JAK ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ

Podstawa prawna funkcjonowania organizacji studenckich i doktorantów

Zgod­nie z zapi­sa­mi zarzą­dze­nia Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nr 27/RKR/2018 z dnia 23 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w spra­wie warun­ków funk­cjo­no­wa­nia w WAT uczel­nia­nych orga­ni­za­cji stu­denc­kich i uczel­nia­nych orga­ni­za­cji dok­to­ran­tów, stu­den­ci i dok­to­ran­ci WAT mają pra­wo do zrze­sza­nia się w uczel­nia­nych orga­ni­za­cjach stu­denc­kich i uczel­nia­nych orga­ni­za­cjach dok­to­ran­tów.

Jak założyć organizację – krok po kroku

Pierw­szym kro­kiem w celu zało­że­nia uczel­nia­nej orga­ni­za­cji jest opra­co­wa­nie regu­la­mi­nu orga­ni­za­cji, któ­ry będzie okre­ślał:

 1. nazwę orga­ni­za­cji;
 2. nazwę jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej WAT, przy któ­rej orga­ni­za­cja będzie dzia­łać;
 3. cele orga­ni­za­cji oraz spo­so­by ich reali­za­cji;
 4. spo­sób naby­cia i utra­ty człon­ko­stwa;
 5. pra­wa i obo­wiąz­ki człon­ków;
 6. orga­ny orga­ni­za­cji, tryb doko­ny­wa­nia wybo­ru i odwo­ła­nia, uzu­peł­nie­nia skła­du, ich kom­pe­ten­cje, a tak­że warun­ki waż­no­ści ich uchwał;
 7. spo­sób repre­zen­to­wa­nia orga­ni­za­cji;
 8. zasa­dy doko­ny­wa­nia zmian regu­la­mi­nu orga­ni­za­cji;
 9. spo­sób roz­wią­za­nia orga­ni­za­cji.

War­to prze­słać do nas pro­jekt regu­la­mi­nu w celu spraw­dze­nia.

Dru­gi krok, to zatwier­dze­nie regu­la­mi­nu. W tym celu oso­by, któ­re chcą zało­żyć orga­ni­za­cję (mini­mum 5 osób) aran­żu­ją zebra­nie zało­ży­ciel­skie, na któ­rym uchwa­la­ją regu­la­min oraz wybie­ra­ją człon­ków Zarzą­du. Następ­nie spo­rzą­dza­ny jest pro­to­kół wraz z listą obec­no­ści na zebra­niu.

Zatem po zebra­niu zało­ży­ciel­skim powin­ni­ście mieć Pań­stwo czte­ry doku­men­ty:

 1. pro­to­kół wraz z listą obec­no­ści;
 2. uchwa­łę Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Człon­ków w spra­wie uchwa­le­nia Regu­la­mi­nu Orga­ni­za­cji;
 3. uchwa­łę Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Człon­ków w spra­wie wybo­ru człon­ków Zarzą­du.

Kolej­ny krok, to wypeł­nie­nie pisma infor­mu­ją­ce­go o powsta­niu orga­ni­za­cji, któ­re zawie­ra:

 1. datę utwo­rze­nia i nazwę orga­ni­za­cji;
 2. adres sie­dzi­by orga­ni­za­cji;
 3. nazwę jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej WAT, przy któ­rej orga­ni­za­cja będzie dzia­łać;
 4. dane opie­ku­na albo opie­ku­na nauko­we­go.

Pismo infor­mu­ją­ce o powsta­niu orga­ni­za­cji pod­pi­su­ją wszy­scy człon­ko­wie orga­nu repre­zen­tu­ją­ce­go orga­ni­za­cję.

Do pisma infor­mu­ją­ce­go dołą­cza się rów­nież:

 1. wykaz człon­ków orga­ni­za­cji obej­mu­ją­cy: imio­na i nazwi­ska, numer albu­mu, adres do kore­spon­den­cji, numer tele­fo­nu, adres e‑mail oraz wła­sno­ręcz­ny pod­pis;
 2. skład orga­nów orga­ni­za­cji wraz z doku­men­ta­mi będą­cy­mi pod­sta­wą usta­le­nia ich skła­du (uchwa­ła Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Człon­ków w spra­wie wybo­ru człon­ków Zarzą­du oraz pro­to­kół z zebra­nia zało­ży­ciel­skie­go);
 3. regu­la­min orga­ni­za­cji (wraz z uchwa­łą Wal­ne­go Zgro­ma­dze­nia Człon­ków w spra­wie uchwa­le­nia Regu­la­mi­nu Orga­ni­za­cji);
 4. decy­zję dzie­ka­na o powo­ła­niu opie­ku­na lub opie­ku­na nauko­we­go albo kan­dy­da­tu­rę opie­ku­na lub opie­ku­na nauko­we­go jeże­li jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną WAT, przy któ­rej będzie dzia­łać orga­ni­za­cja nie jest wydział.

Ostat­nim kro­kiem na dro­dze do zało­że­nia wła­snej uczel­nia­nej orga­ni­za­cji jest zło­że­nie peł­nej doku­men­ta­cji do Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich. Warun­kiem wpi­sa­nia orga­ni­za­cji do ewi­den­cji jest kom­plet­ność pisma infor­mu­ją­ce­go o powsta­niu orga­ni­za­cji oraz zgod­ność regu­la­mi­nu orga­ni­za­cji z prze­pi­sa­mi pra­wa powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go, sta­tu­tem WAT i regu­la­mi­nem stu­diów.

Doku­men­ty do pobra­nia

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne zało­że­niem uczel­nia­nej orga­ni­za­cji pro­sze­ni są o zgła­sza­nie się do Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich – pokój 89 bud. 100, tel. 261 837 274 lub napi­sa­nie na adres kamila.​falacinska@​wat.​edu.​pl