Poczta studencka

Sza­now­ni Stu­den­ci,

od dnia 01.10.2014 r. każ­dy stu­dent Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej posiada(-ć będzie) wła­sne kon­to w dome­nie @student.wat.edu.pl. Kon­to to jest obo­wiąz­ko­wo wyko­rzy­sty­wa­ne do komu­ni­ka­cji z Uczel­nią, co ozna­cza rów­nież, że pry­wat­ne adre­sy stu­den­tów nie są już wyko­rzy­sty­wa­ne. Zmia­na taka podyk­to­wa­na jest nową orga­ni­za­cją prze­pły­wu infor­ma­cji w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Korzy­sta­nie z kon­ta uczel­nia­ne­go umoż­li­wia na dostęp do:

  • komu­ni­ka­to­ra inter­ne­to­we­go (stu­den­ci + pra­cow­ni­cy WAT),
  • książ­ki adre­so­wej,
  • One Dri­ve,
  • por­ta­li tema­tycz­nych,
  • indy­wi­du­al­ne­go kalen­da­rza stu­den­ta,
  • i wie­lu innych…

Aby uła­twić Pań­stwu korzy­sta­nie z dostęp­nych moż­li­wo­ści, w wysy­ła­nych mailach z dany­mi logo­wa­nia oraz poni­żej pre­zen­tu­je­my dostęp­ne mate­ria­ły szko­le­nio­we z zakre­su Offi­ce 365. Mate­ria­ły te podzie­lo­ne zosta­ły na dwie kate­go­rie: wspól­ną dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków usłu­gi oraz dedy­ko­wa­ne dla użyt­kow­ni­ków „edu­ka­cyj­nych”. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tymi mate­ria­ła­mi oraz życzy­my miłe­go użyt­ko­wa­nia i bez­pro­ble­mo­we­go kon­tak­tu z pozo­sta­ły­mi stu­den­ta­mi i pra­cow­ni­ka­mi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Logo­wa­nie odby­wa się poprzez stro­nę: por​tal​.offi​ce​.com

Zmia­na hasła moż­li­wa jest pod adre­sem: haslo​.wat​.edu​.pl

W razie pro­ble­mów z kon­tem pro­si­my o infor­ma­cję na adres usos@​wat.​edu.​pl

Dział Infor­ma­ty­ki
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

 

Materiały szkoleniowe z Office Online

Poznaj Offi­ce Onli­ne

Odci­nek wpro­wa­dza­ją­cy do Kur­su Offi­ce Onli­ne – dar­mo­wych pro­gra­mów umoż­li­wia­ją­cych współ­pra­cę w cza­sie rze­czy­wi­stym i two­rze­nie doku­men­tów dostęp­nych z każ­de­go miej­sca za pomo­cą prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. W skład Offi­ce Onli­ne wcho­dzą: Word Onli­ne, Excel Onli­ne, Power­Po­int Onli­ne, One­No­te Onli­ne, Outlo​ok​.com, Kalen­darz i Kon­tak­ty oraz One­Dri­ve.

Bez­pie­czeń­stwo Offi­ce Onli­ne

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne poświę­co­ny bez­pie­czeń­stwu. Dowiesz się z nie­go, w jaki spo­sób dba­my o Two­je dane.

Czym jest One­Dri­ve?

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne poświę­co­ny usłu­dze One­Dri­ve. Dzię­ki One­Dri­ve możesz z łatwo­ścią prze­cho­wy­wać i udo­stęp­niać zdję­cia, fil­my, doku­men­ty i inne pli­ki – bez­płat­nie, w dowol­nym miej­scu i na każ­dym urzą­dze­niu.

Apli­ka­cje Offi­ce Onli­ne

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak korzy­stać z apli­ka­cji Offi­ce za pomo­cą prze­glą­dar­ki.

Pra­ca zespo­ło­wa

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne poświę­co­ny pra­cy zespo­ło­wej. Dowiesz się z nie­go, jak udo­stęp­niać pli­ki innym oraz wspól­nie pra­co­wać nad doku­men­ta­mi.

Word Onli­ne

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak two­rzyć doku­men­ty za pomo­cą bez­płat­nej apli­ka­cji Word Onli­ne.

CV w Word Onli­ne

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak napi­sać pro­fe­sjo­nal­ne CV za pomo­cą sza­blo­nów Word Onli­ne.

Edy­cja PDF w Offi­ce Onli­ne

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak edy­to­wać plik PDF za pomo­cą Word Onli­ne.

Poznaj Excel Onli­ne

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak zapla­no­wać swój budżet za pomo­cą Excel Onli­ne.

Ankie­ta w Excel Onli­ne

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak prze­pro­wa­dzić ankie­tę za pomo­cą Excel Onli­ne.

Power­Po­int Onli­ne

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak stwo­rzyć świet­ną pre­zen­ta­cję z dowol­ne­go miej­sca we współ­pra­cy z inny­mi za pomo­cą Power­Po­int Onli­ne.

Poznaj One­No­te

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne pre­zen­tu­ją­cy One­No­te w prze­glą­dar­ce. Z tego odcin­ka dowiesz się tak­że, gdzie zna­leźć wię­cej fil­mów na temat pro­gra­mu One­No­te oraz skąd pobrać go za dar­mo na dowol­ne urzą­dze­nie.

Poznaj Outlo​ok​.com

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak korzy­stać z Outlo​ok​.com – wygod­nej pocz­ty e‑mail bez limi­tów.

Prze­nieś się do Outlo​ok​.com

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak w trzech kro­kach przejść do nowej pocz­ty.

Kalen­darz

Odci­nek Kur­su Offi­ce Onli­ne, z któ­re­go dowiesz się jak zapla­no­wać swój czas i pamię­tać o wszyst­kich wyda­rze­niach dzię­ki apli­ka­cji Kalen­darz.

 

Materiały szkoleniowe z Office 365
studenci Wojskowej Akademii Technicznej

Zarzą­dza­nie kon­tak­ta­mi w usłu­dze Offi­ce 365

Odci­nek poka­zu­je jak zarzą­dzać kon­tak­ta­mi w usłu­dze Offi­ce 365. Poka­zu­je jak doda­wać, edy­to­wać, usu­wać, impor­to­wać kon­tak­ty z sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych i two­rzyć gru­py kon­tak­tów

Zarzą­dza­nie pocz­tą w usłu­dze Offi­ce 365 część 1

Odci­nek poka­zu­je jak two­rzyć i prze­glą­dać wia­do­mo­ści. Dodat­ko­wo zawie­ra wyko­rzy­sta­nie funk­cjo­nal­no­ści z kon­tak­tów (doda­wa­nie do gru­py mailin­go­wej) oraz odzna­cza­nie wia­do­mo­ści jako prze­czy­ta­na.

Zarzą­dza­nie pocz­tą w usłu­dze Offi­ce 365 część 2

Odci­nek poka­zu­je jak two­rzyć wia­do­mość gru­po­wą oraz jak edy­to­wać i doda­wać załącz­ni­ki do wia­do­mo­ści. Poka­zu­je rów­nież jak usta­wiać pouf­no­ści wia­do­mo­ści

Zarzą­dza­nie pocz­tą w usłu­dze Offi­ce 365 część 3

Odci­nek poka­zu­je jak two­rzyć nowe zada­nia, kata­lo­gi oraz regu­ły.

Zarzą­dza­nie kalen­da­rzem w usłu­dze Offi­ce 365 część 1

Odci­nek poka­zu­je jak poru­szać się w kalen­da­rzu, jak doda­wać oraz usu­wać zda­rze­nia

Zarzą­dza­nie kalen­da­rzem w usłu­dze Offi­ce 365 część 2

Odci­nek poka­zu­je jak w peł­ni wyko­rzy­stać asy­stent pla­no­wa­nia oraz jak doda­wać pli­ki do nowe­go spo­tka­nia.

Zarzą­dza­nie kalen­da­rzem w usłu­dze Offi­ce 365 część 3

Odci­nek poka­zu­je jak udo­stęp­niać i doda­wać nowe kalen­da­rze np. kalen­darz ze stro­ny inter­ne­to­wej mojej uczel­ni.