Strona główna » Klub WAT » „Kwiaty dla Ojczyzny” i „W służbie Niepodległej”

„Kwiaty dla Ojczyzny” i „W służbie Niepodległej”

W 2018r pod­czas Kon­fe­ren­cji Uzbro­je­nia z oka­zji obcho­dów 100-lecia Nie­pod­le­gło­ści Pol­ski, któ­ra odby­ła się w Jachran­ce koło War­sza­wy we wrze­śniu tego roku, koło pla­stycz­ne Klu­bu WAT zapre­zen­to­wa­ło wysta­wę swo­ich prac malar­skich w hote­lu „Wind­sor”, zaty­tu­ło­wa­ną – „Kwia­ty dla Ojczy­zny” i „W służ­bie Nie­pod­le­głej”. Przy­go­to­wa­li­śmy prze­szło 30 prac malar­skich w więk­szo­ści na płót­nie o wymia­rach 100 x 70 cm. Pre­zen­to­wa­nych na szta­lu­gach wysta­wien­ni­czych.