BIURO KARIER WAT

Biu­ro Karier WAT zosta­ło powo­ła­ne w celu akty­wi­za­cji zawo­do­wej stu­den­tów oraz absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz wspar­cia w zakre­sie zdo­by­wa­nia i kształ­to­wa­nia ich umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­cych na kon­ku­ro­wa­nie na ryn­ku pra­cy.  

W czym może­my Ci pomóc?

  1. Pośred­nic­two w zna­le­zie­niu prak­tyk, sta­żu i pra­cy poprzez publi­ka­cję na stro­nie Biu­ra Karier WAT aktu­al­nych ofert;
  2. Orga­ni­zo­wa­nie tar­gów pra­cy, warsz­ta­tów, szko­leń oraz spo­tkań z fir­ma­mi;
  3. Współ­pra­ca z pra­co­daw­ca­mi oraz insty­tu­cja­mi i orga­ni­za­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi na ryn­ku i dla ryn­ku pra­cy;
  4. Nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów z pra­co­daw­ca­mi:
  5. Pozy­ski­wa­nie ofert pra­cy oraz prak­tyk i sta­ży;
  6. Orga­ni­zo­wa­nie pre­zen­ta­cji firm na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.
  7. Porad­nic­two zawo­do­we.

Jeśli masz cie­ka­wy pomysł na wyda­rze­nie – daj znać na kariera@​wat.​edu.​pl!

Kontakt

Koor­dy­na­tor Biu­ra Karier WAT

Karol Kwiet­niew­ski

karol.​kwietniewski@​wat.​edu.​pl
tel. 261 837 381

Znajdziesz nas na

karie​ra​.wat​.edu​.pl

#karie­ra­wat