Zawodnik AZS WAT Piotr Sadowski wicemistrzem świata w Trójboju Siłowym

Na roz­gry­wa­nych w dniach 06 – 20 czerw­ca w Cal­ga­ry Mistrzo­stwach Świa­ta w Trój­bo­ju Siło­wym Senio­rów, zawod­nik Klu­bu Uczel­nia­ne­go Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go WAT Piotr Sadow­ski zdo­był tytuł wice­mi­strza świa­ta w kat. 120 kg.

Zawo­dy roz­po­czę­ły się od przy­sia­dów, Sadow­ski w dru­gim podej­ściu zali­czył 340 kg i popra­wił tym wyni­kiem rekord Euro­py. Był to naj­lep­szy rezul­tat w tym boju, tym samym nasz zawod­nik zdo­był „mały” zło­ty medal.

Następ­nie zawod­ni­cy przy­stą­pi­li do wyci­ska­nia sztan­gi leżąc. Sadow­ski zali­czył trzy podej­ścia i rezul­ta­tem 220 kg upla­so­wał się na trze­cim miej­scu.

W decy­du­ją­cej wal­ce o meda­le Sadow­ski zali­czył 340 kg i wyda­wa­ło się, że zosta­nie mistrzem, jed­nak jego pozy­cję zaata­ko­wał Kana­dyj­czyk Wil­lis Erik, któ­ry pod­niósł 352,5 kg i uzy­skał w trój­bo­ju taki sam wynik jak Sadow­ski 900 kg, lecz był o 1,5 kg lżej­szy i wagą cia­ła wyprze­dził Pola­ka.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

Tekst i fot. Wal­de­mar Stan­gret

Finał AMP w tenisie ziemnym kobiet

Zespół w skła­dzie: Alek­san­dra Ołow­niuk, Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska i Joan­na Dobro­wol­ska repre­zen­to­wał Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­ną w dniach 7 – 10 czerw­ca na Fina­le Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w teni­sie ziem­nym, któ­ry odbył się w Lubli­nie na kor­tach AZS KUL Lublin. Po zacię­tych poje­dyn­kach zawod­nicz­ki zaję­ły pią­te miej­sce, co jest naj­lep­szym wyni­kiem w histo­rii sek­cji teni­sa ziem­ne­go.

Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska

XI Bieg Marszałka

Dnia 09.06.2018 r. w Sule­jów­ku odbył się XI Bieg Mar­szał­ka pod patro­na­tem Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Rywa­li­za­cja odby­wa­ła się na dystan­sie 10 km. Na star­cie sta­wi­ło się bli­sko 600 zawod­ni­ków, a wśród nich trzy­oso­bo­wa repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: por. Jaro­sław Kurek, kpr. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz oraz szer. pchor. Piotr Mali­now­ski, któ­rzy star­tu­jąc w kla­sy­fi­ka­cji służb mun­du­ro­wych, poko­ny­wa­li tra­sę bie­gu w peł­nym umun­du­ro­wa­niu. Nasi repre­zen­tan­ci osią­gnę­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

 • por. Jaro­sław Kurek – 2 miej­sce z cza­sem 37:20;
 • kpr. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz – 5 miej­sce z cza­sem 41:55;
 • szer. pchor. Piotr Mali­now­ski – 8 miej­sce z cza­sem 44:46.

Ponad­to dru­ży­na WAT zaję­ła 1 miej­sce spo­śród wszyst­kich dru­żyn w kate­go­rii open oraz 2 miej­sce w kate­go­rii dru­żyn służb mun­du­ro­wych.

por. Jaro­sław Kurek

WAT wicemistrzem Polski w żeglarstwie

Dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­ła dru­gie miej­sce w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w żeglar­stwie. Zawo­dy odby­ły się w dniach 4 – 7 czerw­ca na Jezio­rze Nie­go­cin w Wil­ka­sach.

W zawo­dach wzię­ło udział sie­dem­dzie­siąt załóg z ponad trzy­dzie­stu pol­skich uczel­ni, w tym dwa zespo­ły z WAT. Pierw­sze­go dnia odby­ły się pomia­ry sprzę­tu, zapi­sy i odpra­wa ekip, pod­czas któ­rej całą flo­tę podzie­lo­no na dwie gru­py eli­mi­na­cyj­ne. Dru­gie­go dnia zawo­dów prze­pro­wa­dzo­no trzy wyści­gi. Obie nasze zało­gi pew­nie awan­so­wa­ły do serii fina­ło­wej z odpo­wied­nio dzie­sią­te­go i czwar­te­go miej­sca.

Cięż­kie, zmien­ne warun­ki wia­tro­we, stres i ogrom­na wola wal­ki towa­rzy­szy­ły zawod­ni­kom Aka­de­mii przez kolej­ne dwa dni fina­łów. Na tra­sie nie popeł­ni­li żad­ne­go błę­du, co pozwo­li­ło im dopły­nąć do mety na czo­ło­wych miej­scach, ale to nie wystar­czy­ło, aby zwy­cię­żyć. Choć  kil­ku­krot­nie byli bar­dzo bli­sko to zabra­kło im szczę­ścia na fini­szach. W koń­ców­kach wyści­gów rywa­le, któ­rzy przez cały czas znaj­do­wa­li się za rufa­mi naszych nagle po zmia­nie kie­run­ku wia­tru prze­ska­ki­wa­li przed dzio­by załóg WAT i wpły­wa­li na metę przed naszy­mi.

Zało­ga Igo­ra Der­wi­cha zaję­ła odpo­wied­nio trze­cie, siód­me, osiem­na­ste i czwar­te miej­sce, co upla­so­wa­ło ją na pią­tej pozy­cji indy­wi­du­al­nie. Zespół Rafa­ła Bła­żej­czy­ka dopły­nął do mety na szó­stym, czwar­tym, dzie­sią­tym i ósmym miej­scu, co dało mu szó­stą pozy­cję w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej.

Ostat­nie­go dnia wia­tru było nie­wie­le. Po godzi­nie ocze­ki­wa­nia sędzio­wie w koń­cu zde­cy­do­wa­li się puścić pią­ty wyścig fina­ło­wy. Po star­cie na pro­wa­dze­niu zna­la­zła się zało­ga Der­wi­cha. Dwa miej­sca za nim pły­nął dru­gi zespół WAT z Rafa­łem Bła­żej­czy­kiem za ste­rem. Obok nich była jesz­cze tyl­ko jed­na zało­ga z dotych­cza­so­wej czo­łów­ki. Nie­ste­ty w poło­wie bie­gu zawod­ni­cy usły­sze­li sygnał prze­rwa­nia wyści­gu spo­wo­do­wa­ny zbyt sła­bym wia­trem. Osta­tecz­nie zwy­cię­ży­ła Poli­tech­ni­ka Gdań­ska. Dru­ży­no­wo WAT wywal­czył srebr­ny medal, a w kla­sy­fi­ka­cji uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych zło­ty.

Suk­ce­sy naszych żegla­rzy są wyni­kiem kil­ku lat pra­cy i pomo­cy wie­lu osób. Kon­ty­nu­acja szko­le­nia żeglar­skie­go stu­den­tów woj­sko­wych przez kadrę Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go pod prze­wod­nic­twem Satur­ni­na Przy­byl­skie­go i Zdzi­sła­wa Czaj­ko oraz zaan­ga­żo­wa­nie kie­row­ni­ka Ośrod­ka Szko­le­nio­we­go w Zegrzu Wie­sła­wa Jan­czar­ka pozwo­li­ły zacho­wać port i miej­sce, w któ­rym obec­nie tre­nu­ją żegla­rze. W ostat­nim cza­sie dzię­ki przy­chyl­no­ści władz uczel­ni zaku­pio­no ze środ­ków Aka­de­mii dwa nowe jach­ty i przy­cze­py, któ­re sta­no­wią kolej­ne ogni­wo suk­ce­su.

Bez­po­śred­nio zasłu­że­ni to sami zawod­ni­cy: ppor. Adam Łożyń­ski, sierż. pchor. Igor Der­wich, kpr. pchor. Prze­my­sław Kale­ta, Rafał Bła­żej­czyk, Sła­wo­mir Patroś, Karo­li­na Skow­roń­ska oraz Piotr Naspiń­ski.

ppor. Adam Łożyń­ski
fot. Mar­ta Cze­chow­ska

Reprezentacja WAT najlepsza w strzelectwie sportowym

W dniach 30 maja – 3 czerw­ca obiek­ty spor­to­we w Myśle­ni­cach sta­ły się are­ną zma­gań dla zawod­ni­ków rywa­li­zu­ją­cych w spor­to­wych kon­ku­ren­cjach strze­lań pisto­le­to­wych i kara­bi­no­wych w ramach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski. Do rywa­li­za­cji w dzie­się­ciu kon­ku­ren­cjach przy­stą­pi­li strzel­cy z trzy­dzie­stu pię­ciu uczel­ni z całe­go kra­ju.

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pro­wa­dzo­na przez tre­ne­ra Rafa­ła Krau­za zaję­ła pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej uczel­ni, wyprze­dza­jąc Aka­de­mię Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni i Pań­stwo­wą Wyż­szą Szko­łę Zawo­do­wą w Nysie. WAT repre­zen­to­wa­li: Karo­li­na Gaz­da, Maja Misie­wicz, Mał­go­rza­ta Pisu­la, Kata­rzy­na Soko­łow­ska, Maciej Woj­ta­siak, Kac­per Piwo­war­ski, Maciej Wal­czak, Damian Koła­kow­ski. 

W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej na podium sta­nę­li: Maciej Woj­ta­siak – I miej­sce w kara­bi­nie dowol­nym trzy posta­wy i dru­gie w kara­bi­nie pneu­ma­tycz­nym, Karo­li­na Gaz­da – II miej­sce w pisto­le­cie spor­to­wym 30+30 i dru­gie miej­sce w pisto­le­cie pneu­ma­tycz­nym, Kac­per Piwo­war­ski – III miej­sce w pisto­le­cie pneu­ma­tycz­nym.

Rafał Krauz
fot. Grze­gorz Gła­dy­szew­ski

Akademicki BEACH VOLLEY w Warszawie

Koniec maja, wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry powie­trza, bez­chmur­ne nie­bo, to wszyst­ko ozna­cza, iż na dobre roz­po­czął się sezon pla­żo­wy, a wraz z nim roz­gryw­ki Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w pił­ce siat­ko­wej na pia­sku. Ta olim­pij­ska dys­cy­pli­na spor­tu cie­szy się w naszym kra­ju co raz więk­szą popu­lar­no­ścią, co ma oczy­wi­ście prze­ło­że­nie na poziom tur­nie­jów, rów­nież tych aka­de­mic­kich. Star­tu­ją w nich przede wszyst­kim zawod­ni­cy spe­cja­li­zu­ją­cy się w beach volley’u, to oni wal­czą o naj­wyż­sze miej­sca w Pol­sce. Cza­sem jed­nak uda­je łączyć się „halę”
z „pia­skiem”, co już zdo­ła­li poka­zać repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Tej wio­sny w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach War­sza­wy naszą uczel­nię repre­zen­to­wa­ły 2 pary męskie: Dawid Woj­ciech / Micha­lak Kuba oraz Nico­la­as van der Veer / Wie­czo­rek Adrian. Stu­den­ci Dawid i Micha­lak sta­no­wi­li trzon dru­ży­ny, któ­ra zdo­ła­ła utrzy­mać się w I Lidze AMW na hali, więc cza­su na przy­go­to­wa­nie odpo­wied­niej for­my nie było wie­le. Obie eki­py WAT‘u zaj­mu­jąc wyso­kie miej­sca w war­szaw­skim tur­nie­ju wywal­czy­ły bez­po­śred­ni awans do Pół­fi­na­łów AMP.

Pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski roze­gra­no rów­nież w sto­li­cy, na boiskach nowo­cze­sne­go obiek­tu Mon­ta Beach Vol­ley Club (na prze­ło­mie czerw­ca i lip­ca odbę­dą się tu zawo­du z cyklu World Tour). Naj­lep­sze pary z Bia­łe­go­sto­ku, Łodzi, Olsz­ty­na oraz War­sza­wy rywa­li­zo­wa­ły w dniach 28 – 29 maja o awans do fina­łów. Dru­ży­na WAT I (Dawid / Micha­lak) prze­gra­ła swo­je pierw­sze spo­tka­nie z WSM II (Drza­zga / Kulik) 0:2, zaś WAT II (van der Veer / Wie­czo­rek) tra­fi­li w pierw­szej run­dzie na „wol­ny los”. W dru­giej turze meczów WAT II prze­grał z UWM II (Jan­kie­wicz / Ciu­naj­tis) 1:2 po dłu­gim i zacię­tym spo­tka­niu. Obie pary WAT spa­dły na dru­gą stro­nę tur­nie­jo­wej dra­bin­ki, o awan­sie mia­ły zade­cy­do­wać spo­tka­nia „prze­gra­nych”. Dawid / Micha­lak prze­szli dalej po zwy­cię­stwie nad zespo­łem UWM I (Olbryś / Petel­czyc) 2:0, aby następ­nie prze­grać z parą SGSP (Bel­czyk / Cyran) 0:2. Dru­ga nasza para nie zdo­ła­ła poko­nać UŁ I (Pały­ga / Feli­siak), rywa­le odnie­śli zasłu­żo­ne zwy­cię­stwo 2:0.

Pomi­mo bra­ku awan­su do fina­łów AMP, nasi repre­zen­tan­ci poka­za­li się z bar­dzo dobrej stro­ny. Wyjąt­ko­wo krót­ka prze­rwa pomię­dzy roz­gryw­ka­mi na hali, a pla­żo­wy­mi (spo­wo­do­wa­na uczest­nic­twem w bara­żach o utrzy­ma­nie w I lidze AMW) nie prze­szko­dzi­ła
w solid­nym przy­go­to­wa­niu do „lata”. Wyni­ki nale­ży oce­nić wyjąt­ko­wo pozy­tyw­nie, dwie pary WAT’u na eta­pie pół­fi­na­łów to świet­ny rezul­tat, któ­ry miej­my nadzie­ję, nasi zawod­ni­cy popra­wią już w następ­nym sezo­nie!

 

Wypo­wie­dzi po tur­nie­ju pół­fi­na­ło­wym AMP:

Micha­lak Kuba (WAT I) : „Szko­da ostat­nie­go spo­tka­nia, moż­na było to wygrać. Mecz był bar­dzo wyrów­na­ny, zabra­kło kil­ku piłek na naszą korzyść, może tro­chę szczę­ścia. Do tego doszły bar­dzo cięż­kie warun­ki pogo­do­we, upał dawał nam się we zna­ki, naszym prze­ciw­ni­kom rów­nież. Roze­gra­li­śmy dobry tur­niej, gdy­by okres przed­star­to­wy był nie­co dłuż­szy, mogli­śmy zajść wyżej. Za rok wró­ci­my moc­niej­si!”

Wie­czo­rek Adrian (WAT II): „Mie­li­śmy słab­szy dzień. Prze­ciw­ni­cy wyko­rzy­sta­li nasze błę­dy, popeł­ni­li­śmy ich zde­cy­do­wa­nie za dużo. Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski to już histo­ria, przed nami kolej­ne star­ty, sezon dopie­ro się zaczy­na. Będzie­my wal­czyć dalej, a za rok znów posta­ra­my się o awans, trzy­maj­cie za nas kciu­ki ;)”

 

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w roz­gryw­kach AMW i AMP 2018 w pił­ce siat­ko­wej pla­żo­wej repre­zen­to­wa­li:

 • WAT I: Dawid Woj­ciech / Micha­lak Kuba
 • WAT II: Nico­la­as van der Veer / Wie­czo­rek Adrian
 • Tre­ner: Grze­gorz Psz­czo­ła

Zdję­cia: Kraw​czyk​.pho​to

Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce

W dniach 26 – 27 maja repre­zen­ta­cja AZS WAT wystar­to­wa­ła w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce. Zawo­dy roze­gra­ne zosta­ły w Lubli­nie na nowo odda­nym do użyt­ku sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym. W zawo­dach kobiet rywa­li­zo­wa­ły przed­sta­wi­ciel­ki 66 uczel­ni a wśród męż­czyzn repre­zen­tan­ci 62 uczel­ni wyż­szych.

Kobie­ca repre­zen­ta­cja naszej uczel­ni w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej wywal­czy­ła 23 miej­sce, w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych 4. Męż­czyź­ni upla­so­wa­li się na 15 miej­scu w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej
a w typach uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych wywal­czy­li brą­zo­wy medal. Mimo osła­bio­ne­go skła­du (brak zawod­ni­czek i zawod­ni­ków w bie­gach śred­nich, kon­tu­zje, spra­wy oso­bi­ste) wszy­scy nasi repre­zen­tan­ci wal­czy­li bar­dzo dziel­nie zdo­by­wa­jąc 8 meda­li. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je start Alek­san­dry Paw­lic­kiej, któ­ra w bie­gu na 200 m zdo­by­ła srebr­ny medal i usta­no­wi­ła nowy rekord WAT (27,31s).

 

Indy­wi­du­al­nie meda­le zdo­by­li:

Zło­ty:

 • szta­fe­ta: 4 × 100 m męż­czyzn: Michał Opoc­ki, Karol Ondra, Dawid Muzy­czuk, Arka­diusz Orzeł

Srebr­ne:

200 m kobiet Alek­san­dra Paw­lic­ka

 • sztafeta:4 × 400 m kobiet: Justy­na Mizak, Mał­go­rza­ta Czer­ska, Alek­san­dra Szcze­giel­niak, Alek­san­dra Paw­lic­ka
 • trój­skok męż­czyzn Piotr Mic­kie­wicz
 • rzut oszcze­pem męż­czyzn Rado­sław Wsze­bo­row­ski

Brą­zo­we:

 • rzut oszcze­pem kobiet Mał­go­rza­ta Urban
 • sztafeta:4 × 100 m kobiet: Domi­ni­ka Nowa­czyk, Alek­san­dra Paw­lic­ka, Justy­na Mizak, Alek­san­dra Szcze­giel­niak,
 • sztafeta:4 × 400 m męż­czyzn: Maciej Roczek, Michał Radzi­szew­ski, Karol Ondra, Michał Opoc­ki

 

Repre­zen­ta­cja WAT wystar­to­wa­ła w skła­dzie:

Kobie­ty:

 • sierż. pchor. Mał­go­rza­ta Czer­ska 2 kp (4 × 400 m)
 • sierż. pchor. Justy­na Mizak 2 kp (400 m, 4 × 100 m, 4 × 400 m)
 • sierż. pchor. Mał­go­rza­ta Urban 6 kp (rzut oszcze­pem, pchnię­cie kulą)
 • st. szer. pchor. Domi­ni­ka Chom­czyk 1 kp (skok w dal)
 • kpr. pchor. Anna Dawi­diuk 1 kp (skok w dal, pchnię­cie kulą, 4 × 100 m)
 • kpr. pchor. Alek­san­dra Paw­lic­ka 1 kp (200 m, 4 × 100 m, 4 × 400 m)
 • st. szer. pchor. Kata­rzy­na Łyjak 9 kp (200 m 4 × 100 m)
 • kpr. pchor. Alek­san­dra Szcze­giel­niak 9 kp (400 m, 4 × 100 m, 4 × 400 m)
 • st. szer. pchor. Domi­ni­ka Nowa­czyk 10 kp (200 m, 400 m, 4 × 100 m)
 • st. szer. pchor. Anna Szop­na 12 kp (100 m, 200 m, 4 × 100 m)
 • Elwi­ra Wró­bel (skok wzwyż, skok w dal, 4 × 100 m)

Męż­czyź­ni:

 • st. kpr. pchor. Dawid Muzy­czuk 1 kp (200 m 4 × 100 m)
 • sierż. pchor. Ama­de­usz Raczyń­ski 2 kp (200 m, 400 m)
 • sierż. pchor. Maciej Roczek 8 kp (100 m, 200 m 4 × 400 m)
 • sierż. pchor. Arka­diusz Orzeł 3 kp (100 m, 200 m 4 × 100 m)
 • sierż. pchor. Karol Ondra 5 kp (200 m, 4 × 100 m, 4 × 400 m)
 • sierż. pchor. Michał Radzi­szew­ski 5 kp (100 m, 200 m 4 × 400 m)
 • sierż. pchor. Mar­cin Wal­ko­wiak 6 kp (rzut dys­kiem, pchnię­cie kulą)
 • kpr. pchor. Daniel Walen­ciak 1 kp (skok w dal, trój­skok)
 • st. szer. pchor. Kata­rzy­na Łyjak 9 kp (200 m 4 × 100 m)
 • kpr. pchor. Alek­san­dra Szcze­giel­niak 9 kp (400 m, 4 × 100 m, 4 × 400 m)
 • kpr. pchor. Michał Zimoń 9 kp (skok w dal, trój­skok)
 • st. szer. pchor. Paweł Bycz­kow­ski 7 kp (skok w dal)
 • st. szer. pchor. Michał Opoc­ki 10 kp (400 m, 4 × 100 m, 4 × 400 m)
 • szer. pchor. Adrian Szu­lec­ki 4 kp (rzut dys­kiem, pchnię­cie kulą)
 • Emil Czar­noc­ki (200 m, 400 m)
 • Piotr Mic­kie­wicz (skok w dal, trój­skok)
 • Rado­sław Wsze­bo­row­ski (rzut oszcze­pem, pchnię­cie kulą)

Dru­ży­nę przy­go­to­wy­wa­li tre­ne­rzy: mgr Marian Bobiń­ski sko­ki, mgr Leszek Kle­szow­ski sprin­ty, mgr Rado­sław Olszew­ski rzu­ty.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki na stro­nie www​.domtel​-sport​.pl/​w​y​n​i​k​i​,​z​a​w​o​d​y​,​4​285

Leszek Kle­szow­ski

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego

W dniach 24 – 26.05.2018 r. na obiek­tach spor­to­wych SWF odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w kon­ku­ren­cjach:

 • poko­ny­wa­nie Ośrod­ka Spraw­no­ści Fizycz­nej;
 • bieg patro­lo­wy;

W zawo­dach udział wzię­ły repre­zen­ta­cje uczel­ni woj­sko­wych:

 • Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej;
 • Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych;
 • Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Sił Powietrz­nych;
 • Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

 

Wyniki końcowe

BIEG PATROLOWY bieg indy­wi­du­al­ny

 • III MIEJSCE mjr Marek KOCIUBA AWL 103 PKT
 • II MIEJSCE por. Jaro­sław KUREK WAT 72 PKT
 • I MIEJSCE ppor. Dariusz JAMRO AWL 67 PKT

BIEG PATROLOWY bieg zespo­ło­wy

 • III MIEJSCE AMW 95 PKT
 • II MIEJSCE WAT ‑37 PKT
 • I MIEJSCE AWL ‑40PKT

BIEG PATROLOWY Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa

 • IV MIEJSCE WSOSP 1046 PKT
 • III MIEJSCE AMW 728 PKT
 • II MIEJSCE WAT 335 PKT
 • I MIEJSCE AWL 292 PKT.

Ośro­dek Spraw­no­ści Fizycz­nej bieg indy­wi­du­al­ny

 • III MIEJSCE sierż.pchor. Piotr ULEWICZ AWL z cza­sem 54,71 SEK
 • II MIEJSCE sierż.pchor. Łukasz DOMORADZKI AWL z cza­sem 52,40 SEK
 • I MIEJSCE sierż.pchor. Paweł KOZŁOWSKI WAT z cza­sem 49,50 SEK

Ośro­dek Spraw­no­ści Fizycz­nej bieg zespo­ło­wy

 • III MIEJSCE. AMW 2:12,70 MIN
 • II MIEJSCE AWL 1:59,13 MIN
 • I MIEJSCE WAT z cza­sem 1:23,18 MIN

Ośro­dek Spraw­no­ści Fizycz­nej Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa

 • IV MIEJSCE WSOSP 91 PKT
 • III MIEJSCE AMW 124 PKT
 • II MIEJSCE AWL 279 PKT
 • I MIEJSCE WAT 312 PKT

Mistrzostwo Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w OSF

W dniach 24 – 26 maja, na obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go 2018, gdzie pod­cho­rą­żo­wie i kadra zawo­do­wa rywa­li­zo­wa­li mię­dzy sobą w woj­sko­wych kon­ku­ren­cjach. W zawo­dach uczest­ni­czy­ły zespo­ły z: Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (WAT), Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych (AWL), Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej (AMW), Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Sił Powietrz­nych (WSOSP) oraz Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej (ASz­Woj).  Repre­zen­ta­cja WAT w poko­ny­wa­niu Ośrod­ka Spraw­no­ści Fizycz­nej (OSF) wywal­czy­ła pierw­sze miej­sce oraz „prze­pust­kę” na wyjazd na Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go.     

Kon­ku­ren­cja w poko­ny­wa­niu OSF skła­da­ła się z bie­gu indy­wi­du­al­ne­go oraz zespo­ło­we­go. Suma zdo­by­tych punk­tów z obu bie­gów zde­cy­do­wa­ła o wygra­nej oraz wyjeź­dzie na naj­bar­dziej pre­sti­żo­we wyda­rze­nie – Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go. W skład repre­zen­ta­cji WAT wcho­dzi­li: sierż. pchor. Daniel KUKUCZKA,  sierż. pchor. Filip RZEŹNICZAK, sierż. pchor. Lucjan SOWA, sierż. pchor. Paweł KOZŁOWSKI, sierż. pchor. Łukasz BZDYRA, sierż. pchor. Dawid PACZYŃSKI, sierż. pchor. Damian BRZOSTOWSKI, st. kpr. pchor. Ernest PAPROCKI, kpr. pchor. Tomasz WYSOCKI,  st. szer. pchor. Jędrzej PIASTA oraz tre­ner mgr Dariusz DAWIDZIUK.

Ośro­dek Spraw­no­ści Fizycz­nej jest „kuź­nią” nie tyl­ko spraw­no­ści fizycz­nej, lecz rów­nież are­ną kształ­to­wa­nia siły cha­rak­te­ru i odwa­gi. Dla począt­ku­ją­cych tor prze­szkód jest miej­scem poko­ny­wa­nia wła­snych sła­bo­ści i stra­chu, jak pod­czas balan­so­wa­nia na wąskiej kład­ce, na wyso­ko­ści ponad 3 metrów. Naj­lep­si z naj­lep­szych pre­zen­tu­ją już  umie­jęt­no­ści z pogra­ni­cza sztu­ki cyr­ko­wej, w naj­lep­szym woj­sko­wym wyda­niu.

Suk­ces naszej repre­zen­ta­cji jest szcze­gól­ny, gdyż jest to pierw­sze zwy­cię­stwo od trzech lat. Co roku bra­ko­wa­ło nie­wie­le, lecz tym razem WAT total­nie zde­kla­so­wał pozo­sta­łe uczel­nie. Po odby­tych bie­gach indy­wi­du­al­nych nasi pod­cho­rą­żo­wie mie­ści­li się na szczy­cie staw­ki, nie pozo­sta­wia­jąc jakich­kol­wiek złu­dzeń na zwy­cię­stwo moc­ne­mu Wro­cła­wo­wi. Krop­kę nad „i” posta­wi­li­śmy w bie­gu zespo­ło­wym (start jed­no­cze­śnie całej dru­ży­ny), poka­zu­jąc kto jest naj­lep­szy.

Pod­czas zawo­dów nasz repre­zen­tant, pchor. Paweł Kozłow­ski popra­wił  nie­ofi­cjal­ny rekord toru i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, prze­ła­mu­jąc magicz­ną gra­ni­cę 50 sekund- 49.50, co jest prze­pust­ką do ści­słej eli­ty Woj­ska Pol­skie­go.

Kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na wyglą­da­ła nastę­pu­ją­co:

 • I miej­sce: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na 312 pkt.
 • II miej­sce: Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych 279 pkt.
 • III miej­sce: Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej 124 pkt.

sierż. pchor. Daniel Kukucz­ka

Siatkarze WAT zostają w pierwszej lidze!

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w pił­ce siat­ko­wej męż­czyzn zakoń­czy­ła sezon 2017/18 mecza­mi bara­żo­wy­mi o utrzy­ma­nie w I Lidze Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy. Prze­ciw­ni­ka­mi woj­sko­wych w ostat­niej fazie był zespół Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go, któ­ry run­dę zasad­ni­czą II Ligi AMW ukoń­czył na 2 miej­scu.

Wio­sna była nie­zwy­kle uda­na dla zawod­ni­ków tre­ne­ra Psz­czo­ły. Zespół nabrał pew­no­ści sie­bie, zaczął seryj­nie punk­to­wać w meczach ligo­wych, cze­go bra­ko­wa­ło jesie­nią. Świet­na gra oraz cen­ne doświad­cze­nie zdo­by­te pod­czas Pół­fi­na­łów Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Olsz­ty­nie zaczę­ły pro­cen­to­wać, 7 miej­sce w koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji I Ligi AMW dało szan­sę na utrzy­ma­nie, o któ­re trze­ba było powal­czyć z WUM.

Pierw­szy mecz przy ul. Kali­skie­go był jed­no­stron­ny, atut wła­snej hali, prze­wa­ga woj­sko­wych w pra­wie każ­dym ele­men­cie siat­kar­skie­go rze­mio­sła, spo­tka­nie zakoń­czy­ło się szyb­kim wyni­kiem 3:0.

Rewanż w nowo wybu­do­wa­nej hali przy ul. Troj­de­na miał zupeł­nie inny prze­bieg. Medy­cy wzmoc­nie­ni kil­ko­ma nowy­mi zawod­ni­ka­mi poka­za­li siat­ków­kę na zde­cy­do­wa­nie wyż­szym pozio­mie, ani­że­li tydzień wcze­śniej. Zgro­ma­dzo­na publicz­ność okla­ski­wa­ła kolej­ne zacię­te akcje, któ­rych dra­ma­tur­gia mogła by wystar­czyć na nie­jed­no spo­tka­nie. Gra na prze­wa­gi i osta­tecz­ne zwy­cię­stwo WAT w pierw­szym secie 29:27 dało upra­gnio­ne utrzy­ma­nie w I Lidze. Od dru­gie­go seta atmos­fe­ra zde­cy­do­wa­nie opa­dła. Gra była szar­pa­na, z obu stron poja­wi­ły się błę­dy, któ­rych jed­nak mniej popeł­nia­li gospo­da­rze. To oni wygra­li 3 kolej­ne par­tie i całe spo­tka­nie 3:1, co oczy­wi­ście w ogól­nym roz­ra­chun­ku i tak ozna­cza­ło, że w przy­szłym sezo­nie w naj­wyż­szej kla­sie roz­gryw­ko­wej znów zoba­czy­my eki­pę WATu!!!

Podzię­ko­wa­nia za ambit­ną posta­wę i gra­tu­la­cje nale­żą się wszyst­kim naszym zawod­ni­kom oraz szta­bo­wi szko­le­nio­we­mu. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w sezo­nie 2017/18 repre­zen­to­wa­li:

Zawod­ni­cy: Bąka­ła Rafał, Chod­kow­ski Mate­usz, Dawid Woj­ciech, Kobus Michał, Kuciń­ski Mar­cin, Kuty­ła Bar­tosz, Micha­lak Kuba, Mikul­ski Erik,  Misiek Patryk, Molen­da Domi­nik, Mro­czek Jakub, Pał­ka Jakub, Piła­to­wicz Maciej, Roma­now­ski Hubert, Rudz­ki Ceza­ry,  Rychlak Tomasz, Stem­po­row­ski Michał, Tań­ski Woj­ciech

Tre­ner: Grze­gorz Psz­czo­ła

Tekst i zdję­cia mgr Grze­gorz Psz­czo­ła

1 6 7 8 9 10 11 12 17