VII Konferencja Młodych Naukowców
Wiedza i Innowacje
wiWAT 2019

3 – 5 grud­nia 2019

Kon­fe­ren­cja wiWAT 2019, orga­ni­zo­wa­na w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej już po raz siód­my, sta­no­wi forum wymia­ny infor­ma­cji o pro­wa­dzo­nych bada­niach przez stu­den­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauki.

Zało­że­niem nad­rzęd­nym orga­ni­za­to­rów kon­fe­ren­cji jest prze­ko­na­nie, że moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia na sze­ro­kim forum dzia­łal­no­ści nauko­wej stu­den­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauki jest nie­zbęd­nym i pod­sta­wo­wym ele­men­tem wszel­kich poczy­nań nauko­wych.

ORGANIZATORZY
 • Dział Spraw Stu­denc­kich WAT
 • Samo­rząd Dok­to­ran­tów WAT
 • Samo­rząd Stu­denc­ki WAT
ZAKRES TEMATYCZNY
 • Bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
 • Bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na
 • Bio­go­spo­dar­ka
 • Budow­nic­two
 • Che­mia
 • Elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
 • Ener­ge­ty­ka
 • Geo­de­zja i kar­to­gra­fia
 • Infor­ma­ty­ka
 • Infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie
 • Inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
 • Inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
 • Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
 • Kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo
 • Logi­sty­ka
 • Lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
 • Mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
 • Mecha­tro­ni­ka
 • Obron­ność pań­stwa
KOMITET PROGRAMOWY
 • dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, prof. WAT
 • dr hab. inż. Kazi­mierz Wor­wa, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski
 • płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzier­ski
 • płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski
 • dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Cudzi­ło
 • płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski
 • dr inż. Piotr Zalew­ski, prof. WAT
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska
 • Alek­san­dra Roki­ciń­ska
 • Kami­la Fala­ciń­ska
 • Ali­cja Dąbrow­ska 
 • Moni­ka Wro­na
 • Edy­ta Budzyń­ska
TERMINARZ
 • do 8 listo­pa­da 2019 r. – Osta­tecz­ny ter­min prze­sy­ła­nia zgło­szeń oraz stresz­czeń refe­ra­tów.
 • do 18 listo­pa­da 2019 r. – Akcep­ta­cja tema­tów wystą­pień przez orga­ni­za­to­rów.
 • do 13 grud­nia 2019 r. – Osta­tecz­ny ter­min prze­sła­nia peł­nej tre­ści refe­ra­tu wraz z recen­zją.
ZGŁOSZENIE

Aby zgło­sić swój udział w kon­fe­ren­cji nale­ży wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cyj­ny i prze­słać go wraz ze stresz­cze­niem pra­cy na adres kariera@​wat.​edu.​pl.

For­mu­larz reje­stra­cyj­ny

Wzór stresz­cze­nia pra­cy

Sza­blon recen­zji

OPŁATA

Opła­ta kon­fe­ren­cyj­na wyno­si 500 PLN (z VAT). W opła­cie zawar­te są kosz­ty:

 • zakwa­te­ro­wa­nia

Hotel Mazo­via
ul. Pade­rew­skie­go 1C
05 – 100 Nowy Dwór Mazo­wiec­ki

 • wyży­wie­nia,
 • spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne­go,
 • udzia­łu w publi­ka­cji pokon­fe­ren­cyj­nej.

Opła­tę nale­ży wnieść na rachu­nek:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

W tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać:

wiWAT 2019 – imię i nazwi­sko uczest­ni­ka

 

KONTAKT

Biu­ro Karier
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa
tel.: +48.261 83 73 81
e‑mail: kariera@​wat.​edu.​pl

 

PLIKI DO POBRANIA