Domy studenckie

Kwa­te­ro­wa­nie w domach stu­denc­kich na rok aka­de­mic­ki 2020/2021

Stu­den­ci mogą korzy­stać z zakwa­te­ro­wa­nia w domach stu­denc­kich znaj­du­ją­cych się na tere­nie uczel­ni (w pierw­szej kolej­no­ści do zamiesz­ka­nia mają stu­den­ci stu­diów sta­cjo­nar­nych).

 • Dom Stu­denc­ki nr 3, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 11A, 01 – 476 War­sza­wa
  tel. 261 839 893, 261 837 699

Ponad­to dla stu­den­tów stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych ist­nie­je moż­li­wość zakwa­te­ro­wa­nia w Domu Asy­sten­ta WAT – tel. +48 261 837 364, 261 837 925.

Wyso­kość opła­ty za miej­sce w domach stu­denc­kich w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 wyno­si:

W okre­sie od 25.05.2020 r do 17.07.2020 r stu­den­ci będą zakwa­te­ro­wa­ni w poko­jach 1‑osobowych, a w poko­jach 2 i 3‑osobowych rów­nież poje­dyn­czo w każ­dym poko­ju.
W związ­ku z tym opła­ta za zakwa­te­ro­wa­nie będzie liczo­na dla wszyst­kich według jed­nej staw­ki dobo­wej, któ­ra wyno­si 17 zł/dobę

 • w Domu Stu­denc­kim nr 3:
  • 510 zł mie­sięcz­nie za miej­sce w poko­ju 1‑osobowym;
  • 440 zł mie­sięcz­nie za miej­sce za pokój 2‑osobowy;
  • 430 zł mie­sięcz­nie za miej­sce w poko­ju 3‑osobowym;
  • 440 zł mie­sięcz­nie za miej­sce w poko­ju dla nie­peł­no­spraw­nych;
  • w poko­ju dla mał­żeństw z mały­mi dzieć­mi: 410 zł mie­sięcz­nie od oso­by doro­słej oraz 140 zł mie­sięcz­nie od dziec­ka.
OPIS WARUNKÓW ZAKWATEROWANIA

Dom Stu­denc­ki nr 3 – posia­da 92 poko­je 1‑osobowe i 54 poko­je 2‑osobowe. Oprócz nich znaj­du­ją się 4 poko­je dla mał­żeństw z małym dziec­kiem oraz 2 poko­je dla osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo. Poko­je te, w przy­pad­ku bra­ku chęt­nych, są udo­stęp­nia­ne jako poko­je 3‑osobowe. Struk­tu­ra roz­lo­ko­wa­nia pokoi jest taka, że każ­dy peł­ny węzeł sani­tar­ny jest wspól­ny dla dwóch pokoi 1‑osobowych i dwóch pokoi 2‑osobowych. Do dys­po­zy­cji stu­den­tów na każ­dej kon­dy­gna­cji znaj­du­je się kuch­nia wypo­sa­żo­na w kuchen­kę elek­trycz­ną 4‑palnikową z pie­kar­ni­kiem, zle­wo­zmy­wak i szaf­ki kuchen­ne. Oprócz tego do dys­po­zy­cji miesz­kań­ców jest pral­nia na mone­ty, suszar­nie, sala bilar­do­wa, sala tele­wi­zyj­na oraz rowe­row­nia. W przed­sion­ku przy każ­dych dwóch poko­jach do dys­po­zy­cji stu­den­tów jest lodów­ka; w każ­dym poko­ju jest Inter­net prze­wo­do­wy.

Przed budyn­kiem DS3 znaj­du­ją się palar­nie oraz sto­ja­ki na rowe­ry.

DS3 dys­po­nu­je nie­wiel­kim par­kin­giem dla swo­ich miesz­kań­ców.

KWATEROWANIE NA OKRES WAKACJI 2019 R.

Kwa­te­ro­wa­nie stu­den­tów na okres waka­cji regu­lu­je decy­zja Rek­to­ra WAT nr 57/RKR/2019 z dnia 19 kwiet­nia 2019 w spra­wie zasad zakwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów i dok­to­ran­tów na okres waka­cji w 2019 r.

ZASADY KWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Każ­dy stu­dent ubie­ga­ją­cy się o miej­sce w domu stu­denc­kim WAT na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 będzie prze­cho­dził kwa­li­fi­ka­cje punk­to­wą, któ­rej zasa­dy dostęp­ne są w Regu­la­mi­nie zakwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów WAT. Punk­ty kwa­li­fi­ka­cyj­ne przy­zna­wa­ne są za dochód i za odle­głość miej­sca zamiesz­ka­nia od WAT.

Stu­den­ci, któ­rzy w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 posia­da­li sta­tus stu­den­ta WAT (nie­za­leż­nie czy miesz­ka­li w domu stu­denc­kim w roku aka­de­mic­kim 2018/2019 czy nie) chcą­cy ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 muszą do dnia 1 lip­ca 2019 r. zło­żyć niżej wymie­nio­ne doku­men­ty:

 • wnio­sek o przy­zna­nie miej­sca w domu stu­denc­kim WAT;
 • oświad­cze­nie doty­czą­ce docho­dów;
 • zaświad­cze­nie o nauce (doty­czy tyl­ko rodzeń­stwa).

Stu­den­ci, któ­rzy w roku 2019 prze­szli rekru­ta­cję do WAT chcą­cy ubie­gać się o zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 muszą do dnia 29 lip­ca 2019 r. zło­żyć te same doku­men­ty, któ­re zosta­ły wyżej wymie­nio­ne. Zbie­ra­nie wnio­sków o zakwa­te­ro­wa­nie w domach stu­denc­kich WAT od stu­den­tów I roku stu­diów roz­pocz­nie się po ogło­sze­niu ofi­cjal­nych wyni­ków rekru­ta­cji do WAT.

UWAGA: Nie są wyma­ga­ne zaświad­cze­nia z urzę­dów (np. Urzę­du Skar­bo­we­go, Urzę­du Gmi­ny itp;,) potwier­dza­ją­ce dochód. Pod­sta­wą są oświad­cze­nia, któ­rych wzo­ry okre­śla­ją załącz­ni­ki do Regu­la­mi­nu.

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD

Dochód net­to w rodzi­nie studenta/doktoranta nale­ży liczyć według poniż­sze­go wzo­ru:

DN = Dus – Sus – Pn – Suz

gdzie:

DN – dochód net­to na człon­ka rodzi­ny studenta/doktoranta
Dus – dochód (moż­na go uzy­skać z zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go bądź z PIT-11 za rok 2018),
Sus – skład­ka na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne (moż­na ją uzy­skać z zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go bądź z PIT-11 za rok 2018) ,
Pn – poda­tek należ­ny (moż­na go uzy­skać z zaświad­cze­nia z Urzę­du Skar­bo­we­go bądź z PIT-11 za rok 2018),
Suz – skład­ka na ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne (jej wyso­kość moż­na uzy­skać w ZUS)

Mie­sięcz­ny dochód na człon­ka rodzi­ny wyli­cza się sumu­jąc wszyst­kie docho­dy net­to osią­gnię­te przez człon­ków rodzi­ny w danym roku kalen­da­rzo­wym (na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 jest to rok 2018), a następ­nie dzie­li się tę sumę przez 12 mie­się­cy i przez licz­bę człon­ków rodzi­ny wpi­sa­ną we wnio­sku.

Przy obli­cza­niu docho­du z gospo­dar­stwa rol­ne­go nale­ży przy­jąć prze­licz­nik 3399 zł za 1 ha prze­li­cze­nio­wy.

JAKĄ WPISAĆ ODLEGŁOŚĆ?

Odle­głość, od miej­sca zamiesz­ka­nia do sie­dzi­by Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2) dekla­ro­wa­na we wnio­skach, będzie spraw­dza­na na pod­sta­wie opcji „Wyznacz tra­sę” na stro­nie inter­ne­to­wej www​.maps​.google​.pl (od miej­sco­wo­ści zamel­do­wa­nia do sie­dzi­by WAT – ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2). Bie­rze się pod uwa­gę tra­sę naj­krót­szą – samo­cho­dem.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wypeł­nio­ne wnio­ski wraz z załą­czo­ny­mi dru­ka­mi moż­na skła­dać w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich (bud. głów­ny, pok. 91A – wej­ście G). Moż­na je rów­nież dostar­czyć pocz­tą, z dopi­skiem na koper­cie „Dział Spraw Stu­denc­kich”.

REGULAMINY
WZORY DOKUMENTÓW