BIURO KARIER WAT

Biu­ro Karier WAT zosta­ło powo­ła­ne w celu akty­wi­za­cji zawo­do­wej stu­den­tów oraz absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz wspar­cia w zakre­sie zdo­by­wa­nia i kształ­to­wa­nia ich umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­cych na kon­ku­ro­wa­nie na ryn­ku pra­cy.  

W czym może­my Ci pomóc?

 1. Pośred­nic­two w zna­le­zie­niu prak­tyk, sta­żu i pra­cy poprzez publi­ka­cję na stro­nie Biu­ra Karier WAT aktu­al­nych ofert;
 2. Orga­ni­zo­wa­nie tar­gów pra­cy, warsz­ta­tów, szko­leń oraz spo­tkań z fir­ma­mi;
 3. Współ­pra­ca z pra­co­daw­ca­mi oraz insty­tu­cja­mi i orga­ni­za­cja­mi dzia­ła­ją­cy­mi na ryn­ku i dla ryn­ku pra­cy;
 4. Nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów z pra­co­daw­ca­mi:
 5. Pozy­ski­wa­nie ofert pra­cy oraz prak­tyk i sta­ży;
 6. Orga­ni­zo­wa­nie pre­zen­ta­cji firm na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.
 7. Porad­nic­two zawo­do­we.

Jeśli masz cie­ka­wy pomysł na wyda­rze­nie – daj znać na kariera@​wat.​edu.​pl!

KONTAKT

Koor­dy­na­tor Biu­ra Karier WAT

Alek­san­dra Roki­ciń­ska

aleksandra.​rokicinska@​wat.​edu.​pl
tel. 261 837 381

Dorad­ca zawo­do­wy

Ali­cja Dąbrow­ska

alicja.​dabrowska@​wat.​edu.​pl
tel. 261 837 381

Znajdziesz nas na

karie​ra​.wat​.edu​.pl

#karie­ra­wat

 

Stu­dent powi­nien samo­dziel­nie zna­leźć miej­sce odby­wa­nia prak­ty­ki obo­wiąz­ko­wej i zała­twić for­mal­no­ści zwią­za­ne z jej orga­ni­za­cją.

Prak­ty­ki reali­zo­wa­ne są przez stu­den­tów WAT sto­sow­nie do art. 107 ust. 2 pkt 2 usta­wy z dnia 20 lip­ca 2018 r. – Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 32, ust. 9 Regu­la­mi­nu stu­diów wyż­szych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go.

Celem prak­tyk jest zdo­by­cie umie­jęt­no­ści i doświad­czeń nie­zbęd­nych w przy­szło­ści do wyko­ny­wa­nia zawo­du, ugrun­to­wa­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej zdo­by­tej w cza­sie stu­diów oraz przy­go­to­wa­nie do reali­za­cji pra­cy dyplo­mo­wej.

Pod­sta­wo­wa for­ma reali­za­cji prak­ty­ki pole­ga na bez­płat­nym wyko­ny­wa­niu zadań wyzna­czo­nych przez zakład pra­cy przyj­mu­ją­cy prak­ty­kan­ta na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia pomię­dzy Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną, repre­zen­to­wa­ną przez dzie­ka­na Wydzia­łu, a wybra­nym indy­wi­du­al­nie przez stu­den­ta pod­mio­tem gospo­dar­czym, orga­nem admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, samo­rzą­do­wej lub inną jed­nost­ką orga­ni­za­cyj­ną, zwa­ną dalej zakła­dem.

Stu­den­ci mogą tak­że ubie­gać się o zali­cze­nie prak­ty­ki na pod­sta­wie innych (oprócz prak­ty­ki bez­płat­nej) udo­ku­men­to­wa­nych form pra­cy lub prak­tyk zagra­nicz­nych. Cha­rak­ter pra­cy musi być zwią­za­ny z kie­run­kiem i spe­cjal­no­ścią stu­diów, a wyko­ny­wa­ne zada­nia zgod­ne z pro­gra­mem prak­tyk.

For­my pra­cy stu­den­ta, będą­ce ewen­tu­al­ną pod­sta­wą do zali­cze­nia prak­ty­ki, to:

 • wła­sna dzia­łal­ność gospo­dar­cza;
 • pra­ca na pod­sta­wie umo­wy o pra­cę, tak­że w nie­peł­nym wymia­rze godzin;
 • pra­ca na pod­sta­wie umo­wy – zle­ce­nia lub umo­wy o dzie­ło.

Pro­ce­du­ra zała­twia­nia for­mal­no­ści zwią­za­nych z orga­ni­za­cją, odby­ciem i zali­cza­niem prak­tyk stu­denc­kich powin­na prze­bie­gać w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 • zna­le­zie­nie miej­sca odby­wa­nia prak­ty­ki oraz usta­le­nie jej pro­gra­mu i ter­mi­nu; pro­gram prak­ty­ki powi­nien być spo­rzą­dzo­ny w for­mie pisem­nej w dwóch egzem­pla­rzach;
 • ubez­pie­cze­nie się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków (wystar­cza­ją­ce jest przy­stą­pie­nie do zbio­ro­we­go ubez­pie­cze­nia stu­den­tów zawie­ra­ne­go na Uczel­ni, do odbio­ru w pok. 91a, budy­nek 100 (sztab));
 • wypeł­nie­nie dwóch egzem­pla­rzy for­mu­la­rza poro­zu­mie­nia i jed­ne­go for­mu­la­rza skie­ro­wa­nia;
 • dostar­cze­nie wypeł­nio­nych for­mu­la­rzy, ory­gi­na­łu dowo­du ubez­pie­cze­nia (do wglą­du) i odbit­ki kse­ro­gra­ficz­nej dowo­du ubez­pie­cze­nia (dowo­dem ubez­pie­cze­nia jest potwier­dze­nie wpła­ty na ubez­pie­cze­nie lub poli­sa);
 • pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia przez przed­sta­wi­cie­la Pod­mio­tu Zewnętrz­ne­go;
 • pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia przez przed­sta­wi­cie­la Wydzia­łu;
 • odby­cie prak­ty­ki;
 • dostar­cze­nie Opie­ku­no­wi Prak­ty­ki zaświad­cze­nia o odby­ciu prak­ty­ki i Dzien­ni­ka Prak­tyk;
 • wpi­sa­nie zali­cza­nia prak­ty­ki stu­denc­kiej do indek­su przez Opie­ku­na Prak­tyk.
REALIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Wię­cej infor­ma­cji na temat reali­za­cji prak­tyk na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki

Wię­cej infor­ma­cji na temat reali­za­cji prak­tyk na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki

Wię­cej infor­ma­cji na temat reali­za­cji prak­tyk na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji

Wię­cej infor­ma­cji na temat reali­za­cji prak­tyk na Wydzia­le Mecha­nicz­nym

Wię­cej infor­ma­cji na temat reali­za­cji prak­tyk na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Wię­cej infor­ma­cji na temat reali­za­cji prak­tyk na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

Wię­cej infor­ma­cji na temat reali­za­cji prak­tyk w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki  

 

BAZA FIRM OFERUJĄCYCH PRAKTYKI STUDENCKIE

BAZA PRAKTYK I STAŻY