KOMUNIKAT KIEROWNICTWA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ DOTYCZĄCY FORM PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

Uwzględ­nia­jąc obec­ną i prze­wi­dy­wa­ną sytu­ację epi­de­micz­ną w Pol­sce, kie­row­nic­two Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uprzej­mie infor­mu­je pra­cow­ni­ków, dok­to­ran­tów i stu­den­tów, że w seme­strze zimo­wym roku aka­de­mic­kie­go 2020/2021 pro­ces dydak­tycz­ny reali­zo­wa­ny będzie w sys­te­mie mie­sza­nym (hybry­do­wym), reko­men­do­wa­nym przez Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go w liście otwar­tym do rek­to­rów pol­skich uczel­ni wyż­szych z dnia 4 wrze­śnia 2020 r.

W sys­te­mie hybry­do­wym więk­szość zajęć wykła­do­wych, kon­wer­sa­to­ryj­nych oraz semi­na­ryj­nych, a tak­że nie­któ­re zaję­cia ćwi­cze­nio­we i pro­jek­to­we są reali­zo­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem metod i tech­nik kształ­ce­nia na odle­głość, nato­miast zaję­cia, któ­re nie mogą być reali­zo­wa­ne zdal­nie, np. zaję­cia labo­ra­to­ryj­ne, odby­wa­ją się w for­mie sta­cjo­nar­nej, w murach uczel­ni. W przy­pad­ku reali­za­cji zajęć w for­mie sta­cjo­nar­nej, wdro­żo­ne zosta­ną takie roz­wią­za­nia orga­ni­za­cyj­ne, któ­re zmi­ni­ma­li­zu­ją ryzy­ko zara­że­nia się SARS-CoV‑2, np. poprzez zmniej­sze­nie liczeb­no­ści grup, a tak­że takie zmia­ny w pla­nie zajęć, któ­re pozwo­lą na two­rze­nie blo­ków zajęć, wyma­ga­ją­cych bez­po­śred­niej obec­no­ści stu­den­tów i wykła­dow­ców. W tym warian­cie reko­men­do­wa­ne jest pro­wa­dze­nie zajęć w blo­kach kil­ku­go­dzin­nych, w celu zmniej­sze­nia licz­by kon­tak­tów mię­dzy oso­ba­mi prze­by­wa­ją­cy­mi na tere­nie Uczel­ni. Wszyst­kie zaję­cia w for­mie tra­dy­cyj­nej będą pro­wa­dzo­ne w obo­wią­zu­ją­cym reżi­mie sani­tar­nym i z uwzględ­nie­niem zale­ceń i wytycz­nych MON, MNiSW oraz GIS, a tak­że zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w Aka­de­mii.

Szcze­gó­ło­we zasa­dy pla­no­wa­nia i reali­za­cji pro­ce­su dydak­tycz­ne­go dla wszyst­kich form i pozio­mów kształ­ce­nia na poszcze­gól­nych kie­run­kach stu­diów zosta­ną okre­ślo­ne przez pro­wa­dzą­ce je wydzia­ły, z uwzględ­nie­niem spe­cy­fi­ki tych kie­run­ków. W przy­pad­ku zajęć, któ­re doty­czą przed­mio­tów reali­zo­wa­nych przez jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne inne niż wydział wio­dą­cy dla dane­go pro­gra­mu stu­diów, sto­sow­ne decy­zje podej­mu­je jego dzie­kan w kon­sul­ta­cji z kie­row­ni­ka­mi jed­no­stek reali­zu­ją­cych te przed­mio­ty. Przez dzie­ka­na, o któ­rym mowa w niniej­szym komu­ni­ka­cie, nale­ży rozu­mieć tak­że dyrek­to­ra Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dla zajęć pro­wa­dzo­nych dla dok­to­ran­tów Szko­ły oraz kie­row­ni­ków jed­no­stek reali­zu­ją­cych stu­dia pody­plo­mo­we lub kur­sy.

Zasa­dy i for­my kształ­ce­nia w kolej­nych mie­sią­cach seme­stru mogą ulec zmia­nie w zależ­no­ści od roz­wo­ju sytu­acji epi­de­micz­nej.

Pro­rek­tor ds. Kształ­ce­nia
dr hab. inż. Kazi­mierz Wor­wa, prof. WAT