VI Akademickie Mistrzostwa Polski Kyokushin

Dnia 11 maja 2019 roku odby­ły się VI Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski Kyoku­shin w Hali Stu­dium WFiS UJ ul. Pia­stow­ska 26  w Kra­ko­wie. W Mistrzo­stwach uczest­ni­czy­ło 122 stu­den­tów z 36 uczel­ni. Hono­ro­wym Patro­nem MP był Rek­tor UJ. Sędzią głów­nym był Wice­pre­zes PZK Andrzej Drew­niak. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło 2 pod­cho­rą­żych tre­nu­ją­cych na AZS Kara­te Kyoku­shin  w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go W.A.T oraz stu­dent­ka Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wyni­ki:

 • I miej­sce kumi­te kobiet kat. +65 kg: Moni­ka Zie­liń­ska
 • V‑VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn +80 kg: szer. pchor. Prze­my­sław Bucholc
 • V‑VIII miej­sce kumi­te męż­czyzn ‑75 kg: kpr. pchor. Karol Kuczyń­ski

mgr Artur Gru­ba

Święto Sportu

Świę­to Spor­tu jest wyda­rze­niem już na sta­łe wpi­sa­nym w WAT-owski kalen­darz. W pią­tek 10 maja w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go stu­den­ci, nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, pra­cow­ni­cy oraz kadra ofi­cer­ska rywa­li­zo­wa­li w ponad 20 kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, m.in. w koszy­ków­ce, siat­ków­ce, pił­ce noż­nej, spor­tach siło­wych, strze­la­niu, bie­gu na orien­ta­cję, pły­wa­niu, teni­sie ziem­nym i w wie­lu innych.

Pod­czas ofi­cjal­ne­go otwar­cia spor­to­we­go świę­ta, płk dr inż. Artur Król,  pro­rek­tor ds. woj­sko­wych życzył wszyst­kim zawod­ni­kom jak naj­lep­szych wyni­ków i dobrej zaba­wy w duchu uczci­wej rywa­li­za­cji, któ­ra – jak pod­kre­ślił – towa­rzy­szy żoł­nie­rzom tak­że na wie­lu innych polach. Po tra­dy­cyj­nej for­mu­le: „Świę­to Spor­tu 2019 uwa­żam za otwar­te”, wygło­szo­nej przez płk. Kró­la, usły­sze­li­śmy grom­kie Do boju!, któ­rym zagrze­wał uczest­ni­ków do zma­gań kie­row­nik SWF ppłk Adam Wołos.

Zawo­dy w róż­nych dys­cy­pli­nach oraz kon­ku­ren­cje, któ­re odby­wa­ły się rów­no­cze­śnie w wie­lu miej­scach robi­ły duże wra­że­nie na publicz­no­ści. Jed­ną z naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cych kon­ku­ren­cji był Koman­dor­ski Sprint, w któ­rym repre­zen­ta­cje kom­pa­nii w skła­dzie po 3 pod­cho­rą­żych bie­gły na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym w opo­rzą­dze­niu woj­sko­wym (strój moro, buty spor­to­we, ple­cak, a w nim buty woj­sko­we i beret). Nie mniej­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szył się tak­że dwu­bój dzie­kań­ski, czy­li roz­gryw­ki mię­dzy­wy­dzia­ło­we pod­czas któ­rych 4‑osobowa repre­zen­ta­cja z każ­de­go wydzia­łu w skła­dzie: dzie­kan, zastęp­ca dzie­ka­na, stu­dent oraz stu­dent­ka rywa­li­zo­wa­li w szta­fe­cie z obcią­że­niem w posta­ci ple­ca­ka, do któ­re­go przy­by­wa­ło ekwi­pun­ku przy każ­dej zmia­nie bie­gną­ce­go. Wal­ka była bar­dzo zacię­ta: zda­rza­ło się, że zawod­ni­cy bie­gną­cy z ple­ca­kiem gubi­li wypo­sa­że­nie, a  o wygra­nej decy­do­wa­ły ułam­ki sekund i poje­dyn­cze punk­ty. Na wynik koń­co­wy dwu­bo­ju mia­ły wpływ rów­nież wyni­ki, jakie uzy­ska­li dzie­ka­ni pod­czas kon­ku­ren­cji strze­lec­kiej na strzel­ni­cy pneu­ma­tycz­nej. I tak pierw­sze miej­sce zdo­był Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki, dru­gie Wydział Logi­sty­ki, a na trze­ciej pozy­cji upla­so­wał się Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji.

Pod­czas Świę­ta Spor­tu miał miej­sce finał „Współ­za­wod­nic­twa Woj­sko­we­go WAT”. W rywa­li­za­cji pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bra­na była pod uwa­gę nie tyl­ko ich spraw­ność fizycz­na pod­czas kon­ku­ren­cji spor­to­wych, ale rów­nież oce­ny seme­stral­ne z Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, teo­rii i prak­ty­ki strze­lań oraz języ­ka angiel­skie­go. Zwy­cię­ży­ła 7 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go. Dru­gie miej­sce zaję­ła 1 kom­pa­nia 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­ła się 6 kom­pa­nia 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go.

Jak co roku już pod­czas Świę­ta Spor­tu odbył się rów­nież finał Mię­dzy­na­ro­do­wych Zawo­dów Spor­to­wo-Strze­lec­kich, zor­ga­ni­zo­wa­nych dla stu­den­tów woj­sko­wych w ramach pro­gra­mu współ­pra­cy z uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi z Euro­py. Zwy­cięz­ców uho­no­ro­wa­no meda­la­mi.

Płk dr inż. Artur Król, wrę­cza­jąc pucha­ry zwy­cięz­com poszcze­gól­nych kon­ku­ren­cji roz­gry­wa­nych w ramach Świę­ta Spor­tu gra­tu­lo­wał zawod­ni­kom i dru­ży­nom gry fair play oraz spor­to­we­go ducha.

Szcze­gó­ło­we wyni­ki dostęp­ne są na stro­nie Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Hubert Kaź­mier­ski, Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski

Trójboiści WAT Akademickim Mistrzem Polski

Trwa dobra pas­sa naszych trój­bo­istów. Po raz czwar­ty z rzę­du repre­zen­ta­cja Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT zdo­by­ła tytuł Aka­de­mic­kie­go Mistrza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Mistrzo­stwa odby­ły się w dniach 3 –5 maja w Kato­wi­cach. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: ppor. Daniel Ilczy­szyn, ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, st. kpr. pchor. Paweł Wasie­lew­ski, st. kpr. pchor. Jan Duma, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Mar­cin Bogac­ki, Krzysz­tof Stan­gret, Prze­my­sław Sar­nac­ki i Kami­la Kasper­ska.

Na I miej­sce dru­ży­ny WAT zło­ży­ły się indy­wi­du­al­ne suk­ce­sy siła­czy:

 • Mate­usz Cze­chy­ra wywal­czył zło­ty medal w kat. 93 kg usta­na­wia­jąc wyni­kiem 755 kg nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
 • Daniel Ilczy­szyn zdo­był tak­że zło­ty medal, ale w kat. 83 kg wyni­kiem 705 kg. Jest to rów­nież nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
 • Mar­cin Bogac­ki to zło­ty meda­li­sta w kat. 105 kg wyni­kiem 732,5 kg,
 • Dariusz Rafal­ski wywal­czył tytuł wice­mi­strza Pol­ski w kat. 66 kg wyni­kiem 487,5 kg,
 • Krzysz­tof Stan­gret zajął IV loka­tę w kat. 120 kg wyni­kiem 660 kg,
 • Paweł Wasie­lew­ski uzy­skał wynik 570 kg w kat. 83 kg, co dało mu VI miej­sce,
 • Jan Duma wywal­czył VII loka­tę w kat. 93 kg wyni­kiem 642,5 kg,
 • Prze­my­sław Sar­nac­ki debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie zajął XV miej­sce w kat. 105 kg,
 • Kami­la Kasper­ska, jedy­na repre­zen­tant­ka WAT, zdo­by­ła tytuł wice­mi­strzy­ni Pol­ski w kat. 84 kg.

W kla­sy­fi­ka­cji na naj­lep­sze­go zawod­ni­ka Mistrzostw dwa pierw­sze miej­sca zaję­li repre­zen­tan­ci WAT: Mate­usz Cze­chy­ra i Daniel Ilczy­szyn.

W mistrzo­stwach wzię­ło udział bli­sko 400 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek z ponad pięć­dzie­się­ciu uczel­ni z całej Pol­ski.

Tekst i fot.: Wal­de­mar Stan­gret

Mistrzostwa Wojskowej Akademii Technicznej w biegach przełajowych z przeszkodami

W dniu 27.04.2019 r. zgod­nie z „Pla­nem – kalen­da­rzem przed­się­wzięć spor­tu powszech­ne­go w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na rok aka­de­mic­ki 2018/2019”, na obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w bie­gach prze­ła­jo­wych z prze­szko­da­mi na dystan­sie 3000m. W Mistrzo­stwach wzię­ły udział repre­zen­ta­cje 14 kom­pa­nii.

Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej oraz zespo­ło­wej. Zawod­ni­cy na tra­sie bie­gu musie­li zma­gać się zarów­no z dystan­sem jak i z prze­szko­da­mi, któ­rych poko­na­nie doda­wa­ło emo­cji i zabie­ra­ło oddech na ostat­nich metrach tra­sy. Wybra­ne prze­szko­dy, któ­re zawod­ni­cy musie­li poko­nać znaj­do­wa­ły się na tere­nie Lądo­we­go Toru Prze­szkód i w Ośrod­ku Spraw­no­ści Fizycz­nej. Dodat­ko­wo trze­ba było zmie­rzyć się z natu­ral­ny­mi prze­szko­da­mi, taki­mi jak na przy­kład „gór­ka Mon­te Casi­no”, któ­ra znaj­du­je się w naszym lasku. Rywa­li­za­cja, pomi­mo swo­jej zacię­to­ści, prze­bie­ga­ła w rado­snej atmos­fe­rze i duchu fair play.

Klasyfikacja indywidualna żeńska
Miej­sceSto­pień, imię i nazwi­skoNumer star­to­wyCzasKom­pa­nia
1sierż. pchor. Patry­cja FAŁEK6414:43:007
2kpr. pchor. Kata­rzy­na ŁYJAK5215:13:009
3szer. pchor. Kami­la PRABUCKA7515:33:0014
4st. szer. pchor. Nata­lia WŁODARCZYK2116:04:006
5kpr. pchor. Ange­li­ka CHUDA1916:24:0012
6kpr. pchor. Anna DAWIDIUK2516:37:001
7st. szer. pchor. Moni­ka GAŁUS2117:30:0010
8szer. pchor. Julia KOCOŃ6317:45:0013
9szer. pchor. Gabrie­la SIKORA5117:46:005
10kpr. pchor. Ali­cja RYBAK5317:58:004
11kpr. pchor. Gabrie­la DUDEK6818:36:008
12st. szer. pchor. Nata­lia ZASTĘPOWSKA1018:48:0011
13plut. pchor. Pau­li­na LETKIEWICZ5019:41:002
14kpr. pchor. Alek­san­dra ROGALA5819:59:003
Klasyfikacja indywidualna męska
Miej­sceSto­pień, imię i nazwi­skoNumer star­to­wyCzasKom­pa­nia
1sierż. pchor. Łukasz ZAJMA6511:58:007
2szer. pchor. Kamil MEZGLEWSKI2412:16:006
3st. kpr. pchor. Grze­gorz MAJEWSKI5912:39:0012
4sierż. pchor. Dawid PACZYŃSKI6212:54:007
5szer. pchor. Michał PAWŁOWSKI2713:41:0013
6kpr. pchor. Kamil ZBRÓG6813:48:004
7st. szer. pchor. Maciej WIETRZYŃSKI6014:11:0011
8szer. pchor. Julian MIECZNIKOWSKI1614:26:005
9plut. pchor. Miko­łaj KĘDZIAK1214:28:001
10szer. pchor. Grze­gorz KĘDRA6614:28:0013
11plut. pchor. Damian NIESZPORSKI2214:34:002
12st. szer. pchor. Rafał GUMOWSKI5714:34:0011
13szer. pchor. Hubert STUTKO2314:42:0014
14st. szer. pchor. Paweł BURDYŃSKI6715:04:009
15plut. pchor. Seba­stian GŁOWACZ2815:12:009
16kpr. pchor. Mate­usz DĄBROWSKI5415:13:0012
17szer. pchor. Dawid PAWLAK6215:37:0014
18st. szer. pchor. Jakub JASINOWSKI1915:39:006
19st. kpr. pchor. Seba­stian LISOCKI6415:39:0010
20plut. pchor. Kac­per ZWIERZ5615:41:001
21kpr. pchor. Kac­per ZARĘBA1015:45:004
22st. szer. pchor. Jakub WOŹNIAK6316:01:005
23st. kpr. pchor. Tomasz ADAMUS2416:08:0010
24kpr. pchor. Tomasz ŚLĄCZKA1617:44:008
25sierż. pchor. Piotr GOLEC5118:16:008
26st. kpr. pchor. Domi­nik PIETRUSZKA1819:28:002
27plut. pchor. Michał TOMASZEWSKI5519:41:003
28sierż. pchor. Karol PAWLIK2619:51:003
Klasyfikacja zespołowa
Miej­sce pod­od­dzia­łuPod­od­działCzas pod­od­dzia­łu
17 kom­pa­nia39:35:00
26 kom­pa­nia43:59:00
312 kom­pa­nia44:16:00
49 kom­pa­nia45:29:00
514 kom­pa­nia45:52:00
613 kom­pa­nia45:54:00
71 kom­pa­nia46:46:00
84 kom­pa­nia47:31:00
911 kom­pa­nia47:33:00
105 kom­pa­nia48:13:00
1110 kom­pa­nia49:17:00
122 kom­pa­nia53:43:00
138 kom­pa­nia54:36:00
143 kom­pa­nia59:31:00

 

Zawo­dy, tekst i foto­gra­fie przy­go­to­wa­li: kpt. Paweł Ryś i mgr Dawid Zapła­ta

Siatkarze WAT na AMP w Olsztynie

Siat­kar­ska dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  powtó­rzy­ła bar­dzo dobry wynik sprzed roku na pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Olsz­ty­nie. Wal­ka do ostat­niej pił­ki we wszyst­kich spo­tka­niach pozwo­li­ła po raz kolej­ny na zaję­cie wyso­kie­go 5 miej­sca w tur­nie­ju.

Repre­zen­ta­cja WAT

Roze­gra­nie:

 • Erik Mikul­ski
 • Maciej Piła­to­wicz

Atak:

 • Sta­ni­sław Bęza

Przy­ję­cie:

 • Woj­ciech Dawid
 • Jakub Micha­lak
 • Ceza­ry Rudz­ki

Śro­dek:

 • Jakub Pał­ka
 • Bła­żej Sta­niak

Libe­ro:

 • Domi­nik Molen­da

Tre­ner:

 • Grze­gorz Psz­czo­ła

Zdję­cia i rela­cja: Grze­gorz Psz­czo­ła

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa

 1. UWM Olsz­tyn
 2. Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 3. SAN Łódź
 4. ALK War­sza­wa
 5. WAT War­sza­wa
 6. UW War­sza­wa
 7. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 8. Asz­Woj War­sza­wa
 9. SGH War­sza­wa
 10. WSM War­sza­wa
 11. Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 12. OSW Olsz­tyn

 

Szachiści WAT znów na podium

Bli­sko osiem­dzie­się­ciu zawod­ni­ków rywa­li­zo­wa­ło ze sobą w Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w sza­chach w dniach 3 – 7 kwiet­nia w miej­sco­wo­ści Pokrzyw­na. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow, kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak, kpr. pchor. Paweł Sala­moń­ski oraz kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej tur­nie­ju ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski zajął V miej­sce (pla­su­jąc się tym samym na trze­ciej pozy­cji w Woj­sku Pol­skim). Ponad­to zespół w skła­dzie ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow i kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak zajął III miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej.

Ogól­no­pol­ska impre­za, zor­ga­ni­zo­wa­na pod patro­na­tem Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji, Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Pre­ze­sa Zarzą­du Głów­ne­go Związ­ku OSP RP w War­sza­wie i Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji sku­pi­ła 79 zawod­ni­ków z woj­ska, poli­cji, stra­ży pożar­nej, służ­by cel­nej i wię­zien­nej. Sędzią głów­nym z ramie­nia Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go był Jacek Matlak. Zawod­ni­cy mie­li po 90 minut na par­tię oraz dodat­ko­wo 30 sekund na posu­nię­cie. Roze­gra­no 9 rund w sys­te­mie szwaj­car­skim.

Tur­niej zali­cza­ny był do ran­kin­gu FIDE.

ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski
fot. kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski

Rekord Wojska Polskiego w pływaniu pobity

Na base­nie AQUA Lubin, w dniach 5 – 6 kwiet­nia stu­den­ci z 74 uczel­ni rywa­li­zo­wa­li w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski w pły­wa­niu. Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej tre­nu­ją­ca pod okiem dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go zapre­zen­to­wa­ła bar­dzo wyso­ką for­mę. Nasi repre­zen­tan­ci uzy­ski­wa­li wyso­kie wyni­ki domi­nu­jąc tym samym kate­go­rię uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych wśród męż­czyzn.

Głów­nym zało­że­niem męskiej czę­ści zespo­łu było pobi­cie rekor­du Woj­ska Pol­skie­go na dystan­sie 4x50 m sty­lem zmien­nym i udo­wod­nie­nie, że to WAT posia­da naj­lep­szą gru­pę sprin­te­rów w całej armii. Na ten moment trze­ba było pocze­kać do koń­ca rywa­li­za­cji, ponie­waż szta­fe­ta w sty­lu zmien­nym roz­gry­wa­na była jako ostat­nia kon­ku­ren­cja. Za słup­kiem star­to­wym sta­nę­ła dru­ży­na w skła­dzie: por. Ceza­ry Rams, plut. pchor. Dawid Grab­czak, st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk oraz kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki. Nasi repre­zen­tan­ci spi­sa­li się zna­ko­mi­cie pro­wa­dząc przez całość swo­je­go wyści­gu i uzy­ska­li czas 1:43.30 – naj­lep­szy rezul­tat w histo­rii Woj­ska Pol­skie­go. Pchor. Bier­nac­ki na pierw­szej zmia­nie szta­fe­ty w sty­lu grzbie­to­wym uzy­skał czas 0:26.14, co rów­nież jest nowym rekor­dem WP. Wynik ten skla­sy­fi­ko­wał naszych pły­wa­ków na 6 miej­scu wśród wszyst­kich pol­skich uczel­ni (do miej­sca na podium zabra­kło zale­d­wie 0.46 s) oraz na miej­scu 1 w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych. Nato­miast męska szta­fe­ta 4x50 m sty­lem dowol­nym w skła­dzie: Maciej Wój­cic­ki, Tomasz Rabek, Mate­usz Kowal­ski, Nor­bert Wawul­ski zaję­ła 1 miej­sce w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że posta­wa żeń­skiej czę­ści repre­zen­ta­cji WAT. Szta­fe­ta 4x50 m sty­lem zmien­nym w skła­dzie: ppor. Syl­wia Zawadz­ka, szer. pchor. Maja Bie­lec­ka, Mar­ta Kośla, Ilo­na Bia­łec­ka zaję­ła 3 miej­sce w kate­go­rii uczel­ni spo­łecz­no-przy­rod­ni­czych.

W star­tach indy­wi­du­al­nych wyróż­nia­ją­cy­mi się zawod­ni­ka­mi byli:

 • por. Ceza­ry Rams – zło­ty medal na 50 m sty­lem dowol­nym i srebr­ny medal na 50 m sty­lem motyl­ko­wym,
 • kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – srebr­ny medal na 50 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – brą­zo­wy medal na 50 m sty­lem kla­sycz­nym,
 • Maciej Wój­cic­ki – brą­zo­wy medal na 100 m sty­lem dowol­nym (rekord WAT),
 • Mar­ta Kośla – zło­ty medal na 100 m sty­lem grzbie­to­wym i srebr­ny medal na 50 m sty­lem grzbie­to­wym,
 • Kami­la Fala­ciń­ska – rekord WAT na 50 metrów sty­lem dowol­nym oraz 50 m sty­lem motyl­ko­wym.

por. Ceza­ry Rams
fot. Mar­cin Obu­ko­wicz

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce nożnej halowej

W dniach 29 – 30 mar­ca na tere­nie obiek­tów  spor­to­wych Aka­de­mic­kie­go Cen­trum Spor­to­we­go Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce noż­nej halo­wej. W zawo­dach wzię­ły udział czte­ry uczel­nie woj­sko­we: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej, Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych oraz gospo­darz Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej. Tur­niej został roze­gra­ny w jed­nej gru­pie sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”.

W pierw­szym meczu spo­tka­ły się dwie dru­ży­ny z War­sza­wy. Po wyrów­na­nym i zacię­tym poje­dyn­ku zwy­cię­ży­ła dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej poko­nu­jąc Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej 3:2. Repre­zen­ta­cja WAT w kolej­nym swo­im meczu musia­ła uznać wyż­szość, jak się póź­niej oka­za­ło zwy­cięz­cy tur­nie­ju, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych. W ostat­nim meczu tur­nie­ju, dru­ży­na WAT zdo­by­wa­jąc w koń­co­wych sekun­dach zwy­cię­ską bram­kę na wynik 3:2, poko­na­ła dru­ży­nę gospo­da­rzy i wywal­czy­ła tytuł wice­mi­strza tur­nie­ju.

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa tur­nie­ju:

 • I miej­sce – Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu, 9 pkt.
 • II miej­sce – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w War­sza­wie, 6 pkt.
 • III miej­sce – Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej w War­sza­wie, 3 pkt.
 • IV miej­sce – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni, 0 pkt.

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wystą­pi­ła pod kie­row­nic­twem tre­ne­ra mgr. Rafa­ła Paw­łow­skie­go w skła­dzie: mjr Grze­gorz Wasz­kie­wicz, mjr Rafał Kopac­ki, ppłk Michał Misz­tal, mjr Grze­gorz Leśnik, mjr Grze­gorz Włoch, mjr Grze­gorz Rol­ka, ppłk Bogu­sław Wła­dy­czuk.

Tekst i fot. Rafał Paw­łow­ski

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

Repre­zen­ta­cje czte­rech uczel­ni woj­sko­wych wzię­ły udział 23 mar­ca w Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Zawo­dy odby­ły się na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tur­niej został roze­gra­ny w jed­nej gru­pie sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. Zwy­cię­ży­ła Lot­ni­cza Aka­de­mia Woj­sko­wa w Dębli­nie, dru­gie miej­sce zdo­by­ła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, trze­cie – Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu, a czwar­te – Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni.

Uro­czy­ste­go otwar­cia mistrzostw doko­nał pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Pucha­ry, meda­le i nagro­dy wrę­czy­li pro­dzie­kan ds. nauko­wych wydzia­łu mecha­nicz­ne­go dr hab. inż. Piotr Rybak i kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go ppłk mgr Adam Wołos.

Wyni­ki

 • AWL Wro­cław – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:23; 25:18
 • LAW Dęblin – WAT War­sza­wa 2:0 / 25:22; 25:22
 • AWL Wro­cław – LAW Dęblin 2:1 / 25:21; 23:25; 15:9
 • WAT War­sza­wa – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:16; 25:11
 • LAW Dęblin – AMW Gdy­nia 2:0 / 25:14; 25:13
 • WAT War­sza­wa – AWL Wro­cław 2:0 / 25:17; 25:15

Wyni­ki indy­wi­du­al­ne

 • Naj­lep­szy roz­gry­wa­ją­cy Mistrzostw – szer. pchor. Szy­mon Madzio, WAT War­sza­wa
 • Naj­lep­szy ata­ku­ją­cy Mistrzostw – kpr. pchor. Karol Jan­czew­ski, LAW Dęblin
 • MVP Mistrzostw – sierż. pchor. Woj­ciech Dawid, WAT War­sza­wa.

Janusz Krysz­czuk
fot. Paweł Żuraw­ski

Podium dla biegaczy z WAT

30 bie­ga­czy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod kie­row­nic­twem kpt. Jaro­sła­wa Kur­ka wzię­ło udział 23 mar­ca w Mistrzo­stwach Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w ramach 12. Panas Pół­ma­ra­to­nu Ślę­żań­skie­go w Sobót­ce. Zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li na dystan­sie 21 km i 97,5 m w trzech kate­go­riach wie­ko­wych męskich i dwóch żeń­skich. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej WAT zajął pierw­sze miej­sce, wyprze­dza­jąc Aka­de­mię Wojsk Lądo­wych (2 miej­sce) i Aka­de­mię Mary­nar­ki Wojen­nej (3 miej­sce).

Meda­le indy­wi­du­al­ne zdo­by­li:

W kate­go­rii kobie­cej do 35 lat

1 miej­sce – sierż. pchor. Kin­ga Reda z 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

W kate­go­rii kobie­cej od 36 lat

1 miej­sce – mjr Anna Boruc­ka z Wydzia­łu Logi­sty­ki

3 miej­sce – mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

W kate­go­rii męskiej do 35 lat

1 miej­sce – szer. pchor. Jan Zie­lon­ka z 2 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

2 miej­sce – kpt. Jaro­sław Kurek ze Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go

3 miej­sce – plut. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go

W kate­go­rii męskiej od 46 lat

1 miej­sce – st. chor. Robert Sierz­pu­tow­ski z  Logi­sty­ki

3 miej­sce – ppłk Janusz Torzew­ski z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go.

kpt. Jaro­sław Kurek
fot. szer. pchor. Jan Zie­lon­ka

1 2 3 4 5 6 7 8 17