KONKURS MATEMATYCZNY 2010

Zada­nia – etap I

Zada­nia – etap II

WYNIKI FINAŁU KONKURSU

I KONKURS MATEMATYCZNY
IM. GEN. DYW. PROF. DR. HAB. INŻ. SYLWESTRA KALISKIEGO

W pierw­szej edy­cji Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Syl­we­stra Kali­skie­go dla uczniów szkół śred­nich wzię­li udział ucznio­wie z 6 szkół imie­nia gen. Syl­we­stra Kali­skie­go. Do udzia­łu w Kon­kur­sie przy­stą­pi­ło 81 uczniów z 6 szkół śred­nich.

W paź­dzier­ni­ku na tere­nie każ­dej z tych szkół zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne eli­mi­na­cje, w wyni­ku któ­rych do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 18 uczniów. Finał skła­dał się z dwóch czę­ści. W pierw­szej z nich przez 75 minut uczest­ni­cy roz­wią­zy­wa­li dwa zada­nia tek­sto­we, a w dru­giej – przez godzi­nę – 10 krót­kich zadań o cha­rak­te­rze testo­wym (test wie­lo­krot­ne­go wybo­ru). 

Zada­nia, zarów­no eli­mi­na­cyj­ne jak i fina­ło­we, przy­go­to­wa­ła Komi­sja Kon­kur­so­wa zło­żo­na z nauczy­cie­li aka­de­mic­kich z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT pod kie­row­nic­twem dyrek­to­ra IMiK, prof. dr. hab. n. mat. Jerze­go Gawi­nec­kie­go.

W kon­kur­sie zwy­cię­żył Piotr Sędrow­ski z Zespo­łu Szkół w Toru­niu, dru­gie miej­sce zajął Robert Przy­stal­ski z tej same szko­ły, a trze­cie – Woj­ciech Sowa z Zespo­łu Szkół w Kato­wi­cach.. Lau­re­aci otrzy­ma­li nagro­dy rze­czo­we (lap­to­py) oraz w for­mie pro­me­sy sty­pen­dia – w przy­pad­ku pod­ję­cia stu­diów w WAT.

KONTAKT

Woj­ciech Matu­szew­ski

wojciech.​matuszewski@​wat.​edu.​pl
tel. 261 837 719

Joan­na Pia­sec­ka

joanna.​piasecka@​wat.​edu.​pl
tel. 261 838 751