INFORMACJE O KLUBIE WAT

Pod­sta­wo­wą bazą dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­no-oświa­to­wej jest sala wido­wi­sko­wo-kino­wa wraz z zaple­czem.

 • jed­na z naj­więk­szych sal kino­wo-kon­fe­ren­cyj­nych w War­sza­wie
 • 455 miej­sca – hisz­pań­skie fote­le fir­my Figu­eras
 • nagło­śnie­nie w sys­te­mie Dolby Digi­tal z pro­ce­so­rem CP500SR‑D
 • prze­su­wa­ny ekran pereł­ko­wy Per­lux II
 • kli­ma­ty­za­cja
 • peł­no­wy­mia­ro­wa sce­na teatral­na z zaple­czem
 • nowo­cze­sne oświe­tle­nie
 • naj­lep­sze para­me­try aku­stycz­ne
 • dosto­so­wa­nie dla potrzeb nie­peł­no­spraw­nych
 • strze­żo­na szat­nia
 • nowo­cze­sne zabez­pie­czo­ne prze­ciw­po­ża­ro­we
 • par­king

W sali wido­wi­sko­wo-kino­wej wystę­po­wa­li mię­dzy inny­mi:

 • zespół pie­śni i tań­ca „Mazow­sze”
 • repre­zen­ta­cyj­ny Arty­stycz­ny Zespół Woj­ska Pol­skie­go
 • zespół dzie­cię­cy „Lazur­ki”
 • kaba­re­ty: „Koń Pol­ski”, „Kaba­ret Moral­ne­go Nie­po­ko­ju”, „Kaba­ret Rafa­ła Kmi­ty”
 • wyko­naw­cy: Edy­ta Gep­pert, Alo­sza Awdie­jew, Woj­ciech Pszo­niak, Czer­wo­ne Gita­ry

W ramach klu­bu WAT pro­wa­dzo­ne są nastę­pu­ją­ce for­my dzia­łal­no­ści:

 • klub fan­ta­sty­ki NEXUS
 • sek­cja sza­chów
 • koło pla­stycz­ne
 • sek­cja tań­ca towa­rzy­skie­go
 • kaba­ret stu­denc­ki „Szat­nia”
 • stu­denc­kie zespo­ły muzycz­ne
 • koło foto­gra­ficz­ne

Klub WAT roz­pro­wa­dza bez­płat­ne bile­ty do teatrów, mię­dzy inny­mi:

 • Teatr Stu­dio
 • Sce­na Pre­zen­ta­cje
 • Teatr Syre­na

Stu­den­ci bar­dzo chęt­nie korzy­sta­ją z tej for­my dzia­łal­no­ści. Bile­ty roz­pro­wa­dza­ne są we współ­pra­cy z Komi­sją Kul­tu­ry Samo­rzą­du Uczel­nia­ne­go WAT. Infor­ma­cje bie­żą­ce pod tel. 261 839 124

Dzia­łal­ność komer­cyj­na na bazie sali wido­wi­sko­wo-kino­wej:

 • pro­jek­cje fil­mo­we na potrze­by szkół
 • orga­ni­za­cja spek­ta­kli teatral­nych dla szkół
 • orga­ni­za­cja sym­po­zjów i kon­fe­ren­cji

Adres

Klub Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 25a
01–476 War­sza­wa

 

Kon­takt

 • Krzysz­tof Cichań­ski, Krzysz­tof Radwań­ski tel./fax  261 839 124
 • por­tier­nia tel. 261 837 912
 • kino – Łucja Wia­trak tel. 261 839 136
 • koło pla­stycz­ne – Kry­sty­na Sty­bur­ska tel. 261 839 136
 • Kabi­na pro­jek­cyj­na – Jerzy Radwań­ski tel. 261 837 457