Harmonogram roku akademickiego

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 105/RKR/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w spra­wie okre­śle­nia har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2017/2018 w WAT

Decy­zja Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 126/RKR/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w spra­wie okre­śle­nia har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2018/2019 w WAT

Rozkłady zajęć na studia
stacjonarne i niestacjonarne

Uwa­ga! W przy­pad­ku nie dzia­ła­nia lin­ków wydzia­ło­wych z aktu­al­ny­mi pla­na­mi zajęć pro­si­my kon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie z admi­ni­stra­to­ra­mi. Inne pyta­nia nie zwią­za­ne z tym tema­tem pro­si­my kie­ro­wać do WYDZIAŁOWYCH DZIEKANATÓW.

 

Dodat­ko­wych infor­ma­cji moż­na uzy­skać dzwo­niąc do sekre­ta­ria­tu lub dzie­ka­na­tu

Wydział Cyber­ne­ty­ki

Sekre­ta­riat: tel. 261 839 459, faks 261 837 539, 261 837 262
Dzie­ka­nat: tel. 261 837 624, 261 837 065

Wydział Elek­tro­ni­ki

Sekre­ta­riat: tel. 261 839 050, faks 261 839 444
Dzie­ka­nat: 261 839 050

Wydział Mecha­nicz­ny

Sekre­ta­riat: tel. 261 839 140, faks 261 837 366
Dzie­ka­nat: tel. 261 839 542, 261 837 226

Wydział Logi­sty­ki

Sekre­ta­riat: tel. 261 837 918
Dzie­ka­nat: tel. 261 837 591
Dzie­ka­nat: kie­row­nik tel. 261 837 655

Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Sekre­ta­riat: tel. 261 839 170, faks 261 837 581
Dzie­ka­nat: tel. 261 838 555

Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

Sekre­ta­riat: tel. 261 839 450, faks 261 839 470
Dzie­ka­nat: tel. 261 839 438, 261 839 435

Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

Sekre­ta­riat: tel. 261 839 076, faks 261 839 569
Dzie­ka­nat: stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne, tel. 261 839 015
Dzie­ka­nat: stu­dia sta­cjo­nar­ne, tel. 261 839 414
Dzie­ka­nat: kie­row­nik, tel. 261 839 057

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki

Sekre­ta­riat: tel. 261 839 430, faks. 261 668 950
Dzie­ka­nat: tel. 261 837 703, 261 837 213