Projekty, inicjatywy studentów i doktorantów

Na pod­sta­wie zarzą­dze­nia Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 6/RKR/2014 oraz 1/RKR/2017 dwa razy do roku (w stycz­niu i w czerw­cu) odby­wa się kon­kurs na finan­so­wa­nie pro­jek­tów i ini­cja­tyw stu­denc­kich i dok­to­ran­tów. W kon­kur­sie mogą wziąć udział zare­je­stro­wa­ne orga­ni­za­cje uczel­nia­ne (w tym koła nauko­we) oraz poje­dyn­czy stu­den­ci i dok­to­ran­ci posia­da­ją­cy pomysł na pro­jekt lub ini­cja­ty­wę.

Załącz­ni­ki do Regu­la­mi­nu:

  • Załącz­nik nr 1 – wnio­sek o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia do projektu/inicjatywy,
  • Załącz­nik nr 2 – oświad­cze­nie uczest­ni­ka wyjaz­du ,
  • Załącz­nik nr 3 – spra­woz­da­nie z wyko­na­nia projektu/inicjatywy. Ze spra­woz­da­nia nale­ży roz­li­czyć się do 30 dni od zakoń­cze­nia pro­jek­tu!

UWAGA! Przy­go­to­wa­ne i pod­pi­sa­ne wnio­ski nale­ży skła­dać od 01.01 do 30.01 (na I etap) / od 01.06 do 30.06 (na II etap) w poko­ju 89, bud. 100 (tel. 261 837 381; e-mail: aleksandra.​rokicinska@​wat.​edu.​pl).