SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Podstawa prawna funkcjonowania organizacji studenckich i doktorantów

Na pod­sta­wie § 11 ust. 1 zarzą­dze­nia Rek­to­ra WAT nr 27/RKR/2018 z dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w spra­wie warun­ków funk­cjo­no­wa­nia w WAT uczel­nia­nych orga­ni­za­cji stu­denc­kich i uczel­nia­nych orga­ni­za­cji dok­to­ran­tów, orga­ni­za­cje mają obo­wią­zek zło­że­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści w for­mie pisem­nej i elek­tro­nicz­nej. 

Bie­żą­cy nad­zór nad dzia­łal­no­ścią orga­ni­za­cji spra­wu­je pro­rek­tor ds. stu­denc­kich – dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, prof. WAT.

Orga­ni­za­cja w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 15 paź­dzier­ni­ka dane­go roku, za pośred­nic­twem Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich, ma obo­wią­zek dostar­cze­nia spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści w poprzed­nim roku aka­de­mic­kim w for­mie pisem­nej i elek­tro­nicz­nej.

Spra­woz­da­nia przyj­mo­wa­ne są w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich – p. 89.

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu – 261 837 274 lub kamila.​falacinska@​wat.​edu.​pl