KOŁO PLASTYCZNE

Zaję­cia koła pla­stycz­ne­go odby­wa­ją się w Klu­bie WAT we wtor­ki i czwart­ki w godz. 15.00–19.00. Tema­ty zajęć to malar­stwo inspi­ro­wa­ne pej­za­żem, dzie­ła­mi wiel­kich mistrzów, szki­ce z natu­ry, rysun­ki a sto­so­wa­ne tech­ni­ki to pastel, akwa­re­la, olej. Dys­po­nu­je­my całym wypo­sa­że­niem malar­skim pra­cow­ni (szta­lu­gi, far­by, pędz­le, papie­ry). Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są pod kie­run­kiem arty­sty pla­sty­ka. Uczest­ni­cy zajęć bio­rą udział w wysta­wach, wer­ni­sa­żach, zwie­dza­ją gale­rie i muzea.

Kon­takt