Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go w War­sza­wie jest woj­sko­wą, aka­de­mic­ką uczel­nią publicz­ną dzia­ła­ją­cą od 1951 roku. Jako uczel­nia publicz­na nad­zo­ro­wa­na przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, Aka­de­mia kształ­ci stu­den­tów i pro­wa­dzi bada­nia nauko­we.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na ofe­ru­je wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym kan­dy­da­tom stu­dia cywil­ne na trzech pozio­mach opar­te na zasa­dach usta­lo­nych przez zapi­sy Pro­ce­su Boloń­skie­go, Kra­jo­wych Ram Kwa­li­fi­ka­cji dla Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz usta­wy Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym. W ofer­cie edu­ka­cyj­nej Aka­de­mii znaj­du­ją się: stu­dia wyż­sze pierw­sze­go stop­nia (inży­nier­skie i licen­cjac­kie), dru­gie­go stop­nia (magi­ster­skie), a tak­że stu­dia pody­plo­mo­we oraz kur­sy dokształ­ca­ją­ce i języ­ko­we.

Aka­de­mia kształ­ci stu­den­tów na stu­diach woj­sko­wych i cywil­nych. Absol­wen­ci stu­diów woj­sko­wych otrzy­mu­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra i są mia­no­wa­ni na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski – pod­po­rucz­ni­ka. Stu­dia cywil­ne są stu­dia­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi, bez zobo­wią­zań wobec resor­tu Obro­ny Naro­do­wej. Stu­dia wyż­sze umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie tytu­łu zawo­do­we­go inży­nie­ra lub licen­cja­ta, magi­stra inży­nie­ra lub magi­stra.

Pro­ces dydak­tycz­ny w WAT reali­zu­je osiem pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych:

  • Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia;
  • Wydział Cyber­ne­ty­ki,
  • Wydział Elek­tro­ni­ki,
  • Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji,
  • Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej,
  • Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa,
  • Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii,
  • Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki.

Kształ­ce­nie w zakre­sie języ­ków obcych, kul­tu­ry fizycz­nej i szko­le­nia woj­sko­we­go reali­zu­ją poza­wy­dzia­ło­we jed­nost­ki dydak­tycz­ne: Stu­dium Języ­ków Obcych, Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go.

Od paź­dzier­ni­ka 2019 roku w Aka­de­mii roz­po­czę­ła dzia­łal­ność Szko­ła Dok­tor­ska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

O ran­dze i reno­mie Aka­de­mii sta­no­wi wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra dydak­tycz­no-nauko­wa, ponad 200 pro­fe­so­rów i oko­ło 500 dok­to­rów. Ich licz­ba gwa­ran­tu­je speł­nie­nie wyma­gań praw­nych pro­wa­dze­nia okre­ślo­nych kie­run­ków stu­diów wyż­szych i nada­wa­nia stop­ni nauko­wych dok­to­ra i dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w wybra­nych dys­cy­pli­nach nauko­wych. Ogó­łem w WAT pra­cu­je obec­nie ponad 900 nauczy­cie­li aka­de­mic­kich.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jako uzna­na, cie­szą­ca się dużą reno­mą uczel­nia poli­tech­nicz­na, współ­pra­cu­je z wie­lo­ma kra­jo­wy­mi uczel­nia­mi, insty­tu­cja­mi i ośrod­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi, m.in. z: Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską, Poli­tech­ni­ką Poznań­ską, Insty­tu­tem Pod­sta­wo­wych Pro­ble­mów Tech­ni­ki PAN i wie­lo­ma inny­mi. Wię­zy współ­pra­cy łączą WAT tak­że z uczel­nia­mi i insty­tu­ta­mi zagra­nicz­ny­mi z ponad 20 kra­jów Euro­py, Ame­ry­ki i Azji.Efektem tej współ­pra­cy jest wymia­na stu­den­tów i pra­cow­ni­ków nauko­wych uczest­ni­czą­cych w reali­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych pro­gra­mów oraz prac i przed­się­wzięć nauko­wych.

W Aka­de­mii funk­cjo­nu­je Euro­pej­ski Sys­tem Trans­fe­ru i Aku­mu­la­cji Punk­tów ECTS, umoż­li­wia­ją­cy stu­den­tom reali­za­cję czę­ści stu­diów w innych uczel­niach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Mię­dzy­na­ro­do­wa wymia­na stu­den­tów WAT odby­wa się za pośred­nic­twem pro­gra­mu Era­smus+.

Jak potwier­dza­ją publi­ko­wa­ne ran­kin­gi i regu­lar­nie prze­pro­wa­dza­ne ankie­ty, absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej są wyso­ko oce­nia­ni przez pra­co­daw­ców w kra­ju i za gra­ni­cą. Absol­wen­ci WAT zysku­ją sze­ro­kie per­spek­ty­wy zatrud­nie­nia w wie­lu dzia­łach gospo­dar­ki i gałę­ziach prze­my­słu, zarów­no w fir­mach pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych. Absol­wen­ci stu­diów woj­sko­wych sta­no­wią obec­nie znacz­ną część sta­nu oso­bo­we­go kor­pu­su ofi­cer­skie­go Woj­ska Pol­skie­go.

Atrak­cyj­na loka­li­za­cja uczel­ni w sto­li­cy spra­wia, że stu­dia w WAT mają nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę. Aka­de­mia poło­żo­na jest w naj­bliż­szym oto­cze­niu Pusz­czy Kam­pi­no­skiej, na tere­nie zie­lo­nej i eko­lo­gicz­nej czę­ści Bemo­wa. Uczel­nia odda­je do dys­po­zy­cji stu­den­tów kam­pus aka­de­mic­ki obej­mu­ją­cy budyn­ki o prze­zna­cze­niu dydak­tycz­nym, nauko­wo-badaw­czym oraz peł­ne zaple­cze socjal­no-byto­we, spor­to­wo-rekre­acyj­ne i kul­tu­ral­ne, w tym: domy stu­denc­kie, hotel aka­de­mic­ki, klub stu­denc­ki, biblio­te­kę, księ­gar­nię, kino aka­de­mic­kie, boiska, kor­ty i sale spor­to­we, kry­tą pły­wal­nię, restau­ra­cje, kawiar­nie i bary. Klub WAT ofe­ru­je boga­ty pro­gram kul­tu­ral­no-oświa­to­wy, orga­ni­zu­je spo­tka­nia i kon­cer­ty, zapew­nia moż­li­wość wspól­ne­go roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań kul­tu­ral­nych.

Zain­te­re­so­wa­nia i pasje spor­to­we stu­den­ci i pra­cow­ni­cy uczel­ni mogą reali­zo­wać w licz­nych sek­cjach spor­to­wych AZS WAT oraz w Klu­bie żeglar­skim WAT w Zegrzu, w któ­rym pro­wa­dzo­ne są kur­sy żeglar­skie.

9 437

STUDENTÓW

956

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

220

PROFESORÓW

11

STUDENTÓW NA 1 NAUCZYCIELA

1951

ROK POWOŁANIA WAT

8

WYDZIAŁÓW

20

KIERUNKÓW STUDIÓW

7

DOMÓW STUDENCKICH