­tą i nie­od­wra­cal­ną nie­zdol­no­ścią kre­dy­to­bior­cy do pod­ję­cia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, wyko­ny­wa­nia pra­cy lub świad­cze­nia usług przy­no­szą­cych przy­chód lub wyna­gro­dze­nie.

Na wnio­sek kre­dy­to­bior­cy kre­dyt stu­denc­ki może zostać umo­rzo­ny przez insty­tu­cję kre­dy­tu­ją­cą:

 • w 50% – w przy­pad­ku gdy kre­dy­to­bior­ca ukoń­czył stu­dia wyż­sze albo stu­dia dok­to­ranc­kie w gru­pie do 1%,
 • w 35% – w przy­pad­ku gdy kre­dy­to­bior­ca ukoń­czył stu­dia wyż­sze albo stu­dia dok­to­ranc­kie w gru­pie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przy­pad­ku gdy kre­dy­to­bior­ca ukoń­czył stu­dia wyż­sze albo stu­dia dok­to­ranc­kie w gru­pie od 5,01% do 10%

– naj­lep­szych absol­wen­tów stu­diów pierw­sze­go stop­nia albo stu­diów dru­gie­go stop­nia, albo jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich, albo stu­diów dok­to­ranc­kich, w danym roku aka­de­mic­kim.

Wnio­sek w tej spra­wie nale­ży zło­żyć w insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej wraz z zaświad­cze­niem rek­to­ra uczel­ni albo dyrek­to­ra jed­nost­ki nauko­wej, potwier­dza­ją­cym zna­le­zie­nie się kre­dy­to­bior­cy w okre­ślo­nej gru­pie naj­lep­szych absol­wen­tów stu­diów. Umo­rze­niu pod­le­ga pozo­sta­ła do spła­ty na dzień dostar­cze­nia do insty­tu­cji kre­dy­tu­ją­cej wnio­sku, kwo­ta kre­dy­tu wypła­co­ne­go w okre­sie stu­diów pierw­sze­go stop­nia, stu­diów dru­gie­go stop­nia, jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich lub kształ­ce­nia w szko­le dok­tor­skiej.

Zain­te­re­so­wa­ni stu­den­ci mogą otrzy­mać zaświad­cze­nia do ban­ku w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich pok. 91A bud. 100:

Przepisy

Usta­wa Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)

Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 20 grud­nia 2018 r. w spra­wie  kre­dy­tów stu­denc­kich (Dz. U. z 209 grud­nia 2018 r. poz. 2468)