OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIA

Lecze­nie sta­cjo­nar­ne i ambu­la­to­ryj­ne zapew­nia­ją zakła­dy służ­by zdro­wia na powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych zasa­dach. Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej – Przy­chod­nia Lekar­ska WAT przy ul. Kar­te­zju­sza 2 udzie­la świad­czeń zdro­wot­nych stu­den­tom w zakre­sie:

 • pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej,
 • spe­cja­li­stycz­nej opie­ki zdro­wot­nej,
 • sto­ma­to­lo­gicz­nej opie­ki zdro­wot­nej,
 • w for­mie ambu­la­to­ryj­nej.

Bada­nia dia­gno­stycz­ne i ana­li­tycz­ne są wyko­ny­wa­ne w godzi­nach pra­cy gabi­ne­tów, porad­ni i labo­ra­to­rium. Doraź­na pomoc lekar­ska i pie­lę­gniar­ska jest udzie­la­na w godzi­nach pra­cy leka­rza i pie­lę­gnia­rek dyżur­nych. Przy­ję­cie na lecze­nie sto­ma­to­lo­gicz­ne odby­wa się na pod­sta­wie zapi­su na wizy­tę lekar­ską, doko­na­ne­go bez­po­śred­nio lub tele­fo­nicz­nie.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

Od 1999 roku obo­wią­zek ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go kształ­cą­ce­go się w dowol­nym sys­te­mie stu­diów stu­den­ta nało­żo­ny został na:

 • rodzi­ców stu­den­ta – do 26 roku życia, jeże­li jest na ich wyłącz­nym utrzy­ma­niu,
 • uczel­nie (na wnio­sek stu­den­ta) do 26 roku, jeże­li nie jest na wyłącz­nym utrzy­ma­niu rodzi­ców,
 • powy­żej 26 roku życia.

Stu­den­ci zain­te­re­so­wa­ni ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym pro­sze­ni są o wypeł­nie­nie oświad­cze­nia i prze­ka­za­nie do poko­ju nr 14 w budyn­ku nr 100 (budy­nek głów­ny).

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) STUDENTÓW WAT NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zgod­nie ze sta­no­wi­skiem Komi­sji Nad­zo­ru Ubez­pie­czeń i Fun­du­szy Eme­ry­tal­nych, w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 22 maja 2003r. o ubez­pie­cze­niach obo­wiąz­ko­wych, Ubez­pie­cze­nio­wym Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­nym i Pol­skim Biu­rze Ubez­pie­czy­cie­li Komu­ni­ka­cyj­nych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubez­pie­cze­nie NNW jest ubez­pie­cze­niem dobro­wol­nym.

INFORMACJE PODSTAWOWE
 • Zakład ubez­pie­czeń: Inter­Risk TU S.A. Vien­na Insu­ran­ce Gro­up.
 • Okres ubez­pie­cze­nia: 10.2019 r. – 30.09.2020 r.
 • Ter­min przy­stą­pie­nia stu­den­tów do ubez­pie­cze­nia: mak­sy­mal­nie do 01.02.2020 r. Jest moż­li­wość wysta­wie­nia kolej­nych umów gene­ral­nych w roku 2020 r., jeśli zaj­dzie taka potrze­ba.
 • Ochro­na 24 h/dobę, zakres tery­to­rial­ny: Pol­ska + cały świat.
 • W każ­dym z zapro­po­no­wa­nym warian­cie ubez­pie­cze­nia znaj­du­je się roz­sze­rze­nie o wyczy­no­we upra­wia­nie spor­tu.

Ubez­pie­cze­nie jest koniecz­ne pod­czas odby­wa­nia prak­tyk (tak­że zagra­nicz­nych).

SUMY UBEZPIECZENIA ORAZ SKŁADKI
 Wariant IWariant IIWariant III
Suma ubezpieczenia15 000,00 PLN20 000,00 PLN25 000,00 PLN
Składka roczna za 1 osobę14,00 PLN18,00 PLN23,00 PLN

 

FORMA ZAWARCIA UBEZPIECZENIA
 • Oso­ba zain­te­re­so­wa­nia ubez­pie­cze­niem NNW wcho­dzi na stro­nę: klient​.inter​risk​.pl/​E​d​u​P​l​u​s​O​n​l​ine
 • Kod dostę­pu do dedy­ko­wa­nej ofer­ty: r9grg (od 01.02.2020 r.)
 • Na plat­for­mie wybie­ra­my odpo­wied­ni wariant i oświad­cza­my zapo­zna­nie się z OWU.
 • Uzu­peł­nia­my dane oso­by Ubez­pie­cza­ją­cej i Ubez­pie­czo­nej oraz wybie­ra­my oso­bę ubez­pie­czo­ną.
 • W pod­su­mo­wa­niu wery­fi­ku­je­my wska­za­ne dane i prze­cho­dzi­my do płat­no­ści.

Doku­ment potwier­dza­ją­cy ubez­pie­cze­nie NNW zosta­nie prze­sła­ny na wska­za­ny adres mailo­wy.

ZGŁASZANIE SZKÓD

Doku­men­ty potrzeb­ne do pro­ce­su likwi­da­cji szko­dy, to m.in.:

 • doku­men­ty medycz­ne z udzie­le­nia pomo­cy Ubez­pie­czo­ne­mu oraz z pro­ce­su lecze­nia następstw wypad­ku – np. kar­ta infor­ma­cyj­na udzie­lo­nej pomo­cy doraź­nej z pogo­to­wia ratun­ko­we­go, SOR, kar­ta infor­ma­cyj­na z lecze­nia szpi­tal­ne­go, histo­ria cho­ro­by z lecze­nia szpi­tal­ne­go, histo­ria cho­ro­by z lecze­nia ambu­la­to­ryj­ne­go etc.
 • legi­ty­ma­cja stu­denc­ka.
BROKER UBEZPIECZENIOWY

Men­tor SA Oddział we Wro­cła­wiu

e‑mail: tomasz.​potarzycki@​mentor.​pl

Infor­ma­cje o ubez­pie­cze­niu EDU PLUS

Pre­zen­ta­cja przy­stą­pie­nia onli­ne do poli­sy gru­po­wej EDU PLUS