OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY 2020

W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną i poja­wie­niem się na tere­nie Pol­ski koro­na­wi­ru­sa (SARS-CoV‑2) odwo­ła­ny zosta­je finał Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen Syl­we­stra Kali­skie­go, któ­ry miał odbyć się 13 mar­ca 2020 roku.

Har­mo­no­gram kon­kur­su

Lista uczest­ni­ków zakwa­li­fi­ko­wa­nych do fina­łu w WAT 13 mar­ca 2020 r.