VI Konferencja Młodych Naukowców
Wiedza i Innowacje
wiWAT 2018

4 – 6 grud­nia 2018

Kon­fe­ren­cja wiWAT 2018, orga­ni­zo­wa­na w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej już po raz szó­sty, sta­no­wi forum wymia­ny infor­ma­cji o pro­wa­dzo­nych bada­niach przez stu­den­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauki.

Zało­że­niem nad­rzęd­nym orga­ni­za­to­rów kon­fe­ren­cji jest prze­ko­na­nie, że moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia na sze­ro­kim forum dzia­łal­no­ści nauko­wej stu­den­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauki jest nie­zbęd­nym i pod­sta­wo­wym ele­men­tem wszel­kich poczy­nań nauko­wych.

 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na ma przy­jem­ność zapro­sić do wzię­cia udzia­łu w Kon­fe­ren­cji „Wie­dza i inno­wa­cje- wiWAT2018” fir­my oraz przed­się­bior­stwa. Uczel­nia prze­wi­du­je dwa pakie­ty uczest­nic­twa: part­ner­ski oraz fir­my współ­pra­cu­ją­cej.

Dodat­ko­we infor­ma­cje doty­czą­ce uczest­nic­twa w wyda­rze­niu pro­szę kie­ro­wać na adres e-mail: kariera@​wat.​edu.​pl lub pod nume­rem 261 83 73 81.

 

ORGANIZATORZY

 • Dział Spraw Stu­denc­kich WAT
 • Samo­rząd Dok­to­ran­tów WAT
 • Samo­rząd Stu­denc­ki WAT

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
 • Bio­go­spo­dar­ka
 • Budow­nic­two
 • Che­mia
 • Elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
 • Ener­ge­ty­ka
 • Geo­de­zja i kar­to­gra­fia
 • Infor­ma­ty­ka
 • Infor­ma­ty­ka w medy­cy­nie
 • Inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa

 • Inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
 • Inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
 • Kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo
 • Logi­sty­ka
 • Lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
 • Mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
 • Mecha­tro­ni­ka
 • Obron­ność pań­stwa
 • Tech­no­lo­gie infor­ma­cyj­ne
 • Zarzą­dza­nie

 

KOMITET PROGRAMOWY

 • dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, prof. WAT
 • dr hab. inż. Kazi­mierz Wor­wa, prof. nadzw. WAT
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski
 • prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski
 • płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, prof. WAT
 • dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel, prof. WAT
 • prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Cudzi­ło
 • płk dr inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska
 • Karol Kwiet­niew­ski
 • Alek­san­dra Roki­ciń­ska
 • Pau­li­na Pio­trow­ska
 • Olga Mich­ni­kow­ska
 • Marek Dors
 • Piotr Jaku­bow­ski

 

TERMINARZ

 • do 15 listo­pa­da 2018 r. – OSTATECZNY ter­min reje­stra­cja oraz stresz­cze­nie refe­ra­tu (jed­na stro­na A4) Po tym ter­mi­nie zgło­sze­nia nie będą już przyj­mo­wa­ne.
 • do 20 listo­pa­da 2018 r. – potwier­dze­nie akcep­ta­cji tema­tu wystą­pie­nia przez orga­ni­za­to­rów
 • do 7 grud­nia 2018 r. – ter­min prze­sła­nia peł­nej treść refe­ra­tu

 

OPŁATA

Opła­ta kon­fe­ren­cyj­na wyno­si 480 PLN (z VAT). W opła­cie zawar­te są kosz­ty:

 • zakwa­te­ro­wa­nia,
 • wyży­wie­nia,
 • networ­king,
 • spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne,
 • udział w publi­ka­cji pokon­fe­ren­cyj­nej.

Opła­tę nale­ży wnieść na rachu­nek:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

W tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać:

wiWAT 2018 – imię i nazwi­sko uczest­ni­ka

 

KONTAKT

Biu­ro Karier
Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
ul. gen. Witol­da Urba­no­wi­cza 2
00 – 908 War­sza­wa
tel.: +48.261 83 72 74,
fax: +48.261 83 78 78
e-mail: kariera@​wat.​edu.​pl

 

Pli­ki do pobra­nia