KLUB FANTASTYKI NEXUS

Klub Fan­ta­sty­ki Nexus orga­ni­zu­je:

  • pro­jek­cje fil­mo­we
  • pre­lek­cje i dys­ku­sje
  • sesje gier fabu­lar­nych, stra­te­gicz­nych i kar­cia­nych
  • kon­kur­sy, tur­nie­je, itp.