Domy studenckie

Stu­den­ci mogą korzy­stać z zakwa­te­ro­wa­nia w domach stu­denc­kich znaj­du­ją­cych się na tere­nie uczel­ni (w pierw­szej kolej­no­ści do zamiesz­ka­nia są stu­den­ci stu­diów sta­cjo­nar­nych).

 • Dom Stu­denc­ki nr 3, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 11A, 01 – 476 War­sza­wa
  tel. 261 839 893, 261 837 699

Ponad­to dla stu­den­tów stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych ist­nie­je moż­li­wość zakwa­te­ro­wa­nia w Domu Asy­sten­ta WAT – tel. +48 261 837 364, 261 837 925.

Wyso­kość opła­ty za miej­sce w domach stu­denc­kich w roku aka­de­mic­kim 2020/2021 wyno­si:

 • w Domu Stu­denc­kim nr 3:
  • 530 zł mie­sięcz­nie za miej­sce w poko­ju 1‑osobowym;
  • 400 zł mie­sięcz­nie za miej­sce w poko­ju 3‑osobowym;
  • 430 zł mie­sięcz­nie za miej­sce w poko­ju dla nie­peł­no­spraw­nych;
  • w poko­ju dla mał­żeństw z mały­mi dzieć­mi: 430 zł mie­sięcz­nie od oso­by doro­słej oraz 140 zł mie­sięcz­nie od dziec­ka.
 • W wypad­ku utrzy­my­wa­nia się sta­nu zagro­że­nia zara­że­niem wiru­sem SARS-CoV‑2, a tym samym zaist­nie­nia prze­sła­nek unie­moż­li­wia­ją­cych zakwa­te­ro­wa­nie trzech osób w poko­ju, we wszyst­kich poko­jach (oprócz 1‑osobowych) kwa­te­ro­wa­ne będą po dwie oso­by. W takiej sytu­acji opła­ty mie­sięcz­ne (brut­to) za miej­sce wyno­szą:
  • 530 zł mie­sięcz­nie za miej­sce w poko­ju 1‑osobowym;
  • 440 zł mie­sięcz­nie za miej­sce w poko­ju 2‑osobowym;
OPIS WARUNKÓW ZAKWATEROWANIA

Dom Stu­denc­ki nr 3 – posia­da 92 poko­je 1‑osobowe i 54 poko­je 2‑osobowe. Oprócz nich znaj­du­ją się 4 poko­je dla mał­żeństw z małym dziec­kiem oraz 2 poko­je dla osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo. Poko­je te, w przy­pad­ku bra­ku chęt­nych, są udo­stęp­nia­ne jako poko­je 3‑osobowe. Struk­tu­ra roz­lo­ko­wa­nia pokoi jest taka, że każ­dy peł­ny węzeł sani­tar­ny jest wspól­ny dla dwóch pokoi 1‑osobowych i dwóch pokoi 2‑osobowych. Do dys­po­zy­cji stu­den­tów na każ­dej kon­dy­gna­cji znaj­du­je się kuch­nia wypo­sa­żo­na w kuchen­kę elek­trycz­ną 4‑palnikową z pie­kar­ni­kiem, zle­wo­zmy­wak i szaf­ki kuchen­ne. Oprócz tego do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców jest pral­nia na mone­ty, suszar­nie, sala bilar­do­wa, sala tele­wi­zyj­na oraz rowe­row­nia. W przed­sion­ku przy każ­dych dwóch poko­jach do dys­po­zy­cji stu­den­tów jest lodów­ka; w każ­dym poko­ju jest Inter­net prze­wo­do­wy.

Przed budyn­kiem DS3 znaj­du­ją się palar­nie oraz sto­ja­ki na rowe­ry.

DS3 dys­po­nu­je nie­wiel­kim par­kin­giem dla swo­ich miesz­kań­ców.

ZASADY KWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Każ­dy stu­dent ubie­ga­ją­cy się o miej­sce w domu stu­denc­kim WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 będzie prze­cho­dził kwa­li­fi­ka­cje punk­to­wą, któ­rej zasa­dy dostęp­ne są w Regu­la­mi­nie świad­czeń dla stu­den­tów WAT. Punk­ty kwa­li­fi­ka­cyj­ne przy­zna­wa­ne są za dochód i za odle­głość miej­sca zamiesz­ka­nia od WAT.

Stu­den­ci, któ­rzy w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 posia­da­li sta­tus stu­den­ta WAT (nie­za­leż­nie czy miesz­ka­li w domu stu­denc­kim w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 czy nie) chcą­cy ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 muszą do dnia 10 lip­ca 2020 r. zło­żyć niżej wymie­nio­ne doku­men­ty:

Stu­den­ci, któ­rzy w roku 2020 prze­szli rekru­ta­cję do WAT chcą­cy ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 będą skła­da­li te same doku­men­ty, któ­re zosta­ły wyżej wymie­nio­ne. Zbie­ra­nie wnio­sków o zakwa­te­ro­wa­nie w domach stu­denc­kich WAT od stu­den­tów I roku stu­diów roz­pocz­nie się po ogło­sze­niu ofi­cjal­nych wyni­ków rekru­ta­cji do WAT, czy­li od 24 sierp­nia 2020 r.
Ter­mi­nem koń­co­wym zbie­ra­nia wnio­sków będzie 31 sier­pień 2020.

UWAGA: Nie są wyma­ga­ne zaświad­cze­nia z urzę­dów (np. Urzę­du Skar­bo­we­go, Urzę­du Gmi­ny itp;) potwier­dza­ją­ce dochód. Pod­sta­wą są oświad­cze­nia, któ­rych wzo­ry okre­śla­ją załącz­ni­ki do Regu­la­mi­nu.

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD

Dochód net­to w rodzi­nie studenta/doktoranta nale­ży liczyć według poniż­sze­go wzo­ru:

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

gdzie:

DN – dochód net­to na człon­ka rodzi­ny stu­den­ta
Dus – dochód (moż­na go uzy­skać z zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go bądź z PIT-11 za rok 2019),
Sus – skład­ka na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne (moż­na ją uzy­skać z zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go bądź z PIT-11 za rok 2019) ,
Pn – poda­tek należ­ny (moż­na go uzy­skać z zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go bądź z PIT-11 za rok 2019),
Suz – skład­ka na ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne (jej wyso­kość moż­na uzy­skać w ZUS)

Mie­sięcz­ny dochód na człon­ka rodzi­ny wyli­cza się sumu­jąc wszyst­kie docho­dy net­to osią­gnię­te przez człon­ków rodzi­ny w danym roku kalen­da­rzo­wym (na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 jest to rok 2019), a następ­nie dzie­li się tę sumę przez 12 mie­się­cy i przez licz­bę człon­ków rodzi­ny wpi­sa­ną we wnio­sku.

Przy obli­cza­niu docho­du z gospo­dar­stwa rol­ne­go nale­ży przy­jąć prze­licz­nik 2715 zł za 1 ha prze­li­cze­nio­wy.

JAKĄ WPISAĆ ODLEGŁOŚĆ?

Odle­głość, od miej­sca zamiesz­ka­nia do sie­dzi­by Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2) dekla­ro­wa­na we wnio­skach, będzie spraw­dza­na na pod­sta­wie opcji „tra­sa” na stro­nie inter­ne­to­wej www​.maps​.google​.pl (od miej­sco­wo­ści zamel­do­wa­nia do sie­dzi­by WAT – ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2). Bie­rze się pod uwa­gę tra­sę naj­krót­szą – samo­cho­dem.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wypeł­nio­ne wnio­ski wraz z załą­czo­ny­mi dru­ka­mi moż­na skła­dać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich – pok. 35 i 37 w Aka­de­mi­ku Woj­sko­wym nr 6, ul. Gen. S. Kali­skie­go 11 (wej­ście z boku budyn­ku).

Wnio­ski mogą też być prze­sła­ne pocz­tą na adres Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z dopi­skiem na koper­cie „Dział Spraw Stu­denc­kich” (liczy się data stem­pla pocz­to­we­go).

REGULAMINY
WZORY DOKUMENTÓW

Załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu zakwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów WAT – oświad­cze­nie o nauce