KONKURS MATEMATYCZNY 2011

Zada­nia – etap I

Zada­nia – etap II

WYNIKI FINAŁU KONKURSU

FINAŁ II EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ARCHIMEDES”
IM. GEN. DYW. PROF. DR. HAB. INŻ. SYLWESTRA KALISKIEGO

3 mar­ca 2011 r. na tere­nie WAT odbył się finał II Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go „Archi­me­des” im. gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Syl­we­stra Kali­skie­go dla uczniów szkół śred­nich. Celem kon­kur­su jest popu­la­ry­za­cja mate­ma­ty­ki oraz roz­wój zain­te­re­so­wań mate­ma­tycz­nych uczniów szkół śred­nich, a tak­że zachę­ce­nie mło­dzie­ży do pod­ję­cia stu­diów na naszej uczel­ni. W tym roku w kon­kur­sie wzię­ło udział ponad 1000 uczniów z 66 szkół śred­nich z 11 woje­wództw. W grud­niu na tere­nie każ­dej z tych szkół zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne eli­mi­na­cje, w wyni­ku któ­rych do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 86 uczniów – zwy­cięz­cy eli­mi­na­cji szkol­nych oraz 20 uczniów z naj­lep­szy­mi wyni­ka­mi spo­śród tych, któ­rzy zaję­li dal­sze miej­sca. 83 zakwa­li­fi­ko­wa­nych do fina­łu przy­je­cha­ło do War­sza­wy, by wziąć udział w fina­le.

Finał skła­dał się z dwóch czę­ści. W pierw­szej z nich przez 75 minut uczest­ni­cy roz­wią­zy­wa­li trzy zada­nia tek­sto­we, a w dru­giej – przez godzi­nę – 10 krót­kich zadań o cha­rak­te­rze testo­wym (test wie­lo­krot­ne­go wybo­ru). Zada­nia, zarów­no eli­mi­na­cyj­ne jak i fina­ło­we, przy­go­to­wa­ła Komi­sja Kon­kur­so­wa zło­żo­na z nauczy­cie­li aka­de­mic­kich z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT pod kie­row­nic­twem dyrek­to­ra IMiK, prof. dr. hab. n. mat. Jerze­go Gawi­nec­kie­go.

W kon­kur­sie zwy­cię­żył Tymo­te­usz Sosz­ka, uczeń I LO w Soko­ło­wie Pod­la­skim. Dru­gie miej­sce zajął Jakub Koło­dziej – uczeń I LO w Giżyc­ku. Trze­cie miej­sce przy­pa­dło w udzia­le Toma­szo­wi Wawe­ro­wi z I LO w Puła­wach. Oprócz nich nagro­da­mi rze­czo­wy­mi zosta­li nagro­dze­ni: Adrian Bogu­szew­ski, LO w Sej­nach – czwar­te miej­sce; Mate­usz Wiel­gosz, I LO w Łuko­wie – pią­te miej­sce; Bar­tosz Kozioł, I LO w Puła­wach – szó­ste miej­sce; Patryk Lel­ma­cher, I LO w Ełku – nagro­da spe­cjal­na za ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nie zada­nia; Jakub Ostrow­ski, Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Tur­ku – nagro­da spe­cjal­na dla naj­lep­sze­go fina­li­sty ze szkół im. gen. S. Kali­skie­go; Pau­li­na Malik, LO w ZSO w Orzy­szu – nagro­da spe­cjal­na dla naj­lep­sze­go fina­li­sty ze szko­ły o pro­fi­lu woj­sko­wym; Michał Zło­to­rzyń­ski, XXI LO im. H. Koł­łą­ta­ja w War­sza­wie – nagro­da spe­cjal­na dla naj­lep­sze­go fina­li­sty z woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go; Tomasz Kowa­lew­ski, III LO w ZS nr 1 w Suwał­kach – nagro­da spe­cjal­na dla naj­lep­sze­go fina­li­sty z woje­wódz­twa pod­la­skie­go; Bry­gi­da Bocian, I LO w ZS nr 2 w Lubar­to­wie – nagro­da spe­cjal­na dla naj­lep­sze­go fina­li­sty z woje­wódz­twa lubel­skie­go; Woj­ciech Kacz­mar­ski, LO im. WP w Nowym Dwo­rze Mazo­wiec­kim – nagro­da spe­cjal­na dla naj­lep­sze­go fina­li­sty z powia­tu nowo­dwor­skie­go.

Zdo­byw­cy dwóch pierw­szych miejsc w kon­kur­sie, oprócz nagród rze­czo­wych ufun­do­wa­nych przez fir­mę WASKO S.A., otrzy­ma­li pro­me­sy ufun­do­wa­nia sty­pen­dium przez fir­mę Bumar sp. z o.o. waż­ne w roku kalen­da­rzo­wym zda­nia matu­ry. Warun­kiem wypła­ce­nia sty­pen­dium będzie pod­ję­cie przez lau­re­atów cywil­nych stu­diów sta­cjo­nar­nych na dowol­nym kie­run­ku tech­nicz­nym w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, odby­cie w trak­cie stu­diów dwóch prak­tyk zawo­do­wych w spół­kach Gru­py Bumar (łącz­nie przez okres co naj­mniej 2 mie­się­cy), uzgod­nie­nie tema­tów prac dyplo­mo­wych z fir­mą Bumar sp. z o.o. oraz uzy­ski­wa­nie śred­niej stu­diów za semestr powy­żej 4,20 (sty­pen­dium w I seme­strze bez śred­niej).

Wyso­kość sty­pen­dium uza­leż­nio­na będzie od śred­niej stu­diów: za śred­nią od 4,20 do 4,49 stu­dent otrzy­ma sty­pen­dium w wyso­ko­ści 600 zł/mies.; za śred­nią od 4,50 do 4,79 sty­pen­dium w wyso­ko­ści 700 zł/mies.; za śred­nią od 4,80 do 5,00 sty­pen­dium w wyso­ko­ści 800 zł/mies. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, iż sty­pen­dia te będą wypła­ca­ne przez cały rok kalen­da­rzo­wy, a nie tyl­ko przez dzie­sięć mie­się­cy, jak to ma miej­sce w przy­pad­ku sty­pen­diów wypła­ca­nych przez uczel­nie. Bumar sp. z o.o. zobo­wią­za­ła się ponad­to do udzie­le­nia pierw­szeń­stwa zatrud­nie­nia sty­pen­dy­stów pod­czas pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji pra­cow­ni­ków do firm z Gru­py Bumar. Zdo­byw­ca pierw­sze­go miej­sca otrzy­mał dodat­ko­wo Nagro­dę JM Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT w posta­ci bez­płat­ne­go zakwa­te­ro­wa­nia w aka­de­mi­ku pod­czas pierw­sze­go roku stu­diów.

W ubie­głym roku w Fina­le I Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go uczest­ni­czy­li tyl­ko ucznio­wie z sze­ściu szkół, któ­re Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na obję­ła swo­im patro­na­tem. W tego­rocz­nym Fina­le II Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go udział wzię­li ucznio­wie z 66 szkół śred­nich. Fakt ten napa­wa mnie opty­mi­zmem. To dowód na to, że zwięk­sza się poziom wie­dzy mate­ma­tycz­nej wśród uczniów. Mam nadzie­ję, że spo­ra część z dzi­siej­szych fina­li­stów wybie­rze się na stu­dia tech­nicz­ne, w tym na stu­dia do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – powie­dział pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia nagród rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk.

KONTAKT

Woj­ciech Matu­szew­ski

wojciech.​matuszewski@​wat.​edu.​pl
tel. 261 837 719

Joan­na Pia­sec­ka

joanna.​piasecka@​wat.​edu.​pl
tel. 261 838 751