Strona główna » Klub WAT » Koło plastyczne zaprasza na zajęcia!

Koło plastyczne zaprasza na zajęcia!

Koło pla­stycz­ne w Klu­bie WAT zapra­sza stu­den­tów na nie­od­płat­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne. Zapew­nia­my mate­ria­ły pla­stycz­ne i facho­wą pomoc pro­fe­sjo­na­list­ki. Szcze­gól­nie ser­decz­nie zapra­sza­my stu­den­tów I roku. Zaję­cia w każ­dy wto­rek i czwar­tek w godzi­nach mię­dzy 15:00 a 19:00 w pra­cow­ni pla­stycz­nej na zaple­czu sali kino­wej, wej­ście głów­ne. Malu­je­my paste­la­mi, akwa­re­la­mi na kar­to­nie, rysu­je­my węglem, ołów­kiem. Dla zaawan­so­wa­nych – malar­stwo olej­ne na płót­nie. Cho­dzi­my na wysta­wy i wer­ni­sa­że na mie­ście. Roz­ma­wia­my o sztu­ce. Jeże­li umiesz ryso­wać albo tyl­ko lubisz, to spraw­dzisz swo­je umie­jęt­no­ści, a przy oka­zji spo­tkasz miłych kole­gów i kole­żan­ki inte­re­su­ją­cych się sztu­ką.

Mój tel. 604 515 419, Kry­sty­na Sty­bur­ska