SEKCJA SZACHOWA

Sek­cja dzia­ła w ści­słej współ­pra­cy z Klu­bem WAT.

Zaję­cia odby­wa­ją się we wtor­ki w sali 59 w klu­bie WAT.

W ramach sek­cji pro­wa­dzo­ne jest szko­le­nie oraz roz­gry­wa­ne są par­tie towa­rzy­skie i tur­nie­je sza­chów szyb­kich. Zaję­cia są bez­płat­ne i dedy­ko­wa­ne dla pasjo­na­tów kró­lew­skiej gry wszyst­kich pozio­mów.

Nasi zawod­ni­cy bio­rą udział w róż­nych tur­nie­jach:

  • roz­gryw­ki ligo­we w ramach AZS oraz Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski
  • mistrzo­stwa NATO, Woj­ska Pol­skie­go i Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych
  • Liga Gar­ni­zo­nu War­sza­wa oraz tur­nie­je oka­zjo­nal­ne
  • tur­nie­je w ramach WAT t.j tur­niej z oka­zji 65-lecia powo­ła­nia WAT i tur­nie­je z oka­zji Dnia Pod­cho­rą­że­go.

Poni­żej znaj­du­ją się zdję­cia z wyda­rzeń zwią­za­nych z życiem Sek­cji Sza­chów. W Klu­bie znaj­du­je się gablo­ta zawie­ra­ją­ca mate­ria­ły na temat histo­rii sza­chów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Kon­takt z sek­cją:

Augu­styn Micha­lak 783 119 940
Mar­cin Pie­tru­szew­ski 508 562 597
Face­bo­ok: SZACH WAT