Legitymacje ELS i ELD

Prze­dłu­ża­nie legi­ty­ma­cji stu­denc­kiej odby­wa się co semestr , dok­to­ranc­kiej co rok.

Pro­ces ten reali­zu­ją dzie­ka­na­ty.

W przy­pad­ku nie prze­dłu­że­nia waż­no­ści legi­ty­ma­cji stu­dent (dok­to­rant) stra­ci wszel­kie upraw­nie­nie i funk­cje legi­ty­ma­cji, w tym  do wej­ścia na teren WAT.

Legi­ty­ma­cja dla nowo przy­ję­tych dru­ko­wa­na jest na pod­sta­wie danych z Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­ta  (do wydru­ku nie­zbęd­ne jest prze­sła­nie zdję­cia poprzez IRK).

W przy­pad­ku utra­ty legi­ty­ma­cji lub zmia­ny danych nale­ży zło­żyć w dzie­ka­na­cie wnio­sek.

Moż­na go wyge­ne­ro­wać same­mu w USO­Sweb lub udać się do dzie­ka­na­tu i tam zosta­nie on wyge­ne­ro­wa­ny przez pra­cow­ni­ka.

Nale­ży przy tym pamię­tać o wpro­wa­dze­niu aktu­al­ne­go zdję­cia do sys­te­mu.

rys_1a

Zdję­cie musi speł­niać okre­ślo­ne wyma­ga­nia.

rys_2a

Zdję­cie nale­ży odpo­wied­nio wyka­dro­wać.

rys_3a

Nale­ży przy tym pamię­tać, że zdję­cie musi być zatwier­dzo­ne przez upraw­nio­ne­go pra­cow­ni­ka uczel­ni.

rys_4a

Legitymację/duplikat legi­ty­ma­cji odbie­ra­my w dzie­ka­na­cie po wnie­sie­niu opła­ty na swo­je indy­wi­du­al­ne kon­to. Numer kon­ta dostęp­ny na USO­Sweb (w zakład­ce wska­za­nej poni­żej).

Student/ka przyjęty/a na stu­dia przed 1 paź­dzier­ni­ka 2018 r. wno­si opła­tę za dupli­kat legi­ty­ma­cji w wyso­ko­ści 25,50 zł.

Student/ka przyjęty/a na stu­dia po 1 paź­dzier­ni­ka 2018 r. wno­si opła­tę za legi­ty­ma­cję w wyso­ko­ści 22 zł /duplikat legi­ty­ma­cji w wyso­ko­ści 33 zł.

Doktorant/ka przyjęty/a na stu­dia przed 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. wno­si opła­tę za dupli­kat legi­ty­ma­cji w wyso­ko­ści 25,50 zł.

Doktorant/ka przyjęty/a na stu­dia po 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. nie wno­si opła­ty za legi­ty­ma­cję i dupli­kat legi­ty­ma­cji.

W przy­pad­ku utra­ty legi­ty­ma­cji na któ­rej była zako­do­wa­na kar­ta miej­ska oprócz wnio­sku o dupli­kat musi­my zło­żyć wypeł­nio­ne zaświad­cze­nie (zazna­czo­ne pola wypeł­nia dzie­ka­nat):

rys_5a

Z zaświad­cze­niem nale­ży udać się do Punk­tu Obsłu­gi Pasa­że­rów ZTM.

Nie wyda­je się nowej legi­ty­ma­cji, jeże­li stu­dent lub dok­to­rant  posia­da legi­ty­ma­cję zawie­ra­ją­cą aktu­al­ne dane oso­bo­we i speł­nia­ją­cą wyma­ga­nia tech­nicz­ne do wypeł­nie­nia wszyst­kich dodat­ko­wych funk­cji. W szcze­gól­no­ści nie wyda­je się nowej legi­ty­ma­cji w przy­pad­ku kon­ty­nu­owa­nia stu­diów na wyż­szym pozio­mie, ponow­ne­go przy­ję­cia na stu­dia, wzno­wie­nia lub dokań­cza­nia stu­diów, zmia­ny kie­run­ku lub for­my stu­diów, a tak­że zmia­ny pod­sta­wo­wej jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej.

Stu­dent lub dok­to­rant cudzo­zie­miec przed otrzy­ma­niem legi­ty­ma­cji musi uzy­skać pozwo­le­nia na wstęp na teren chro­nio­ny WAT. Infor­ma­cji udzie­la Dział Ochro­ny Infor­ma­cji Nie­jaw­nych

Do cza­su otrzy­ma­nia dupli­ka­tu legi­ty­ma­cji Dział Ochro­ny Infor­ma­cji Nie­jaw­nych wyda­je stu­den­tom (dok­to­ran­tom), prze­pust­ki na zasa­dach ogól­nych.

Dodat­ko­we infor­ma­cje lub pro­ble­my w spra­wie ELS/ELD:

Andrzej Pucz­kow­ski

Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia
tel. 261 837 621
andrzej.​puczkowski@​wat.​edu.​pl