Organizacje studenckie

 

  • Zarzą­dze­nie nr 27/RKR/2018 – w spra­wie warun­ków funk­cjo­no­wa­nia w WAT uczel­nia­nych orga­ni­za­cji stu­denc­kich i uczel­nia­nych orga­ni­za­cji dok­to­ran­tów
  • Załącz­nik nr 1 – wzór regu­la­mi­nu
  • Załącz­nik nr 2 – wzór pisma infor­mu­ją­ce­go o powsta­niu orga­ni­za­cji
  • Załącz­nik nr 3 – wzór spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji

UWAGA: Przy­go­to­wa­ne i pod­pi­sa­ne spra­woz­da­nie nale­ży zło­żyć w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 15 paź­dzier­ni­ka dane­go roku w poko­ju 89, bud. 100 (Dział Spraw Stu­denc­kich).

Kon­takt: tel. 261 837 381; e-mail aleksandra.​rokicinska@​wat.​edu.​pl

 

Koła Naukowe

 

Koło Nauko­we Elek­tro­ni­ków

Koło Nauko­we Elek­tro­ni­ków dzia­ła na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest dr inż. Zbi­gniew Jach­na
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Ener­ge­ty­ków

Koło nauko­we Ener­ge­ty­ków dzia­ła na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki
Opie­ku­nem nauko­wym jest mgr inż. Piotr Paziew­ski
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Che­mi­ków

Koło nauko­we Che­mi­ków Inży­nie­rii Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mgr Aga­ta Oszczak
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje
e-mail: knchwat@​gmail.​com
www​.face​bo​ok​.com/​k​n​c​h​wat

Koło Nauko­we Fizy­ków

Koło Nauko­we Fizy­ków dzia­ła na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest kpt. dr inż. Mał­go­rza­ta Kopyt­ko
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Stu­den­tów Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej

Koło Nauko­we Stu­den­tów Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej dzia­ła na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mgr inż. Mag­da­le­na Łaziń­ska
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Stu­den­tów Geo­de­zji „Geo­pi­xel”

Koło Nauko­we Stu­den­tów Geo­de­zji „Geo­pi­xel” dzia­ła na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mgr inż. Doro­ta Latos
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Stu­den­tów „Budow­nic­two”

Koło nauko­we Stu­den­tów „Budow­nic­two” dzia­ła na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mgr inż. Mar­le­na Nie­dzia­łek
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Logi­sty­ki Sto­so­wa­nej

Koło Nauko­we Logi­sty­ki sto­so­wa­nej dzia­ła na Wydzia­le Logi­sty­ki
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mgr inż. Kata­rzy­na Gło­dow­ska
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Secu­ri­tas et Defen­sio

Koło Nauko­we Secu­ri­tas ed Defen­sio dzia­ła na Wydzia­le Logi­sty­ki.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest dr Jakub Adam­kie­wicz

Koło Nauko­we Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia

Koło Nauko­we Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia dzia­ła na Wydzia­le Mecha­nicz­nym
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest dr inż. Krzysz­tof Grze­lak
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Mecha­ni­ki i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej

Koło nauko­we Mecha­ni­ki i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej dzia­ła na Wydzia­le Mecha­nicz­nym.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest dr inż. Arka­diusz Popław­ski
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Tri­bo­lo­gii i Logi­sty­ki Pro­duk­tów Naf­to­wych

Koło nauko­we Tri­bo­lo­gii i Logi­sty­ki Pro­duk­tów Naf­to­wych dzia­ła na Wydzia­le Mecha­nicz­nym.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Budo­wy Maszyn, Auto­ma­ty­za­cji i Robo­ty­ki

Koło Nauko­we Budo­wy Maszyn, Auto­ma­ty­za­cji i Robo­ty­ki dzia­ła na Wydzia­le Mecha­nicz­nym.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest ppłk dr inż. Paweł Marec­ki
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Eks­plo­ata­cji i Tech­no­lo­gii Napraw Pojaz­dów Mecha­nicz­nych

Koło nauko­we Eks­plo­ata­cji i Tech­no­lo­gii Napraw Pojaz­dów Mecha­nicz­nych dzia­ła na Wydzia­le Mecha­nicz­nym.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest dr inż. Kazi­mierz Koliń­ski
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Kon­struk­cji Pojaz­dów i Bez­pie­czeń­stwa Trans­por­tu

Koło Nauko­we Kon­struk­cji Pojaz­dów i Bez­pie­czeń­stwa Trans­por­tu dzia­ła na Wydzia­le Mecha­nicz­nym.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest dr hab inż. Jerzy Jac­kow­ski, prof. WAT
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Stu­den­tów Lot­nic­twa i Kosmo­nau­ty­ki

Koło Nauko­we Stu­den­tów Lot­nic­twa i Kosmo­nau­ty­ki dzia­ła na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest kpt. dr inż. Kon­rad Woj­to­wicz
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Stu­den­tów Tech­ni­ki Uzbro­je­nia

Koło nauko­we Stu­den­tów Tech­ni­ki Uzbro­je­nia dzia­ła na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest kpt. dr inż. Łukasz Szmit
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Stu­den­tów Sys­te­mów Mecha­tro­nicz­nych

Koło nauko­we Stu­den­tów Sys­te­mów Mecha­tro­nicz­nych dzia­ła na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest dr inż. Jaro­sław Pana­siuk
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Stu­denc­kie Koło Nauko­we Pro­jek­to­wa­nia, Wytwa­rza­nia i Rekon­struk­cji

Stu­denc­kie Koło Nauko­we Pro­jek­to­wa­nia, Wytwa­rza­nia i Rekon­struk­cji dzia­ła na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.
Opie­ku­nem nauko­wym jest mjr dr inż. Paweł Pła­tek
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we „Cyber­gu­ru”

Koło nauko­we „Cyber­gu­ru” dzia­ła na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest por. mgr inż. Mar­cin Kukieł­ka
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go

Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go dzia­ła na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki.
Opie­ku­nem nauko­wym jest dr Wie­sław Śmia­łek
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Stu­denc­kie Koło Nauko­we Stra­te­gia

Stu­denc­kie Koło Nauko­we Stra­te­gia dzia­ła na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki.
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mgr Wie­sła­wa Zało­ga
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Opto­elek­tro­ni­ków

Koło dzia­ła przy Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest prof. dr hab. inż. Andrzej Zając
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Zain­te­re­so­wań Cyber­ne­tycz­nych

Koło dzia­ła przy Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest ppłk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Cyber­se­cu­ri­ty

Koło dzia­ła przy Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mgr inż. Łukasz Skib­niew­ski

Koło Nauko­we Tra­dy­cji i Chwa­ły Woj­ska Pol­skie­go

Koło dzia­ła przy Klu­bie WAT
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest mgr inż. Krzysz­tof Cichań­ski
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Koło Nauko­we Dok­to­ran­tów WAT „Inno­wa­cje w kształ­ce­niu Aka­de­mic­kim” IKA

Koło dzia­ła przy Dzia­le Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia
Opie­ku­nem nauko­wym koła jest dr Ewa Łako­ma

Inne organizacje studenckie

Stu­denc­kie Koło Żeglar­skie

Stu­denc­kie Koło Żeglar­skie dzia­ła przy Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT.
Opie­ku­nem koła jest mgr Zdzi­sław Czaj­ko
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Stu­denc­ki Klub Rowe­ro­wy Voy­ager

Stu­denc­ki Klub Rowe­ro­wy Voy­ager dzia­ła przy Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT.
Opie­ku­nem koła jest mgr Krzysz­tof Kęp­niak
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u opie­ku­na koła.

Stu­denc­kie Koło Spor­tów Zimo­wych

Stu­denc­kie Koło Spor­tów Zimo­wych dzia­ła przy Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT.
Opie­ku­nem koła jest mgr Anna Rybak
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u opie­ku­na koła.

Stu­denc­kie Koło Histo­rycz­ne

Opie­ku­nem Koła jest Andrzej Ziół­kow­ski
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów BEST WAT

Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów BEST WAT jest orga­ni­za­cją zarzą­dza­ną przez stu­den­tów
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej www​.bestwat​.org​.pl

Stu­denc­kie Koło Air Soft Guns „Gru­pa Tak­tycz­na Szpon”

Opie­ku­nem koła jest mgr Rado­sław Olszew­ski
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Stu­denc­kie Koło SEP

Koło jest orga­ni­za­cją twór­czą o cha­rak­te­rze nauko­wo-tech­nicz­nym. Sie­dzi­bą koła jest Wydział Elek­tro­ni­ki WAT.
Pre­ze­sem koła jest Maciej Fili­po­wicz
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Stu­denc­kie Koło SIMP

Koło ma na celu posze­rza­nie wie­dzy z zakre­su mecha­tro­ni­ki oraz lot­nic­twa i kosmo­nau­ty­ki. Dzia­ła przy Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje

Uczel­nia­na Orga­ni­za­cja „Woda, Ląd, Powie­trze”

Uczel­nia­na Orga­ni­za­cja „Woda, Ląd, Powie­trze” dzia­ła przy Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go.
Opie­ku­nem Orga­ni­za­cji jest mjr Krzysz­tof Jaskól­ski
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje
Face­bo­ok

Stu­denc­kie Koło Wspi­nacz­ko­we

Stu­denc­kie Koło Wspi­nacz­ko­we za cel sta­wia sobie upo­wszech­nia­nie i pro­pa­go­wa­nie spor­tów wspi­nacz­ko­wych w śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim.
Dzia­ła przy Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go.
Opie­ku­nem Orga­ni­za­cji jest mgr Artur Gru­ba.

Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych

Orga­ni­za­cja umoż­li­wia stu­den­tom WAT pod­no­sze­nie swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i pozio­mu wyszko­le­nia.
Sek­cja dzia­ła przy Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go.
Opie­ku­nem Orga­ni­za­cji jest ppłk mgr inż. Michał Gaz­da. 

Orga­ni­za­cja Tań­czą­ce Wacia­ki

Celem Orga­ni­za­cji jest nauka człon­ków Koła tań­ca towa­rzy­skie­go i roz­wi­ja­nie koor­dy­na­cji rucho­wej.
Tań­czą­ce Wacia­ki dzia­ła­ją przy Klu­bie WAT.
Opie­ku­nem Orga­ni­za­cji jest Moni­ka Kuli­gow­ska. 

Orga­ni­za­cja Era­smus Stu­dent Network WAT

www​.face​bo​ok​.com/​E​r​a​s​m​u​s​Wat