OPIEKA ZDROWOTNA I UBEZPIECZENIA

Lecze­nie sta­cjo­nar­ne i ambu­la­to­ryj­ne zapew­nia­ją zakła­dy służ­by zdro­wia na powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych zasa­dach. Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej – Przy­chod­nia Lekar­ska WAT przy ul. Kar­te­zju­sza 2 udzie­la świad­czeń zdro­wot­nych stu­den­tom w zakre­sie:

 • pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej,
 • spe­cja­li­stycz­nej opie­ki zdro­wot­nej,
 • sto­ma­to­lo­gicz­nej opie­ki zdro­wot­nej,
 • w for­mie ambu­la­to­ryj­nej.

Bada­nia dia­gno­stycz­ne i ana­li­tycz­ne są wyko­ny­wa­ne w godzi­nach pra­cy gabi­ne­tów, porad­ni i labo­ra­to­rium. Doraź­na pomoc lekar­ska i pie­lę­gniar­ska jest udzie­la­na w godzi­nach pra­cy leka­rza i pie­lę­gnia­rek dyżur­nych (tel. 261 838 215). Przy­ję­cie na lecze­nie sto­ma­to­lo­gicz­ne odby­wa się na pod­sta­wie zapi­su na wizy­tę lekar­ską, doko­na­ne­go bez­po­śred­nio lub tele­fo­nicz­nie.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

Od 1999 roku obo­wią­zek ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go kształ­cą­ce­go się w dowol­nym sys­te­mie stu­diów stu­den­ta nało­żo­ny został na:

 • rodzi­ców stu­den­ta – do 26 roku życia, jeże­li jest na ich wyłącz­nym utrzy­ma­niu,
 • uczel­nie (na wnio­sek stu­den­ta) do 26 roku, jeże­li nie jest na wyłącz­nym utrzy­ma­niu rodzi­ców,
 • powy­żej 26 roku życia.

Stu­den­ci zain­te­re­so­wa­ni ubez­pie­cze­niem zdro­wot­nym pro­sze­ni są o wypeł­nie­nie oświad­cze­nia i prze­ka­za­nie do poko­ju nr 14 w budyn­ku nr 100 (budy­nek głów­ny).

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) STUDENTÓW WAT NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zgod­nie ze sta­no­wi­skiem Komi­sji Nad­zo­ru Ubez­pie­czeń i Fun­du­szy Eme­ry­tal­nych, w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 22 maja 2003r. o ubez­pie­cze­niach obo­wiąz­ko­wych, Ubez­pie­cze­nio­wym Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­nym i Pol­skim Biu­rze Ubez­pie­czy­cie­li Komu­ni­ka­cyj­nych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubez­pie­cze­nie NNW jest ubez­pie­cze­niem dobro­wol­nym.

Informacje podstawowe
 • Zakład ubez­pie­czeń: Inter­Risk TU S.A. Vien­na Insu­ran­ce Gro­up.
 • Okres ubez­pie­cze­nia: 1.02.2019 r. – 30.09.2019 r.
 • Ter­min przy­stą­pie­nia stu­den­tów do ubez­pie­cze­nia: mak­sy­mal­nie do 30.09.2019 r.
 • Ochro­na 24 h/dobę, zakres tery­to­rial­ny: Pol­ska + cały świat.
 • W zakre­sie ochro­na dla osób:
  w przy­pad­ku warian­tów I, II oraz III:
  • upra­wia­ją­cych sport pod­czas zajęć uczel­nia­nych, za wyjąt­kiem sytu­acji, gdy Ubez­pie­czo­ny jest stu­den­tem uczel­ni o pro­fi­lu spor­to­wym,
  • bio­rą­cych udział w zawo­dach wewnątrz­u­czel­nia­nych lub mię­dzy­uczel­nia­nych, za wyjąt­kiem sytu­acji, gdy Ubez­pie­czo­ny jest stu­den­tem uczel­ni o pro­fi­lu spor­to­wym,
  • rekre­acyj­nie upra­wia­ją­cych sport,
 • w przy­pad­ku warian­tu IV:
  • upra­wia­ją­cych sport pod­czas zajęć uczel­nia­nych, za wyjąt­kiem sytu­acji, gdy Ubez­pie­czo­ny jest stu­den­tem uczel­ni o pro­fi­lu spor­to­wym,
  • bio­rą­cych udział w zawo­dach wewnątrz­u­czel­nia­nych lub mię­dzy­uczel­nia­nych, za wyjąt­kiem sytu­acji, gdy Ubez­pie­czo­ny jest stu­den­tem uczel­ni o pro­fi­lu spor­to­wym,
  • rekre­acyj­nie upra­wia­ją­cych sport,
 • a ponad­to:
  • bio­rą­cych udział w tre­nin­gach, zawo­dach, zgru­po­wa­niach i obo­zach kon­dy­cyj­nych lub szko­le­nio­wych w ramach pozasz­kol­nych klu­bów, związ­ków i orga­ni­za­cji spor­to­wych,
  • bio­rą­cych udział w zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­ne­go odby­wa­ją­cych się w ramach obo­wią­zu­ją­ce­go pla­nu lek­cji w szko­łach spor­to­wych,
  • upra­wia­ją­cych sport za wyna­gro­dze­niem, tj. otrzy­mu­ją­cych wyna­gro­dze­nie na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę lub umo­wy cywil­no­praw­nej z tytu­łu upra­wia­nia spor­tu, zarów­no w for­mie indy­wi­du­al­nej, jak i zespo­ło­wej.
 • UWAGA: w przy­pad­ku każ­de­go z warian­tów, z zakre­su ubez­pie­cze­nia wyłą­czo­ne są spor­ty wyso­kie­go ryzy­ka – defi­ni­cja zgod­na z OWU Inter­Risk dostęp­ny­mi na stro­nie inter­ne­to­wej)
  Ubez­pie­cze­nie jest koniecz­ne pod­czas odby­wa­nia prak­tyk (tak­że zagra­nicz­nych).
 • Sumy ubez­pie­cze­nia oraz skład­ki:
  Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV
Suma ubez­pie­cze­nia 15 000,00 PLN 20 000,00 PLN 25 000,00 PLN 25 000,00 PLN
Skład­ka rocz­na za 1 oso­bę 14,00 PLN 18,00 PLN 23,00 PLN 30,00 PLN

 

Forma zawarcia ubezpieczenia

dla wszyst­kich wyżej wymie­nio­nych warian­tów: numer ID Klien­ta: 3gn88

Zgłaszanie szkód

Oso­ba ubie­ga­ją­ca się o odszko­do­wa­nie musi mieć zakoń­czo­ne lecze­nie.

Doku­men­ty potrzeb­ne do pro­ce­su likwi­da­cji szko­dy, to m.in.:

 • doku­men­ty medycz­ne z udzie­le­nia pomo­cy Ubez­pie­czo­ne­mu oraz z pro­ce­su lecze­nia następstw wypad­ku – np. kar­ta infor­ma­cyj­na udzie­lo­nej pomo­cy doraź­nej z pogo­to­wia ratun­ko­we­go, SOR, kar­ta infor­ma­cyj­na z lecze­nia szpi­tal­ne­go, histo­ria cho­ro­by z lecze­nia szpi­tal­ne­go, histo­ria cho­ro­by z lecze­nia ambu­la­to­ryj­ne­go etc.
 • legi­ty­ma­cja stu­denc­ka.
Broker ubezpieczeniowy

Men­tor SA Oddział we Wro­cła­wiu

e-mail: tomasz.​potarzycki@​mentor.​pl

Infor­ma­cje o ubez­pie­cze­niu EDU PLUS

Pre­zen­ta­cja przy­stą­pie­nia onli­ne do poli­sy gru­po­wej EDU PLUS