PRZEWODNIK PO DOFINANSOWANIACH NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI ORAZ INICJATYW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW WAT

Podstawa prawna

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra WAT nr 44/RKR/2020 z dnia 3 czerw­ca 2020 r. zmie­nia­ją­ce zarzą­dze­nie w spra­wie zasad podzia­łu i wydat­ko­wa­nia środ­ków finan­so­wych WAT prze­zna­czo­nych na dzia­łal­ność Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT, Samo­rzą­du Dok­to­ran­tów WAT oraz uczel­nia­nych orga­ni­za­cji stu­denc­kich i uczel­nia­nych orga­ni­za­cji dok­to­ran­tów

Zarzą­dze­nie Rek­to­ra WAT nr 2/RKR/2019 z dnia 14 lute­go 2019 r. w spra­wie zasad podzia­łu i wydat­ko­wa­nia środ­ków finan­so­wych WAT prze­zna­czo­nych na dzia­łal­ność Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT, Samo­rzą­du Dok­to­ran­tów WAT oraz uczel­nia­nych orga­ni­za­cji i uczel­nia­nych orga­ni­za­cji dok­to­ran­tów

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofi­nan­so­wa­nie mogą ubie­gać się uczel­nia­ne orga­ni­za­cje stu­denc­kie oraz uczel­nia­ne orga­ni­za­cje dok­to­ran­tów dzia­ła­ją­ce w WAT, stu­den­ci i dok­to­ran­ci WAT.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przy­pad­ku orga­ni­za­cji:

 1. pro­jek­ty nauko­we;
 2. udział człon­ków orga­ni­za­cji w przed­się­wzię­ciach popu­la­ry­zu­ją­cych naukę oraz WAT;
 3. przed­się­wzię­cia, któ­re są reali­zo­wa­ne w ramach regu­la­mi­nu Orga­ni­za­cji – pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji człon­ka orga­ni­za­cji, udział człon­ka w kon­fe­ren­cji nauko­wej, pobra­nie mate­ria­łów z maga­zy­nu na zabez­pie­cze­nie wyda­rzeń orga­ni­zo­wa­nych przez orga­ni­za­cję.

W przy­pad­ku stu­den­tów oraz dok­to­ran­tów nie będą­cych człon­ka­mi orga­ni­za­cji:

 1. uczest­nic­two w kon­fe­ren­cji;
 2. zabez­pie­cze­nie mate­ria­ło­we wyda­rze­nia o cha­rak­te­rze nauko­wym orga­ni­zo­wa­nym przez stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT.
Jaka jest wysokość dofinansowania?

Orga­ni­za­cje mogą ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie w dwóch kate­go­riach:

 1. do 6000 zło­tych, w przy­pad­ku:
  • pro­jek­tów nauko­wych;
  • udzia­łu człon­ków orga­ni­za­cji w przed­się­wzię­ciach popu­la­ry­zu­ją­cych naukę oraz WAT;
 2. do 2500 zło­tych, w przy­pad­ku:
  • przed­się­wzięć, któ­re są reali­zo­wa­ne w ramach regu­la­mi­nu Orga­ni­za­cji – pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji człon­ka orga­ni­za­cji, udział człon­ka w kon­fe­ren­cji nauko­wej, pobra­nie mate­ria­łów z maga­zy­nu na zabez­pie­cze­nie wyda­rzeń orga­ni­zo­wa­nych przez orga­ni­za­cję.

Stu­den­ci oraz dok­to­ran­ci WAT nie­bę­dą­cy człon­ka­mi orga­ni­za­cji mogą ubie­gać się dofi­nan­so­wa­nie do 2500 zło­tych na:

 • uczest­nic­two w kon­fe­ren­cji;
 • zabez­pie­cze­nie mate­ria­ło­we wyda­rze­nia o cha­rak­te­rze nauko­wym orga­ni­zo­wa­nym przez stu­den­tów i dok­to­ran­tów WAT.
Kiedy i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie na pro­jekt nauko­wy oraz udział człon­ków orga­ni­za­cji w przed­się­wzię­ciach popu­la­ry­zu­ją­cych naukę, pro­mu­ją­cych WAT nale­ży zło­żyć wnio­sek do koń­ca lute­go. Wnio­ski zło­żo­ne po tym ter­mi­nie mogą otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie pod warun­kiem nie­wy­ko­rzy­sta­nia środ­ków na wnio­ski zło­żo­ne w ter­mi­nie.

Pozo­sta­łe ini­cja­ty­wy mogą otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie po uprzed­nim zło­że­niu wnio­sku o uru­cho­mie­niu środ­ków, w któ­rym nale­ży wska­zać cel oraz ter­min ich wyko­rzy­sta­nia. Wnio­ski te będą przyj­mo­wa­ne na bie­żą­co.

Wnio­ski skła­da się w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich – p. 89 bud. 100 (Sztab).

Wykorzystanie oraz rozliczenie środków finansowych

W przy­pad­ku uru­cha­mia środ­ków na zada­nie, z któ­rym wią­że się wyjazd stu­den­ta lub dok­to­ran­ta dodat­ko­wo nale­ży zło­żyć wnio­sek o poby­cie podró­ży służ­bo­wej kra­jo­wej lub zagra­nicz­nej:

Wię­cej infor­ma­cji na temat pro­ce­dur zwią­za­nych z wyjaz­dem zagra­nicz­nym znaj­dzie­cie Pań­stwo pod adre­sem www​.wat​.edu​.pl/​d​z​i​a​l​-​w​s​p​o​l​p​r​a​c​y​-​m​i​e​d​z​y​n​a​r​o​d​o​w​e​j​/​p​r​o​c​e​d​u​r​y​-​w​y​j​a​z​d​o​we/

W prze­cią­gu 7 dni po powro­cie stu­dent lub dok­to­rant zobo­wią­za­ny jest do zło­że­nia w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich fak­tur oraz dele­ga­cji celem roz­li­cze­nia kosz­tów podró­ży.

W przy­pad­ku uru­cha­mia­nia środ­ków na zada­nie wią­żą­ce się z pobra­niem mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się w maga­zy­nie WAT, nale­ży:

 1. spraw­dzić ich dostęp­ność w maga­zy­nie;
 2. wypeł­nić druk „Zapo­trze­bo­wa­nie do Dzia­łu Zaopa­try­wa­nia
 3. wska­zać oso­bę (pra­cow­ni­ka wat) odpo­wie­dzial­ną mate­rial­nie, któ­ra przyj­mie na stan mate­ria­ły, któ­re nie mogą zostać roz­dy­spo­no­wa­ne w for­mie jed­no­ra­zo­we­go roz­cho­du;
 4. zło­żyć wypeł­nio­ne zapo­trze­bo­wa­nie w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich.

W przy­pad­ku uru­cha­mia­nia środ­ków na zada­nie wią­żą­ce się z zaku­pem mate­ria­łów, nale­ży:

 1. spraw­dzić, czy mate­ria­ły są dostęp­ne w maga­zy­nie – dostęp­ność w maga­zy­nie unie­moż­li­wia doko­na­nie zaku­pu na zewnątrz;
 2. prze­pro­wa­dzić pro­ce­du­rę zapy­ta­nia ofer­to­we­go w spra­wie zaku­pu mate­ria­łu;
 3. wypeł­nić druk „Zamó­wie­nie” (uwzględ­nić koszt dosta­wy, jeśli jest taka potrze­ba)
 4. w uza­sad­nie­niu zamó­wie­nia nale­ży opi­sać powód wybo­ru danej ofer­ty;
 5. zło­żyć wypeł­nio­ne zamó­wie­nie w Dzia­le Spraw Stu­denc­kich.
Jak wygląda rozliczenie zamówienia?

W przy­pad­ku zaku­pu mate­ria­łu z zewnątrz ist­nie­ją dwa spo­so­by opła­ce­nia fak­tu­ry:

 1. dostar­cze­nie fak­tu­ry VAT do Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich. Fak­tu­ra zosta­nie opła­co­na przez Kwe­stu­rę.
 2. opła­ce­nie fak­tu­ry VAT z wła­snych środ­ków finan­so­wych. Następ­nie dostar­cze­nie jej do Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich wraz z dowo­dem płat­no­ści (np. potwier­dze­nie prze­le­wu); ode­bra­nie należ­no­ści za fak­tu­rę w Kasie WAT.

Dane do fak­tu­ry VAT

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2
00 – 908 War­sza­wa

NIP: 527 – 020 – 63 – 00

Doku­men­ty do pobra­nia

 

Masz wię­cej pytań? Chęt­nie odpo­wie­my – tel. 261 837 274 lub 261 837 381

kamila.​falacinska@​wat.​edu.​pl

aleksandra.​rokicinska@​wat.​edu.​pl