REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ WAT

REJESTRACJA ORAZ SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
od 17 sierp­nia do 1 wrze­śnia 2020 r.
Zapra­sza­my absol­wen­tów stu­diów magi­ster­skich do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – pierw­szej i jedy­nej szko­ły dok­tor­skiej w wyż­szym szkol­nic­twie woj­sko­wym w Pol­sce i Siłach Zbroj­nych RP.

Na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 pro­wa­dzi­my rekru­ta­cję kan­dy­da­tów na I rok kształ­ce­nia w ramach nastę­pu­ją­cych dys­cy­plin nauko­wych:
1. auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka i elek­tro­tech­ni­ka – limit miejsc: 12;
2. infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja – limit miejsc: 7;
3. inży­nie­ria lądo­wa i trans­port – limit miejsc: 4;
4. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa – limit miejsc: 7;
5. inży­nie­ria mecha­nicz­na – limit miejsc: 15;
6. nauki o bez­pie­czeń­stwie – limit miejsc: 11;
7. nauki che­micz­ne – limit miejsc: 4.

Reje­stra­cja oraz skła­da­nie doku­men­tów pro­wa­dzo­ne będzie wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez sys­tem Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK), w dniach od 17 sierp­nia 2020 r. do 1 wrze­śnia 2020 r.
Aby zare­je­stro­wać się lub uak­tu­al­nić dane klik­nij na poniż­szy baner lub wpisz/skopiuj link: https://​irk​.wat​.edu​.pl.
Przed reje­stra­cją zapo­znaj się z Instruk­cją sys­te­mu IRK.

IrKa

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021, w tym har­mo­no­gram prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go, dostęp­ne są na stro­nie Szko­ły Dok­tor­skiej w zakład­ce Rekru­ta­cja.

Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 w Szkole Doktorskiej

Rek­tor WAT decy­zją nr 237/RKR/2020 z dnia 8 lip­ca 2020 r. okre­ślił har­mo­no­gram roku aka­de­mic­kie­go 2020/2021 w Szko­le Dok­tor­skiej WAT.

Har­mo­no­gram zawie­ra zasad­ni­cze przed­się­wzię­cia pla­no­wa­ne do reali­za­cji w roku aka­de­mic­kim 2020/2021 dla dok­to­ran­tów I i II roku kształ­ce­nia w Szko­le Dok­tor­skiej.

Decy­zja Rek­to­ra WAT nr 237/RKR/2020 z dnia 8 lip­ca 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia har­mo­no­gra­mu roku aka­de­mic­kie­go 2020/2021 w Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go

Rekrutacja 2020 – limity miejsc do Szkoły Doktorskiej WAT

Rek­tor WAT Zarzą­dze­niem nr 52/RKR/2020 z dnia 10 lip­ca 2020 r. usta­lił limit miejsc do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach nauko­wych:

 1. auto­ma­ty­ka, elek­tro­ni­ka i elek­tro­tech­ni­ka – limit miejsc: 12;
 2. infor­ma­ty­ka tech­nicz­na i tele­ko­mu­ni­ka­cja– limit miejsc: 7;
 3. inży­nie­ria lądo­wa i trans­port– limit miejsc: 4;
 4. inży­nie­ria mate­ria­ło­wa– limit miejsc: 7;
 5. inży­nie­ria mecha­nicz­na– limit miejsc: 15;
 6. nauki o bez­pie­czeń­stwie– limit miejsc: 11;
 7. nauki che­micz­ne – limit miejsc: 4.

Zarzą­dze­nie nr 52/RKR/2020 z dnia 10 lip­ca 2020 r. w spra­wie usta­le­nia limi­tu miejsc do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2020/2021

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT

We wto­rek, 30 czerw­ca 2020 r., w godz. 14.00 – 15.15 odby­ło się spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne dla kan­dy­da­tów do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT reali­zo­wa­ne w try­bie on – line. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ło ponad 40 osób.

Pod­czas spo­tka­nia zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne infor­ma­cje o Szko­le Dok­tor­skiej WAT, zasa­dach rekru­ta­cji na rok aka­de­mic­ki 2020/2021, reali­za­cji pro­ce­su kształ­ce­nia, wspar­cia finan­so­we­go – sty­pen­dium dok­to­ranc­kie­go oraz inne aspek­ty zwią­za­ne z kształ­ce­niem dok­to­ran­tów.

Pre­zen­ta­cja ze spo­tka­nia

Rekrutacja 2020 – Listy potencjalnych promotorów

W zakład­ce Rekru­ta­cja dostęp­ne są listy poten­cjal­nych pro­mo­to­rów z pro­po­no­wa­nym zakre­sem tema­tycz­nych badań w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach nauko­wych dla kan­dy­da­tów do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021.

Doktorat wdrożeniowy – ostatnie dni składania dokumentów

Zgod­nie z Komu­ni­ka­tem nr 1 z dnia 27 kwiet­nia 2020 r. Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej powo­ła­nej do prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 w dniu 15 maja br. upły­wa ter­min złożenia/przesłania doku­men­tów przez poten­cjal­ne­go pro­mo­to­ra i kan­dy­da­tów na dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej w ramach pro­gra­mu „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne są w zakład­ce Dok­to­rat wdro­że­nio­wy.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej w sprawie uruchomienia programu „Doktorat wdrożeniowy” w WAT

Zgod­nie z § 9 ust 3 Zasad rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 sta­no­wią­cych załącz­nik do uchwa­ły Sena­tu WAT nr 123/WAT/2020 z 27 lute­go 2020 r. w spra­wie okre­śle­nia zasad rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 Komi­sja Rekru­ta­cyj­na wyda­ła Komu­ni­kat nr 1 w spra­wie rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej w ramach pro­gra­mu „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy” na rok aka­de­mic­ki 2020/2021.

Komu­ni­kat okre­śla m.in. har­mo­no­gram prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji, wzór wnio­sku skła­da­ne­go przez poten­cjal­ne­go pro­mo­to­ra, wykaz doku­men­tów skła­da­nych przez kan­dy­da­ta, wzo­ry doku­men­tów skła­da­nych przez kan­dy­da­ta i wytycz­ne doty­czą­ce spo­so­bu skła­da­nia doku­men­tów i prze­pro­wa­dze­nia roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne są w Zakład­ce Dok­to­rat wdro­że­nio­wy

Informacje o programie „Doktorat wdrożeniowy”

W związ­ku z Zarzą­dze­niem Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 25/RKR/2020 z dnia 25 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia Uczel­ni oraz przed­się­wzięć mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2, Komu­ni­kat Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej powo­ła­nej do prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 doty­czą­cy har­mo­no­gra­mu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji w ramach pro­gra­mu „Dok­to­rat Wdro­że­nio­wy”, wzór wnio­sku skła­da­ne­go przez poten­cjal­ne­go pro­mo­to­ra oraz wzór wnio­sku kan­dy­da­ta wraz z wyka­zem doku­men­tów, zosta­nie ogło­szo­ny w ter­mi­nie póź­niej­szym.

Zajęcia on-line dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

Zgod­nie z Zarzą­dze­niem Rek­to­ra Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go nr 25/RKR/2020 z dnia 25 mar­ca 2020 r. w spra­wie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia Uczel­ni oraz przed­się­wzięć mają­cych na celu zapo­bie­ga­nie i moni­to­ro­wa­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS-CoV‑2, od 7 kwiet­nia br. zaję­cia dla dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej będą reali­zo­wa­ne w for­mie zdal­nej.

Pla­no­wa­na jest reali­za­cja zajęć on line zgod­nie z pla­nem zajęć na semestr let­ni roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce uru­cho­mie­nia i korzy­sta­nia z usłu­gi Micro­soft Teams, dane o lin­kach i kodach dostę­pu do zespo­łów zaję­cio­wych będą prze­sy­ła­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną.

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej WAT na rok akademicki 2020/2021

Senat Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uchwa­łą nr 123/WAT/2020 z dnia 27 lute­go 2020 r. okre­ślił zasa­dy rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2020/2021. W odnie­sie­niu do ubie­gło­rocz­nych zasad rekru­ta­cji zosta­ło doko­na­nych sze­reg zmian, w tym:

 1. wpro­wa­dzo­no:
  1. nowe zasa­dy poste­po­wa­nia kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go:
   • doda­no roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną i okre­ślo­no kry­te­ria oce­ny kan­dy­da­ta;
   • zmie­nio­no licz­bę punk­tów za poszcze­gól­ne kry­te­ria przy zacho­wa­niu war­to­ści 100 ogól­nej licz­by punk­tów,
   • dopre­cy­zo­wa­no zapi­sy doty­czą­ce bene­fi­cjen­tów pro­gra­mu „Dia­men­to­wy Grant” i kan­dy­da­tów z wybit­ny­mi osią­gnię­cia­mi nauko­wy­mi bez tytu­łu zawo­do­we­go magi­stra,
   • okre­ślo­no mini­mal­ny próg kwa­li­fi­ka­cyj­ny na pozio­mie 50 pkt, w tym co naj­mniej 20 pkt z roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej;
  2. zapi­sy doty­czą­ce wyma­gań dla człon­ków komi­sji rekru­ta­cyj­nej;
  3. reje­stra­cję kan­dy­da­ta w sys­te­mie Inter­ne­to­wej Reje­stra­cji Kan­dy­da­tów (IRK).
  4. opła­tę rekru­ta­cyj­ną w wyso­ko­ści 100 zł;
  5. moż­li­wość uzy­ska­nia punk­tów za osią­gnie­cia nauko­we poprzez udo­ku­men­to­wa­ny udział w pro­jek­tach badaw­czych;
  6. zapi­sy doty­czą­ce rekru­ta­cji kan­dy­da­tów do Szko­ły Dok­tor­skiej w ramach pro­gra­mu „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”;
 2. dopre­cy­zo­wa­no i zak­tu­ali­zo­wa­no:
  1. zapi­sy o powo­ła­niu zespo­łów kwa­li­fi­ka­cyj­nych dla dys­cy­plin nauko­wych;
  2. zakres infor­ma­cji prze­ka­zy­wa­ny przez kan­dy­da­ta poprzez wpro­wa­dze­nie kwe­stio­na­riu­sza nauko­we­go i kwe­stio­na­riu­sza zawo­do­we­go;
  3. wykaz kie­run­ków stu­diów, któ­rych absol­wen­ci mogą ubie­gać się o przy­ję­cie do Szko­ły Dok­tor­skiej w ramach danej dys­cy­pli­ny nauko­wej.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce zasad rekru­ta­cji do Szko­ły Dok­tor­skiej na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 dostęp­ne są w zakład­ce Rekru­ta­cja.

1 2 3