KONKURS REKTORA WAT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ STUDENTA WYKONANĄ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI W KOLE NAUKOWYM WAT

Kon­kurs ogło­szo­ny jest na pod­sta­wie zarzą­dze­nia Rek­to­ra WAT nr 4/RKR/2019 z dnia 21 mar­ca 2019 r. w spra­wie kon­kur­su Rek­to­ra WAT na naj­lep­szą pra­cę stu­den­ta wyko­na­ną w ramach dzia­łal­no­ści w kole nauko­wym WAT.

Do kon­kur­su może zostać zgło­szo­na pra­ca indy­wi­du­al­na lub zespo­ło­wa o cha­rak­te­rze teo­re­tycz­nym, doświad­czal­nym lub kon­struk­cyj­nym, w cało­ści wyko­na­na w kole nauko­wym.

Z każ­de­go koła nauko­we­go moż­na zgło­sić tyl­ko jed­ną pra­cę.

Zgło­sze­nia pra­cy do kon­kur­su doko­nu­je opie­kun koła nauko­we­go w poro­zu­mie­niu z kie­row­ni­kiem jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej WAT, przy któ­rej koło nauko­we dzia­ła.

Do zgło­sze­nia dołą­cza się:

  1. stresz­cze­nie pra­cy w for­mie wydru­ku o obję­to­ści nie wię­cej niż dwóch stron for­ma­tu A4 (czcion­ka 12 pkt, Arial, poje­dyn­czy odstęp mię­dzy wier­sza­mi);
  2. peł­ny tekst pra­cy wydru­ko­wa­nej i w posta­ci elek­tro­nicz­nej w for­ma­cie PDF;
  3. opi­nię recen­zen­ta.

Nagro­da­mi dla auto­rów wygra­nych prac są sty­pen­dia oraz dyplo­my.  

Zgło­sze­nia skła­da się w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich w ter­mi­nie do 10 listo­pa­da każ­de­go roku.

Doku­men­ty do pobra­nia:

 

Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu 261 837 381.