Wyróżnienia na Konferencji wiWAT

W dniach 3 – 5 grud­nia 2019 r. odby­ła się VII Kon­fe­ren­cja Mło­dych Naukow­ców Wie­dza i Inno­wa­cje wiWAT 2019. Kon­fe­ren­cja, orga­ni­zo­wa­na corocz­nie, sta­no­wi forum wymia­ny infor­ma­cji o pro­wa­dzo­nych bada­niach przez stu­den­tów i mło­dych pra­cow­ni­ków nauki.

W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czy­ło 10. dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej WAT, spo­śród któ­rych wyróż­nie­nia otrzy­ma­li:

  • Szy­mon Boroń­ski za pre­zen­ta­cję pt. „Opra­co­wa­nie skła­du mie­sza­ni­ny piro­tech­nicz­nej ognia nie­bie­skie­go o wyso­kim nasy­ce­niu bar­wy”;
  • Damian Szu­pień­ko za pre­zen­ta­cję pt. „Ana­li­za sta­nu tech­ni­ki w dzie­dzi­nie auto­ma­tycz­nej bro­ni pal­nej dzia­ła­ją­cej na zasa­dzie odrzu­tu lufy”;
  • Karol Zalew­ski za pre­zen­ta­cję pt. „Osio­we ładun­ki kumu­la­cyj­ne z wkład­ka­mi wyko­na­ny­mi tech­ni­ką dru­ku 3D”.

Wszyst­kim dok­to­ran­tom uczest­ni­czą­cym w Kon­fe­ren­cji, w szcze­gól­no­ści wyróż­nio­nym, ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!

Konkurs Politechniki Świętokrzyskiej

Kon­kurs Stu­dent-Wyna­laz­ca orga­ni­zo­wa­ny jest od 2010 r. przez Poli­tech­ni­kę Świę­to­krzy­ską. Kon­kurs jest adre­so­wa­ny do stu­den­tów, dok­to­ran­tów i absol­wen­tów, któ­rzy w trak­cie stu­diów zosta­li twórcami/współtwórcami wyna­laz­ku lub wzo­ru użytkowego/przemysłowego chro­nio­ne­go pra­wem wyłącz­nym lub zgło­szo­ne­go do ochro­ny w Urzę­dzie Paten­to­wym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej lub odpo­wied­nim urzę­dzie ds. wła­sno­ści prze­my­sło­wej za gra­ni­cą. Orga­ni­za­to­rzy ocze­ku­ją rów­nież na zgło­sze­nia wyni­ka­ją­ce ze współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej, w któ­rej współ­twór­ca­mi są stu­den­ci zagra­nicz­nych uczel­ni. Pię­ciu lau­re­atów nagród głów­nych będzie pre­zen­to­wa­ło swo­je roz­wią­za­nia na 48. Mię­dzy­na­ro­do­wej Wysta­wie Wyna­laz­ków w Gene­wie w dniach 25 – 29 mar­ca 2020 r. Orga­ni­za­tor sfi­nan­su­je kosz­ty sto­iska wysta­wien­ni­cze­go oraz podró­ży i poby­tu lau­re­atów w Gene­wie. W dotych­cza­so­wych dzie­wię­ciu edy­cjach kon­kur­su, nasi lau­re­aci zdo­by­li na tej pre­sti­żo­wej wysta­wie: 16 zło­tych, 17 srebr­nych i 8 brą­zo­wych meda­li oraz licz­ne nagro­dy spe­cjal­ne.

 

Nabór zgło­szeń do Kon­kur­su będzie trwać od 1 listo­pa­da 2019 r. do 25 stycz­nia 2020 r.

Regu­la­min Kon­kur­su oraz for­mu­la­rze zgło­sze­nio­we dostęp­ne są na stro­nie www​.cowi​.tu​.kiel​ce​.pl

 

Infor­ma­cje na temat Kon­kur­su moż­na uzy­skać w Cen­trum Ochro­ny Wła­sno­ści Inte­lek­tu­al­nej PŚk:

Maria Dudik, cowi@​tu.​kielce.​pl, tel. 41 34 24 358

Kamil Kot, kkot@​tu.​kielce.​pl, tel. 41 34 24 387

 

Wysokość stypendium doktoranckiego 2019/2020

17 paź­dzier­ni­ka 2019 r. Rek­tor WAT decy­zją nr 240/RKR/2019 usta­lił na rok aka­de­mic­ki 2019/2020 dla dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go wyso­kość mie­sięcz­ne­go sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go na 2 700,00 zł brut­to.

Plan zajęć Szkoły Doktorskiej na semestr zimowy 2019/2020

W seme­strze zimo­wym roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 pla­no­wa­ne są dwa przed­mio­ty:

  • Dydak­ty­ka szko­ły wyż­szej – 20 godzin/2 pkt ECTS
  • Prze­go­to­wa­nie do zajęć dydak­tycz­nych i tech­ni­ki auto­pre­zen­ta­cji – 10 godzin/1 pkt ECTS.

Plan zajęć

Ponad­to, na zakoń­cze­nie seme­stru zimo­we­go, w lutym 2020 roku, pla­no­wa­ne jest semi­na­rium pt. Ana­li­za obsza­ru badaw­cze­go. Plan semi­na­riów dla dok­to­ran­tów w ramach dys­cy­plin nauko­wych  zosta­nie okre­ślo­ny do koń­ca grud­nia br.

Szkolenie BHP

Dok­to­ran­ci, roz­po­czy­na­ją­cy kształ­ce­nie w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 są zobo­wią­za­ni do zali­cze­nia szko­le­nia BHP na stro­nie e‑learning.wat.edu.pl do 1 paź­dzier­ni­ka do 13 paź­dzier­ni­ka 2019 r.

Pod­czas logo­wa­nia się do zakład­ki „Szko­le­nie BHP”, pro­szę posłu­żyć się taki­mi samy­mi dany­mi, jak w przy­pad­ku stu­denc­kiej pocz­ty e‑mail.

Spotkanie organizacyjne dla doktorantów I roku kształcenia w Szkole Doktorskiej WAT

W pią­tek 4 paź­dzier­ni­ka 2019 r. o godzi­nie 12.00 w sali nr 0.19 w budyn­ku 135 przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2B w War­sza­wie roz­pocz­nie się spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne dla dok­to­ran­tów I roku kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej WAT.

W cza­sie spo­tka­nia przed­sta­wio­ne zosta­ną m.in. zasad­ni­cze infor­ma­cje doty­czą­ce pro­ce­su kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej, har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020, regu­la­mi­nu Szko­ły Dok­tor­skiej, sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go, spo­so­bu wyzna­cza­nia pro­mo­to­rów, Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Kształ­ce­nia (IPK) i Indy­wi­du­al­ne­go Pla­nu Badaw­cze­go (IPB), Oświad­czeń o dzia­łal­no­ści nauko­wej, Sys­te­mu USOS, nie­zbęd­nych szko­leń i innych ele­men­tów wyma­ga­nych do reali­za­cji przez dok­to­ran­tów oraz o ter­mi­nie, miej­scu i pro­gra­mie Uro­czy­stej Inau­gu­ra­cji Roku Aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Szko­le Dok­tor­skiej WAT. Prze­wi­dzia­no rów­nież czas na dys­ku­sję.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia zosta­ną wyda­ne Legi­ty­ma­cje Dok­to­ran­ta (ELD).

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej WAT

We wto­rek 15 paź­dzier­ni­ka 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Sena­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go (Budy­nek Głów­ny III pię­tro) roz­pocz­nie się uro­czy­sta Inau­gu­ra­cja Roku Aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Szko­le Dok­tor­skiej WAT.

Obec­ność dok­to­ran­tów I roku kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej WAT – obo­wiąz­ko­wa.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej WAT

Od 1 lip­ca br. rusza rekru­ta­cja do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2019/2020. Ter­min skła­da­nia doku­men­tów upły­wa 19 sierp­nia 2019 r. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce REKRUTACJA.