KOŁO TEATRALNE

Nie­wie­le osób wie, że już od roku przy Klu­bie WAT swo­ją dzia­łal­ność pro­wa­dzi koło teatral­ne o nazwie Teatr Cyr­ko­nia. Roz­wi­ja­ją w nim swo­je aktor­skie talen­ty zarów­no stu­den­ci woj­sko­wi jak i cywil­ni naszej uczel­ni. Instruk­to­rem koła jest Pan Sta­ni­sław Sygnar­ski.

Jesz­cze przed waka­cja­mi – w sali kino­wej Klu­bu WAT – odby­ła się pre­mie­ra sztu­ki pt. „Bliź­niak”, któ­rą swą obec­no­ścią zaszczy­cił Pan Rek­tor Uczel­ni płk Tade­usz Szczu­rek wraz z mał­żon­ką. Obec­ni byli rów­nież pan płk Andrzej Giga oraz Pan Kie­row­nik Klu­bu Krzysz­tof Cichań­ski. Sztu­ka opi­su­je epi­zod z życia dwóch sąsia­du­ją­cych ze sobą rodzin, w któ­rym boha­te­rów nie­spo­dzie­wa­nie odwie­dza tajem­ni­czy Ame­ry­ka­nin, spra­wia­ją­cy wra­że­nie jako­by chciał prze­jąć ich dom. Posta­cie odczu­wa­jąc lęk przed nie­zna­jo­mym jed­no­cze­śnie sta­ra­ją się gościn­nie go przy­jąć w swo­ich pro­gach. Barw­ni boha­te­ro­wie, zawi­łe rela­cje mię­dzy nimi, nie­ba­nal­ny humor, potra­fią wywo­łać uśmiech na nie­jed­nej twa­rzy. Role boha­te­rów dra­ma­tu ode­gra­li: Mag­da­le­na Śmi­giel­ska, Nata­lia Boni­sław­ska, Aga­ta Wrze­śniew­ska, Moni­ka Gałus, pchor. Bar­tek Dudek, pchor. Prze­my­sław Kobiał­ka, pchor. Łukasz Heć­man. Duży wkład w przy­go­to­wa­nie przed­sta­wie­nia wnie­śli rów­nież Wero­ni­ka Bobrow­ska, pchor. Alek­san­dra Sto­jak oraz pchor. Piotr Sła­wek. Sta­ran­nie wyćwi­czo­na gra akto­rów, sce­no­gra­fia wyko­na­na z pomo­cą pani Kry­sty­ny Sty­bur­skiej pro­wa­dzą­cej koło pla­stycz­ne WAT, przy­czy­ni­ły się do dopię­cia sztu­ki na ostat­ni guzik. Przy­go­to­wa­nie przed­sta­wie­nia pochło­nę­ło wie­le wysił­ku osób zaan­ga­żo­wa­nych, ale rów­nież przy­nio­sło mnó­stwo zaba­wy i satys­fak­cji.

Obec­nie Teatr Cyr­ko­nia przy­go­to­wu­je się do wysta­wie­nia kolej­nych sztuk: kome­dii „Misja GMKK” oraz minia­tu­ry dra­ma­tycz­nej „Cer­wo­ny ptok”. Zatem wkrót­ce zarów­no kadra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, jak i jej stu­den­ci będą mie­li oka­zję zoba­czyć nasze kolej­ne arty­stycz­ne osią­gnię­cia.

Wszyst­kich chęt­nych, wszyst­kich chcą­cych spró­bo­wać wyra­zić sie­bie na sce­nie i roz­wi­jać swe aktor­skie hob­by zapra­sza­my do nasze­go zespo­łu. Pró­by odby­wa­ją się w każ­dy czwar­tek o godz. 18.30 w Klu­bie WAT.