WYKAZ ORGANIZACJI

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Koło Nauko­we Logi­sty­ki Sto­so­wa­nej

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr inż. Kata­rzy­na Gło­dow­ska – katarzyna.​glodowska@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Secu­ri­tas et Defen­sio

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr Jakub Adam­kie­wicz – jakub.​admkiewicz@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Logi­sty­ki Woj­sko­wej

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest por. mgr inż. Arka­diusz Jóź­wiak – arkadiusz.​jozwiak@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Stu­denc­kie Koło Nauko­we „STRATEGIA”

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr Wie­sła­wa Zało­ga – wieslawa.​zaloga@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr Wie­sław Śmia­łek – wieslaw.​smialek@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Wydział Cybernetyki

Koło Nauko­we „Cyber­gu­ru”

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest por. mgr inż. Mar­cin Kukieł­ka – marcin.​kukielka@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Zain­te­re­so­wań Cyber­ne­tycz­nych

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mjr dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski – mariusz.​chmielewski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Cyber­Se­cu­ri­ty

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr inż. Łukasz Skib­niew­ski – lukasz.​skibniewski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Wydział Elektroniki

Koło Nauko­we Ener­ge­ty­ków

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr inż. Bog­dan Per­ka – bogdan.​perka@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Elek­tro­ni­ków

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr inż. Krzysz­tof Siecz­kow­ski – krzysztof.​sieczkowski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Stu­denc­kie Koło Sto­wa­rzy­sze­nia Elek­try­ków Pol­skich (SEP)

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest doc. dr inż. Sta­ni­sław Kona­tow­ski – stanislaw.​konatowski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Koło Nauko­we Stu­den­tów Geo­de­zji „Geo­pi­xel”

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr inż. Doro­ta Latos – dorota.​latos@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Stu­den­tów „Budow­nic­two”

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr inż. Mar­le­na Nie­dzia­łek – marlena.​niedzialek@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Koło Nauko­we Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr inż. Krzysz­tof Grze­lak – krzysztof.​grzelak@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Mecha­ni­ki i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr inż. Arka­diusz Popław­ski – arkadiusz.​poplawski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Tri­bo­lo­gii i Logi­sty­ki Pro­duk­tów Naf­to­wych

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man – krzysztof.​gocman@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Budo­wy Maszyn, Auto­ma­ty­za­cji i Robo­ty­ki

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest płk dr inż. Paweł Marec­ki – pawel.​marecki@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Eks­plo­ata­cji i Tech­no­lo­gii Napraw Pojaz­dów Mecha­nicz­nych

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr inż. Kazi­mierz Koliń­ski – kazimierz.​kolinski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Inży­nie­rii Pojaz­dów i Trans­por­tu

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr hab. inż. Jerzy Jac­kow­ski – jerzy.​jackowski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Bio­cy­ber­ne­ty­ki i Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr inż. Kamil Sybil­ski – kamil.​sybilski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Koło Nauko­we Stu­den­tów Lot­nic­twa i Kosmo­nau­ty­ki

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mjr dr inż. Kon­rad Woj­to­wicz – konrad.​wojtowicz@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Stu­den­tów Sys­te­mów Mecha­tro­nicz­nych

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr inż. Jaro­sław Pana­siuk – jaroslaw.​panasiuk@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Stu­den­tów Tech­ni­ki Uzbro­je­nia

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr inż. Mał­go­rza­ta Pac – malgorzata.​pac@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Stu­denc­kie Koło Nauko­we Pro­jek­to­wa­nia, Wytwa­rza­nia i Rekon­struk­cji

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest  dr inż. Mar­cin Sarzyń­ski – marcin.​sarzynski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Wydział Nowych Technologii i Chemii

Koło Nauko­we Che­mi­ków

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr Aga­ta Oszczak-Nowiń­ska – agata.​oszczak@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Fizy­ków

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr inż. Anna Tere­sa Kurzych – anna.​kurzych@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Stu­den­tów Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr inż. Mag­da Łaziń­ska – magdalena.​lazinska@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Nauko­we Ener­ge­ty­ki Wodo­ro­wej

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr inż. Marek Polań­ski – marek.​polanski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Instytut Optoelektroniki

Koło Nauko­we Opto­elek­tro­ni­ków

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest prof. dr hab. inż. Andrzej Zając – andrzej.​zajac@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Studium Szkolenia Wojskowego

Orga­ni­za­cja „Woda, Ląd, Powie­trze”

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest ppłk mgr inż. Krzysz­tof Jaskól­ski – krzysztof.​jaskolski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych WAT

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest ppłk mgr inż. Michał Gaz­da – michal.​gazda@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Orga­ni­za­cja „OCTOPUS”

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mjr mgr inż. Paweł Jurzy­sta – pawel.​jurzysta@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Studium Wychowania Fizycznego

Stu­denc­kie Koło Żeglar­skie

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr Zdzi­sław Czaj­ko – zdzislaw.​czajko@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Stu­denc­kie Koło Wspi­nacz­ko­we

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest mgr Artur Gru­ba – artur.​gruba@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Stu­denc­ki Klub Pły­wac­ki

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr Satur­nin Przy­byl­ski – saturnin.​przybylski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Klub WAT

Koło Nauko­we Histo­rii, Tra­dy­cji i Chwa­ły Woj­ska Pol­skie­go

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest Krzysz­tof Cichań­ski – klub@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Orkie­stra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest Krzysz­tof Cichań­ski – krzysztof.​cichanski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Koło Pla­stycz­ne WAT

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest Kry­sty­na Sty­bur­ska – krystyna.​styburska@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji

Dział Organizacji Kształcenia

Koło Nauko­we Dok­to­ran­tów WAT „Inno­wa­cje w kształ­ce­niu Aka­de­mic­kim” – IKA

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest dr Ewa Łako­ma – ewa.​lakoma@​wat.​edu.​pl  

Wię­cej infor­ma­cji

Dział Spraw Studenckich

Stu­denc­kie Koło Histo­rycz­ne

Opie­ku­nem orga­ni­za­cji jest Andrzej Ziół­kow­ski – andrzej.​ziolkowski@​wat.​edu.​pl

Wię­cej infor­ma­cji