KONKURS MATEMATYCZNY 2018

Har­mo­no­gram kon­kur­su

Regu­la­min kon­kur­su

Lista uczest­ni­ków zakwa­li­fi­ko­wa­nych do fina­łu w WAT 16 mar­ca 2018

 

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że począw­szy od tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su zna­czą­co wzra­sta pula nagród dla jego lau­re­atów. Nagro­dy w posta­ci punk­tów przy­zna­wa­nych w pro­ce­du­rze rekru­ta­cyj­nej na stu­dia w WAT, bez­płat­ne­go miej­sca w domu stu­denc­kim WAT oraz sty­pen­dium otrzy­my­wać będzie aż pię­ciu lau­re­atów fina­łu każ­dej edy­cji kon­kur­su.

 

WYNIKI FINAŁU IX EDYCJI

KONTAKT

Woj­ciech Matu­szew­ski

wojciech.​matuszewski@​wat.​edu.​pl
tel. 261 837 719

Joan­na Pia­sec­ka

joanna.​piasecka@​wat.​edu.​pl
tel. 261 838 751